Ochrana knihovních fondů DIALOC-LIBRARY. Strana:.

OCHRANA KNIHOVNÍCH FONDŮ A INFORMAČNÍCH NOSIČŮ PROTI ODCIZENÍ DIALOC - LIBRARY

------------------------------------------------------------------------------------------

1. ÚVOD:

Informační zdroje v podobě knihovních fondů, periodik a informačních nosičů je nutné nejen zpřístupňovat široké veřejnosti, ale i chránit proti jejich zcizování v knihovnách, studovnách či archivech. Ztráty krádežemi těchto informačních produktů znamenají nejen citelné materiální ztráty, ale i v některých případech mnohdy i těžko nahraditelné hodnoty, kdy se jedná o málo dostupné nebo vzácné exponáty.

2. ZPŮSOBY OCHRANY KNIHOVNÍCH FONDŮ:

Dnes již historicky ověřená praktická zkušenost potvrzuje, že jediným možným řešením tohoto problému je elektronická ochrana /dále jen EAS/ knihovních fondů a informačních nosičů. Z dostupných technologií se elektromagnetická technologie /dále jen EM/ stala prakticky jediným přijatelným standardem pro moderní pojetí ochrany knihovních fondů. Alternativní radiofrekvenční metoda elektronické ochrany knihovních fondů má pro své omezení, snadnou zranitelnost a neperspektivnost jen velmi omezené a okrajové uplatnění a z tohoto důvodu nebude v této přednášce dále rozváděna. Systémy EAS pracující na elektromagnetickém principu se skládají z tří hlavních součástí: 1) detekčního systému, 2) zařízení na deaktivaci a zpětnou reaktivaci ochranných etiket a konečně, 3) ochranných EM etiket. Další rozdělení se týká ochranných EM etiket a jim odpovídajících zařízení na deaktivaci a reaktivaci. Z tohoto hlediska dělíme ochranné EM etikety na etikety nezávislé na evidenčním systému knihovních fondů a na etikety, které jsou nedílnou součástí evidenčního označení /systému/ knihovních fondů / v tomto případě se jedná o tzv. sdružené neboli kombinované evidenční a ochranné EM etikety /. Druhá varianta umožňuje aplikovat i moderní pojetí tzv. samoobslužného automatizovaného výpůjčního režimu v knihovnách.

Mezi světové průkopníky ve vývoji a výroby elektronických systémů na ochranu knihovních fondů se řadí i holandsko-americká firma DIALOC ID SYSTEMS s více jak 30.letou tradicí v tomto oboru. Především ve vývoji a výrobě elektromagnetických (EM) systémů elektronické ochrany zboží a knihovních fondů dosáhla firma DIALOC mimořádných výsledků v tomto oboru v celosvětovém měřítku. Předností EM systémů DIALOC-LIBRARY je vysoká inovační strategie, která vedla k vývoji technicky špičkových zařízení, která jsou charakterizována prakticky bezporuchovou provozní spolehlivostí a vysokou účinností detekce bez ohledu na polohu ochranné etikety mezi detekčními anténami. Vedle vývoje detekčních EAS EM systémů věnuje firma DIALOC stejnou pozornost i vývoji zařízení na deaktivaci a zpětnou reaktivaci ochranných etiket s vysokým uživatelským komfortem a rovněž tak i vývoji optimálních ochranných EM etiket, které svým charakterem umožňují docílit maximální úrovně ochrany knihovních fondů a informačních nosičů.

3) DETEKČNÍ EM SYSTÉMY:

Pro ochranu knihovních fondů nabízí firma DIALOC ze svého výrobního programu čtyři alternativní modely. Vedle dnes již klasického EM systému pod názvem EM-1300 SYSTEM je v nabídce od roku 1998 moderní představitel nové generace a vývojové řady pod názvem ELLIPSE 2010 a od roku 1999 ELLIPSE 2020. Detekční systém se obvykle skládá z dvojice detekčních antén, řídící a současně napájecí jednotky. Detekční systém se zpravidla instaluje u východu z knihovny a měl by být pod přímým dohledem personálu knihovny u výpůjčního místa. Pokud návštěvník knihovny opouští knihovnu s knihou obsahující aktivní - nedeaktivovanou ochrannou etiketu, potom při průchodu mezi detekčními anténami reaguje elektronický systém na tuto etiketu vyhlášením zvukového a světelného alarmu.

3.1.) EM - 1300 SYSTEM, Jedná se o klasický a v praxi osvědčený systém, s analogovou elektronikou a výškou antén 160 cm. K dispozici jsou dvě varianty i) "standard "/inovovaná elektronika 1998/, ii) "CLASIC"- původní typ dodávaný do r.1997 /nejvíce instalací v ČR /. Doporučená šířka průchozí uličky je 80 - 90 cm. Model EM-1300 Standard je více odolný případným rušivým vlivům z okolí detekčních antén. Viz obr.1.

3.2.) EM ELLIPSE. V nabídce jsou jednak varianta 2010 s nejmodernější analogovou technologií a varianta 2020 s plně digitální technologií. Detekční antény jsou shodné pro oba typy, jsou vysoké 180 cm, což významně omezuje pokusy o překonání dosahu detekce antén do výšky. Antény jsou velmi elegantně konstruovány a na rozdíl od systému EM-1300, je každá anténa nezávislá a vybavena světelnou poplachou signalizací. Oba typy vykazují při šířce průchozí uličky kolem 80 cm téměř 100 %-ní detekci doporučených EM etiket bez ohledu na jejich prostorovou orientaci mezi anténami bez "mrtvých úhlů" typických pro většinu obdobných konkurenčních systémů. Nejnovější plně digitální verze 2020 je vybavena samoregulačním mechanizmem, který zajišťuje průběžné optimální nastavení systému bez potřeby zásahu servisního technika /bez servisní provoz/. Oba modely ELLIPSE jsou schopny spolehlivě fungovat i ve velmi elektronicky zarušených prostředích a představují důstojné řešení ochrany knihovních fondů pro 3. tisíciletí. Viz obr. 2.

 

4) DEAKTIVÁTORY - REAKTIVÁTORY EM - ETIKET:

Firma DIALOC má ve svém výrobním sortimentu celou škálu kontaktních i hloubkových / působících na dálku / aktivátorů a deaktivátorů. K novinkám roku 1998 náleží sdružený hloubkový aktivátor - deaktivátor do jednoho přístroje s přepínatelnou funkcí procesu aktivace-deaktivace pomocí klopného přepínače. K bezkonkurenčnímu vybavení tohoto zařízení náleží zabudovaný detektor aktuálního stavu ochranných EM etiket /TAG Indicator/, který pomocí světelného indikátoru informuje obsluhu ad hoc o stavu ochranné EM etikety umístěné v knize /aktivní - neaktivní stav/. Tato okolnost v maximální míře přispívá nejen k uživatelskému komfortu personálu knihovny, ale i ke zvýšení úrovně ochrany knihovních fondů. Viz obr. 3.

Vedle výše uvedených typů hloubkových EM aktivátorů/deaktivátorů má firma DIALOC ve své nabídce i aktivátory / deaktivátory přímo spojené se snímači čárových kódů, které umožňují zrychlit výpůjční proces a vytváří předpoklady pro tzv. samoobslužný výpůjční provoz v knihovně. K nejnovějším novinkám tohoto druhu, který bude uveden na trh ve 2. čtvrtletí 1999, je systém spojený s obrazovkou PC, který pomocí interaktivního SW spojuje obě funkce výpůjčního i ochranného procesu do jednoho systému a je určen pro avantgardní samoobslužný knihovnický výpůjční režim.

5) ETIKETY PRO OCHRANU KNIHOVNÍCH FONDŮ A INFORMAČNÍCH NOSIČŮ:

Firma DIALOC nabízí pro ochranu knihovních fondů a dalších informačních nosičů širokou škálu ochranných EM etiket. Některé z těchto etiket po aplikaci do knihy se stávají trvale neviditelné a tedy nepřístupné, což rovněž významnou mírou přispívá ke zvýšení úrovně ochrany knihovních fondů. Z nejfrekventovanějších knihovních etiket lze uvést následující příklady:

5.1. Knihovní EM etikety určené pro hloubkovou deaktivaci /reaktivaci:

5.1.1. Library Tail Tag, DSA, 125 mm - optimální pro ochranu knih, adhesivum po obou stranách etikety, po aplikaci do knihy trvale nepřístupná. Pro snadnou a rychlou aplikaci a trvalou nepřístupnost je tato etiketa nejvíce oblíbena a tudíž doporučována jako standard pro ochranu knih.

5.1.2. Library Tail Tag, SSA, 125 mm - nejčastěji používaná pro aplikaci do vazby do hřbetu knihy - rovněž po aplikaci trvale nepřístupná a neviditelná.

Pro aplikaci pod vazbu do hřbetu knihy se používá speciální aplikační pomůcka.

5.1.3. EM Tag chip, white, 90 mm - křídově bílá etiketa s adhesivem po jedné straně - na bílém pozadí nenápadná. Nejčastěji se používá pro ochranu periodik.

5.2. Knihovní EM etikety určené pro kontaktní deaktivaci / reaktivaci:

5.2.1. EM Library label, barcode, 90 mm (velikost 20 x 90 mm)

/ kombinovaná ochranná a evidenční bílá etiketa určená pro vlastní potisk /.

5.2.2. EM Library label, barcode & coverfoil, 90 mm / kombinovaná ochranná a evidenční etiketa dodávaná s ochrannou transparentní fólií proti otěru a ochranně proti násilnému odstranění /. Potisk je prováděn přímo ve výrobě formou číselné řady a zvoleným typem čárového kódu /např.Codabar/.Velikost kombinované etikety 20 x 90 mm. Transparentní fólie přes vlastní etiketu s evidenčním čárovým kódem chrání nejen tuto etiketu od mechanického poškození při časté manipulaci přes snímač čárových kódů, ale přesahem přes okraje vlastní etikety reaguje po aplikaci s povrchem knihy takovým způsobem, že ji nelze snadno odstranit.

5.2.3. Ochranné EM etikety pro ochranu audio- a videokazet:

Pro tento účel lze použít dvě formy etiket určených pro kontaktní deaktivaci a reaktivaci /pozn. aby nemohlo dojít k poškození magnetického záznamu,používá se kontaktní deaktivátor / reaktivátor s akčním dosahem magnetického pole do 1-2 mm / typu EM tag strip transparent nebo barcode, 90 mm, které se nalepí na kazetu a přelepí maskovací neutrální etiketou.

 

5.3. Ochrana informačních nosičů:

5.3.1. CD CIRCLE deep deactivable /obnáší kruhový transparentní nosič o velikosti CD s dvěma symetricky umístěnými EM etiketami kvůli vyvážení CD ROM. Po sejmutí z papírové transportní podložky se nalepí na nenahranou stranu, kde po zaschnutí ji nelze již odstranit. Aktivace a deaktivace se provádí s použitím hloubkového deaktivátoru / aktivátoru.

5.3.2. CD CIRCLE contact deactivable / určená pro ochranu CD ROM a kontaktní deaktivací / aktivaci.

5.3.3. CD CIRCLE permanent /určená pro ochranu CD ROM, nedeaktivovatelná/ Používá se pro ochranu CD ROM nosičů, které nejsou určeny pro výpůjční režim mimo prostory knihovny / studovny.

 

6. ZÁVĚR:

Elektromagnetický systém ochrany knihovních fondů a informačních nosičů DIALOC-LIBRARY si pro svou vysokou kvalitu, účinnost, prakticky bezporuchovou provozní spolehlivost s minimální náročností na personál, jakož i vysoký uživatelský komfort, vydobyl trvalé místo v oblasti ochrany knihovních fondů nejen v řadě významných knihoven po celém světě, ale i v České republice. Tyto atributy spolu s vysokou inovační aktivitou firmy DIALOC jej předurčují k tomu, aby hrál významnou roli nejen při řešení aktuálních potřeb knihoven současnosti, ale i pro nejnáročnější potřeby knihoven pro 3. tisíciletí.

 

Ing. Ladislav Antl, CSc.

AC SYSTEMS, s.r.o.

www.vol.cz/acsystem

tel. 42 45 36, 43 94 51