Informační centrum Evropské unie v Praze

Úvod

Informační centrum Evropské unie (dále jen “ICEU”) bylo jako první informační středisko tohoto druhu v kandidátských zemích střední a východní Evropy slavnostně otevřeno dne 13. října 1998 za přítomnosti ministra zahraničí České republiky Jana Kavana a Hanse van den Broeka, člena Evropské komise.

Zřízení Informačního centra Evropské unie v Praze je nedílnou součástí celkové komunikační strategie Delegace Evropské komise v České republice. Cílem této strategie je zvýšit všestrannou úroveň informovanosti veřejnosti i odborníků o procesu evropské integrace a podněcovat zájem a veřejnou debatu o vstupu České republiky do Evropské unie. Informační centrum Evropské unie slouží jako objektivní, nepolitické, odborné a snadno přístupné “informační okno” Evropské unie pro občany České republiky. Za tímto účelem poskytuje ICEU jednak vlastní informační služby, především na základě publikací a dalších zdrojů informací o Evropské unii, jejích institucích, dějinách, programech a klíčových politikách; o procesu začleňování České republiky do Evropské unie a o tom, co toto členství bude znamenat. Centrum slouží také jako klíčové kontaktní místo pro další vyhledávání údajů, pomáhá lidem získat informace z jiných, specializovanějších zdrojů.

Spolu s dalšími organizacemi a institucemi činnými v oblasti informování o evropských záležitostech chce ICEU vytvořit síť fungující jako základ účinné spolupráce. Tak už proběhly nebo se v nejbližší době chystají společné přednášky, semináře, konference, ale i kulturní pořady a festivaly. Upozornění na tyto a také další akce zaměřené na evropskou integraci, realizované na různých místech České republiky, jsou zveřejňovány v “Kalendáře událostí EU”, který je součástí webové stránky Delegace Evropské komise v ČR a ICEU.

Projekty

Za prvních šest měsíců existence ICEU se uskutečnila řada tematicky zaměřených projektů. Bezprostředně po otevření ICEU v úzké spolupráci s Centrem evropských studií při Vysoké škole ekonomické v Praze a s Klubem mladých Evropanů proběhl projekt “Analýza informačních potřeb : Co se chcete dozvědět o Evropské unii ”. Cílem tohoto projektu bylo zjistit více podrobností o informačních potřebách obyvatel Prahy. Celkem bylo v ulicích v centru Prahy a i v samotném ICEU dotazováno téměř 800 osob. Výsledná zpráva v angličtině o rozsahu přes 70 stran je k nahlédnutí v Centru.

Nedílnou součástí činnosti Centra je pořádání výstav. Jako první se představila expozice nazvaná “Panorama Evropské unie”, která přinesla průřez historií i současností Evropské unie. Stručný přehled dějin evropské integrace, evropských institucí a jejich rolí, fungování Evropské unie z hlediska jejího financování a rozhodovacího procesu i programů a klíčových politik EU zde byl prezentován prostřednictvím množství panelů s fotografiemi, textem a grafy. Jedna část výstavy byla věnována vztahům mezi Českou republikou a EU a začleňování České republiky.

V souvislosti se zahájením používání eura jako jednotné měny 11 zemí EU byla na polovině výstavních panelů instalována nová expozice nazvaná Od ECU k euru, objasňující – podobně jako stejnojmenný leták – historii Hospodářské a měnové unie a význam jednotné evropské měny.

Ke Dni Evropy 9.5. vystřídá euro výstava dětských výtvarných prací vybraných ze soutěže základních uměleckých škol z celé České republiky na téma My a Evropa.

Vedle výstav nabízí ICEU videoprojekce zaměřené na historii a fungování EU i např. aktuálně měny euro. Pro veřejnost je k dispozici také počítač s přístupem na Internet a možností vyhledávání v interních databázích a monitoringu českého tisku.

Své prostory v Rytířské ulici 31využívá ICEU k pořádání nejrůznějších akcí – ať už samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi – např. v lednu proběhl “Týden eura” – na tiskovou konferenci a vernisáž nové výstavy připravené ve spolupráci se sítí Euro Info Center navázala série přednášek zástupců našich bankovních institucí, kterých se vedle pozvaných studentů středních a vyšších odborných škol mohli zúčastnit i všichni běžní návštěvníci centra. Na začátku března proběhly v Centru Dny vzdělávacích programů, kde se prostřednictvím zástupců národních kanceláří prezentovaly v současné době pro Českou republiku otevřené programy Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež pro Evropu. Informační centrum se podílelo i na propagaci Dnů evropského filmu, které se konaly pod záštitou Delegace Evropské komise, hostilo úvodní setkání členů mládežnické organizace AGEE před její mezinárodní konferencí a bude pořádat recepci pro účastníky Juniorského maratonu, jenž v rámci Pražského mezinárodního maratonu podporuje Delegace Evropské komise v ČR.

Průměrná návštěvnost Centra se pohybuje kolem 600 návštěvníků měsíčně, nepočítaje v to speciální projekty pro veřejnost, kdy např. dnů vzdělávacích programů se zúčastnilo více než 300 zájemců o informace.

Publikační činnost

Mezi materiály zdarma distribuovanými v ICEU jsou i publikace, na jejichž přípravě a vydání se Centrum přímo podílelo. Jsou to informační letáky s přehledem existujících zdrojů informací o EU v České republice, jsou to překlady základních informačních brožurek – Jak funguje Evropská unie a Evropská unie – co je tam pro mne a také je to přímo v Centru připravovaný bulletin EuroInfo, který přináší čtenářům aktuální informace o procesu začleňování České republiky do Evropské unie, dále interview s osobnostmi, které se na tomto procesu bezprostředně podílejí a články o zajímavých projektech Phare a dalších evropských programů. V tisku je překlad brožury Poznáváme Evropu, která atraktivní formou seznamuje děti a mládež jak se všemi patnácti členskými zeměmi EU, tak i s jejími institucemi, vnitřními politikami a vnějšími vztahy.

Databáze

Jedním z cílů ICEU je maximální možná adresnost služeb. Za tímto účelem je všem návštěvníkům centra i všem čtenářům bulletinu EuroInfo (a nově i prostřednictvím webové stránky) nabízena možnost registrace do databáze ICEU. Podle popsaných zájmů Centrum rozesílá pozvánky na vlastní akce i akce pořádané spolupracujícími institucemi, informuje o nových dokumentech a v budoucnu plánuje i službu signálního informování o nových přírůstcích do budované bibliografické databáze. Z průběžného vyhodnocování docházejících požadavků vyplývá, že zájmy jsou celkem vyrovnané, nicméně největší je přirozeně o problematiku integrace ČR do EU, programy EU, oficiální dokumenty, instituce EU a vzdělávání (viz tab. 1)

Tabulka 1 – Přehled oblastí zájmů uživatelů ICEU

Oblast

počet

%

Integrace ČR

169

65

Programy

166

64

Dokumenty

137

53

Instituce

136

53

Vzdělávání

130

50

Regiony

113

44

Lidská práva

112

43

Obchod

110

42

Životní prostředí

108

42

Měna

106

41

Trh

92

36

Věda

90

35

Kultura

82

32

Třetí země

80

31

Sociální politika

68

26

Rozpočty

59

23

Zemědělství

52

20

Celní unie

46

18

Doprava

46

18

Telekomunikace

44

17

Energetika

43

17

Ochrana spotřebitele

43

17

 

 

V rámci přípravy Juniorského maratonu byly na všechny základní a střední školy v ČR rozeslány brožury Jak pracuje Evropská unie spolu s dotazníkem zjišťujícím zájem o problematiku EU a informační potřeby této skupiny. Průběžně docházející dotazníky se v současné době zpracovávají, výstupy budou k dispozici v Centru i na webové stránce.

Zmiňované databáze jsou tvořeny specificky pro potřeby jednotlivých průzkumů v prostředí MS Access, vhodný program pro tvorbu bibliografické databáze se zatím zvažuje.

Webová stránka

V těchto dnech se dokončuje tvorba společné webové stránky ICEU a Delegace Evropské komise, která by měla poskytnout základní informace nejen o činnosti diplomatického zastoupení Evropské unie a jejího informačního centra, ale také o vývoji i současném stavu přidružování České republiky do EU, a to v češtině i v angličtině. Kromě již výše zmíněných rubrik, jako je kalendář akcí a registrace do databáze ICEU, přinese i další zajímavé informace – např. elektronickou verzi bulletinu EuroInfo a časopisu Evropský dialog, plné texty základních oficiálních dokumentů, přehled vývoje vztahů mezi Českou republikou a Evropskou unii, informace o programu Phare a řadu dalších zajímavostí.

Všichni zájemci o kteroukoli z popsaných služeb ICEU nás mohou kontaktovat na těchto telefonech a adresách:

INFORMAČNÍ CENTRUM EVROPSKÉ UNIE

Rytířská 31, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: +420 2 216 10 142

Fax: +420 2 216 10 144

e-mail: info@ iceu.cz

http://www.iceu.cz

Otevírací doba pro návštěvníky

Pondělí 12:00 - 16:00

Úterý 10:00 - 16:00

Středa 10:00 - 18:00

Čtvrtek 10:00 - 16:00

Pátek 10:00 - 14:00

 

 

Kateřina Čadilová,

ICEU Praha