Evropský systém spolupráce lékařských a zdravotnických knihoven.

PhDr.Eva Lesenková, IPVZ, Praha

 

V krátkém příspěvku bych v úvodu nabídla několik stručných glos k problematice rozporů současné společnosti a přirozené snaze lidstva hledat k těmto rozporům východiska.

Vědomí odpovědnosti pro trvale udržitelný rozvoj je základním východiskem pro filozofii evropského integračního procesu .

V rámci programu Agenda 2000, na kterém se pracovalo od léta l996 vydala v červnu l997 Evropská komise stanovisko k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie, dovolím si citovat stručnou charakteristiku těchto podmínek z uvedeného programu.

Hlavním cílem mého sdělení je informovat Vás o konstituujícím se systému “Veřejných informačních služeb ve zdravotnictví (VISZ)” v České republice ( Part I.)a o již existujícím systému evropských lékařských knihoven “European Association for Health Information and Libraries EAHIL “ a o jejich vzájemně se vytvářejícím vztahu.(Part II.)

ÚVOD

Svět – vědomí souvislostí.

Hledání nových horizontů, koncepcí i zcela nových konkrétních opatření k řešení situace současného člověka a společnosti je podmíněno problémy většinou globálního charakteru.

Dosavadní systém hodnot založený na principech bezohledné exploatace přírody, konkurenci a obecné intoleranci , vede k procesu uniformizace lidských hodnot, ohrožuje hodnotové systémy založené na principech úcty k přírodě a spolupráce mezi živými bytostmi.

K filozofickým východiskům globálního přístupu  řešení problémů současné civilizace patří :

propojené,ovlivňující se, dynamicky se vyvíjející (s tímto pohledem na svět přichází začátkem 2O. století

myšlenkový směr holismus-odvozeno z řeckého holon - celek)

a obor známý jako teorie systémů , jež ovlivnil život většiny z nás, a poskytující metodu umožňující se racionálně zabývat obrovskými, složitými a chaotickými problémy, které přesahují hranice jednotlivých klasických disciplín.

Kreativita, kooperace a participace jsou další principy globálních postupů vedoucí k přijetí humanisticky orientované, flexibilní, otevřené a všestranné společnosti

a k sjednocování a harmonizaci odlišných národnostních prostředí především v oblastech jak vyžaduje EU.

Evropa

Členství v Evropské unii vyžaduje, aby každá ucházející se země:

( cit.:Kol.: Co je to, když se řekne Evropská Unie.Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, Praha, l997, l54 s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České lékařské knihovny – Veřejné informační služby ve zdravotnictví (VISZ)

(Part I.)

Soustavu lékařských knihoven a středisek vědeckých informací poskytujících informační služby pro zdravotnictví do roku 1992 tvořilo 320 pracovišť působících v resortu MZ ČR i v některých dalších. Tento počet informačních pracovišť byl nadbytečný, jak se potvrdilo při transformaci bývalého odvětvového systému vědeckých informací ve zdravotnictví(OSVIZ) na národní síť lékařských knihoven zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví (VISZ).

Transformaci knihovnických pracovišť ovlivňovala privatizace zdravotnických zařízení, k dalším faktorům patřil nedostatek financí, jejich plošné přidělování a především nedostatek motivace pracovníků. Hlavní proud transformace probíhal v letech 1992 - 1995. U zrodu koncepce národní sítě lékařských knihoven zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví stála Pracovní skupina pro veřejné informační služby ve zdravotnictví při odboru vědy a vzdělávání MZ ČR, složená ze zástupců Národní lékařské knihovny a předních odborníků z řad vedoucích pracovníků lékařských knihoven v ČR a zahraničních konzultantů. Na základě ověření kvality poskytovaných služeb a informačních fondů byla vybrána informační pracoviště k akreditačnímu řízení. V roce 1994 bylo akreditováno devadesát pět pracovišť, v roce 1995 sto dvacet, v roce 1996 sto patnáct, v roce 1997 sto třicet čtyři, v roce 1998 sto třicet sedm a na rok 1999 je přihlášeno 127 pracovišť. Předpokladem akreditačního řízení je zpracování odborného zdravotnické veřejnosti prospěšného projektu, který reflektuje vývoj knihovnických a informačních technologií a zkvalitnění fondu zdravotnické literatury. Tyto projekty oponuje Pracovní skupina a určení experti. Byly vymezeny následující tématické oblasti rozvoje lékařských knihoven: obecná dostupnost fondu lékařské literatury, bibliografická kontrola národní lékařské literatury, provoz informačních bází na internetu, automatizace knihoven a informačních středisek VISZ, vzdělávání knihovníků, informačních pracovníků a uživatelů.

Evropské sdružení pro zdravotnické informace a knihovny –EAHIL ( European Association for Health Information and Libraries)

(Part II.)

Zdraví ani nemoc nerespektují hranice, z toho vyplývá, že i vědy, které se jimi zabývají, mají snahu o mezinárodní spolupráci .

Přesto zvláště ekonomické a politické rozdíly mohou výrazně ovlivňovat zdravotnický systém a léčebnou péči. Proto vznikají mezinárodní organizace, které se snaží vytvářet podmínky pro spolupráci.Snaha zlepšit knihovnické a informační služby všech

zdravotnických profesí vzájemnou spoluprací a výměnou zkušeností v celoevropském měřítku vedla v roce l986 ke vzniku EAHIL, sdružení v němž principy tolerance umožňují spojení lékařských, sesterských, veterinárních a farmaceutických knihoven a informačních pracovišť.

 

Organizace EAHIL

Na počátku měl přes 600 členů z 28 evropských zemí.Činnost je financována z členských poplatků a ze sponzorských příspěvků na zvláštní projekty. V čele EAHIL stojí prezident,který s předchozím prezidentem, dvěma viceprezidenty, dvěma sekretáři pokladníkem tvoří výkonný výbor. Činnost koordinuje rada, v níž jsou zástupci zemí ,které mají v EAHIL zastoupení alespoň pěti členy.Sídlo sekretariátu je v holandském Amsterodamu.

Cíle EAHIL

 

 

 

 

 

 

 

Členství

Členy EAHIL s plným hlasovacím právem mohou být jednotlivci,instituce nebo národní a regionální organizace. Další kategorií je přidružené členství pro obchodní činnost. Volby se konají korespondenčním způsobem každé dva roky.

 

 

 

 

 

 

Programy EAHIL :

EAHIL realizuje nebo plánuje různé aktivity zaměřené ne splnění vytyčených cílů:

  1. vydávání čtvrtletníku Newsletter to European Health Libraries

( od r. 1987)

2. organizování konferencí EAHIL ve dvouletých intervalech (Brusel l986, Bologna l988, Montpelier l992, Oslo l994, Coimbra l996, Utrecht l998, Londýn 2000)

  1. organizování workshopů ( Brusel l990, Barcelona l993) a sympozií (Praha l995, Budapešť l997, Tartu l999)

EAHIL participuje na konferencích a workshopech vedle práce organizační i prací metodickou, především vypracováním curriculí tématických bloků vzdělávacích kurzů a workshopů a poskytuje také finanční podporu pro realizaci těchto pracovních setkání

4. profesionální výměna stážistů a ostatních knihovníků týká se:

projektů vztahujících se ke vzdělávání, kde EAHIL poskytuje pomoc pro organizování kontinuálních vzdělávacích kurzů na národní i lokální úrovni

  1. projekty směřující k upevňování spolupráce mezi zdravotnickými

projekty v Evropě

Mezi tyto projekty patří prioritně projekt efektivní tvorby sítě spolupráce (efficient network system), jehož cílem je komunikace a sdílení informačních zdrojů s užíváním informačních technologií a s ohledem a užívání mezinárodních standardů .Základem spolupráce tvorby sítě evropských lékařských knihoven je vytváření dvoustranných dohod o spolupráci

  1. elektronická diskusní skupina

tento efektivně a v reálném čase pracující komunikační , informační a vzdělávací nástroj vytvářený prostřednictvím internetových služeb vznikal v minulých dvou letech.

Spolupráce VISZ ČR a EAHIL

1. Publikování, sdílení zkušeností v Newletteru –

odstraňování jazykové bariéry

2. Aktivní účast na odborných setkáních EAHIL (konference, workshopy, Praha 1995)

3 .- 5. Vzdělávání.

Příprava dvoustranné dohody o spolupráci v této oblasti.