Průvodce serverem EUROPA

Mým úkolem je ukázat vám, alespoň v obrysech, co všechno lze na serveru Evropské unie nalézt. K informacím se můžeme dostat různými způsoby, já budu vycházet především ze struktury jednotlivých stránek a ze zkušeností získaných při práci v Evropském dokumentačním středisku na Univerzitě Karlově.

Adresa serveru je EUROPA.EU.INT a je to jedna z největších internetovských stránek na světě. Server je branou k politikám EU, institucím, zprostředkuje přístup k hlavním dokumentům EU, smlouvám, legislativě, informacím o právech občanů a mnoha dalším údajům. Server Europa získal v květnu 1998 na 28. festivalu audiovizuální komunikace a multimédií v Biarritzu velkou cenu. Server se stále zdokonaluje, doplňuje, zjednodušuje se přístup a velký důraz je kladen na interaktivní služby.

 

Prvním krokem při vstupu je výběr jednoho z oficiálních jazyků EU.

V oddíle nazvaném NOVINKY = NEWS máme možnost se seznámit s velmi důležitými aktuálními informacemi, které jsou zde prezentovány jednotlivými institucemi EU, s tzv. Tiskovými zprávami = Press-releases. Tyto informacemi jsou převáděny do databáze RAPID. Tiskové zprávy Evropské komise nalezneme pod názvem Polední expres = Midday express. Kalendář = Calender – na této stránce se seznámíme s aktivitami jednotlivých institucí EU – současnými i nadcházejícími. Další stránky jsou věnované kurzovním lístkům, programům satelitní televize, odkazu na členskou zemi, která právě předsedá Evropské radě, oficiálnímu nakladatelství EU, kterým je Úřad pro oficiální publikace Evropských společenství = Office for Official Publications of the European Communities. V  Novinkách nalezneme také odkazy na nejnovější dění v EU.

ABC – v tomto oddíle nalezneme stručný náznak historie evropské integrace uspořádaný chronologicky nebo tematicky ( 6 skupin – instituce, EU a svět, práva občanů, jednotný trh, hospodářská a měnová unie, rozšiřování EU), mapy členských zemí, zakládací smlouvy, znění Aktu o jednotné Evropě, Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy.

Jsou zde také informace o vlajce, hymně a o Dni Evropy, kterým je 9. květen.

Další body jsou věnovány Amsterodamské smlouvě, Agendě 2000 – základní dokumenty si odtud můžeme stáhnout v 10 jazycích, nalezneme zde stránku EURa, další stránky jsou věnovány právům občanů – je zde také odkaz na webovské stránky Europe-direct – což je dialog s občany, týkající se zaměstnání aj., poslední odkaz je zaměřen na individuální demokratická práva.

V tomto oddíle jsou také odkazy na EUROSTAT – Statistický úřad ES, na národní statistické úřady členských zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Také zde je odkaz na stránky Úřadu pro oficiální publikace Evropských společenství = Office for Official Publications of the European Communities, na publikace z edice Evropa v pohybu = Europe on the move, poskytované zdarma, které přinášejí základní informace o jednotlivých politikách EU aj. Jsou zde také stránky věnované oficiálním dokumentům EU s odkazy na databáze legislativní, Bulletin EU, informující o činnosti Komise, tiskové zprávy, na dokumenty Evropského parlamentu, Rady (zde nalezneme závěry ze starších summitů) a Evropské komise.

V oddíle Vlády on-line = Governments on-line nalezneme informace o jednotlivých členských zemích (odkazy na webovské stránky vlád), ale i o zemích přidružených.

Poslední odkaz nám zprostředkuje virtuální návštěvu institucí EU.

Další oddíl POLITIKY = POLICIES se zaměřuje na informace o jednotlivých oblastech politik EU. Stránka je rozčleněna do 4 hlavních tematických okruhů :

Ekonomická a sociální oblast = Economic and social area

Role Unie ve světě = The role of the Union in the world

Justice a vnitřní záležitosti = Justice and home affairs

Financování činnosti Společenství = Financing Community activities.

Jednotlivé okruhy jsou podrobněji rozčleněny.

My se můžeme zběžně podívat na VNĚJŠÍ VZTAHY = EXTERNAL RELATIONS – u každého tematu nalezneme odkazy na stránky jednotlivých institucí – tj. Evropského parlamentu, Rady, Soudního dvora atd., pouze u Komise jsme odkázáni přímo na příslušné oddíly v soupisu platné legislativy v konsolidované verzi, Bulletinu EU a na direktoráty, zabývající se vnějšími vztahy a na informace o grantech a půjčkách.

Poslední stránky, se kterými se seznámíme, jsou věnovány institucím Evropské unie. My se zaměříme na domovské stránky institucí - např. u Evropského parlamentu na pravé straně obrazovky získáme základní informace o EP, ale nás zajímají především materiály, které EP produkuje. Stejný postup zvolíme i ostatních institucí.

Evropský parlament - European Parliament - poslanců EP je nyní 626 a od r. 1978 jsou voleni v přímých volbách občany členských států. Parlament zaujímá důležitou úlohu v legislativním procesu, spolurozhoduje při schvalování rozpočtu Společenství, schvalování předsedy a členů Komise, má možnost vyslovit nedůvěru Komisi.

Stránka EP je rozdělena do čtyř základních oddílů – ABC, Tiskové zprávy=Press, Činnost=Activities a Odkazy=References. V oddíle ABC se seznámíme s funkcemi EP, s jeho členy, jsou zde měsíční novinky EP News. V Tiskových zprávách si můžeme v prvním oddíle přečíst projevy předsedy EP, zprávy ze zasedání EP označované kódem A4, měsíčník EP News. V oddíle News alert (pohotovost) najdeme program EP v nadcházejícím týdnu a odkazy na tiskové služby ostatních institucí EU. V oddíle Odkazy se můžeme vrátit k politikám EU, najdeme zde odkazy na smlouvy a základní dokumenty – tj. na COM dokumenty zveřejněné v OJ C, odkazy na EUR-LEX a na Official Journal. V oddíle Činnosti se seznámíme s průběhem zasedání EP, s příspěvky poslanců a v Legislativním okénku = Legislative observatory se dozvíme, ve které fázi schvalovacího procesu jsou připravované legislativní materiály. V horní části obrazovky nám obrázek volební urny zprostředkuje informace o nadcházejících volbách do EP (10.-13.6.), v levé části obrazovky máme kromě jiného odkazy na parlamenty členských zemí.

Další institucí je Rada Evropské unie - Council of the European Union. Rada rozhoduje o přijímání jednotlivých opatření a zejména přijímá legislativní akty Společenství, je tedy orgánem rozhodovacím a zákonodárným. Rada je složena ze zástupců členských států na úrovni ministrů. Předsednictví Rady se mění každých 6 měsíců, členské státy se střídají podle pořadí stanoveného Smlouvou o Evropské unii. V roce 1999 předsedají Německo a Finsko, v roce 2000 Portugalsko a Francie.

Od Rady Evropské unie je třeba odlišovat Evropskou radu - European Council. Ta je vrcholným orgánem nejvyšších představitelů členských států. Její zasedání se označují jako “evropský summit” a jejich účelem je stanovit koncepci hlavních směrů rozvoje Evropské unie. Schází se nejméně dvakrát do roka.

Nejvíce informací o Radě EU nalezneme v prvním oddíle – Tisková kancelář = Press-office/Newsroom - a to poslední novinky, přehled nadcházejících událostí, tiskové zprávy, praktické informace. Jeden z odkazů je věnován předsednictví Rady .

Největší pozornost chci věnovat Evropské komisiEuropean Commission. Tato instituce běžně označovaná jako Komise je výkonným orgánem s právem legislativní iniciativy. Současná Komise má 20členů a každý komisař má přidělenu jednu nebo několik oblastí, za něž odpovídá. Institucionálním vyjádřením této dělby kompetencí je 24 generálních ředitelství.

Na stránce věnované Komisi najdeme tzv. Tiskové zprávy = Press-releases, o kterých jsem se zmínila na počátku (oddíl Novinky = News), programy Komise na rok 1998 a na letošní rok, ale především zde máme odkaz na oficiální materiály Komise, tj. znovu zde nalezneme program Komise, tzv. Bílé knihy a Zelené knihy, poslední vydání Bulletinu Evropské unie, sdělení, memoranda, tiskové zprávy aj. My se zaměříme na oddíl věnovaný jednotlivým ředitelstvím a především na ředitelství IA, s názvem Vnější vztahy = Evropa a nové nezávislé státy, společná zahraniční a bezpečnostní politika a Delegace = External relations: Europe and the New Independent States, Common Foreign and Security Policy and External Missions. Na stránce Úkoly = Mission Statements se seznámíme se základními úkoly DG IA, v Novinkách = Updates je přehled nejnovějších události spadajících svou tematikou pod DG IA, v oddíle Daily jsou novinky, press-releases a dokumenty. Na této stránce máme také možnost seznámit se s materiály týkajícími se rozšíření EU – např. zde jsou všechny pravidelné zprávy Komise týkající se kandidátských zemí, programy screeningu, Agenda 2000 aj. , máme zde stránky věnované spolupráci se státy bývalého Sovětského svazu a Mongolska, hodnocení programů DG1A, spolupráci s OSN, svou stránku zde má program Phare, stejně tak Tacis a Obnova (země bývalé Jugoslávie).

Další institucí je Evropský soudní dvůr - Court of Justice. Zajišťuje respektování práva ES. Je složen z patnácti soudců. V roce 1989 byl zřízen Soud první instance, aby odlehčil přetíženému Soudnímu dvoru zejména ve sporech vedených proti institucím EU, nebo mezi těmito institucemi a jejich zaměstnanci.

Na stránkách Evropského soudního dvora se seznámíme se členy Soudního dvora, statistikami, publikacemi připravovanými touto institucí, s kontaktními adresami, s programem a s tiskovými zprávami. Nalezneme zde také soupis soudních případů – tzv. Index A-Z a také tzv. Proceedings, informující o započatých řízeních aj.

Účetní dvůr - Court of Auditors je složen z patnácti zcela nezávislých auditorů a je pověřen kontrolou finančního hospodaření Společenství. Těžištěm jeho činnosti je výroční zpráva o rozpočtu Unie, která je předkládaná Evropskému parlamentu a Radě EU – zprávu za rok 1996, 1997 nalezneme na stránce Účetního dvora a také další informace o této instituci.

Své stránky mají také Evropská investiční banka = European Investment Bank, Hospodářský a sociální výbor = Economic and Social Committee, Výbor regionů = Committee of the Regions a Evropský ombudsman = European Ombudsman.

Hospodářský a sociální výbor = Economic and Social Committee je poradním orgánem Rady EU a Komise. Má 222 členů jmenovaných na čtyřleté období. Jednotlivé členské země jsou ve výboru zastoupeny poměrně podle počt obyvatel, od počátku své činnosti výbor vydal více než 3000 stanovisek, která jsou zveřejněna na stránce Hospodářského a sociálního výboru..

Pod čarou máme možnost se seznámit s KLÍČOVÝMI OTÁZKAMI = KEY ISSUES , mezi které byly zařazeny Amsterodamská smlouva, EURO, Agenda 2000, Rozšíření EU, Zaměstnanost, Dialog s občany a s podnikateli, Budování společné Evropy a se stránkou předsednictví EU – tohoto půl roku předsedá EU Německo.

Další odkaz pod čarou je nazvaný MAIL-BOX a na tomto místě najdeme stejné informace jako pod ikonkou INFORMACE, dále ABC , o kterém jsem se již dříve zmínila, přehled hlavních oblastí politik EU, stránky jednotlivých institucí, stránky Evropské komise, e-mailové adresy jednotlivých direktorátů Komise, Europe-direct – poskytuje možnost dotazovat se na různé problémy.

CO JE NOVÉHO = WHAT IS NEW – nás přivede k novinkám z posledních dnů. Zde se objevují hodnotící zprávy Komise, Bílé knihy, Zelené knihy, důležitá prohlášení, ale také aktuální statistiky, časopisy aj.

Na serveru Europa máme také možnost vyhledávat a to volbou VYHLEDÁVÁNÍ = SEARCH - podle klíčových slov, legislativní materiály můžeme hledat podle tzv. CELEXových kódů apod., nejdůležitější dokumenty se nám objeví na prvních místech.

INFORMACE - INFORMATION – na této stránce nalezneme odkazy na legislativní databáze (EUR-LEX, EUDOR), na EUROSTAT, na Úřad pro oficiální publikace, na jednotlivé instituce a na další tři servery Evropské unie – I M Europe, CORDIS a ISPO.