Internetová služba výzkumu v Evropské unii

Věra Mísařová

 

Mám za úkol Vás seznámit s dalším ze čtyř serverů Evropské unie Cordisem.

CORDIS je zkratka z Community Research and Development Information Servis – Informační služby výzkumu a vývoje v rámci Evropských společenství. Prostor na tomto serveru je věnovaný informační službě o výzkumu a vývoji vědy a je naplněn ohromným množstvím podrobných a aktuálních údajů o výzkummné a vývojové činnosti v rámci EU. Informace jsou pravidelně aktualizovány. Za server Cordis zodpovídá DG XIII (Generální ředitelství pro telekomunikace, informační trh a využití výsledků výzkumu) v rámci inovační politiky Evropské komise, a to programu INNOVATION. Cílem služby Cordis je seznamovat vědeckovýzkumné pracovníky a ostatní zájemce s nejnovějšími poznatky evropské vědy, výzkumu a vývoje a tím podporovat konkurenceschopnost členských států EU ve světě.

Základní adresa služby CORDIS je: www.cordis.lu

Tak se dostaneme na titulní stránku Cordisu, která je graficky rozdělená do tří sloupců. Levý modrý sloupec můžeme označit za průvodce, který nás provází dalším vyhledáváním, prostřední sloupec obsahuje důležité základní informace a pravý sloupec nás seznamuje s aktuálními a navazujícími informacemi. Zde můžeme začít s vyhledáváním informací. K počátečním obtížím přispívá to, že na Internetu se k hledaným informacím dostaneme různými cestami, na rozdíl od katalogů v knihovnách řazených systematicky. Např. 5. rámcový program výzkumu a vývoje, který stanoví hlavní oblasti a směry této činnosti na období 1998 – 2002, je přístupný jak z levého modrého sloupce, tak z prostředního sloupce. Základní informace o Cordisu se dovíme na začátku třetího sloupce:

Are you a NEW USER? - Jste nový uživatel? Obsahuje mimo jiné například informace

- o existenci Cordisu na CD-ROMu, který je vydáván každé tři měsíce

- o existenci časopisu Cordis focus, kde jsou publikovány nejaktuálnější informace z oblasti inovací a přehled o programech Evropské komise

- o evropské informační politice

- o financování výzkumu a vývoje

- o databázích a

- o průvodci Cordisem, který nás odkáže opět na levý modrý sloupec.

K seznámení s dalším členěním Cordisu můžeme také využít pole HELP with Navigation of the Site – Pomoc s orientací na webovských stránkách ve středním sloupci pod hlavním názvem titulní stránky.

Zde je uvedeno dělení do čtyř logických celků, sekcí, kde každá reprezentuje základní část služeb Cordisu. Dělení odpovídá rovněž levému modrému sloupci - průvodci.

 1. Information - Informace
 2. Tato sekce je stěžejní částí služeb v oblasti výzkumu a vývoje Evropské unie a zkušení uživatelé ji běžně využívají při své činnosti. Zde najdeme:

  - informace o současném předsednictví Německé republiky a jeho aktivitách v oblasti výzkumu a technického vývoje, včetně předchozích předsedajících států (po půl roce se předsednictví střídá)

  - informace o databázích Cordisu, zde máme možnost přístupu do služby RAPIDUS, která umožňuje naprogramovat Cordis tak, aby byly nové informace vámi zvoleného profilu automaticky zasílány elektronickou poštou na vaši e-mailovou adresu, a zde (Other databases) do všech databází Cordisu (o nich se zmíním později)

  - zde ještě upozorním na Special Feature – Speciální služba, kde máme možnost využít přístupu k programům výzkumu a vývoje z regionálního hlediska (řada regionů, na které je Evropa rozdělena, má svoji webovskou stránku)

  - opět zde máme možnost přístupu k informacím 4. a 5. rámcového programu s uvedením webovských stránek jednotlivých programů a další odkazy

  - Innovation Activities - Inovační činnost poskytují obsáhlé informace o činnosti, službách a projektech podporovaných v rámci Innovation Programme - Inovačního programu

  - Other EU Information Sources – Další informační zdroje EU, např. servery institucí EU z nichž jmenujme alespoň DG XII, zabývající se výzkumem, Evropský Parlament, Eurostat, nakladatelství EUROP aj. tvoří závěr první sekce.

 3. Guidance - Průvodce
 4. Tato sekce nabízí pomoc uživatelům v orientaci a obsahuje 3 části:

  a) Looking for something! Hledání něčeho! Zde je možnost přístupu na Site Map – orientační mapu stránky, kde jsou ve čtyřech sloupcích přehledně uvedeny hlavní služby, programy a činnosti, které Cordis zpřístupňuje. Tato mapa je přístupná i z titulní stránky Cordisu (sloupce opět odpovídají členění v levém modrém pruhu), kde se k informacím dostaneme rychleji.

  b) Nejaktuálnější informace o výzkumu a vývoji získáme v Looking for What´s New! Hledání nového!, kde jsou přímo vyjmenovány jednotlivé programy a kliknutím myši se dostaneme přímo na jejich webovské stránky. Toto je rovněž často využívaná služba, a proto je zde opět přímý přístup z titulní stránky Cordisu – pod nadpisem ve středním sloupci What´s New - Co je nového.

  c) Looking for Help! - Hledání pomoci! Poskytuje hlavní informace o službách Cordisu. Služba Frequently Asked Question (FAQ) - Nejčastější otázky (je rovněž přímo přístupná z mapy) obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů týkající se využívání služeb serveru a řešení nejrůznějších problémů při práci s Cordisem.

  V této části jsou dále podrobně popsány všechny databáze Cordisu včetně tvorby dotazů pomocí Booleovských operátorů, přehledu jednotlivých polí a možnosti hledání v nich. Uvedu jejich stručnou charakteristiku:

  Acronyms - Databáze akronymů (od r. 1990) - slovníček všech akronymů a zkratek, týkajících se programů, projektů, aj. činností v oblasti výzkumu a vývoje. Je pravidelně aktualizována. (Asi 10 tis. záznamů)

  Contacts - Databáze kontaktů (od r. 1994) - odkazuje převážně na odborníky, kteří nám poskytnou informace, rady nebo pomoc při konkrétních problémech i na mezinárodní úrovni. Pravidelně aktualizována. (Asi 8 tis. kontaktů)

  Comdocuments – Databáze záznamů dokumentů Evropské komise (od r. 1991) - obsahuje dva typy dokumentů - dokumenty COM publikované v 9 oficiálních jazycích EU a dokumenty SEC - jsou interní materiály Sekretariátu komise, které se nepublikují. (Asi 8 tis. záznamů)

  Document Library - Databáze Knihovna dokumentů - obsahuje plné texty klíčových dokumentů z oblasti výzkumu a vývoje.

  News - Databáze nejaktuálnějších oznámení nových aktivit, včetně výzev k podávání návrhů projektů, návrhy komise aj. činností. Tato služba existuje (od r. 1991) v pěti jazycích (angl., něm., fr., it. a šp.). Databáze je aktualizována denně. (asi 200 nových zázn. měsíčně)

  Partners - Databáze partnerů pomáhá zájemcům najít spolupracovníky jak při práci na projektech, tak i při komerčním využití výsledků výzkumu i pro jiné typy spolupráce. Je pravidelně revidována a velmi často využívána. (10 až 20 tisíc záznamů)

  Programmes - Databáze programů je hlavním produktem Cordisu, protože program je hlavním nástrojem, kterým Evropská komise realizuje a financuje politiku výzkumu a technického vývoje v Evropské unii. Obsahuje aktuální informace o všech programech financovaných plně nebo částečně Evropskou komisí. Každý záznam obsahuje akronym a popis programu, cíl, strukturu programu, financování, současný stav, odpovědnou organizaci, odkazy na zveřejnění v úředním věstníku EU, revize a poslední aktualizaci.

  Projects - Databáze projektů (od r. 1990) obsahuje údaje (akronym, název a kód, cíl, odkazy aj.) jednotlivých výzkumných projektů i smluv a studií financovaných plně nebo částečně z fondů Evropské unie. Je pravidelně aktualizována a obsahuje asi 40 tis. záznamů.

  Publications - Databáze publikací (od r. 1990)obsahuje bibliografické údaje a abstrakta publikací, zpráv a přednášek vzniklých v rámci evropské výzkumné činnosti i ostatních vědeckých a technických dokumentů publikovaných Evropskou komisí. Nové publikace jsou zveřejňovány i v časopisu Euroabstrats (vychází 6x ročně), který podporuje jejich šíření po celé Evropě.

  Results - Databáze (od r. 1990) obsahuje informace o výsledcích výzkumu a prototypech vzniklých v rámci výzkumu a vývoje, technologie a medicíny. Informace pocházejí ze soukromého i z veřejného sektoru, bez ohledu na zdroje financování. Všechny výsledky této databáze čekají na další využití (výroba, obchodní smlouva, další vývoj). Databáze je aktualizována každý týden a záznamy nejsou starší než jeden rok. (Asi 8 tis. záznamů)

   

 5. Tell us - Řekni nám
 6. Třetí sekce umožňuje uživatelům zpětně využít informace Cordisu pomocí dotazových formulářů databáze partnerů, a tak najít vhodného partnera ve výzkumu, informovat potenciálního spolupracovníka z celé Evropy o vlastní organizaci, její výzkumné činnosti a o možnostech spolupráce.

  Na konci této sekce máme možnost se zaregistrovat.

 7. Services - Služby

Poslední sekce nás opět seznamuje s dalšími informacemi o Cordisu. Opět je tu služba RAPIDUS, možnost přístupu do již zmíněného Programu INNOVATION se službami pro malé a střední podniky v oblasti výzkumu, vývoje a inovačních aktivit, které vznikají v rámci Evropské unie aj. služby.

Pokud se dostaneme do potíží nebo si nevíme rady, můžeme zde telefonicky, faxem nebo e-mailem kontaktovat Help Desk. Nejprve se ale pokusíme najít odpověď sami v již zmíněné službě FAQ - nejrychleji přístupné ze Site Map. Na konci čtvrté sekce se ještě můžeme seznámit s produkty a publikacemi Cordisu (CD-ROM, CORDIS focus on-line aj.)

V levém modrém sloupci máme další možnosti přímého využití nejnavštěvovanějších služeb Cordisu:

Search Databases - pomocí dotazových formulářů hledat v databázích Cordisu. Vyhledávací formuláře mají vyhledávací okna s roletovou nabídkou, např. acronymy programů, názvy programů aj.

Doc. Library - zde je možno se kromě vyhledávání knih dostat na informace o 5. rámcovém programu.

4th Framework

5th Framework

Innovation

Programmes

Local Help

Council Presidency

O službách se stručným přehledem v těchto polích jsme se již zmínili.

Závěrem ještě jedna důležitá informace: přístup na webovské stránky Cordisu je bezplatný a ke vstupu do databází není potřeba žádné heslo. Registrace uživatelů není povinná, ale je někdy výhodou.