SAFE,

aneb jak bezpečně vytvořit, zpracovat, uložit a poskytnout digitální kopie.

Jan Mottl, Stanislav Psohlavec

 

Před několika lety jsme začali řešit problematiku digitalizace rukopisů a starých tisků. Nyní jsme díky našim zkušenostem schopni nabídnout ucelené řešení týkající se problematiky digitalizace dokumentů a jejich zpřístupňování.

Nabízíme dodání potřebných technických prostředků odpovídajících konkrétním potřebám a požadavkům. Digitalizačním pracovištěm může být špičková digitální kamera, ale i běžně dostupný plochý skener.

Pro tvorbu digitálních dokumentů jsme postupně vytvořili ucelené programové vybavení.

Při výrobě a zpracování dokumentů důsledně využíváme DOBM strukturu podle doporučení UNESCO. Dodržování těchto doporučení zaručuje maximální nadčasovost vytvářených digitálních dokumentů. Dokumenty proto mohou být mimo jiné zpřístupňovány běžnými internetovskými prohlížeči.

Nabízíme řešení, které při dodržování dohodnutých pravidel a postupů umožňuje zachování digitální informace bez ohledu na životnost konkrétního média.

 

Proces jsme rozdělili do tří na sebe logicky navazujících celků. Výroba, archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů.

SAFE - Výroba digitálních dokumentů

Program umožňuje řízení a kontrolu výroby digitálních dokumentů. Vstupem do výroby je seznam požadavků na digitalizaci dokumentů. Výstupem pak digitální dokument na přenosném ( v současnosti ) CD-R médiu.

Při výrobě jsou využívány programy pro vytváření popisů a kompletaci digitálního dokumentu do DOBM struktury. Pro zrychlení a zefektivnění vlastní digitalizace jsou využívána makra.

Postup při digitalizaci dokumentu

 

SAFE - Archiv digitálních dokumentů

Fyzický archiv

Na proces výroby navazuje archivace digitálních dokumentů. Program umožňuje vytvářet informace o uložení médií, vyhledání a editaci těchto informací. Uchovává informace o naměřených hodnotách určujících bezpečnost uložení digitální informace na CD-R médiu. Na základě výsledku měření stanovuje datum následné kontroly případně doporučí výrobu nové archivní kopie.

Digitální archiv

Pro on-line poskytování digitálních dokumentů po Internetu umožňuje programové vybavení vytvářet soubory, které slouží k zpřístupňování digitálních dokumentů. Do digitálního archivu je možno přijímat i digitální dokumenty vytvořené na jiných pracovištích dodržujících DOBM strukturu.

Program umožňuje on-line editaci popisných dat dokumentů a následné zpětné vytvoření DOBM struktury pro uložení na přenosná média. Zároveň umožňuje i načtení dodatečně vytvořených of-line popisů.

 

SAFE - Poskytování digitálních dokumentů

Program utváří v kombinaci s programem pro výrobu a archivaci logický celek. Jeho pomocí lze zadávat požadavky na jednotlivá pracoviště digitalizace, zajišťovat přístup k dokumentu uloženému v digitálním archivu pouze oprávněnému uživateli a další činnosti související z poskytováním.

Stručný výčet činností

 

Máte-li zájem o podrobnější informace rádi, Vám je poskytneme.

Jan Mottl, Stanislav Psohlavec