Informační centrum pro sestry již také v ČR

 

Ošetřovatelské informační a školící středisko při Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci.

Mgr. Lenka Špirudová, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

(Doc, MUDr. I. Gregar, Csc. – přednosta Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství)

Referát pro INFO Praha, květen 1999.

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ve svém krátkém sdělení bych vás ráda informovala o vzniku Ošetřovatelského informačního

a školícího centra (Nursing Lerning Resource Center - NLRC) při Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci, které je na území ČR prozatím jediné svého druhu.

Naše Ošetřovatelské informační a školící centrum je vlastně "vedlejším" produktem mezinárodního vzdělávacího projektu, který byl v naší zemi primárně orientován do oblasti zdravotnického managementu. Na LF UP v Olomouci byl však tento projekt rozšířen i do oblasti ošetřovatelství.

Několikaletý rozsáhlý mezinárodní vzdělávací projekt , který probíhal v letech 1995 - 1998 a do kterého byly zapojeny státy střední a východní Evropy spolu s mnoha špičkovými pracovišti

z celých Spojených států amerických, byl garantován, koordinován a financován třemi velkými mezinárodními americkými organizacemi (USAID, AUPHA, AIHA).

Také zřízení a vybavení všech sedmi ošetřovatelských informačních center ve střední

a východní Evropě financovala americká strana.

( Seznam NRC vč. kontaktů - viz příloha referátu.)

V Chorvatsku a na Slovensku byla zřízena centra dvě , v České republice, Bosně a Lotyšsku vždy jedno NLRC. V současné době se připravuje k otevření také jedno centrum v Maďarsku.

Většina informačních a vzdělávacích center pro sestry byla zřízena přímo při nemocnicích, centrum v  Lotyšsku bylo vybudováno při tamním Ministerstvu zdravotnictví a jen dvě centra - naše a v Trnavě - vznikly při univerzitách.

NLRC v Olomouci je zařízeno a vybaveno tak, aby mělo pro sestry i studenty multifunkční využití :

* centrum poskytuje prostor pro individuální studium odborných publikací a časopisů, skýtá možnost prohlédnout si odborné videoprogramy, pracovat s počítačem i internetem, je možno si zhotovit kopie textů, zadat vypracování rešerží apod. NLRC funguje jako studovna.

* Dle potřeb a po dohodě s Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství mohou zájemci využívat pro nácvik určitých dovedností také speciální učebnu ošetřovatelství, která je vybavena modely, torzy

a pomůckami.

* Centrum je schopné na základě objednávky zajistit také odborné konzultace pro externí návštěvníky centra s vyučujícími Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství. Tato služba bude ale limitována možnostmi a pracovním vytížením učitelů.

 

* Centrum se spolupodílí s Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství na pokračování a rozvíjení

tradice pořádání tematicky zaměřených kurzů a seminářů pro sestry i učitele zdravotnických škol.

* V co možná nejkratší době plánujeme zahájit vydávání informačního bulletinu pro sesterskou

i studentskou veřejnost.

* Budeme se snažit navázat na vytvořené kontakty s ostatními ošetřovatelskými centry v Evropě a také si podržet a dále rozvíjet již vybudované kontakty a spolupráci s americkými kolegy z Virginia Commonvealth University z Richmondu ve Virginii.

Dvě vyučující našeho Ústavu ošetřovatelství se staly členkami prestižní mezinárodní sesterské

organizace Sigma Theta Tau, jejíž pobočku budeme zakládat také při UP v Olomouci a věříme,

že i její členky budou svou publikační i vědeckou činností velkým přínosem pro centrum.

Jsme na samém počátku existence NLRC a musíme se vyrovnávat s řadou problémů , které se pojí se vznikem něčeho nového, dosud neznámého. Vzhledem k finanční a personální situaci

na naší univerzitě si můžeme prozatím dovolit jen poloviční úvazek odborného pracovníka, ale od září letošního roku se rýsuje možnost získat druhou polovinu pracovního úvazku od FN v Olomouci, která má také zájem se na tomto projektu spolupodílet. Tím by se vytvořil prostor pro větší dostupnost centra pro odbornou veřejnost a také pro rozšíření poskytovaných služeb.

 

 

Proč považujeme vznik Ošetřovatelského informačního a školícího střediska za významný

a žádoucí?

Komu a proč má centrum vlastně sloužit?

 1. Celý obor ošetřovatelství, systém vzdělávání sester a celá sesterská profese u nás prochází zásadní transformací, která klade vysoké požadavky na informovanost, kontinuální celoživotní vzdělávání a možnost volného a bezbariérového přístupu sester k aktuálním informacím o dění
 2. na naší a zejména pak na mezinárodní odborné scéně.

 3. Je potřebné vytvářet podmínky proto, aby mnoho sester mohlo ve stejné době studovat, aniž by
 4. všechny musely být řádnými studenty oficiálních institucionalizovaných vzdělávacích

  programů.

 5. V naší zemi je potřebné prosadit a začlenit obor ošetřovatelství jako samostatnou vědeckou
 6. disciplínu do soustavy vědních oborů a je proto nezbytné všemi silami podporovat jeho výzkum

  a stále vyšší formy vzdělávání.

 7. Máme-li se jako země začlenit mezi státy EU a být respektováni jako rovnocenní partneři na

širším mezinárodním poli, pak musíme být článkem, který je srovnatelný a schopný společné

odborné ošetřovatelské jmění nejen sdílet a udržovat, ale také rozšiřovat a kreativně inovovat.

Toto ale není možné, pokud nesrovnáme krok s ostatními vyspělými zeměmi a k tomu

potřebujeme především informace a vzdělávání.

 

 

Z výše uvedených důvodů má centrum předpoklady proto, aby se stalo hojně využívaným jak studenty, tak také praktikujícími sestrami i učiteli a managery ošetřovatelství.

Bylo by žádoucí, aby podobná centra vznikla i na jiných místech naší republiky, zejména pak

při univerzitách a fakultních nemocnicích, které se vysokoškolským vzděláváním sester zabývají

a které disponují potřebně vzdělanými odborníky.

 

 

Dříve než své vystoupení ukončím, dovolte mi, abych vás informovala o základních principech fungování našeho centra:

- shlédnutí videoprogramů

- placené služby - zhotovování rešerží

- kopírování textů

- kroužková vazba

- vyžádaná konzultace s vyučujícím ÚTPO

- vyžádané přednášky a školení

- výuka základů práce s PC a internetem pro sestry

Provozní doba pro odbornou veřejnost:

prozatím

pondělí – středa: 13,00 – 17,00 hod.

Kontakt na pracovníka centra: Bc. P. Holešinská

tel.č.: 068 – 563 / 2807

Fax : 068 – 563 / 2802

e-mail: holesinp.tunw.upol.cz

Případně je možno vzkazy předat přes Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP:

Tel.č.: 068 – 563/ 2802 - 06

(…/2802 - fax,

… /2806 - záznamník)

 

Děkuji vám za pozornost a těším se na další setkání s vámi.

 

 

Příloha k referátu:

Nursing Resource Centers

Central and Eastern Europe

Bosnia

NRC - University Clinical Center Tuzla

Trnovac bb, 75 000 Tuzla, BIH

Contact person: Safija Kalajlic, Head nurse

e-mail: ukctuzla@bih.net.ba

Phone: (387 75) 238 357

Fax: (387 75) 238 359

Latvia

NRC

Riga, Kapselu # 23, LV 1004

Contact persons: Jolanta Zalite - President of Latvian Nurses Association

Mara Lagzdina - Secretary of Latvian Nurses Association

e-mail: nursing@latnet.lv

Phone/Fax: (371 7) 602 464

Croatia

NRC - General Hospital Zadar

B. Pericica 5, 23 000 Zadar

Contact person: Zorica Zorz, head nurse

e-mail:

Phone: (385 23) 315 677

Fax: (385 23) 312 724

NRC - Infectious Diseases Hospital ”Dr. Fran Mihaljevic”

Mirogojska 8, 10 000 Zagreb

Contact person: Barbara Brnin, head nurse

e-mail:

Phone: (385 1) 460 3222

Fax: (385 1) 425 907

Slovakia

NRC - Trnava University

School of Public Health and Nursing

Hornopotocna 23, 918 00 Trnava

Contact person: Alex Brestovansky

e-mail: abrest@truni.sk

Phone/Fax: (421 80) 551 1575

NRC - Fakultna nemocnica s poliklinikou (FNsP)

Trieda SNP 1, 040 66 Kosice

Contact person: Maria Mazakova

e-mail: educcntr@com.sk

Czech Republic

NRC - Institute Of Theory and Practice of Nursing, Palacky University

Medical Faculty Olomouc, Czech Republic

Contact person: Lenka Spirudova, MA

e-mail: spirudo@tunw.upol.cz

Phone: (420 68) 563 2806

Fax: (420 68) 563 2802

Pavla Holešinská,Bc.

Phone: : (420 68) 563 2807

e-mail: holesinp@tunw.upol.cz

Hungaria