Integrovaný systém pro zpracování agendy vědy a výzkumu pomocí Internetu
Libor Straka, DERS s.r.o.,  Eliščino nábřeží 298, 500 02 Hradec Králové

Souhrn

Vstup České republiky do Evropské unie je podmíněn mimo jiné i zvýšením výdajů na vědu a výzkum. Vláda České republiky se prostřednictvím Rady vlády pro výzkum a vývoj (RVVV) snaží zajistit účelnost prostředků vynaložených na výzkum a vývoj. Evidence a vykazování dat důležitých pro sledování a koncepční plánování výzkumu na národní úrovni vyžaduje využití výpočetní techniky. Proto naše firma přichází s řešením informačního systému pro zpracování vědecko-výzkumné agendy. Na základě dlouholetých zkušeností se systémem OBD PRO jsme navrhli řešení, které kombinuje výhody Intranetového přístupu (jednoduchost pro koncového uživatele) a platformy klient-server (možnost komfortního zpracování dat)

Úvod

Povinností institucí zabývajících se vědou a výzkumem je každoročně vykazovat publikační aktivitu v návaznosti na řešené projekty a výzkumné záměry, jedná se o databáze RIV, CEP, CEZ.

Data musí být vykázána v přesně definované relační struktuře, která prakticky znemožnila institucím zpracovávat své publikace v běžném tabulkovém procesoru (EXCEL, QUATRO…).

Další povinností vysokých škol a univerzit je každoročně zveřejnit zprávu o činnosti a jednou za určité časové období žádat o akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení nebo studijního programu.

Data potřebná pro výše uvedené výkazy jsou se do jisté míry překrývají a na některých institucích se musí sbírat pro každé výkazy zvlášť a to většinou ve formě, která znemožní další zpracování (MS WORD, T602..).

Systém pro zpracování agendy vědy a výzkumu, umožní sběr dat prostřednictvím “jednoduchých” Internetovských formulářů a takto získaná data mohou posloužit pro nejrůznější výkazy a statistiky. Celý systém vychází z datové struktury systému OBD PRO, které bylo postupně rozšiřováno o moduly pro tvorbu zpráv a ročenek, akreditací a další. Nově bylo vytvořeno rozhraní které komunikuje s koncovým uživatelem pomocí Interentovských formulářů. Tímto způsobem se podstatně zjednodušil a sběr dat.

Charakteristika systému OBDPRO

Systém OBDPRO byl původně vyvíjen jako personální bibliografická databáze, která měla nahradit drahé zahraniční produkty Pro-Cite, Reference Manager a podobné [1], [2]. Během šestiletého vývoje se však filosofie OBDPRO výrazně odlišila od zmíněných zahraničních produktů. Hlavní odlišností je rozšíření funkčnosti nad rámec jednotlivce [3]. Zatímco výše zmíněné zahraniční produkty zůstávají osobními nástroji, OBDPRO se uchází o místo mezi informačními systémy, které zpracovávají a vyhodnocují data a tím je mění v informace [4].

Struktura OBDPRO

Struktura OBDPRO je navržena tak, aby bylo možno ji neustále rozvíjet a napojit na ekonomický nebo studijní informační systém.

Základním stavebním kamenem struktury je lokální jednotka OBDPRO, která může pracovat jako samostatná aplikace, kdy plní funkci personální databáze pro správu bibliografických záznamů.

Centrální jednotka OBDPRO umožňuje organizovat sběr dat z lokálních jednotek na platformě klient-server, nebo i prostřednictvím disket (off-line), proto je tato aplikace vhodná i pro instituce, které nejsou kompletně prosíťovány

Další moduly, zobrazené na výše uvedeném blokovém schématu, rozvíjejí možnosti OBDPRO ve zpracování a hodnocení vědecko-výzkumných agend.

Stručný popis modulů OBDPRO

Lokální jednotka OBDPRO

Lokální jednotka je samostatně spustitelnou aplikací a slouží k vedení osobní bibliografické databáze. Obsahuje všechny běžné funkce včetně interaktivního vkládání citací do textu článku a následného generování seznamu literatury[2], [5], [6].

V kombinaci s centrálními moduly slouží jako klientská část systému zajišťující kontrolovaný sběr dat.

Centrální jednotka OBDPRO

Centrální jednotka je určena především ke správě dat z celé instituce. Umožňuje definici organizační struktury instituce, na jejím základě pak nastavení pravidel sběru dat a jejich kontroly. Součástí tohoto modulu je také agenda pro správu přístupových práv k záznamům [3].

Data shromážděna v centrální databázi mohou být dále zpracovávána ostatními moduly nebo selektivně vystavena na Internetu.

Modul pro zpracování publikační aktivity

Tento modul zpracovává a hodnotí vědecký výkon dané instituce ve formě tabulek a grafů. Jeho součástí je i nástroj pro generování výstupů pro Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj (CEP, CEZ, RIV) [7].

Modul Granty

Modul granty rozšiřuje funkce OBDPRO o sledování a hodnocení výzkumných projektů a záměrů a to jak na základě vstupů (přidělené finanční prostředky), tak výstupů (publikace, závěrečné zprávy) [7].

Napojení OBDPRO na WWW

Tento modul umožňuje napojení centrálních databází na WWW stránku a selektivní zpřístupnění bibliografických záznamů. Tímto způsobem mohou instituce veřejně dokladovat svou vědeckou aktivitu a navazovat tuzemskou i zahraniční spolupráci [8].

Internetové rozhraní disponuje komfortním vyhledávacím nástrojem.

Modul pro vytváření a načítání formulářů

OBDPRO Form umožňuje tvorbu jednoduchých formulářů, obdobných formulářům z MS Wordu, a následné načítání dat z těchto formulářů do centrální jednotky. Jejich využití je přes jednoduchost aplikace velmi bohaté a nabízí snadné řešení pro rychlý a bezpečný sběr dat.

Modul Akreditace

Je novým prvkem v celém systému. Jeho výstupem je kompletní žádost o akreditaci podle vyhlášky MŠMT ze dne 10. února 1999 [9].

Tvorba žádosti je vedena tak, aby sledovala text vyhlášky a metodické pokyny MŠMT. Výstup je tištěný nebo elektronický, čitelný textovými editory (MS WORD, WORD PERFECT…).

Modul pro vytváření zpráv a výkazů

Přínosem tohoto modulu je snadná tvorba výstupních sestav na základě zadaných dat a nadefinované struktury instituce.

Sestavy mohou být vytištěny nebo exportovány do tabulkových kalkulátorů (MS EXCEL) nebo textových procesorů (MS WORD) [3].

Internetovské rozhraní systému pro zpracování vědecké-výzkumné agendy

Internetovské formuláře komunikují s databází umístěnou na serveru nejčastěji na platformě INTERBASE, ORACLE, SYBASE.

Prostřednictvím formulářů jsou sbírána data týkající se:

  1. publikační činnosti (dle požadavků RIV),
  2. data týkající se výkazu činnosti univerzit a vysokých škol (zahraniční stáže, patenty, významné návštěvy, pořádání konferencí, členství v odborných společnostech, redakčních radách, habilitace, jmenování…),
  3. data týkající se akreditací (studijní předměty, údaje o odborných garantech studijních předmětů).

Kromě Internetovského rozhraní lze využít načtení dat z již existujících informačních systémů. Nejčastěji se jedná o ekonomický software, personalistiku nebo informační systém pro zpracování studijní agendy:

  1. seznam pracovníků,
  2. seznam předmětů., zkoušek…,
  3. seznam řešených projektů a jejich financování.

Internetovské formuláře využívají seznamů vygenerovaných z již zadaných nebo načtených dat. Jedná se o seznam pracovníků, seznam předmětů, seznam výzkumných projektů a záměrů. Pracovníci mohou modifikovat pouze ta data, ke kterým mají povolen editační přístup. U každé změny je uchováván autor a čas. Zadaná data si mohou jejich pořizovatelé vytisknout nebo uložit ve formě textového souboru.

Internetovské formuláře mají pouze základní funkčnost ( “Přidat záznam”, “Opravit záznam”, “Vymazat záznam”). Jednoduchost umožní rychlé zavedení informačního systému i do velké instituce.

Pro uživatele, kteří budou vyžadovat vyšší funkčnost i komfort je k dispozici klientská aplikace OBDPRO LOCAL, jejíž obsluha je složitější.

Pro zpracování nasbíraných dat je k dispozici Aplikace, která v sobě sdružuje všechny výše uvedené moduly OBD PRO. Tato řídící aplikace vyžaduje zvláštní školení obsluhy, umožní však nejrůznější pohledy a data včetně jejich publikace na www stránkách.

Princip systému je znázorněn na následujícím obrázku (viz. obr. 2).

Seznam literatury

[1] MACH, J., STRAKA, L. a STRÁNSKÝ, P. Personal bibliographic database 2nd generation. In Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. Bratislava 1997, s. 199.

[2] MACH, J., STRAKA, L. a STRÁNSKÝ, P. Osobní bibliografická databáze 2. generace. In 385. Plenární zasedání fyziologické sekce České lékařské společnosti J.E. Purkyně v Hradci Králové. 2.4.1997.

[3] MACH, J., STRAKA, L. a STRÁNSKÝ, P. Komplexni zpracování bibliografických záznamů pomocí databázové aplikace. In Sborník Lékařský. Praha 1998, vol. 99, s. 613-619.

[4] STRAKA, L. Aplikační medicínský software. In Základy biofyziky a výpočetní techniky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994, s. 1-9.

[5] A Guide to Citing Internet Sources. http://www.bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/LIS_Pub/harvardsystint.html, 18. 5. 1999.

[6] How to Cite Information From the Internet and the World Wide Web. http://www.apa.org/journals/webref.html, 10.11.1998.

[7] Příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 1998 č. 281 "Pravidla hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje". www.vlada.cz\rady\rvv\legisl\pravid.win.htm, Vláda České republiky, 15.1.1999.

[8] ČERVENÝ, I., a POKORNÝ, J. Základní příručka pro seznámení s Internetem pro potřeby knihovníků. Hradec Králové, 1998.

[9] ZEMAN, E. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. února 1999 o "Obsahu žádosti o akreditaci studijního programu". MŠMT ČR, 10.2.1999.