Knižnično-informačné systémy internetovej éry
Štefan Kimlička, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Vplyv digitalizácie a internetu viedol k vzniku digitálnych dokumentov a digitálnych, resp. virtuálnych knižníc. Analyzujú sa zmeny takto chápaných knižníc oproti tradičným knižniciam a uvádza sa pracovná definícia virtuálnej knižnice Univerzity Komenského, ktorá bola vypracovaná v rámci strategickej štúdie Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského v Bratislave. Zásadný rozdiel oproti „predinternetovým“ knižnično-informačným systémom sa prezentuje v potrebe, resp. existencii týchto funkcií, komponentov a nástrojov: schopnosť spracovať všetky typy digitálnych dokumentov s využitím metaprvkov na ich popis (napr. Dublin Core), existencia štandardov na vyhľadávanie a prezeranie dokumentov v bázach dát s rôznymi štruktúrami (Z39.50), integrácia špeciálnych častí knižničného systému so systémom riadenia záznamov, systémom administratívneho riadenia a systémom vyhľadávania v plných textoch, existencia prieskumových strojov na vyhľadávanie v úplných textoch web stránok, existencia hybridných prieskumových strojov (kombinované vyhľadávanie v indexovaných databázach a hierarchicky štruktúrovaných adresároch), existencia metaprieskumových strojov, ktoré využívajú viacero vyhľadávacích strojov, existencia vhodnej informačnej infraštruktúry (predovšetkým prístup na internet), existencia prijateľného rozhrania medzi človekom a počítačom (human - computer interface), existencia rozhrania na externé informačné systémy. V závere sa opisujú požiadavky na knižnično-informačné systémy „internetovej éry“ a na upravenom modeli knižnično-informačného systému sa demonštrujú zmeny v jeho funkčných zložkách.

 1. Vplyv internetu na štruktúru a funkcie knižníc a knižnično-informačných systémov

Rozvoj informačných technológií a možnosti internetu urýchlili zmeny v organizácii, štruktúre, rozsahu a kvalite služieb, ktoré knižnice poskytujú prostredníctvom svojich informačných systémov, resp. ktoré sa od knižníc požadujú. Knižnice sú konfrontované s množstvom revolučných zmien, ktoré dramatickým spôsobom formujú ich rozvojové programy a poslanie. J. G. Neal (Neal 1999, s. 4-6) ich zhrnul do dvadsiatich piatich trendov, resp. revolučných zvratov:

 1. Revolúcia vo vývoji a uplatňovaní osobných počítačov je jadrom individualizovanej technológie a expandujúcej schopnosti k prístupu, komunikácii, analýze a riadeniu informácií.
 2. Elektronická revolúcia produkuje obrovské množstvo digitálnych informácií vo všetkých médiách spolu s inteligentným softvérom, ktorý umožňuje ich účinné vyhľadávanie a získavanie.
 3. Revolúcia v oblasti sietí vytvára obrovskú telekomunikačnú pavučinu a rozhodujúcu platformu pre renesanciu v takých oblastiach ako je osobná komunikácia, publikovanie, distančné vzdelávanie
  a rozvoj obchodu.
 4. Revolúcia mobilných telefónov umožňuje expanziu vnímania slobody komunikácie a prístupu
  k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.
 5. Revolúcia v hudobných televíznych/video hrách kultivuje generáciu nových “študentov”
  a spotrebiteľov, ktorí požadujú viac grafické, integrované a interaktívne multimédiálne prezentované informácie.
 6. Revolúcia v robotike zdokonaľuje programované mechanické nástroje a inteligentné prostriedky do formy rutinných a opakovaných procesov.
 7. Revolúcia v oblasti virtuálnej reality umožňuje rozmanitosť počítačmi generovaných skúsenosti
  a simulácií so širokým spektrom aplikácií v zábave, v smerovaní
  vzdelávania a práce.
 8. Revolúcia bezpečnostných/šifrovacích systémov predstavuje výzvu pre nátlak na prístup
  k informáciám, pri snahe realizovať autorizáciu nástrojov umožňujúcich vhodné využívanie informácií a ochranu súkromia a bezpečnosti sieťovej komuni
  kácie.
 9. Hypertextová revolúcia buduje robustné a výkonné prepojenia medzi miliónmi zosieťovaných súborov a umožňuje navigáciu značne poprepletaného, integrovaného hoci aj zatiaľ chaotického internetu.
 10. “Push” revolúcia posúva povahu “webovského” vyhľadávania od hrubého odhadu k používateľom siete prostredníctvom “zákazníckeho balenia” a dodávania informácií.
 11. Privatizačná revolúcia alebo revolúcia v oblasti využívania externých zdrojov (outsourcing) presúva základné operácie vo výrobe, službách a pod. mimo organizáciu k externým prevádzkovateľom.
 12. Samoobslužná revolúcia (bankomaty, čipové platobné, kreditné a pod. karty) nabáda k podstatnej zmene myslenia používateľa služieb v prostredí, kde sú užívateľsky inicializované a užívateľsky kontrolované aktivity bežné.
 13. Revolúcia v partnerstve produkuje vysokú úroveň kooperácie a spolupráce medzi organizáciami ako nevyhnutnú podmienku pre úspech a ako nástroj spoločného využívania zdrojov.
 14. Autorská revolúcia určuje možnosti a tvorivý potenciál “webu” kde, s minimálnou investíciou je možné poslať informáciu mnohým potenciálnym čitateľom v globálnom meradle.
 15. Podnikateľská revolúcia povzbudzuje tvorcov a distribútorov sieťových informácií skúmať obchodný potenciál internetu a vytvára tak nový trhový priestor pre odbyt výrobkov a služieb.
 16. Revolúcia v koncentrácii obchodu zvýrazňuje rozvoj globálnych obchodných väzieb v mnohých priemyselných odvetviach a ekonomické, politické a sociálne vplyvy monopolistických praktík.
 17. Revolúcia nových “dospelých” študentov prináša do akademického spoločenstva vlny jednotlivcov, ktorí tradične nenavštevovali vysokú školu a ktorých rodinné, pracovné a osobné povinnosti vyžadujú inovované reakcie zo strany poskytovateľov vyššieho vzdelávania.
 18. Hodnotová revolúcia smeruje k narastaniu politických a sociálnych rozkolov pod vplyvom technologických zmien a rozpínajúcich sa ohrození intelektuálnej slobody, súkromia a voľného toku informácií.
 19. Revolúcia v duševnom vlastníctve ohrozuje prijateľné užívateľské práva na digitálne informácie
  a vytvára konflikty medzi záujmami dodávateľov a používateľov informácií.
 20. Ako sa tvorba, distribúcia a využívanie publikácií a dát stále viac stávajú elektronické a sieťové, o to viac ich vládna informačná revolúcia transformuje z najväčších národných a svetových vydavateľských zdrojov.
 21. Revolúcia v digitálnom uchovávaní nás prebúdza k zamysleniu sa nad integritou a úplnosťou archivácie (pre budúce využívanie) obrovského množstva elektronických informácií, ktoré sa produkujú a strácajú.
 22. Revolúcia spočívajúca v chápaní informácie ako tovaru prezentuje dáta, syntetizované produkty
  a vedomosti, stále viac ako obchodný tovar a zdroj zisku než ako spoločné vlastníctvo udržiavané pre spoločenský prospech.
 23. Revolúcia v globálnom povedomí podporuje internacionalizáciu všetkých aspektov života
  a povzbudzuje nový svetový pohľad na sieťové získavanie dokumentov a služieb.
 24. Revolúcia v poznatkovom manažmente vytvára nové vzťahy medzi výskumníkom, knihovníkom
  a informačným technológom, ktoré maximalizujú prospešnosť zhromažďovania
  údajov, generovanie informácií a ich distribúciu.
 25. Revolúcia vo virtuálnej realite nabáda všetky organizácie myslieť a plánovať nad rámec miestnych kapacít a vytvárať inovačné prístupy k vytváraniu a doručovaniu nových produktov
  a služieb na expandujúce
  trhy.

Týchto dvadsaťpäť tendencií len začína popisovať dynamické prostredie, v ktorom sa knižnice rozvíjajú. Podporujú vývoj modelov budúceho rozvoja knižnice smerom od “klasickej” k virtuálnej knižnici. "Virtuálna knižnica" sa vyvíja ako spojitá pavučina prepojených, koordinovaných a vzájomne závislých zbierok (fondov), ktoré sú prístupné geograficky rozptýleným používateľom (Neal 1999, s.6). Popri týchto všeobecných tendenciách majú najvýraznejší vplyv na knižnično-informačné systémy tieto skutočnosti (Kimlička 1999, s. 18):

Knižnice internetovej éry musia uplatňovať strategické myslenie, presadzovať rozpočtovú agilnosť a podnikateľský prístup k rozvíjaniu fondov a služieb ako aj k rozširovaniu ich pôsobísk. Procesy, ktoré knižnice vykonávali po storočia - získavanie, organizovanie, navigácia a archivovanie informácií a dokumentov, musia byť zamerané stále viac na “kastomizáciu” (uprava podľa potrieb zákazníka) služieb a interaktívny prístup k integrovaným multimédiám. Model globálnej digitálnej knižnice prezentuje knižnicu ako organizáciu, ktorá súčasne:

V dôsledku vzájomného pôsobenia výkonných pracovných staníc, dômyselného používateľského softvéru, všadeprítomnej sieti, expandujúceho elekronického publikovania
a mimoriadnych očakávaní používateľov môžeme hovoriť o novej paradigme. Ide
o paradigmu digitálnej, elektronickej alebo virtuálnej knižnice, ktorá má byť dominantnou inštitúciou informačnej spoločnosti. V odbor
nej literatúre sa zverejňuje množstvo definícií takýchto knižníc, ale
v podstate sa pojmy elektronická knižnica, digitálna knižnica a virtuálna knižnica považujú za rovnocenné. Rozdiely sú v šírke záberu digitálnych objektov, ktoré sú predmetom spracovani
a
a v rozsahu funk
cií a služieb.

Z hľadiska zmien štruktúry a funkcií knižnično-informačných systémov sú dôležité najmä zmeny vo vlastnostiach a rozsahu chápania dokumentu a v problémoch spojených s organizáciou
a vyhľadávaním dokumentov v internetovske
j sieti. Ak hovoríme o dokumentoch a informáciách, máme na mysli predovšetkým vedecké dokumenty a odborné a vedecké informácie, ktoré sú komunikované a transformované v knižnično-informačných systémoch, resp. v širšie chápaných vedecko-informačných systémoch. Skúmaním mediálnych vlastností digitálnych sieťových dokumentov sa zaoberal pomerne podrobne S. Skenderija (Skenderija 1997, s. 59-61, Schamber 1996, s. 669). Digitálny dokument v komunikačných procesoch je podľa neho charakterizovaný vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od tlačených dokumentov takto:

Ďalšia špecifická vlastnosť digitálneho dokumentu sa odvodzuje od možnosti jeho zdieľania
v globálnej počítačovej sieti (WWW), čím sa digitálny dokument stáva d
okumentom hypermediálnym. Jednou z najpodstatnejších vlastností hypermediálneho dokumentu je možnosť reprezentácie poznania. Toto poznanie je distribuované v sieti na základe spojov (hypertextových odkazov) medzi jednotkami (Pagels, 1989). Najkomplexnejším druhom hypermediálneho dokumentu je tzv. dokument WWW. Podľa koncepcie troch ídeí (Heylighen, 1994) má tieto základné vlastnosti:

Vyhľadávanie WWW dokumentov súčasnými internetovskými nástrojmi (LYCOS, AltaVista, WebCrawler, Infoseek, Hotbot, Yahoo atď.) nedáva zatiaľ pre vedcov uspokojivé výsledky. Ak dokumenty nie sú vybavené tzv. metadátami, je ich nájdenie veľmi problematické a veľkú rolu tu hrá náhoda. V tejto oblasti je príležitosť pre knižničnú a informačnú vedu, aby sa ujala iniciatívy v pôsobení na tvorcov WWW dokumentov aj ich spracovateľov. Ide o zavedenie určitej štrukturalizácie znakových foriem reprezentujúcich potenciálny odborný, či vedecký obsah dokumentu tak, aby bolo možné dokument ľahko vyhľadať a rozpoznať referenčné prvky (citácie, odkazy, prepojenia). Určité snahy o vytvorenie podobného štandardu už sú, napr. tzv. Dublinské jadro - Dublin Core (Dublin 1999) alebo formát RFC 1807 (Ducloy 1997, s. 88-90). Ide o metadáta, ktoré popisujú objekty, dokumenty alebo služby a ktoré môžu obsahovať údaje o ich forme a obsahu. Môžu byť súčasťou samotných zdrojov, alebo byť oddelené.

Ďalší problém spočíva vo vedeckej akceptovateľnosti WWW dokumentov. Ide najmä o:

Ako už bolo povedané, definícií digitálnych knižníc je viacero. V terminologickom
a výkladovom slovníku knižničnej a informačnej vedy uvádza Soňa Makulová takúto charakteristiku digitálnej knižnice prevzatú z oficiá
lnych materiálov IFLA: digitálna knižnica nie je jedna entita ale predstavuje súbor viacerých knižníc, - digitálna knižnica vyžaduje sieťové technológie, - spojenia medzi jednotlivými digitálnymi knižnicami a informačnými službami sú transparentné pre koncového používateľa, - cieľom digitálnej knižnice je umožniť univerzálny prístup k informáciám, - digitálna knižnica nie je viazaná na dokumenty v tlačenej forme (Definition, 1995). Za spoločnú črtu jednotlivých koncepcií považuje vzdialený prístup k organizovaným zdrojom elektronickej informácie (primárnej alebo sekundárnej) prostredníctvom telekomunikačnej siete. Pojem digitálna knižnica nezahŕňa iba technickú infraštruktúru, ale aj celý rad právnych a sociálnych aspektov. Za najdôležitejšie problémy, ktoré treba v súvislosi s digitálnymi knižnicami doriešiť považuje
S. Makulová tieto: - popis informácií v digitálnych knižniciach prostredníctvom metaprvkov, - o
dhad
a vyhodnotenie používateľských potrieb v novej ére informačnej spoločnosti, - sociálne aspekty digitálnych knižníc, - interfejs medzi jednotlivými digitálnymi knižn
icami, - digitalizácia a konverzia, - pomenovanie objektov v digitálnych knižniciach, - archivácia digitálnych informácií
(Makulová, 1998). Dosť podrobne sa problémom spojeným s budovaním digitálnych knižníc venuje Daniela Tkačíková, ktorá uvádza takúto definíciu (Tkačíková 1999, s. 8): Digitálna knižnica je informačná služba, ktorá ponúka prístup k informačným zdrojom dostupným v počítačovo spracovateľnej podobe (k digitálnym/digitalizovaným materiálom) a ktorej všetky funkcie ako akvizícia, spracovanie, uchovávanie a ochrana dokumentov, ich vyhľadávanie i služby sú plne automatizované s využitím moderných informačných technológií. Informačné zdroje, ktoré majú k dispozícii digitálne knižnice, môžu byť dvojakého pôvodu - tie, ktoré boli vytvorené primárne v digitálnej forme (napr. elektronické časopisy a knihy, programy, bázy dát) a tie, ktoré boli dodatočne digitalizované (najčastejšie rukopisy, staré tlače, vzácne dokumenty, fotografie, obrázky, zvukové nahrávky, audiovizuálne dokumenty
a trojrozmerné objekty - muzeálne exponáty a pod.). Digitálne knižnice spravidla sprí
stupňujú svoje informačné zdroje prostredníctvom siete. Výhodou digitálnej knižnice je úspora nákladov na skladovanie dokumentov a prevádzkové priestory, ochrana dokumentov pred stratou a poškodením, možnosť sprístupnenia tých dokumentov, ktoré sa tradičným spôsobom nemôžu požičiavať, možnosť sprístupnenia jedného dokumentu viacerým používateľom zároveň, odstránenie bariér a vzdialeností, dostupnosť informácií 24 hodín denne 7 dní v týždni a rad ďalších výhod, vrátane potenciálnych finančných úspor.

University of California definuje digitálnu knižnicu ako množinu ľudí, peňažných prostriedkov a technologických systémov, ktoré umožňujú generovať poznatky, prístup k nim a ich používanie cez štyri primárne role: uchovávanie, ukladanie a vyhľadávanie informácií; elektronický prístup a dodávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie; online publikovanie odborných
a vedeckých báz poznatkov; a informačný manažment
, konzultácie a výchova (Neal 1999, s.7).

Federácia digitálnych knižníc v USA uprednosťuje takýto pohľad na digitálne knižnice: Digitálne knižnice sú organizácie, ktoré poskytujú zdroje, vrátane špecializovaného personálu na výber, organizáciu, poskytovanie intelektuálneho prístupu k interpretácii, distribúcii, uchovávaniu integrity, a zabezpečeniu časovej kontinuity fondov (zbierok) digitálnych diel tak, aby boli ľahko
a hospodárne k dispozícii na použitie pre určenú komunitu, alebo skupinu komunít
(Neal 1999, s.7).

Väčšina definícií digitálnych knižníc sa venuje len problémom spracovania, uchovávania
a sprístupňovania digitálnych dokumentov. Autori z knižnično-informačného prostredia však uprednostňujú hybridné chápanie knižnice, tzn. integráciu operácií s digitálnymi aj klasickými dokumentmi. Oprávnenosť tejto integrácie je založená na týchto aspektoch (Kimlička 1999, s.22):

Model virtuality nie je realizovateľný ak zároveň neakceptujeme dôležitosť “poctivej” , resp. “kamennej” knižnice a jej schopnosť riadiť zväzky, náklady a rozmanitosť vedeckých informácií a dať dokopy podstatné predmetové, jazykové, odborné a profesionálne skúsenosti v oblastiach výberu, získavania, organizácie, služieb, vzdelávania, prístupu a uchovávania dokumentov a informácií. Tento model si tiež vyžaduje “poctivú knižnicu”, to znamená knižnicu ochotnú a schopnú zdielať zbierky, technológiu a odborné znalosti; partnersky spolupracovať s používateľskými zložkami, vydavateľstvami, vládnymi agentúrami a združeniami; ovplyvňovať celoštátnu informačnú politiku a agresívne obhajovať používateľov. Knižnica musí byť schopná presunúť sa za očakávania používateľov v prístupe a “kastomizácii” ich potrieb, kde metódy “just in time” (práve načas) a “just for you” (práve pre vás) sa stanú štandardom v prístupe k informáciám.

Pre potreby Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského v Bratislave (Kimlička, 1998) sme vychádzajúc z vyššie uvedeného vypracovali takúto pracovnú definíciu virtuálnej knižnice: Virtuálna knižnica je také technické, softvérové a organizačné riešenie a usporiadanie informačných zdrojov (digitálnych katalógov, báz dát a digitálnych i klasických dokumentov) ktoré:

Virtuálna knižnica má tri rozmery:

 1. Prepája rôzne informačné zdroje rozptýlené v priestore tak, aby sa javili používateľovi ako jeden zdroj.
 2. Ponúka informačné zdroje knižnice do virtuálneho priestoru anonymnej množine používateľov prostredníctvom svojho servera.
 3. Okrem bežných služieb poskytuje špeciálne služby spočívajúce v selekcii informačných zdrojov
  a v navigovaní v nich podľa špecifických požiadaviek používateľa.

Za plnohodnotnú a účelnú virtuálnu knižnicu možno považovať takú, ktorá je vyvážene budovaná vo všetkých troch rozmeroch. V tejto pracovnej definícii sme kládli väčší dôraz na virtualitu ako na digitálne dokumenty ako predmet spracovania. Implicitne sú v takto definovanej knižnici zahrnuté aj “klasické” dokumenty a služby a manipulácia s nimi (získavanie, spracovanie, uchovávanie, rezervovanie, vypožičiavanie). Virtuálnosť spočíva predovšetkým v prvoplánovom prepojení fakultných knižníc v rôznych lokalitách a informačných zdrojov mimo univerzity.

 

 1. Knižnično-informačné systémy “internetovej éry”

Knižnično-informačné systémy, ktoré sú opisované v literatúre (Kimlička 1986, 1995, Křivá 1997), môžeme vzhľadom na obdobie formovania ich teoretického modelu a aplikovania v reálnych situáciách nazvať “predinternetové” knižnično-informačné systémy. Tieto modely síce počítali aj
s využívaním externých informačných zdrojov, ale bolo to skôr v teoretickej ako v praktickej rovine
a navyš
e išlo len o bibliografické záznamy v elektronickej forme (napríklad online katalogizácia, OPAC a pod.).

Knižnično-informačné systémy “internetovej éry” obsluhujú digitálne, resp. virtuálne
(a hybridné) knižnice. Zásadný rozdiel oproti “predinternetovým” knižnično-informačným systémom je v potrebe, resp. existencii týchto funkcií, komponentov a nástrojov:

Ak má knižnično-informačný systém splniť požiadavky informačnej spoločnosti, musí byť jeho “predinternetový” model modifikovaný s prihliadnutím na nové funkcie digitálnej knižnice, komponenty a nástroje, ktoré sú vymenované vyššie. Klasický model knižnično-informačného systému (Kimlička 1995, s. 60) musíme rozšíriť o ďalšie prvky a väzby tak, aby presahoval rámec jednej inšitúcie a aby poskytoval používateľom okrem doterajších služieb aj orientáciu a navigáciu
v externých i
nformačných zdrojoch. Model takto chápaného knižnično-informačného systému “internetovej éry” je na obrázku č. 1.

Jednotlivé funkčné zložky sú doplnené takto:

FZ1

akvizícia a registrácia dokumentov a informácií - rozširuje sa o prieskum a akvizíciu digitálnych dokumentov. Digitálne dokumenty na nosičoch sa vyhľadávajú na doplnenie fondu knižnice, digitálne WWW dokumenty na ich registráciu a prípadné prepojenie na indexy knižnice.

FZ2

vstupná transformácia - dopĺňa sa o popis digitálnych dokumentov pomocou metaprvkov.

FZ2D

digitalizácia dokumentov - nová funkčná zložka slúži na retrospektívne, resp. priebežné spracúvanie “klasických” dokumentov do elektronickej formy na ich sprístupnenie alebo doručenie cez internet.

FZ3

organizované ukladanie a údržba dokumentov - zostáva nezmenená, je orientovaná na klasické aj knižnicou vlastniace digitálne dokumenty.

FZ4

spracovanie informácií - rozširuje sa o súbor interfejsov (najmä Z39.50) prepojených na rôzne prieskumové a vyhľadávacie stroje. Interné informačné zdroje (bibliografické bázy dát, katalógy, indexové súbory, súbory digitálnych dokumentov) sú pripojené priamo, externé cez interfejs (napr. protokol Z39.50).

FZ5

knižničné služby - sú orientované na manipuláciu s klasickými a vlastnými (nie virtuálnymi) digitálnymi dokumentmi a obsluhu reálnych knižničných priestorov pre používateľov.

FZ6

informačné služby - sprostredkovanie informácií používateľov z vlastných aj externých informačných zdrojov (komunikácia v sieti), formovanie a ladenie informačných profilov
a rešeršných dotazov, spracovanie študijno-rozborových prác, prehľadov, pomoc používateľom pri navigovaní v internetovských zdrojoch a pod. Tieto akcie sa realizujú cez FZ4 dovnútra knižnice a cez súbor interfejsov von na externé informačné zdroje.

FZ7

riadenie - zabezpečuje riadenie a ovládanie celého systému pomocou stavových a riadiacich informácií. Ide o administratívny riadiaci (manažérsky) informačný systém.

Takto koncipovaný model knižnično-informačného systému si vyžaduje softvér, ktorý je schopný zabezpečiť jeho funkcie, najmä interfejs na externé zdroje cez protokol Z39.50.

Existuje celý rad projektov a modelov digitálnych knižníc, ktoré spĺňajú požiadavky na knižnično-informačné systémy internetovej éry. Na ilustráciu uvedieme dva príklady. Jeden ako existujúci bibliografický systém, druhý ako strategický plán budúceho systému.

Systém DanBib (DanBib, 1999), ktorý zahŕňa Dánsku národnú bibliografiu a Súborný katalóg dánskych knižníc s vyše 9 miliónmi záznamov z viac ako 200 knižníc má systémovú architektúru pozostávajúcu z nezávislých modulov, ktoré komunikujú cez štandardný UNIX Socket mechanizmus. Systém obsahuje tieto hlavné moduly:

Architektúra a logické vzťahy medzi hlavnými modulmi systému sú znázornené na obrázku
č. 2. Externé systémové rozhranie je riešené ako otvorená klient/server architektúra a poskytuje š
iroký výber rozhraní na externé systémy:

Ako druhý príklad možno uviesť strategický plán informačného systému Britskej knižnice predstavený jeho modelom pre 21. storočie (The British, 1999) na obr. č. 3.

Model je koncipovaný komplexnejšie ako bibliografický systém Dánskeho knižničného centra v prvom príklade. Pozornosť je sústredená na digitálne aj klasické dokumenty, ku ktorým majú používatelia prístup cez kontrolovanú bránu (gateway). Externé informačné zdroje sú pre používateľov prístupné mimo túto kontrolu. Okrem digitálnych dokumentov sú tu aj väzby na akvizíciu, uchovávanie, vyhľadávanie a doručovanie klasických dokumentov.

 

 1. Záver

Knižnice sú nesporne kľúčovými prvkami informačnej spoločnosti. Ich poslanie je prinajmenšom v troch základných líniách činnosti a služieb:

 1. Budovanie lokálnych informačných zdrojov a zabezpečovanie prepojenia na externé informačné zdroje (“klasické” aj digitálne, resp. virtuálne).
 2. Poskytovanie informácií, dokumentov a ďalších knižnično-informačných služieb, resp. navigovanie na informačné zdroje.
 3. Príprava a školenia používateľov v oblasti orientácie, navigácie a prístupu k informačným zdrojom.

V zmysle týchto základných línií a trendov vývoja by rozvojový program knižníc mal zahŕňať viacero základných prvkov, vrátane precizovania odborného obsahu fondov, inštrukčnej podpory prístupu k informačným zdrojom, rozvoja technológie, podpory výskumu a pravidelného hodnotenia. Budovanie fondov a obsah služieb knižníc by sa mal sústrediť na nasledujúce zložky (faktory):

Predpokladom tohto rozvoja je technologická infraštruktúra, ktorá musí byť dostatočne výkonná a spoľahlivá, a ktorá sa vyznačuje dostatočnou prepojiteľnosťou a kapacitou. Technologická infraštruktúra musí obsahovať výkonný knižnično-informačný softvér, ale predovšetkým musí exitovať vôľa, odborné vedomosti a organizačné schopnosti knižničného manažmentu.

 

Bibliografické odkazy:

ANDREJČÍKOVÁ, N. 1999. Komunikácia a kooperácia v IS pre knižnice - úvod do komunikačného protokolu Z39.50. In: Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. Roč. 3 (1999) č. 2, s.54-59.

DanBib System Overiew. 1999. Dansk Biblioteks Center. URL: http://www.dbc.dk/english/system.html

Definition and Purposes of Digital Library. 1995. Association of Research Libraries, October 23, 1995.
URL: http://www.ifla.org/documents/libraries/net/arl-dlib.txt.

Dublin Core Metadata Element Set, version 1.1 : reference description. URL: http://purl.oclc.org/dc/ documents/rec-dces-19990702.htm.

DUCLOY, Y. 1998. Nové technické směry v oblasti projektů kooperativních digitálních knihoven. In: Knihovny budoucnosti. Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 75-106.

HEYLIGHEN, F. 1994. World-Wide Web: a distributed hypermedia paradigm for global networking. Proceeding SHARE Europe. (Geneva), Spring 1994, s. 355-368. Zdroj: Heylighen, F. - Bollen, J. The World-Wide Web as a Super-Brain: from metaphor to model. URL: http://lib-www.lanl.gov/~jbollen/ pubs/wwwSuperBRAIN.htm.

KIMLIČKA, Š. 1986. Informačný systém ako jeden zo základných problémov informatiky. In: INFOS 86´: zborník zo 16. informatického seminára. Bratislava : ALFA, 1986, s. 4-27.

KIMLIČKA, Š. 1995. Manažment tvorby informačných systémov : teoretické východiská, metódy a postupy vo sfére vedy, výskumu a vzdelávania. Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1995. 137 s.
ISBN 80-85165-52-X.

KIMLIČKA, Š. 1998. Virtuálna knižnica - pracovná definícia pre potreby IIKS. In: Strategická štúdia pre Integrovaný informačný a komunikačný systém UK. Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského. Roč. 44, jún 1998, mim. číslo, s. 40.

KIMLIČKA, Š. 1999. Knižnično-informačné systémy na prahu informačnej spoločnosti. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Knižničná a informačná veda : Roč. 18. Bratislava : Univerzita Komenského, 1999, s. 7-31. ISBN 80-88982-08-1.

KŘIVÁ, E. 1997. Grafická zobrazení knihovnicko-informačních systémů. In: Acta bibliotecalia et informatica 2. Opava : Slezská univerzita, 1997, s. 43-54. ISBN 80-85879-87-5.

MAKULOVÁ, S. 1998. Digitálna knižnica. In: Katuščák, D. et al. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998, s. 71. ISBN 80-08-02818-1.

NEAL, J.G. 1999. Chaos Breeds Life: Finding Opportunities for library advancement during a period of collection schizophrenia. In: Journal of Library Administration. Vol. 28, 1, 1999, pp 3 -17.

PAGELS, H. The Dreams of Reason: the computer and the rise of the science of complexity. New York : Bantam, 1989, s. 126. Zdroj: Skenderija, S. Mediální aspekt fenoménu dokument. In: Acta bibliotecalia et informatica 2. Opava : Slezská univerzita, 1997, s. 55-68. ISBN 80-85879-87-5.

SCHAMBER, L. 1996. What is a Document? Rethinking the Concept in Uneasy Times. In: Journal of Information Science. 1996, vol. 47 (9), s. 669-671. Zdroj: Skenderija, S. Mediální aspekt fenoménu dokument. In: Acta bibliotecalia et informatica 2. Opava : Slezská univerzita, 1997, s. 55-68.
ISBN 80-85879-87-5.

SKENDERIJA, S. 1997a. Mediální aspekt fenoménu dokument. In: Acta bibliotecalia et informatica 2. Opava : Slezská univerzita, 1997, s. 55-68. ISBN 80-85879-87-5.

TKAČÍKOVÁ, D. 1999. Když se řekne digitální knihovna... In: Ikaros [online]. 8/3 (1999).
URL: http://ikaros. ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm.

The British Library Information Systems Strategy. 1995. URL: http://portico.bl.uk/services/is/iss/

 

 

 

 

Kontakt:

Prof. Ing. Štefan Kimlička, CSc. Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 818 01 Bratislava, tel.: 07 529 23 608, e-mail: Stefan.Kimlicka@fphil.uniba.sk