Pátý rámcový program mezinárodní spolupráce a národní informační síť
Eva Hilerová, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha
Odborné veřejnosti České republiky se od roku 1999 otevřela možnost široké spolupráce mezi evropskými zeměmi ve vědě, výzkumu, inovacích, vzdělávání odborníků a využívání vědeckých infrastuktur vynikajících parametrů. Tuto možnost poskytuje plná asociace ČR s Pátým rámcovým programem.
Pátý rámcový program je tvořen čtyřmi tématickými a třemi horizontálními programy. Tématické programy se zabývají určitými, přesně definovanými oblastmi vědy a inovací, zatímco horizontální programy pokrývají společné potřeby všech oborů. Rozpočet programu (1998-2002) 14.96 miliard euro financuje tři hlavní typy aktivit - klíčové akce (23), generický výzkum a podporu výzkumným infrastrukturám.
Základními prvky systému je mezinárodní spolupráce a vysoká kvalita výzkumu a inovací. Řešená témata integrují výzkum, výuku, aplikaci výsledků a kladou velký důraz na socio-ekonomickou stránku a evropskou přidanou hodnotu. Program podporuje také účast malých, dynamických firem i velkých průmyslových podniků.
Pro zlepšení informovanosti vědecké a podnikatelské veřejnosti o cílech a možnostech rámcového programu vznikl letos v ČR systém regionálních kontaktních míst , která jsou po odborné stránce vedena Národní kontaktní organizací pro 5.RP, Technologickým centrem AV ČR. TC je sídlem národních kontaktů pro jednotlivé části 5.RP (NCPs, National Contact Points). Národní kontakty všech zemí, které se účastní 5.RP jsou sdruženy do evropské sítě , která úzce spolupracuje s Evropskou komisí.

Odborné veřejnosti České republiky se od roku 1999 otevřela možnost další široké spolupráce mezi evropskými zeměmi ve vědě, výzkumu, inovacích, vzdělávání odborníků a využívání vědeckých infrastuktur vynikajících parametrů. Tuto možnost poskytuje plná asociace ČR s Pátým rámcovým programem. Česká republika se postupně zapojuje do vznikající evropské výzkumné oblasti, jejímž hlavním cílem je vytvoření co nejlepších podmínek v oblasti vědy a využívání jejích výsledků. Varující jsou statistické údaje o prostředcích dosud vynakládaných v Evropě na výzkum. V zemích EU jsou průměrné výdaje na VaV 1,8% HDP, zatímco v USA 2,8% HDP a v Japonsku 2,9% HDP (Švédsko 3,85%, Finsko 2,9%, Německo 2,32%, Francie 2,2%, Holandsko 2,1%, Dánsko 1,91%, Anglie 1,87%. Ostatní země EU jsou pod uvedeným průměrem. ČR vynakládá na VaV 1,2%HDP. Údaje jsou z roku 1998, Eurostat a OECD). Zaměstnanost ve výzkumu je 2,5 promile v EU, 6,7 promile v USA a 6 promile v Japonsku.

V polovině 80tých let se země EU rozhodly pro systematickou podporu společných projektů vědy a výzkumu, protože se projevilo velké zaostávání Evropy za Japonskem a USA v inovacích. Státy EU se staly silně závislé na dovozu ve strategických oblastech, zejména v informačních technologiích, biotechnologiích, energetice a nových materiálech. Problémem bylo racionální využívání vědeckého potenciálu, národní roztříštěnost a paralelní výzkum. Proto bylo rozhodnuto sdružit část prostředků vynakládaných na vědu a výzkum a podpořit společně vybrané směry. Tím vznikla základní myšlenka rámcových programů, jejiž základní charakteristika je v následující tabulce.

Historie rámcových programů

Rámcový program

Kdy

Rozpočet

Miliony EURO

Informační technologie

Miliony EURO

% rozpočtu

pro největší program

Lidské zdroje

Miliony EURO

1.RP

1984 – 87 (40měsíců)

3 750

…*

47% rozpočtu energetika

85

2.RP

1987 - 91(60měsíců)

5 396

2 275

42% rozpočtu pro IT

230

3.RP

1990 – 94 (60měsíců)

6 600

2 516

38% rozpočtu pro IT

587

4.RP

1994 – 98 (60 měsíců)

11 879

3 626

30,5% rozpočtu pro IT

792

5.RP

1999 – 02 (48 měsíců)

14 960

3 600

24,1% rozpočtu pro IT

1 280

* V prvním rámcovém programu byly informační technologie součástí rozvoje průmyslových technologií

Pátý rámcový program, který je největším programem EU na podporu rozvoje vědy a výzkumu, je založen na přístupu podle řešených úkolů, nikoliv podle vědeckých disciplín. Základními prvky systému programů jsou mezinárodní spolupráce a vysoká kvalita výzkumu a inovací. Řešená témata integrují výzkum, výuku, aplikaci výsledků a kladou velký důraz na socio-ekonomickou stránku, evropskou přidanou hodnotu a rozvoj lidských zdrojů. Program podporuje také účast malých, dynamických firem i velkých průmyslových podniků a mobilitu výzkumníků.

Program je tvořen čtyřmi tématickými a třemi horizontálními programy. Tématické programy se zabývají určitými, přesně definovanými oblastmi vědy a inovací, zatímco horizontální programy pokrývají společné potřeby všech oborů. Rozpočet programu 14,96 miliard euro financuje tři hlavní typy aktivit - klíčové akce (celkem 23, definují výzkumná témata), generický výzkum a podporu výzkumným infrastrukturám.

 

ROZPOČET 5. rámcového programu (miliony EURO)

Tématické programy

Kvalita života a zacházení s živými zdroji

LIFE

2413

16,1%

Uživatelsky přátelská informační společnost

IST

3600

24,1%

Konkurenceschopný a udržitelný růst

GROWTH

2705

18,1%

Energetika, životní prostředí a udržitelný rozvoj

EESD

2125

14,2%

Horizontální programy

Potvrzení mezinárodní úlohy výzkumu EU

INCO 2

475

3,2%

Podpora inovací a účasti malých a středních podniků

INNOVATION

363

2,4%

Zlepšování lidského výzkumného potenciálu a
sociálně – ekonomické
znalostní základny

IMPROVING

1280

8,6%

Další součásti

Program jaderného výzkumu

EURATOM

979

6,5%

Společná výzkumná centra

JRC

1020

6,8%

PROGRAM CELKEM

14960

100%

 

Podrobné informace o jednotlivých aktivitách rámcového programu poskytuje informační server Evropské komise pro 5.RP CORDIS (COmmunity Research and Developement Information Service), www.cordis.lu, v několika evropských jazycích.

Základní charakteristiky jednotlivých programů jsou:

LIFE: systém aktivit týkajících se zdraví, biotechnologií, zemědělství, výživy a souvisejících oblastí.

IST: program zaměřený na systémy a služby obyvatelstvu, nové metody práce, elektronický obchod, multimediální systémy z hlediska jejich obsahu i nástrojů. Program podporuje vývoj nových technologií (HW i SW), které by měly být v budoucnu využívány rozvíjející se informační společností. Budoucí technologie směřují k jasnému cíli – naše okolí je rozhraním k universálním, integrovaným službám, přístupných kdykoliv formou vyhovující občanům.

GROWTH: pokrývá oblast inovačních produktů, výrobních procesů, organizace práce, udržitelné mobilty a intermodality, dopravy pozemní, námořní i letecké.

EESD: Program vývoje alternativních a ekonomických zdrojů energie, citlivého využívání vodních systémů, studia globálních změn, rozvoje měst a ochrany kulturního dědictví.

INCO: horizonální program je zaměřen na mezinárodní spolupráci EU a asociovaných zemí se třetími zeměmi.

INOVATION: program slouží k podpoře účasti malých a středních podniků ve vědeckých programech a využívání výsledků výzkumu v reálné praxi.

IMPROVING: program zaměřený na řešení socio-ekonomických otázek, odborný růst zejména mladých vědců, výměnu zkušeností v mezinárodním měřítku (stáže, konference) a zlepšené využívání unikátních evropských zařízení.

 

Projekty

Projekty podávají v 5.RP vždy mezinárodní týmy, ve kterých je zastoupena alespoň jedna země EU. Za průběh projektu odpovídá koordinátor, který může být i z ČR. Do rámcového programu jsou podávány projekty, které spolufinancují nejméně z 50% účastníci projektu (vědecké, demonstrační, kombinované, přístup k infrastrukturám, spolupráce s malými podniky - CRAFT a granty malým podnikům na sepsání projektu). Řada typů projektů může získat finanční podporu až do100%, např. projekty stáží, konferencí, výzkumných a tématických sítí, koordinační a doplňkové. Základním dokumentem pro všechny tématické a horizontální programy jsou tzv. pracovní programy, které určují specifické aktivity a priority výzkumu v daném oboru a jsou každým rokem obnovovány. Témata pracovního programu jsou volána veřejnou výzvou k podávání projektů, která může být buď s pevnou nebo otevřenou uzávěrkou. Projekty se podávají na příslušných formulářích (elektronicky nebo v tištěné formě) podle pravidel popsaných ve výzvě k podávání projektů a průvodcích pro navrhovatele a hodnotitele. Všechny dokumenty jsou k disposici na serveru CORDIS. Posuzovány jsou několika odborníky (část většiny projektů je anonymní), kteří projekty ohodnotí a doporučí k možnému financování. Velmi důležité je věnovat pozornost nejen vědecké hodnotě projektu, ale i jeho řízení, evropským rozměrům a následnému použití výsledků.

 

Národní informační síť : N I N E T

Zdrojem informací o 5.RP na národní úrovni je z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Technologické centrum AV CR, které poskytuje základní informace k celému 5.RP a metodickou podporu; adresa jeho www-serveru je http://www.femirc.cas.cz/ . TC AV ČR je sídlem národních kontaktů pro jednotlivé části 5.RP (NCPs, National Contact Points). Národní kontakty všech zemí, které se účastní 5.RP jsou sdruženy do evropské sítě , která úzce spolupracuje s Evropskou komisí. Dalším významným prvkem informační infrastruktury jsou “experti pro klíčové akce 5.RP, kteří vytvořili “pracovní skupiny” z předních domácích odborníků. Složení skupin je vedeno požadavkem rovnoměrného geografického a institucionálního pokrytí všech regionů a institucí v ČR, které jsou potenciálně významným zdrojem výzkumných projektů pro 5.RP. Úkolem expertů a jejich pracovních skupin je, ve spolupráci s NCPs, podpořit šíření potřebných informací k 5.RP v jednotlivých regionech spolu s regionálními informačními centry sítě NINET. Ke zvýšení informačních aktivit o 5.RP a vytvoření tzv. institucionálních kontaktů jsou vyzývány také výzkumné instituce, odborné svazy, hospodářské komory i průmyslové podniky. V tabulce je seznam národních kontaktů (NCPs) pro jednotlivé programy a schéma organizace informační sítě v ČR.

Národní informační síť NINET pro 5.rámcový program v ČR

 

 

Z pověření MŠMT ČR je národní kontaktní organizací pro 5.rámcový program EU:

Technologické centrum AV ČR

Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

tel.: 02 – 203 90 700, fax: 02 209 22 698, e-mail: techno@tc.cas.cz

Pro informace o 5.rámcovém programu EU, pomoc při formulaci návrhu výzkumného projektu nebo pro nalezení zahraničních nebo domácích partnerů pro společné návrhy projektů, kontaktujte národní kontaktní body (NCP) pro příslušné tematické a horizontální programy 5.RP:

 

 

SYSTÉM NÁRODNÍCH KONTAKTNÍCH BODŮ

 

Koordinátor

Ing.Karel Klusáček, CSc., MBA

tel: 02 - 203 90 700, fax: 02 – 209 22 698
e-mail:
klusacek@tc.cas.cz

Tematické programy

Program

Národní kontaktní bod

Kvalita života a řízení živých zdrojů

(Quality of life and management of living resources -LIFE)

RNDr. Vladimír Albrecht, CSc.

tel: 02 - 203 90 702, fax: 02 - 209 22 698
e-mail:
albrecht@tc.cas.cz

Uživatelsky přátelská informační společnost (IST)

(User-friendly information society (IST))

Ing. Eva Hillerová

tel: 02 - 203 90 717, fax: 02 - 209 22 698

e-mail: hiller@tc.cas.cz

Konkurenceschopný a trvalý růst

(Competitive and sustainable growth - GROWTH)

RNDr. Jitka Kubátová, CSc.

tel: 02 - 203 90 706, fax: 02 - 209 22 698
e-mail:
kubatova@tc.cas.cz

Energetika, životní prostředí a trvalý rozvoj

(Energy, environment and sustainable development - EESD)

Ing. Radan Panáček - energetika

tel: 02 - 203 90 342, fax: 02 - 209 22 698
e-mail:
panacek@tc.cas.cz

Ing. Zdeněk Brož, Csc. – životní prostředí

tel: 02 - 203 90 710, fax: 02 - 209 22 698

e-mail: zbroz@tc.cas.cz

Horizontální programy

Program

Národní kontaktní bod

Potvrzení mezinárodní úlohy výzkumu EU

(Confirming the international role of Community research – INCO 2)

Ing. Zdeněk Brož, CSc.

tel: 02 - 203 90 710, fax: 02 - 209 22 698
e-mail: zbroz@tc.cas.cz

Podpora inovací a účasti malých a středních podniků

(Promotion of innovation and encouragement of participation of SMEs - INNOVATION)

Ing.Karel Klusáček, CSc., MBA

tel: 02 - 203 90 700, fax: 02 - 209 22 698
e-mail:
klusacek@tc.cas.cz

Zlepšování lidského výzkumného potenciálu a sociálně-ekonomické znalostní základny

(Improving human research potential and the socio-economic knowledge base - IMPROVING)

Ing. Eva Hillerová

tel: 02 - 203 90 717, fax: 02 - 209 22 698
e-mail: hiller@tc.cas.cz

EURATOM

Výzkum a výuka v jaderné energetice

(Research and training in the field of nuclear energy - EURATOM)

Prof.Ing. Fratisek Klik, CSc.

Tel. 02 - 6617 3535, Fax: 02 - 6858 155

E-mail: kli@nri.cz

 

Některé větší podniky, univerzity a výzkumné ústavy určily tzv. “institucionální kontaktní body”, tj. své zaměstance, kteří zajišťují informovanost o 5.rámcovém programu uvnitř svých institucí. Tito pracovníci rovněž spolupracují s NCPO.

Informační infrastrukturu NINET doplňují “další informační zdroje”,např. Hospodářská komora, Svaz průmyslu, podnikatelská centra BIC, Regionální poradenská a informační centra RPIC, poradenské agentury apod., které napomáhají při šíření informací svým členům nebo klientům.