Podpora kontinuálního vzdělávání knihovníků a uživatelů lékařských informací v ČR
Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha, Eva Lesenková, IPVZ, Praha, Jarmila Potomková, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
S rozvojem informačních technologií a jejich aplikací v lékařských knihovnách vyvstává nutnost kontinuálního vzdělávání knihovníků a uživatelů. REGLEK, konzultační skupina pro rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven, která pracuje při Národní lékařské knihovně,jejímž je mimo jiné podpora kontinuálního vzdělávání,se rozhodla provést průzkum znalostí a dovedností informačních technologií na vybraných pracovištích sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví(VISZ). Byl analyzován soubor 250 uživatelů a 320 knihovníků.
Na základě výsledků šetření byla vytipována základní témata vzdělávání:
- knihovnické minimum,
- základy internetu,
- vyhledávácí postupy v lékařských databázích,
- elektronické informační zdroje,
- tvorba domovských stránek,
- knihovnický management,
- bibliometrie,
- prezentační software,
- multimédia v počítačových sítích.

 

Síť národních lékařských knihoven, zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví se ustavila v roce l994. Ministerstvo zdravotnictví České republiky od roku 1992 spolupracuje v oblasti rozvoje informačních služeb ve zdravotnictví na realizaci úkolu, který přijalo spolu s ostatními ústředními orgány usnesením vlády ČR č. 367 ze dne 29. 5. l992.V první etapě v letech 1992 – 1995 došlo k transformaci bývalého Odvětvového systému VTEI a po posouzení způsobilosti jeho pracovišť k výkonu veřejných informačních služeb podle kritérií koncepce, schválené ministrem zdravotnictví 1. 12. 1992.

Národní lékařská knihovna - součást sítě knihoven ČR a Státního informačního systému - působí přirozeně jako ústřední knihovnické a informační pracoviště v rezortu Ministerstva zdravotnictví.

V roce 1999 vznikla konzultační skupina “Rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR”(Reglek), pracující při Národní lékařské knihovně.V programu skupiny Reglek je podpora sdílení informačních zdrojů a interakce sítě, zavedení systému kontinuálního vzdělávání knihovníků a uživatelů, spolupráce při hodnocení projektů účelových dotací MZČR a rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Spolupráce řešitelského týmu složeného ze zástupců klíčových prvků sítě VISZ (NLK, IPVZ a LF UP Olomouc) vyústila ve zpracování projektu “ Nové přístupy v kontinuálním vzdělávání lékařských knihovníků a uživatelů v ČR”. Cílem tohoto projektu je na základě analýzy získaných  faktů z široké dotazníkové akce, která se týká zjišťování úrovně odborných knihovnicko – informačních znalostí a dovedností na straně knihovníků a zjišťování úrovně schopností a dovedností pro využívání informačních technologií v knihovnách na straně uživatelů, vytvořit tématické moduly kontinuálního vzdělávání a připravit metodiku tohoto vzdělávání.Termín ukončení projektu je 30.6. t.r. a výsledky práce autorského týmu budou prezentovány v červenci na 8.kongresu EAHIL ( European Association for Health Information and Libraries) v Londýně.

Na konferenci INFORa budou autorky prezentovat výsledky dotazníkové akce týkající se dovedností lékařských knihovníků a uživatelů v práci s digitálními a internetovými službami. Tématickým vymezením průzkumu byly výhradně informační technologie. Průzkum zjistil míru znalostí a dovedností v  této oblasti a vymezil zaměření vzdělávacích programů na léta 2001 – 2003. Cílená spolupráce na vzdělávací problematiku časově koresponduje s řešením projektu LI 00023. Medicínská virtuální knihovna ( MEDVIK) – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum.

V druhé části referátu se autorky zabývají metodikou a organizací kontinuálního vzdělávání. Typologie lékařských knihoven vypracovaná ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou je základem k určení typu vzdělávací akce nebo programu. Spolupráce s  lékařskými fakultami , významnými integrovanými knihovnicko- informačními pracovišti působícími v rezortu školství, zaručuje komplexnost v definici skupin uživatelů. Moderní pedagogické metody spojující personální, technické a organizační přístupy garantuje pro podporu kontinuálního vzdělávání Institut postgraduálního vzdělávání, který vzdělávací programy realizuje.