Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Management informací a znalostí ve firmě
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 23. 5. 2006, 14:00 - 17:30, Posluchárna D

Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku

Autor: Miluše Fukalová,  Mittal Steel Ostrava a.s.

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Informace a znalosti, které vznikají a jsou využívány v hutním podniku, jsou velmi široké. Nutnost neustálého zlepšování vnitropodnikových procesů se neobejde bez předávání znalostí, monitorování inovací a vývoje vědy. Existuje mnoho nástrojů pro jejich shromažďování, třídění a vyhledávání. Důležité je sdílení těchto informací, s čímž úzce souvisí využití vhodných informačních technologií. Příkladem efektivního informačního systému ve smyslu sdílení interních a externích informací může být firemní portál.

Nedílnou jeho součástí jsou externí informace poskytované podnikovým informačním střediskem (na příkladu prezentace a zkušeností technické knihovny Mittal Steel Ostrava a.s. - poskytované služby, uživatelé, požadavky TOP managementu, profil zaměstnanců knihovny). Současným vývojovým trendem je globalizace firem, sdružování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů do oborových klastrů, vznik různých technologických center. I mezi jednotlivými subjekty v rámci těchto seskupení by měl fungovat "nadfiremní" efektivní systém řízení znalostí a informací. Jedním z příkladů je Knowledge Management Program, který realizuje Mittal Steel Company. Hlavní ideou programu je nejen shromažďování znalostí, ale i jejich vzájemná výměna a implementace.

O autorovi

V r. 1987 absolvovala Vysokou školu báňskou v Ostravě s vyznamenáním, obor automatizované systémy řízení výrobních procesů v hutnictví. Po ukončení studia nastoupila na roční stáž na hutnické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 1988 pracovala v oborovém informačním středisku pro hutní průmysl v Nové huti a.s., jehož gescí byl obor tváření kovů, jako studijní technik na úseku dokumentace. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. jako vedoucí referátu Technickoekonomické informace a současně jako vedoucí podnikové technické knihovny. V současnosti je spoluřešitelem projektu MŠMT "Integrovaný informační a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu".

Od roku 2004 je členem Rady programu Informační společnost.


Ostatní příspěvky v sekci:

Ernst & Young Center for Business Knowledge

Autor: Břetislav Šimral, Ernst & Young, k. s.


Cesty ke kultuře sdílených znalostí aneb změna svědčí všem...

Autor: Liz Blankson-Hemans, Thomson Dialog, Velká Británie


Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace

Autor: Petr Očko, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Spoluautoři: Michaela Dombrovská / Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK


Pořádání elektronických dokumentů v malém, středním a mikro podniku

Autor: Martin van der Walt, Stellenbosch University, South Africa


Workflow v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha


Kategorizace a klasifikace firemních dokumentů

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha


Zpět na program