13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Abstrakt:

Příspěvek shrnuje činnost a cíle Odborné komise pro otázky zpřístupňování elektronických kvalifikačních prací: sledování stavu a vývoje v oblasti zpřístupňování VŠKP v ČR i v zahraničí, vytváření návodů pro standardní postupy za účelem možnosti spolupráce dosud jednotlivých lokálních systémů a registrů prací, vytváření podmínek pro budování národního registru s komplexními službami agregovanými na jednom místě. Komise dále zahájila práce na technických standardech (formáty, datové sklady), přípravuje obecné šablony a vzory pro formální a technickou úpravu VŠKP, řeší další rozvoj standardu popisných metadat. Hledá prostředky pro zajištění své činnosti a zjeména pro zahájení prací na budování Národního registru. Deset členů podalo společný centralizovaný projekt do RP VŠ na rok 2007. Koordinátorem je zástupce VŠE. Koncem r. 2006 Komise provedla průzkum, aby získala konkrétní údaje o aktuálním stavu lokálních systémů na vysokých školách v ČR. S výsledky bylo mj. seznámeno předsednictvo RVŠ. K dalším úkolům patří zejména: usilovat o zvyšování gramotnosti aktérů procesů workflow, sledovat související legislativu, prosazovat standardizaci ve všech oblastech se vztahem ke zpřístupňování eVŠKP, řešit otázky dlouhodobé archivace v souladu s obecnými vývojovými trendy.

O autorovi:

Absolventka oboru hudební věda na FF UK Praha, knihovnická rekvalifikace na bakalářské úrovni. Od roku 1994 je ředitelkou Knihovny AMU. Podílí se na tvorbě celostátní metodiky popisu speciálních typů dokumentů (členka Pracovních skupin NK a Rady pro katalogizační politiku Národní knihovny). Koncepčně řídí automatizaci a budování integrovaného knihovnicko-informačního systému knihoven všech tří fakult AMU ve specifickém prostředí umělecké VŠ a vytváření podmínek pro široké využití unikátních fondů AMU včetně digitalizace a informací o něm. Od roku 2003 se systematicky věnuje problematice zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) , je jednou z iniciátorů založení Odborné Komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP při AKVŠ, které je jejího vzniku ( 2004) předsedkyní. K této problematice připravila několik prezentací a článků (Knihovny současnosti, UNINOFS, Ikaros aj.)


Ostatní příspěvky v sekci

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví