14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 9.00 - 12.20, Posluchárna D

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Plné texty

Abstrakt:

Príspevok vysvetľuje princípy interného a externého marketingu v podmienkach interného a externého prostredia knižníc a informačných stredísk.

Analógiu marketingových princípov, ktoré sú detailne rozpracované a implementované do konkurenčného prostredia podnikateľských subjektov je nielen možné, ale čím skôr nutné aplikovať do prostredia knižničných a informačných služieb s prihliadnutím na špecifiká, ktorými sa toto prostredie vyznačuje.

O autorovi:

Po ukončení štúdia technológie plastov na STU v Bratislave pracovala vo VUCHV Svit v oblasti vývoja a aplikácie fyzikálnych metód pre hodnotenie vlastností polymérnych materiálov. Externým doktorandským štúdiom z oblasti makromolekulovej chémie získala titul PhD. Od roku 1991 pracuje v spoločnosti Chemosvit a.s. vo Svite na Úseku strategického rozvoja. Je zodpovedná za strategický marketing, riadenie informácií a znalostí v centrále holdingovej spoločnosti. Externe prednáša strategický marketing, medzinárodné ekonomické vzťahy a informačný manažment na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Prednášala na mnohých domácich a zahraničných konferenciách, napr. Praha, Varšava, Moskva, Kanton, Brusel, Dubaj.... Je členkou programového výboru medzinárodnej konferencie Inforum v Prahe, kde koordinuje sekciu Manažment informácií a znalostí vo firme. Je autorkou viac ako 120 prednášok, článkov, patentov, atď.


Ostatní příspěvky v sekci

Virtuální sdílení tacitních znalostí

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů

Autor: Zuzana Helinsky, zh Consulting, Švédsko

Interakce uživatele s informacemi

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka

Autor: Anežka Compelová, MCR, s.r.o., Bratislava

Jak zhodnocovat informace v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha