Detaily příspěvku konference

Evaluace a elektronické informační zdroje

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Posluchárna D

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica

Plné texty

Abstrakt:

Akademická knižnica UK pre akademickú obec sprístupňuje scientometrické informačné zdroje a cca 42 tisíc vedeckých, resp. odborných elektronických kníh a 43 tisíc časopisov s úplnými textami. Scientometrické databázy sú v ostatnom čase využívané čoraz viac aj odborným knižničným personálom najmä vzhľadom na budovanie Centrálneho registra publikačnej činnosti slúžiaceho okrem iného pre potreby delenia finančných dotácií pre verejné vysoké školy. Využívanosť plnotextových externých informačných zdrojov súvisí vo veľkej miere aj s informačnou gramotnosťou používateľov a tiež so zameraním vednej disciplíny (prírodovedné vs. spoločenskovedné a humanitné disciplíny). Motivácia využívať EIZ by sa nemala obmedzovať len na určenie správnych informačných zdrojov ako vstup pre výskum a výuku, ale mala by zahŕňať aj identifikáciu správnych publikácií pre zverejnenie výstupov. AK UK sa snaží šíriť osvetu, zvyšovať využívanie EIZ a vybudovať okruh stálych používateľov EIZ najmä medzi študentmi doktorandského štúdia (používanie EIZ – súčasť povinnej výuky). Väčšiu informovanosť o EIZ možno dosiahnuť nielen budovaním portálov, ale aj prepojením EIZ s lokálnymi online katalógmi.

O autorovi:

Po ukončení magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala 2 roky v Centre vedecko-technických informácií SR, kde sa zameriavala najmä na aplikáciu informačných technológií v rámci knižničných procesov. Od roku 1999 pracuje v Akademickej knižnici Univerzity Komenského v Bratislave ako správca knižnično-informačného systému a systémový knihovník. V ak. roku 2008/2009 nastúpila na doktorandské štúdium so zameraním na knižničnú a informačnú vedu, zaoberá sa najmä bibliometriou a scientometriou.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak zhodnotit statistická data o využívání odborných informací

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v ČR - nástroj při rozhodování v oblasti VaV.

Autor: Martin Matějka, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WOS

Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy dle kritérií Registru informací o výsledcích. Předpoklady, podmínky, výsledky

Autor: Aleš Žák, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů. Význam pro rozvoj výzkumu a další kritéria pro hodnocení vědy (na okraj čtyřicátého výročí založení Vancouverské skupiny – ICMJE)

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta