Souborny katalog CASLIN v Ceske republice

PhDr.Gabriela Krcmarova
NK CR

V polovine roku 1996 vstupuje souborny katalog CASLIN v Ceske republice do sve realizacni faze. Prispevek je venovan skutecnostem, ktere teto fazi predchazely behem roku 1995 a skutecnostem, ktere jsou v soucasne dobe nedilnou soucasti realneho rozbehu souborneho katalogu CASLIN (dale SK CASLIN).

1. Statutarni povinnost Narodni knihovny CR

Budovani SK CASLIN se stalo novou statutarni povinnosti Narodni knihovny CR (dale NK CR).NK CR "je narodnim centrem CASLIN (Ceska a slovenska knihovni informacni sit) a koordinacnim pracovistem pro jednotnou aplikaci prislusnych standardu a norem".

2. Organizacni zmeny v Narodni knihovne CR

Bylo nezbytne v ramci organizacni struktury NK CR ustanovit spravce SK CASLIN. Logicky se jim stalo oddeleni centralni evidence zahranicni literatrury (dale CEZL), kde jsou jiz tricet let budovany souborne katalogy CEZL registrujici zahranicni literaturu ve fondech knihoven na nasem uzemi. K 1.6.1995 bylo oddeleni CEZL vycleneno z Odboru zpracovani fondu a jako samostatne oddeleni pro souborne katalogy (OSK) podrizeno primemu vedeni reditele NK CR. Povinnosti OSK zustalo nejen nadale zajistovat centralni evidenci zahranicni literatury v ramci CR, ale predevsim zahajit budovani SK CASLIN a zabezpecit vsechny funkce, ktere je povinen plnit spravce souborneho katalogu.

Vyber cinnosti oddeleni pro souborne katalogy dle Organizacniho radu NK CR:

3. Teoreticke vymezeni SK CASLIN

Pokud se Narodni knihovna CR stala spravcem SK CASLIN, bylo nezbytne v ramci instituce prodiskutovat a v maximalni mozne mire sjednotit nazory na definici, poslani a funkce SK CASLIN.

3.1. Definice SK CASLIN

Souborny katalog CASLIN je verejne pristupny automatizovany knihovni katalog budovany ve spolupraci Ceske a Slovenske republiky.

Zamerem je, aby SK CASLIN byl geograficky komplementarni, aby byl tvoren dvema samostatnymi narodnimi soubornymi katalogy. Tyto katalogy budou navzajem propojeny prostrednictvim site, v soucasnosti je to Internet (Cesnet, Sanet). Mezi obema katalogy bude zajistena moznost prebirani zaznamu.

3.2. Poslani SK CASLIN

Poslanim SK CASLIN v CR je soustredit informace o informacnich fondech ceskych knihoven do centralniho elektronickeho souborneho katalogu a zajistit jejich dostupnost.

Poslanim SK CASLIN je vytvorit podminky:

 1. k moznosti ziskani rychle a kvalitni informace o dokumentu a jeho lokalizaci v ramci Ceske republiky
 2. ke sdilene katalogizaci.

3.3. Funkce SK CASLIN

Informacne-lokacni funkce zajistuje informace o umisteni konkretniho dokumentu v konkretni instituci (vazba na MVS, koordinace akvizice a uchovavani dokumentu). Bibliograficko-informacni funkce umoznuje vyhledavani dle udaju jmenneho popisu a s urcitym omezenim take dle udaju vecneho popisu.

Katalogizacni funkce predpolada vyuziti sdilene katalogizace pri zpracovani dokumentu fondu ucastnickych knihoven a dale predpoklada take moznost rizeneho vyvoje standardu.

Vzhledem k tomu, ze ruzne kategorie uzivatelu preferuji jine funkce SK CASLIN, poradi uvedenych funkci nevyjadruje poradi jejich dulezitosti.

3.4. Obsah a struktura SK CASLIN

Obsah a struktura SK CASLIN byly od roku 1994 predmetem diskusi a jednani vsech pracovnich skupin CASLIN:

Zacatkem roku 1995 vznikly pri NK CR pracovni skupiny pro jmenne a vecne zpracovani, ktere se mimo jine zabyvaji take problematikou zaznamu pro SK CASLIN. V ramci obou skupin pracuje zhruba padesat odborniku z nejruznejsich ceskych knihoven.

Tym odborniku z vyse uvedenych pracovnich skupin pripravil koncem roku 1995 material Zaznam pro souborny katalog (UNIMARC), ktery byl 19.12.1995 schvalen na zasedani Rady reditelu CASLIN.

V prubehu 1.ctvrtleti 1996 byly k tomuto materialu doplneny prilohy C - G (viz nize) a v cervnu 1996 jej NK CR vyda jako ctvrte cislo edice Standardizace.

Zaznam pro souborny katalog: tistene monografie: UNIMARC je dokument, ktery specifikuje minimalni podminky, ktere musi splnovat zaznam tistene monografie, aby mohl byt prijat do ceske casti SK CASLIN.

Vzhledem k tomu ze tento dokument je prvni z rady doporuceni pro SK CASLIN, obsahuje vedle instrukci tykajicich se pouze tistenych monografii take instrukce obecne. Soucasti dokumentu jsou:

 1. Zakladni standardy zpracovani zaznamu pro SK CASLIN (UNIMARC, ISBD(G), AACR2)
 2. Typologie dokumentu
 3. Rozsah zaznamu pro souborny katalog
 4. Format predavanych zaznamu.

Prilohy:

 1. Prehled poli a podpoli minimalniho zaznamu
 2. Prezentace zaznamu podle ISBD
 3. Varianty MDT - kodovnik
 4. Predmetove selekcni jazyky - kodovnik
 5. Uplnost zaznamu - kodovnik
 6. Popis vicesvazkovych monografii
 7. Pole 910
 8. O Gizmo notaci
 9. Priklady pouziti specialnich znaku pro razeni UNIMARC
 10. Zaznam v UNIMARCu ve strukture ISO 2709
 11. Zaznam v UNIMARCu v "radkovem" MARCu
 12. Dalsi doporuceni (frekvence a zpusob zasilani souboru zaznamu)
 13. Prehled zakladnich standardu (vcetne ceskych prekladu a adresy, kde si je lze objednat).

SK CASLIN bude pracovat se zaznamy ve formatu UNIMARC, proto jsou v dokumentu popsany pozadavky na zaznamy prave v UNIMARCu. SK CASLIN vsak akceptuje a je schopen docasne distribuovat zaznamy rovnez ve Vymennem formatu. Jejich specifikace je obsahem soubezne pripravovaneho dokumentu.

4. Naplnovani SK CASLIN

SK CASLIN bude obsahovat zaznamy vsech druhu dokumentu z fondu ucastnickych knihoven. Zaznamy musi obsahem a strukturou odpovidat prijatym standardum a splnovat rozsah minimalniho zaznamu SK CASLIN.

Zaznamy dokumentu s vrocenim 1996 prijimane do SK CASLIN musi byt popsany v rozsahu povinnych udaju prijateho zaznamu pro SK CASLIN.

Do SK CASLIN budou prijimany take zaznamy dokumentu do roku vydani 1995, ktere nebudou obsahovat nektery z povinnych udaju minimalniho zaznamu (musi vsak byt zachovana moznost jednoznacne identifikace dokumentu) s tim, ze soucasti zaznamu bude informace o tom, ze se jedna o zaznam neuplny. Toto rozhodnuti bylo prijato predevsim s ohledem na retrokonvertovane zaznamy.

U specialnich druhu dokumentu bude casova hranice vroceni posunuta dopredu.

SK CASLIN bude postupne naplnovan:

 1. kvalitnimi zaznamy, ktere ucastnicke knihovny vlastni v elektronicke podobe
 2. novymi prirustky ucastnickych knihoven
 3. zaznamy vzniklymi retrospektivni konverzi katalogu knihoven
 4. zaznamy ze soubornych katalogu CEZL v elektronicke podobe.

Narodni knihovna CR ma z titulu spravce SK CASLIN odpovednost za obsahovou i technickou spravu baze a koordinaci spoluprace pri tvorbe SK CASLIN. Za obsah a kvalitu jednotlivych zaznamu odpovidaji prispivajici knihovny (sigla "autora" je uvedena v prislusnem poli).

4.1. Baze NKC - Baze Narodni knihovny CR

Tato baze obsahuje vice nez 140.000 zaznamu:

Baze je prubezne doplnovana a je zpristupnena na Internetu.

4.2. Baze KZK - Katalog zahranicnich monografii z hlaseni CEZL

Vzhledem k tomu, ze tvorba baze KZK primo souvisi s naplnovanim SK CASLIN, je treba o ni informovat podrobneji.

V cervnu 1994 byl knihovnicke verejnosti predlozen k siroke diskusi navrh minimalniho zaznamu pro SK CASLIN (vyse zmineny Zaznam pro souborny katalog, ktery pripravila Pracovni skupina CASLIN pro standardizaci a jmenne zpracovani). Na zaklade tohoto materialu byly v lednu 1995 v NK CR vypracovany Instrukce pro dodavatele dat pro NK CR (UNIMARC a Vymenny format) urcene knihovnam spolupracujicim s CEZL, z nichz nektere jiz delsi dobu projevovaly zajem o to, aby mely moznost zasilat hlaseni CEZL v elektronicke podobe. Instrukce byly rozeslany predevsim ustrednim, statnim vedeckym a vysokoskolskym knihovnam.

V soucasne dobe jsou kvalitni zaznamy, ktere odpovidaji pozadavkum Instrukci (a tudiz splnuji take pozadavky pro SK CASLIN), prijimany do baze KZK - Katalog zahranicnich knih. Tomu samozrejme predchazi analyza kvality struktury a obsahu zaznamu, pisemna upozorneni na jednotlive nedostatky a obvykle po nekolika telefonickych, pisemnych nebo osobnich konzultacich opravy chyb.

Hlaseni CEZL - monografie zaslana ve Vymennem formatu jsou do KZK konvertovana z baze ISIS a hlaseni zaslana v "radkovem" UNIMARCu jsou importovana do KZK primo. Do KZK byla konvertovana take data z baze KONF (Konference) (celkem 8.980 zaznamu materialu zahranicnich akci), ktera byla v oddeleni CEZL budovana od roku 1990 a nebude jiz ve sve "isisove" podobe doplnovana.

KZK je "soubornou databazi" tj. bez kontroly na duplicity. Neprovadi se testovani na duplicitu a spojovani identickych zaznamu, aby nedochazelo k prekryti kvalitnejsiho zaznamu horsim.

V polovine dubna 1996 obsahovala baze KZK celkem 31.850 zaznamu, je davkove aktualizovana a v systemu ALEPH vystavovana na Internetu.

Duvod, proc oddeleni pro souborne katalogy v NK CR jako spravce SK CASLIN prijima v kvetnu 1996 stale pouze zaznamy zahranicni literatury, je velmi prozaicky. Nema k dispozici programy pro rizeny import zaznamu do bazi ALEPH (porovnavaci programy). V situaci, kdy bylo zrejme, ze firma ExLibris nedoda vcas pozadovane specifikace pro ALEPH, zadala NK CR vytvoreni prislusnych programu externimu pracovnikovi. Tento program byl do NK CR predan k testovani teprve ve druhe polovine kvetna 1996.

Zahranicni literatura je ve fondech knihoven zastoupena s mnohem mensi duplicitou nez domaci, a proto povazujeme za rozumne rozvijet spolupraci s knihovnami, byt pouze v oblasti zahranicni literatury, a zvysovat kvalitu jejich zaznamu tak, aby odpovidaly pozadavkum pro SK CASLIN. Je treba zduraznit, ze pocet zaznamu hlaseni CEZL - monografie z jednotlivych knihoven je evidovan jako prispevek do SK CASLIN.

Az budou k dispozici prislusne programy pro rizeny import, projdou postupne (po jednotlivych knihovnach) potrebnymi procedurami pro spojeni identickych zaznamu nejen hlaseni CEZL z KZK, ale take vsechny zaznamy baze NKC a tim bude dan fakticky zaklad SK CASLIN.

Je predpoklad, ze ve druhe polovine roku 1996 bude SK CASLIN prijimat zaznamy domaci i zahranicni literatury. S celkovou retrospektivni konverzi souborneho katalogu CEZL monograficke literatury se do budoucna nepocita. Predpokladame, ze bude probihat postupne tim, jak budou do SK CASLIN prispivat jednotlive knihovny svymi zaznamy se starsim vrocenim.

4.3. Baze KZP - Katalog zahranicnich periodik v knihovnach CR

Vzhledem k tomu, ze periodicka literatura vyzaduje jiny zpusob zpracovani a ma vetsi naroky na centralni redakci (aktualizace, problem zmen nazvu) nez literatura monograficka, periodika budou tvorit v SK CASLIN samostatnou bazi.

Chceme-li se zabyvat otazkou zpristupneni informaci o periodicke literature v ramci SK CASLIN, je nezbytne prozatim take periodika rozdelovat na domaci a zahranicni. Zaznamy titulu zahranicnich periodik z fondu ceskych knihoven jsou zpracovavany v ramci souborneho katalogu CEZL. Jiz v prubehu roku 1994 byla na Internetu v systemu ALEPH vystavena baze KZP - Katalog zahranicnich periodik, ktera je davkove aktualizovana a v soucasne dobe obsahuje cca 16.000 zaznamu zahranicnich periodik od roku vydani 1991 do soucasnosti.

Koncem roku 1994 byly zahajeny pripravne prace k realizaci retrospektivni konverze souborneho katalogu CEZL - periodika. Zacatkem druhe poloviny roku 1996 bude v systemu ALEPH na Internetu k dispozici cca 25.000 zaznamu zahranicnich periodik z fondu knihoven CR s vrocenim 1969 do soucasnosti.

Pristup do bazi Narodni knihovny CR v siti Internet

1. Telnet: adresa alpha.nkp.cz
login: OPAC (s moznosti vyberu diakritiky)
VISITOR
- system si vyzada zadani e-mail adresy

2. WWW: http://www.nkp.cz

4.4. Baze ceskych periodik

Ponekud jina je situace v evidenci periodik vychazejicich na uzemi CR. V NK CR existuje podrobne zpracovana baze ceskych periodik, ktera vznikla na zaklade spoluprace se statnimi vedeckymi knihovnami, avsak bez vazby na jejich vlastni fond.

Bylo rozhodnuto ukoncit kooperacni system ceskych periodik ve stavajici podobe a zajistit evidenci periodik vychazejicich na uzemi CR v ramci SK CASLIN s vyuzitim vybudovane baze. Tim zajistit take lokalizaci a informaci o odberu jednotlivych titulu periodik v knihovnach - ucastnicich SK CASLIN.

Obdobne jako v pripade monograficke literatury, ma-li dojit k propojeni bazi ceskych a zahranicnich periodik v ramci SK CASLIN, je nezbytne:

5. Evidence ucastniku SK CASLIN

System sigel pouzivany v ramci kooperacniho systemu CEZL bude pouzivan take v siti knihoven CASLIN. Oddeleni pro souborne katalogy v NK CR sigly jednotlivym knihovnam prideluje a spravuje jejich system. Ackoliv je elektronicka verze Adresare knihoven a informacnich instituci CR jako baze ADR vystavovana v systemu ALEPH na Internetu, vydala Narodni knihovna na zaklade pozadavku spolupracujicich knihoven v rijnu 1995 tistenou verzi Adresare.

V breznu 1996 doslo ke slouceni Adresare knihoven a informacnich instituci s Adresarem verejnych knihoven zpracovavanym v Odboru knihovnictvi v NK CR.

6. Pracovni skupina pro souborny katalog pri NK CR

Vetsinu ukolu souvisejicich se spravou SK CASLIN je nezbytne resit v koordinaci s knihovnami, ktere maji zajem o zapojeni do site CASLIN. 14.11.1995 se konal v Zrcadlove kapli Klementina za ucasti temer stovky knihovniku seminar k 30.vyroci zahajeni CEZL, jehoz nosnym tematem vsak byla spoluprace v ramci SK CASLIN. Na tomto seminari byla take poprve zverejnena informace o vytvoreni Pracovni skupiny pro souborny katalog pri NK CR. Tato skupina slouzi jako poradni organ spravce SK CASLIN a jejim hlavnim poslanim je (predevsim v prvni fazi rozbehu SK CASLIN) zajistit moznost vymeny informaci mezi spravcem SK CASLIN a knihovnami, ktere maji zajem o ucast v SK CASLIN. Cleny skupiny jsou zastupci NK CR, SVK, ustrednich knihoven a zastupci vysokoskolskych soubornych katalogu.

Prvni schuzka skupiny se konala 6.2.1996 v NK CR (podrobne viz clanek v casopise Narodni knihovna: Krcmarova, Gabriela: Prvni jednani Pracovni skupiny pro souborny katalog pri Narodni knihovne CR. In: Nar. Knih. - ISSN 0862-7487. - Roc. 7, c.1 (1996), s.29-30.)

Z konstruktivniho jednani vyplynul pro spravce SK CASLIN dulezity ukol:

7. Smlouva o spolupraci na soubornem katalogu CASLIN

V prubehu brezna 1996 byl v NK CR pripraven pracovni koncept Smlouvy o spolupraci na soubornem katalogu CASLIN a drive nez bude dan k posouzeni pravnikum, byl rozeslan k pripominkovani clenum pracovni skupiny pro souborny katalog pri NK CR a reditelum jejich knihoven.

Nedilnou soucasti smlouvy bude instrukce Zaznam pro souborny katalog.

Zaver

Ceska a Slovenska republika ziskaly diky Mellonove nadaci financni prostredky na vybudovani knihovnicke informacni site. Vytvareni kvalitnich partnerskych vztahu v ramci budovani SK CASLIN zalozenych na profesionalite a spolehlivosti mezi jednotlivymi ucastniky, dava jednoznacne nejlepsi prepoklady k vytvoreni skutecne funkcni site knihoven CASLIN.

kveten 1996


Zpatky do INFOMEDIA 96.