Využití nakladatelských zdrojů v síti Internet v akviziční činnosti knihoven a v oblasti služeb uživatelům

Mgr. Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

e-mail: Daniela.Tkacikova@vsb.cz

"A book can go out of print. Digital books never go out of print. They are always there."

Nicholas Negroponte, Being Digital

Obrovské možnosti, které poskytuje síť Internet - a zvlášť prostředí služby World Wide Web, se již dnes dotýkají takřka každé oblasti lidské činnosti. Není jistě nutné zdůrazňovat, jak významně zasáhla tato síť oblast šíření informací, protože Internet, to jsou především informace. A bylo by podivné, kdyby se v této síti nesetkávali a navzájem neovlivňovali právě knihovníci a nakladatelé. Pro obě tyto tradiční součásti informačního řetězce se síť Internet stává prostředím, v němž dochází k realizaci dosavadních forem spolupráce - především v oblasti nabídky a prodeje, samozřejmě také za účasti distributorů a knihkupců. Internet však není pouze místem pro nové formy prezentace vydávaných publikací, hledání nových zákazníků či místem, v němž se realizují známé i zcela nové techniky prodeje. Jednou z nejvýznamnějších změn, které síť Internet přinesla, jsou nové možnosti elektronického publikování v síti - nejen jako alternativa či doplněk k tradičním tištěným formám dokumentů nebo jiným formám elektronického publikování (např. na CD-ROM), ale do budoucna jako jediná forma publikace u určitých typů dokumentů, zatím především v oblasti komunikace odborných informací, výukových materiálů nebo některých typů referenčních zdrojů.

Prostřednictvím Internetu je sice možné nabízet a prodávat džínsy nebo auta, ale výrobek, který je nabízen a koupen, nelze rozložit na bity a poslat zákazníkovi v elektronické podobě. To ovšem neplatí pro "výrobky" nabízené nakladateli či producenty informací, jako je film, video, hudba apod. Internet je místem, v němž je možné knihy, noviny, časopisy, programové vybavení, fotografie, filmy nebo písničky nejen nabízet, "půjčit" nebo prodat, ale také doručit až k zákazníkovi - takřka okamžitě, kvalitně, v potřebné aktuálnosti a šíři tématu - a navíc bez ohledu na vzdálenosti a hranice států.

Od online služeb databázových center přes knihovní katalogy dostupné protokolem telnet či nabídky novinkových nakladatelských informací elektronickou poštou, se tak dnes dostáváme, především v oblasti šíření odborných informací, denního zpravodajství a některých dalších oblastí zpřístupňování informací (jako je hudba, video, mluvené slovo), až k elektronickému publikování v síti jako jediné formě zveřejnění dokumentu. Dokonce i u těch publikací vydávaných renomovanými nakladatelstvími, u nichž jsme byli dosud zvyklí pouze na jejich tištěnou podobu.

V době (na počátku 90. let), kdy ještě neexistoval Web a elektronická pošta nebyla zdaleka tak běžnou a jednoduchou záležitostí jako dnes, mohl těžko někdo předvídat, jak rychle, během několika málo let, technologický pokrok změní oblast publikování a usnadní přístup k informacím v celosvětovém měřítku. Využití služby World Wide Web má pro nakladatele velký význam, protože Web poskytuje obrovské možnosti nejen jako uživatelsky přitažlivé (a přívětivé) publikační médium pro šíření elektronických publikací, ale i jako prostředí pro poskytování informací o dokumentech dostupných v tištěné podobě (reklama, prodej) nebo jako prostředí představující určitou alternativu či doplněk k publikacím šířeným v klasické tištěné podobě. Internet je navíc prostředím, které poskytuje nakladatelům řadu ekonomických výhod, především pokud jde o úsporu finančních prostředků na tisk, reklamu, skladování a distribuci publikací.

Pro nakladatele pochopitelně nepředstavuje síť Internet jejich první setkání s možnostmi publikování v elektronické podobě. Přinesla však nové podněty a nové technologie, které jsou účinným nástrojem ovlivňujícím výrazně nejen nakladatelskou oblast, ale pochopitelně i ty, kteří jsou jejími zákazníky. Mezi ně patří samozřejmě i knihovny a knihovníci, kteří jsou tradičními zprostředkovateli informací na jejich cestě od autorů ke čtenářům, nejen v prostoru, ale i v čase. Proto se jejich činnosti tyto změny dotýkají rovněž, a dokonce velmi výrazně.

Celý Internet je jedním velkým zdrojem informací - informací nejrůznějšího druhu a kvality, zpřístupňovaných, pokud jde o nové zdroje zřejmě především, v prostředí služby World Wide Web. Tvůrci a poskytovateli těchto informací nejsou samozřejmě jen tradiční producenti, a proto je nejen kvalita, ale i důvod vzniku a šíření těchto elektronických informací, velmi rozmanitý. Informace nakladatelské, ale také služby distributorů či knihkupců, kteří na jejich činnost navazují, patří však zpravidla mezi ty informační zdroje, které představují určitou kvalitu a standard. Jak z hlediska obsahu, tak způsobu prezentace, ale také rozsahu, aktuálnosti a pravidelné údržby poskytovaných informací. Je to pochopitelné, protože nakladatelé hrají po staletí hlavní roli v šíření informací od jejich autorů k těm, kteří jsou ochotni tyto informace přijímat. Využít a transformovat zkušenosti a znalosti dřívější, nechat se inspirovat možnostmi, jež přinášejí nové informační technologie, a zachovat přitom standard a kvalitu tištěných dokumentů, není proto (nebo by nemělo být) pro nakladatele obtížné.

Pro knihovny a jejich uživatele se podle jejich zaměření, potřeb a zájmů může stát užitečnou informací za určitých okolností cokoliv z toho, co je dnes v síti Internet dostupné, pochopitelně nejen v prostředí služby World Wide Web. Cílem příspěvku je však (vzhledem k šíři problematiky i rozsahu dostupných zdrojů pouze stručné) seznámení s tím, jaké možnosti nabízí knihovnám a jejich uživatelům v prostředí sítě Internet tradiční producenti a zprostředkovatelé informací - nakladatelé, distributoři a knihkupci. Jde o velmi široké téma, a stejně tak je široké zaměření knihoven - jak pokud jde o doplňování knihovního fondu, tak pokud jde o služby uživatelům. Omezím se proto jen na možnosti získávání a zpřístupňování informací o tradičních typech dokumentů, jimiž jsou knihy a periodika. Především tyto typy dokumentů (doplněné dalšími informačními prameny v závislosti na typu knihovny) tvoří základ většiny knihovních fondů. Představují proto nejčastější předmět zájmu pro akvizitéry, ale hlavně jsou stále tím hlavním, kvůli čemu navštěvují knihovny uživatelé jejich služeb.

Není jistě nutné zvlášť vysvětlovat, že Internet jako prostředí pro šíření informací, je jak pro knihovníky, tak uživatele knihoven užitečným a bohatým zdrojem. Už proto, že prostřednictvím služby World Wide Web nezměnil jen obchod, podnikání, vědecký výzkum, výchovu, vzdělávání, zábavu, ale především oblast šíření informací a vydavatelskou činnost. Práce se zdroji dostupnými v Internetu proto neznamená jen rozšíření přístupu k informacím o publikovaných informacích či možnost rychlejší realizace nákupu tradičních tištěných zdrojů v rámci doplňování knihovního fondu, ale z hlediska budoucnosti i náhradu dosavadního způsobu práce knihoven s dokumenty.

Stále častěji se zřejmě bude stávat, především v oblasti práce s odbornými informacemi, že knihovna nebude budovat jenom klasické knihovní sbírky, ale velkou část její činnosti bude představovat právě zajišťování přístupu k dokumentům dostupným jen v elektronické podobě v síti. U současných novinek i teprve připravovaných publikací se elektronická podoba dá očekávat a považovat za určitou samozřejmost. Je však nutné si uvědomit, že elektronické publikování se týká i zveřejňování starší produkce. Pokud jde o nakladatelské aktivity v tomto směru, zatím především produkce časopisecké. Kromě knihoven a dalších institucí pokoušejících se zpřístupnit své historické sbírky v digitální podobě, jsou to právě nakladatelé, kteří mají velký podíl na digitalizaci papírových dokumentů. Znamená to, že vědečtí pracovníci, učitelé, studenti, ale i ostatní uživatelé, budou mít brzy prostřednictvím svých počítačů připojených k síti k dispozici takové bohatství informací, že z tohoto pohledu se bude jevit současný Internet jen jako velmi skromný informační zdroj.

Je nutné upozornit na to, že už dnes nejde jen o experimenty, ale u řady významných nakladatelství (především v oblasti vydávání vědeckých periodik) o běžnou nabídku, zatím sice nových, nicméně v jistém smyslu standardních služeb. Stejně jako u publikování v tradiční papírové podobě se tedy jedná o komerční služby. Je možné si je krátkodobě zdarma odzkoušet, podívat se na ukázkové dokumenty, ale jinak je nutné za přístup k těmto elektronickým zdrojům zaplatit. Cenová politika se pochopitelně teprve vyvíjí, neboť zpřístupňování elektronických dokumentů v síti Internet poskytuje řadu alternativ.

Jako knihovník se samozřejmě dívám na tuto oblast především z pohledu informační instituce, je ovšem nutné vidět Internet i z pohledu běžného uživatele, potencionálního zákazníka nabízených komerčních služeb. V tomto smyslu vnímají producenti a poskytovatelé informací (nakladatelé a knihkupci) tuto síť jako prostředí, jež pro přístup k dokumentům a informacím o něm, nepoužívají jen knihovny. Své služby - a zdá se, že to kupodivu zatím platí pro české prostředí skoro bez výjimky - orientují i na koncového uživatele, jemuž se snaží prodat prostřednictvím Internetu jak klasické tištěné dokumenty, tak svoji elektronickou produkci. Služby zaměřené výhradně na individuální zákazníky ponechám stranou a budu se v následujících řádcích věnovat především tomu, co síť (= World Wide Web) v oblasti nakladatelských informací přináší knihovnám a teprve jejich prostřednictvím koncovým uživatelům.

Nakladatelské informace

Ve stručnosti lze shrnout nabídku nakladatelství v síti Internet do několika hlavních bodů (doprovázených konkrétními příklady):

 • informace o publikovaných novinkách (často s obsahem či ukázkami kapitol) včetně možnosti objednávky

  Hot Titles from Gale

  http://www.gale.com/gale/featbook.html

  Penguin USA The Reading Room

  http://www.penguin.com/usa/catalogs/index.html

  Prentice Hall Mailroom

  http://www.prenhall.com/mail_lists/

 • kompletní katalogy produkce s možností objednávky vybraných publikací přímo z prostředí WWW (příp. elektronická knihkupectví s produkcí daného nakladatelství)

  Academic Press Book Database

  http://www.apcatalog.com/

  Blackwell's

  http://www.blackwell.co.uk/

  Cambridge University Press Search Facilities

  http://www.cup.cam.ac.uk/search/searchtop.html

  Elsevier Science Catalogue

  http://www.elsevier.nl/catalogue/

  IEE Publishing and Information Services

  http://www.iee.org.uk/publish/Welcome.html

  IEEE Bookstore

  http://www.ieee.org/ieeestore/

  Kluwer Catalogue Search Form

  http://www.wkap.nl/kapis/CGI-BIN/WORLD/kaphtml.htm?CATSEARCH

  Oxford University Press Query Catalogue

  http://www1.oup.co.uk/scripts/start-query

  Search All Thomson Catalogs

  http://www.thomson.com/cgi-bin/plweb/search.cgi

  Simon & Schuster's SuperStore

  http://merchant.superlibrary.com:8000/index.html

  Springer Science Online

  http://www.springer.de/

  Ventana: Bookshop

  http://www.vmedia.com/bookshop/

 • podrobné informace o publikovaných titulech časopisů (opět s možností realizace předplatného), různé formy nabídky ukázkových čísel zdarma

  Academic Press Journals

  http://www.apnet.com/www/journal/journals.htm

  Blackwell Science Journals by Title

  http://www.blacksci.co.uk/products/journals/jnltitle.htm

  Sample Copy Request Form

  http://www.blacksci.co.uk/products/journals/jnlsamp.htm

  Taylor & Francis Journals

  http://www.tandf.co.uk/JNLS/DEFAULT.HTM

 • obsahy časopisů, příp. i s abstrakty, pro předplatitele s přístupem k plným textům (občas s vybranými příspěvky zdarma )

  American Institue of Physics Online Journal Service Information Center

  http://www.aip.org/ojs/service.html

  ESToC - Elsevier Science Tables of Contents

  http://www.elsevier.nl/estoc/

  IDEAL - The Academic Press Online Library

  http://www.europe.idealibrary.com/

  IEE Proceedings Contents lists for recent issues

  http://www.iee.org.uk/publish/journals/profjrnl/proccntn.html

  Springer Link

  http://link.springer.de/ol/total/list.htm

 • plné texty časopisů v elektronické podobě (někdy zdarma, většinou však za úplatu) včetně různého rozsahu starších ročníků, někdy také jako doplněk subskripce tištěných verzí

  Accounting Education

  http://www.chapmanhall.com/ac/default.html

  ChemCenter Electronic Publications

  http://www.ChemCenter.org/publications.html

  Contributions to Mineralogy and Petrology: Table of Contents Vol. 127 Issue 1/2

  http://link.springer.de/link/service/journals/00410/tocs/t7127001.htm?861631875

  IOP Publishing: Electronic Journals

  http://www.ioppublishing.com/EJ/welcome

  Russian Periodicals Online

  http://www.russianstory.com/

 • síťové doplňky či modifikace tištěných periodik

  Computerworld

  http://www.computerworld.com/

  PC Week Online

  http://www.pcweek.com/

  TimesFax

  http://nytimesfax.com/

 • plné texty knih v elektronické podobě, zatím zpravidla u publikací z oblasti výpočetní techniky, online-průvodce, doplňky a aktualizace knih

  MCP Online Books

  http://www.mcp.com/mcp/online_books/

  Prentice Hall Web Gallery

  http://www.prenhall.com/pubguide/

  Ventana: Html Publishing with Internet Assistant Online Companion

  http://www.vmedia.com/commodity/onlinecompanions/hpia/

  Ventana: Commodity: Online Companions

  http://www.vmedia.com/commodity/onlinecompanions/

  Ventana: Online Updates

  http://www.vmedia.com/updates/4588.html

 • elektronické služby a publikace, které nemají svoji tradiční tištěnou podobu (nebo ji díky síti Internet pozměnily) a jejichž vznik byl inspirován až možnostmi sítě Internet

  Computing McGraw-Hill Beta Books

  http://www.betabooks.mcgraw-hill.com/

  NSTL Online-The world's leading independent information technology testing

  organization: PC Digest

  http://www.nstl.com/html/pc_digest.html

  Wiley Online

  http://www.wiley.com:80/OnLine.html

 • síťové služby zpřístupňující kvalitní vybrané zdroje Internetu

  Thomson.com: Building Community

  http://www.thomson.com/tcom/bc.html

 • báze dat zpřístupňující jinou formou (než např. známé oborově zaměřené báze dat) obsah periodik a omezené pochopitelně zpravidla jen na produkci daného nakladatelství

  Anbar: On-line Abstracting Services

  http://www.mcb.co.uk/mcbhome.htm#anbar

  Emerald

  http://www.mcb.co.uk/emrld/nethome.htm

  Chapman & Hall Search all journal abstracts - Database Search Engine

  http://www.chapmanhall.com/

  International Journal for Numerical Methods in Engineering (NME) and Communications in Numerical Methods in Engineering (CNM) Cumulative Index

  http://www.ep.cs.nott.ac.uk/wiley/numeng.html

 • další informace nejrůznějšího typu (např. o nových produktech a službách)

  Blackwell's Net Services on WWW

  http://www.blackwell.co.uk/services.html

  Butterworths - Books on screen

  http://www.butterworths.co.uk/Products/BOS.html

  GaleNet

  http://galenet.gale.com/

  International Thomson Publishing's: Distance Learning

  http://www.thomson.com/DistLearning/DistLearning.html

  Meyers Lexikon - Das Wissen A-Z

  http://www.iicm.edu/ref.m10

  Osborne/McGraw Hill

  http://www.osborne.com/

  Oxford English Dictionary, 2nd edition

  http://www.oed.com/oed.html


  Všechny uvedené nakladatelské zdroje jsou využitelné v práci knihoven - v jejich vlastních interních činnostech, ale pochopitelně i v nabídce služeb uživatelům. V akvizici i např. v oblasti meziknihovních výpůjčních služeb představují nakladatelské zdroje nejen užitečnou nabídku informací o tom, co se objevuje nově na knižním trhu a co je na něm doposud ze starší produkce k dostání. Je to také možnost k ověřování bibliografických údajů, ale s rozšiřováním nabídky stabilně dostupných elektronických dokumentů v síti, především v oblasti časopisecké literatury, stává se postupně realitou možnost přechodu od doplňování knihovních fondů na základě principu "just-in-case" k nabídce informací a dokumentů uživatelům na principu "just-in-time".

  Elektronická knihkupectví

  Elektronická knihkupectví nabízejí knihovnám - samozřejmě kromě možnosti zakoupení publikací jejich prostřednictvím přímo v síti Internet - další možnost k získávání informací o vydávané literatuře a také k ověřování údajů dodaných uživateli. Jejich výhodou oproti katalogům nakladatelským bývá rozsah produkce, která je jejich prostřednictvím k dispozici.

  Ta největší knihkupectví disponují databázemi kolem jednoho miliónu titulů, některá dokonce i více. Nabízejí se tedy jako prostor pro získávání informací nejen o konkrétních hledaných titulech, ale také jako zdroj pro hledání informací o publikovaných titulech na dané téma.

  ABC Book-Database

  http://WWW.buecher.com/de-us/connect.htm

  Amazon.com - údajně největší knihkupectví na světě (2,5 mil. titulů knih)

  http://www.amazon.com/

  BookServe

  http://www.bookserve.com/

  BookSite

  http://www.booksite.com/

  Book Stacks Unlimited, Inc.

  http://www.books.com/scripts/news.exe

  Internet Book Shop

  http://www.bookshop.co.uk/

  KNO Koch, Neff & Oetinger & Co., Stuttgart - K&V Koehler & Volckmar, Köln

  http://www.kno.de/home_e.htm

  Lavoisier

  http://www.lavoisier.fr/

  LibroNet

  http://www.libronet.de/

  Distributorské firmy

  V síti Internet nabízí své informace a služby i řada distributorských firem. Nabídka jejich služeb je velmi široká a neomezuje se jen na jejich základní činnost - dodávky knih a časopisů, ale i na další služby velmi užitečné právě pro práci knihoven a knihovníků.

  Stačí navštívit následující domovské stránky:

  Baker& Taylor

  http://www.baker-taylor.com/

  Dawson

  http://www.dawson.co.uk/

  EBSCO Information Services

  http://www.ebsco.com/

  Faxon

  http://www.faxon.com/

  Lange & Springer

  http://lange.springer.de/

  Minerva

  http://www.minerva.co.at/

  Readmore

  http://www.readmore.com/

  Swets & Zeitlinger

  http://www.swets.nl/

  České zdroje v prostředí WWW věnované knihám a časopisům

  Výše uvedené řádky byly věnovány zahraničním zdrojům. Již dnes však v síti Internet najdeme obdobné informace některých českých firem. Pro uživatele Internetu jistě není problémem si tyto zdroje najít, a proto uvádím jen několik odkazů s kvalitními nebo perspektivními zdroji. Nemyslím si, že by podobné služby využívaly masověji naše knihovny, protože je zatím - na poměrně malém trhu v ČR - mnohem výhodnější přímý nákup a přímá spolupráce s knihkupci či nakladateli. Navíc se zdá, že se současná nabídka českým firem v Internetu orientuje spíše na individuálního zákazníka, než na potenciální odběratele z knihoven. Domnívám se také, že je vcelku zbytečné, aby nakladatelé a poskytovatelé informací v Internetu tříštili své síly na individuální projekty. Jak pro ně, tak pro zákazníky, by byl asi užitečnější projekt WWW služeb podchycující informace o nabídce na českém knižním trhu komplexně. Spojit síly i finanční prostředky by zřejmě bylo výhodné i z hlediska doplňování, aktualizace a údržby takového zdroje.

  BEN - technická literatura

  http://www.ben.comp.cz/

  Computer Press Online

  http://www.cpress.cz/

  INTES Praha

  http://www.mdi.cz/intes/index.html

  Knižní Katalog

  http://www.reax.cz/cgi/knihy?CID=1462&TIME=860130984&PAGE=index.html

  MediaServer Prague

  http://press.medea.cz/press/

  Talpress

  http://www.spinet.cz/talpress/

  Velkoobchod s odbornou literaturou Grada Bohemia

  http://www.gradabohemia.cz/cgi/Client

  Odkazy na WWW zdroje věnované knihám a časopisům, soupisy nakladatelských zdrojů

  Bookpages

  http://www.bookpages.co.uk/

  Books AtoZ

  http://www.booksatoz.com/

  BOOK STACKS Publishers' Place

  http://www.books.com/scripts/place.exe

  BookZone - Home of the Net's most interesting books

  http://www.bookzone.com/

  Directory of Publishers and Vendors

  http://www.library.vanderbilt.edu/law/acqs/pubr.html

  Eastview Publications - knihy, časopisy aj. z Ruska a dalších zemí býv. SSSR

  http://www.eastview.com/

  E&P Directoty of Online Newspapers

  http://www.mediainfo.com/ephome/npaper/nphtm/online.htm

  MagFinder Online

  http://www.magazinebusiness.co.uk/

  Publishers´ Catalogues

  http://www.lights.com/publisher/

  Publishers on the Internet

  http://www.faxon.com/Internet/publishers/pubs.html

  Publishing Companies Online

  http://www.edoc.com/ejournal/publishers.html

  Useful Bookish Information

  http://www.bic.org.uk/bic/usefulinfo.html

  WWW Virtual Library: Publishers

  http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/publishers.html