Vedení osobní bibliografické databáze v multidisciplinárním oboru

(Dr. Petr Ilík)

Údaje o přednášejícím: Petr Ilík, 30 let, po ukončení postgraduálního studia pracuje jako odborný asistent na oddělení biofyziky Katedry experimentální fyziky na PřF UP v Olomouci, jeho vědeckým zaměřením je biofyzika fotosyntézy, mimo jiné vede na oddělení bibliografickou databázi vědeckých článků v oblasti fotosyntézy rostlin.

1. Informační zdroje

Vědečtí pracovníci získávají informace o publikovaných vědeckých výsledcích pomocí tématických rešerší a sledováním aktuálních vědeckých novinek v daném oboru. Při tématických rešerších se využívají zejména specializované databáze, dnes přístupné např. on-line přes internet. Tyto zdroje jsou však finančně dosti nákladné.

Aktuální vědecké články se u nás již po dlouhou dobu nejvýhodněji získávají z databáze Current Contents (fy ISI - Institute for Scientific Information), jejíž každotýdenní aktualizace přicházejí na většinu univerzit. Jedná se o databázi svým rozsahem naprosto ojedinělou. Sleduje články ve všech tzv. "impaktovaných" časopisech, má 7 sekcí a pokrývá prakticky všechny oblasti od fyziky po umění. Dříve byla databáze vedena v sešitové podobě. Vyhledávání článků pomocí klíčových slov bylo časově náročné a těžkopádné. Dnes je již databáze CC na disketách či CD-ROM i s abstrakty článků. Vyhledávání článků pomocí profilů uložených na disketách či harddiscích se pro řadu vědeckých pracovníků stalo příjemnou samozřejmostí.

2. Rešerše v multidisciplinárním oboru

Na našem oddělení biofyziky se zabýváme zejména biofyzikou fotosyntézy t.j. fyzikálními metodami používanými ve fotosyntéze rostlin. Tento multidisciplinární obor vyžaduje práci s vědeckými články z oblasti fyziky, biologie, chemie, zemědělství i ekologie. Pro tak široký obor je používání specializovaných databází nevyhovující. Nepokrývají zároveň v celé šíři např. biologii a fyziku. Dále nebývá snadné se dostat k přehledu časopisů, které specializované databáze registrují a ten který časopis od kterého roku.

Nemůžeme si být tedy jisti, zda nám nějaký důležitý článek v rešerši z takovéto databáze náhodou nechybí. Pro multidisciplinární obory by bylo nejvýhodnější používat oborově širokou databázi CC. Tato databáze však registruje články v elektronické podobě asi od roku 1991. Údaje o starších ěláncích je nutné získávat ze specializovaných databází.

3. Databáze Current Contents a osobní bibliografická databáze

Záznamy databáze Current Contents zejména verze s abstrakty lze s výhodou využít pro vedení osobní bibliografické databáze vědeckých článků v multidisciplinárním oboru. Verze CC on Diskette (starší verze pro DOS i nová pro Windows) umožňuje export dat jak v interním formátu CC tak ve standardním databázovém formátu. Exportovaná data v interním formátu CC jsou čitelná programovými produkty fy ISI Reference Manager a Pro-Cite, které představují programy přímo pro vedení osobní bibliografické databáze. Tyto programy však nepočítají s možností automatického tisku žádanek o separát (tento způsob získávání článků je vědecké obci stále hojně využíván).

Strategie ISI je patrně taková, že si uživatel vytiskne tyto žádanky již při prohlížení v ovládacím programu CC. K tomuto účelu firma umožňuje nákup speciálních předtištěných korespondenčních lístků. Dodatečně si má uživatel získat separát přímo z časopisů, které bývají v hojné míře v univerzitních knihovnách, nebo přes expresní objednávkovou službu. Exportujeme-li však vybrané záznamy v databázovém formátu (např. Comma delimited), můžeme je načíst do jakéhokoliv databázového programu (Foxpro, Access,....) a zde s nimi pracovat. Tak si můžeme vytvořit vlastní bibliografickou databázi a využít možností daného databázového programu pro vyhledávání, třídění záznamů, export v textovém formátu přímo do článku či automatický tisk žádanek o separát.

V roce 1993, kdy se na univerzitě objevila elektronická verze CC, jsme začali využívat tohoto postupu s pomocí databázového programu Foxpro a vybudovali tak databázi fotosyntézy s více než 15 tisíci záznamy (ukázka záznamu). Díky širokému záběru našeho vyhledávacího profilu můžeme nyní velmi operativně a zdarma provádět předběžné rešerše speciálních otázek problematiky v oblasti fotosyntézy rostlin. (Pozn.: Verze CC on CD-ROM umožňuje export pouze v interním formátu nebo v ASCII. Zákazník, který si chce exportovaná data převést do obecného databázového programu, je pak nucen si vytvořit konverzní program.) V současné době je na našem trhu program OBD (Osobní bibliografická databáze-profesional), který se blíží, jak autoři píší na své webovské stránce, programům Reference Manager a Pro-Cite a navíc zvládají např. automatický tisk žádanek o separát.

4. Závěr

Vzhledem k tomu, že vědní obory jeví stále větší tendenci k integraci, bude pravděpodobně stále větší tlak na spojování specializovaných databází. Budoucnost, i když možná dosti vzdálená, bude pravděpodobně ve využívání vědeckých databází, nebo ještě lépe pouze jedné databáze, která bude obsahovat bibliografické údaje ze všech oborů.