Chemie na Internetu

RNDr. Svatopluk Rieger, CSc. - IS PřF UP Olomouc
Ing. Miriam Váchová - IS Deza a.s. Val. Meziříčí


Není pochyb o tom, že Internet je dnes významným nástrojem k získávání informací. Ani chemie v tomto směru není vyjímkou. Vzhledem k dynamice tohoto média je však třeba okruh požadovaných informací stále sledovat a aktualizovat jejich zdroje. O tuto aktualizaci se v mezích možností snaží následující příspěvek.

Elektronické konference

Princip elektronických konferencí a diskuzních klubů je všem zajisté znám z jiných publikací o Internetu. Adresy elektronických klubů, týkajících se chemie nalezneme v článku, otištěném v Chemických listech [1], novější pak v knihách The Internet. A Guide for Chemists [2], The Internet for Scientists and Engineers [3] a také přímo na Internetu [4]. Seznamy obsahují několik desítek konferencí s chemickým nebo s chemií souvisejícím zaměřením. Aktulizace (s uzávěrkou 17.dubna 1998) vypadá následovně (včetně původní anglické anotace):

Podrobné údaje lze nalézt v citovaných zdrojích [1,2,3] nebo přímo online [4].


Newsgroups

Mají podobný princip elektronické komunikace mezi uživateli s tím rozdílem, že příspěvky nejsou distribuovány všem účastníkům, ale jsou uloženy k nahlédnutí na velkokapacitních uzlech. V nabídce jsou tématicky rozděleny podle oborů a zájmových skupin. V adresářích je možno hledat také pod synonymy Usenet News nebo NetNews. Některé větší servery mají k dispozici kompletní sadu News, některé pak podle kapacity paměti nebo zájmů uživatelů jen určitý výběr. V oboru chemie jsme našli následující:

Přímý přístup do news získáte prostřednictvím Vašeho prohlížeče, uvedený seznam pak také online [5].


Služba FTP

Další službou, která může být v určitých situacích užitečná je ftp (file transfer protocol). Na některých uzlových počítačích existují archivy souborů, které jsou k dispozici zájemcům z jiných míst sítě. Tyto tzv. anonymni ftp servery jsou využívány spíše pokročilejšími uživateli, protože přístup k nim vyžaduje poněkud zasvěcenější znalost počítačové praxe. Seznamy ftp serverů s chemickou tematikou lze nalézt v již zmiňovaných publikacích [1,2,3].


Služba Gopher

Služba gopher byla ve své době (přibližně 1993 - 1995) velmi dobrou informační službou. Gophery byly proti dnešnímu www prostředí výhodnější svou pouze textovou podobou, která zrychlovala přenos informací a nebyla zatížena přenosem informačního balastu , jak je tomu mnohdy v prostředí www (nefunkční grafika, animace, reklamy).
Ve výčtu hned na abecedně prvním místě je American Chemical Society Gopher - služba snad největší chemické organizace, která na svém gopheru poskytuje informace o vydávaných publikacích a časopisech včetně objednávkových formulářů, stejně jako např. pokyny pro autory.
Z dalších velkých gopherů nemůžeme vynechat Computational Chemistry List Archive, Genethon Gopher, Indiana University Chemistry Library, Internet Network Information Center a další [1,2,3]:

Ve světě i v České republice jsou služby gopher v útlumu, protože řada nověji připojených serverů své informace prezentuje již na platformě www. Zbytky tuzemských chemických “gopherovských” zdrojů lze dosud nalézt na adresách:


Word Wide Web

V této dosud nejkomfortnější službě se daří chemickým informacím nejlépe [2,3]. V prostředí www vhodně použitá grafika, příp. animace může velmi pomoci např. při výuce - znázornění struktur, reakcí a pod. Ani Česká republika se nemusí za své chemické informační zdroje stydět: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Pardubice a prakticky všechny přírodovědecké fakulty v republice poskytují v rámci svých informačních systému chemické informace. Začíná se také rozšiřovat prezentace chemických podniků (namátkou Balakom, DEZA, Farmak, Chemopetrol, Kaučuk, Rubena, Synthesia atd.).Většina dříve zmiňovaných informací na gopherech byla převedena do prostředí www a samozřejmě doplněna spoustou nových informací a prezentací jednotlivých pracovišť, o než se zasloužili většinou nejmladší pracovníci - studenti a postgraduanti. Ti do prezentací zahrnují v menší či větší míře i zajímavá spojení na další chemické informační zdroje. Z individuálních stránek určitě za zmínku Chemistry Related Pages [6]. Adresy českých www serverů s nejobsáhlejšími chemickými informacemi:

Nejnovější zajímavou stránku jsem naššl teprve nedávno - Užitečná spojení pro chemiky.

Ani v době nového státoprávního uspořádání bychom neměli zapomínat na své dlouholeté kolegy a přátele na Slovensku:

V rámci těchto serverů jsou v adresářích obsaženy i cesty do knihovních katalogů, seznamů odebíraných časopisů a dalších užitečností, které v dnešní době ekonomických restrikcí přijdou vhod při plánování akvizice, meziknihovní výpůjční službě a cirkulaci časopisů mezi institucemi.


Vyhledávání

Znalost některých vyhledávacích strojů (“searching engines”) nebo tzv. výchozích bodů (“starting points”) je pro obrovské množství informací a jejich neustálé změny nezbytná.
Uvádím (možná pro některé zbytečně) přehled těch nejvýznamnějších vyhledavačů:

v tuzemsku (a v blízkém sousedství):

Jako nejúčinnější vyhledavač se nám jeví Metacrawler, z domácích pak Alenka.


Elektronické časopisy

Dalším zdrojem aktuálních informací je přímý online přístup k některým časopisům, které jsme dosud využívali v tištěné verzi. V nabídkách jsou mimo bibliografických údajů (důležitých spíše z knihovnického hlediska) také formuláře pro online předplatné, obsahové stránky, pokyny pro autory, případně na ukázku plný text některého staršího čísla. Tak například v nejnovějším katalogu The Royal Society of Chemistry je via Internet nabízena řada prestižních titulů:

Bližší informace k výše uvedeným elektronickým časopisům lze najít na adrese http://chemistry.rsc.org/rsc/library.htm. The Royal Society of Chemistry své časopisy zpřístupňuje (spolu s jinými vydavateli) také prostřednictvím databázového centra STN International [7] v plnotextových databázích skupiny CJO (Chemical Journals Online), mezi nimiž jsou také časopisy:

K online časopisům se můžeme dostat také přímým přístupem:

Na elektronické verze časopisů se můžeme připojit také při prohlížení online knihovních katalogů (např. TinWeb) [8].

Již i v tuzemsku můžeme číst online chemické časopisy. Na adrese http://www.uochb.cas.cz si lze přečíst obsahové stránky titulů Bulletin České chemické společnosti, Collection of Czechoslovak Chemical Communication a Chemické listy. Další nabídka chemických informací je dosažitelná také v příloze Zaostřeno na Internet časopisu Infocus [9].

Pokud jste si již prohlédli ukázky, zajisté jste si také vyzkoušeli přístup k souvisejícím, v tomto krátkém příspěvku neuvedeným chemickým informacím: knihovnám a jejich online katalogům, významným vydavatelstvím odborné literatury, prezentacím národních chemických společností, nabídkám chemických podniků, katalogům jejich produktů atd. Alternativně můžete řešit situaci připojením na Rieger's homepage, kde najdete mnohé ze zde citovaných odkazů pohromadě.


Zdroje informací: