Firma H.W. Wilson
Bibliografické a plnotextové báze dat
americké firmy H.W. Wilson
pro společenskovědní a humanitní obory:
vyhledávání informací v systému WilsonWeb

PhDr. Eva Bratková
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha

 
Úvodem

      O následující příspěvek pro konferenci "INFOMEDIA '98" jsem byla před nedávnem požádána organizátorem této akce - společností Albertina icome Praha. Bude se týkat prezentace 2 významných novinek v informačních službách světoznámé americké vydavatelské firmy "The H.W. Wilson Company", firmy, která v minulosti zaujala a i dnes stále zaujímá významné místo ve vývoji světové bibliografické a informační činnosti. První novinkou je příprava a zpřístupnění produktu s názvem "OmniFile", druhou zpřístupňování bází přes webovské rozhraní. Prezentace zahrne i základní aspekty hodnocení, jež vycházejí ze zkušeností, které náš Ústav, resp. Univerzita Karlova s produkty této firmy má díky nákupu i jejím darům ve formě bází na CD-ROM. Poslední zkušenost je pak velmi čerstvá, neboť nám firma v měsíci dubnu tohoto roku poskytla testovací přístup (Trial) k vybraným bázím přes systém "WilsonWeb". V rámci výuky rešeršních služeb byla testována základní skupina bází, které dohromady (vyjma oborové báze "Library Literature" [Knihovnická literatura], jež nás jinak zajímá na ÚISK nejvíce, byť plné texty zatím neposkytuje) tvoří základ nejnovějšího produktu firmy Wilson - polytematické bibliografické/referátové a plnotextové báze s nevšedním názvem "Wilson OmniFile".
 
 
1    Vývojový profil firmy Wilson a její základní charakteristika

100 let firmy Wilson Pokládám za velmi milé uvést vystoupení konstatováním faktu, že firma Wilson oslavuje v tomto roce již 100. výročí svého založení. Byla založena osobností, podle které dostala i jméno - panem Halsey Williamem Wilsonem. Světový věhlas si firma, která v r. 1913 přesídlila do New Yorku z původního Minneapolis, získala již svým prvním velkým počinem - v r. 1898 zahájila přípravu a publikování periodických sešitů světové bibliografie všech anglických knih "Cumulative Book Index" (CBI, 1898-) s cílem pomoci tehdejšímu americkému knižnímu trhu a také knihovnám. Je obdivuhodné, že tato bibliografie, resp. dnes báze dat nezanikla ani v současném období velkého konkurenčního boje světových knihovnických centrál a sítí, které se také zabývají registrací stejných bibliografických jednotek.

      V r. 1901 se firma pustila do tvorby dalších souběžných i retrospektivních univerzálních a oborových bibliografických soupisů. Velkým přínosem, zejména pro knihovny, byla polytematická výběrová bibliografie článků z periodického tisku "Reader's Guide to Periodical Literature" (1901-). Z dalších bibliografií uveďme např. výběrovou bibliografii recenzí "Book Review Digest" (1905-), bibliografii článků z právnických časopisů "Index to Legal Periodicals" (1908-), bibliografii z oboru výchova "Education Index" (1929-), pro náš vlastní obor významnou bibliografii knihovnické literatury "Library Literature" (1936-), sekundární bibliografii "Bibliographic Index" (1938-). Rozvoj a úspěch daného směru bibliografické činnosti firmy Wilson, zejména v období před 2. sv. válkou, byl umožněn a dán řadou faktorů, mezi nimiž lze jmenovat neexistenci národní americké bibliografie a slabý rozvoj oborové bibliografie v té době, ale zejména potřeby amerických knihkupců i veřejných knihoven a jejich čtenářů. Svou roli v tomto směru sehrála precizní a promyšlená celková metodika práce firmy, dále tzv. slovníkové uspořádání záznamů a přesný a snadno vnímatelný bibliografický popis. Konečně, mnohé z uvedených kvalit platí pro firmu Wilson dodnes. Po válce, kdy v dané oblasti vzrostla značně konkurence na americkém (viz např. konkurenční produkty firmy Bowker) i mezinárodním trhu (zejména činnost rozrůstajících se mezinárodních i národních bibliografických systémů a referátových služeb) firma přidala do svého rejstříku další, v té době ještě stále tradičně připravované bibliografie - bibliografii z oblasti obchodu "Business Periodicals Index" (1958-), bibliografii humanitních oborů "Humanities Index"(1974-) a společenskovědních oborů "Social Sciences Index" (1974-), výběrovou bibliografii vědy "General Science" (1978-) aj.

      Významným momentem v činnosti firmy byla nejprve automatizace zpracování bibliografických informací (koncem 70. a počátkem 80. let), následovaná procesem obohacování bibliografických záznamů referáty/abstrakty či anotacemi ve většině nově vznikajících bázích dat. Od r. 1985 bylo zahájeno postupné dialogové zpřístupňování bází dat přes počítačové sítě v samotném databázovém centru firmy Wilson (systém WILSEARCH), později i prostřednictvím dalších partnerů, jako jsou společnosti a firmy OCLC , Ovid Technologies nebo SilverPlatter Information. Od 90. let začaly být báze zpřístupňované prostřednictvím CD-ROM ve vlastním systému firmy Wilson (WILSONDISC). Rok 1995 znamená pak, i v souvislosti s rozvojem nových informačních technologií, zejména WWW, zahájení zpřístupňování plných textů dokumentů připojovaných k základní skupině bibliografických bází dat. V r. 1997 firma Wilson uvádí nejnovější způsob vyhledávání ve svých bázích dat prostřednictvím technologie WWW v aplikovaném systému "WebSPIRS" firmy SilverPlatter nazvaném "WilsonWeb".
 
 
2    Specifika tvorby bází dat firmy Wilson a jejich záznamů

      Z hlediska celkové koncepce a strategie tvorby řady wilsonovských bází dat je nutné podtrnout a upřesnit několik skutečností. Základní skupina databází - dříve pouze bibliografických, později referátových/abstraktových a dnes i plnotextových - pokrývá různorodé tematické oblasti (předměty).

      Excerpční politika firmy je již z minulosti specifická. Báze nemají povahu registrujících bibliografií, tj. neobsahují všechny dokumenty k dané disciplíně či oblasti, ale excerpovaná periodika/seriály a rovněž tak články v nich obsažené jsou pečlivě vybírány s ohledem na názory a podněty komunity amerických, zejména veřejných knihoven. Specifická spolupráce při výběru časopisů je realizována také s Odborem referenčních a uživatelských služeb Americké knihovnické asociace (American Library Association Reference & User Services). Každá wilsonovská báze má stanovenou svoji excerpční základnu s tím, že některá periodika se excerpují pro 2, popř. i více bází dat. Jde ale o malé procento z celkového počtu periodik. Cílem firmy je vytvářet báze záznamů/plných textů z klíčových periodik v dané oblasti. Většina bází také proto není primárně určená úzce zaměřeným specialistům, jsou velice vhodné pro využívání ve veřejných knihovnách, školách všech typů apod. Dlužno podotknouut, že wilsonovské báze jsou velice populární a využívané v USA, jiných anglicky hovořících zemích, ale také v zemích dalších. Podstatným momentem, který je třeba vzít v úvahu při rozhodování o nákupu těchto bází v našich zemích, je skutečnost, že obsahují záznamy/plné texty anglicky napsaných dokumentů.

      Zpracování záznamů z hlediska formálně bibliografického i věcného věnuje firma mimořádnou pozornost. Je to velice důležité z hlediska efektivního využívání bází dat, zejména dnes, kdy se uplatňují nejnovější technologie jejich zpřístupňování prostřednictvím webovských rozhraní. Firma Wilson buduje svůj vlastní řízený předmětový heslář (automatizovaný soubor předmětových autorit), který je založen na známém hesláři Kongresové knihovny LCSH (Library of Congress Subject Headings). Wilsonovský heslář je ovšem obohacován o řadu nových hesel, a to zejména proto, že jsou zpracovávány článkové dokumenty, které obsahují detailnější tematiku a také nejnovější poznatky z různých oborů. Firma zaměstnává velké množství profesionálů - knihovníků, katalogizátorů, indexátorů i oborových specialistů. Stanovení editoři bází dat neustále kontrolují a vyhodnocují přesnost záznamů a opravují je, pokud se v nich vyskytují chyby a další nedostatky. Záznamy obsahují v průměru 2-6 předmětových hesel. Vedle předmětového hesláře se pečlivě buduje i soubor jmenných autorit pro záznamy jmen osob a koprorací. V případě potřeby jsou při bibliografickém popisu doplňovány málo významové názvy článků o další klíčová slova.

      Další velká pozornost je věnována tvorbě abstraktů/referátů, počet slov v nich kolísá od 50 do 150. Tvůrci referátů či anotací užívají stejnou úroveň jazyka jako autoři článků.

      V současné době je však nejvíce úsilí věnováno dalšímu rozšiřování skupiny časopisů, jejichž plné texty článků firma ve svých bázích zpřístupňuje.
 
 
3    Základní báze dat firmy Wilson v současnosti

      Všechny báze dat firmy Wilson jsou v současné době vytvářeny a zpřístupňovány na bázi automatizace. V propagačních katalozích nebo prezentaci na Internetu/WWW jsou celkově nabízeny 3 základní varianty databází:

  1. skupina základních bibliografických bází (Indexů)

  2. skupina základních bibliografických bází se záznamy obohacenými o referáty či anotace

  3. skupina vybraných bibliografických bází dat, v rámci nichž se v současné době nabízejí zhruba z 25-30% (u některých jde až téměř o 50%) plné texty dokumentů. Báze jsou producentem označovány již běžně jako plnotextové, nesou však vždy u sebe kompletní bibliografický záznam, a exituje-li, pak také referát/anotaci. Základní skupina časopisů, jejichž plné texty firma Wilson na základě kontraktů s příslušnými vydavateli dnes zpřístupňuje, se bude, jak lze předpokládat, rozšiřovat.

      Firma Wilson ve svých nabídkách vždy pečlivě rozlišuje uvedené kategorie, zákazník může volit stejnou bázi s různým stupněm bohatosti záznamu, resp. přímo plného textu dokumentu. Podle daných stupňů je také rozlišována cena (pohybuje se od 1.000 do 3.000 USD v průměru).

      K základním bázím firmy Wilson, které lze, až na malé specifické výjimky, zařadit do oblasti humanitních a společenskovědních disciplín, s rozšířením i do oblasti ekonomiky, resp. obchodu, patří (seřazeno dle abecedy anglických názvů):

      Art Index/Abstracts

      Business Periodicals Index/Wilson Business Abstracts
      Wilson Business Abstracts Full Text

      Education Index/Abstracts
      Education Abstracts Full Text

      Essay and General Literature Index

      General Science Index/Abstracts
      General Science Abstracts Full Text

      Humanities Index/Abstracts
      Humanities Abstracts Full Text

      Index to Legal Periodicals & Books

      Library Literature

      Readers' Guide to Periodical Literature
      Readers' Guide Abstracts
      Readers' Guide Abstracts Full Text - Mega Edition
      Readers' Guide Abstracts Full Text - Mini Edition

      Social Sciences Index/Abstracts
      Social Sciences Abstracts Full Text

      Z uvedeného přehledu je pro bližší charakteristiku nového produktu firmy Wilson - polytematickou bázi dat OmniFile - nutné detailněji charakterizovat níže uvedené báze (společné mají to, že již nabízejí plné texty článků z vybraných periodik):
 
 
3.1    Sociální/Společenské vědy

      Báze "Social Sciences Index", "Social Sciences Abstracts" a "Social Sciences Abstracts Full Text" nejsou prozatím co do počtu digitalizovaných záznamů rozsáhlé - jejich aktuální stav je zhruba 600.000 záznamů článků z anglických periodik, publikovaných v USA a dalších zemích. Excerpční základna je tvořena zhruba 415 klíčovými periodiky (pro zajímavost: 9 z nich se excerpuje také pro bázi humanitních věd, 16 pro bázi obchodu a ekonomiky). Retrospektiva báze je dána rokem 1983 (záznamy), r. 1994 (abstrakta) a stejným rokem pro plné texty článků, které prozatím pocházejí z asi 117 periodik, tj. asi 25% z celkového počtu.

      Obsahově báze zahrnuje řadu dílčích disciplín a témat: antropologii, regionalistiku, zdraví a lékařskou péči sociálních skupin, nápravná zařízení, kriminalistiku, ekonomiku, studia o rodině, geografii, mezinárodní vztahy, právo, studia národnostních menšin, politiku, veřejnou politiku, psychologii, psychiatrii, veřejnou sociání péči, sociální práci, sociologii, urbanistická studia, ženská studia aj.
 
 
3.2    Humanitní vědy

      Ani báze "Humanities Index", "Humanities Abstracts" a "Humanities Abstracts Full Text" nejsou prozatím objemné - jejich aktuální stav je zhruba 410.000 záznamů článků z anglických periodik, publikovaných v USA a dalších zemích. Excerpční základna je tvořena zhruba 400 periodiky (9 z nich se excerpuje i pro bázi společenských věd), retrospektiva báze je dána rokem 1984 (záznamy), r. 1994 (abstrakta) a stejným rokem pro plné texty článků, které prozatím pocházejí z asi 100 periodik, tj. rovněž asi 25% z celkového počtu.

      Obsahově báze zahrnuje následující základní dílčí disciplíny a témata: archeologii, umění, klasická studia, komunikaci, tanec, film, folkloristiku, historii, žurnalistiku, lingvistiku, literaturu, hudbu, divadlo, filozofii, religionistiku a teologii.
 
 
3.3    Výchova a vzdělávání, pedagogika

      Báze "Education Index", "Education Abstracts" a "Education Abstracts Full Text" zahrnují prozatím také jenom menší množství záznamů - jejich aktuální stav je zhruba 440.000 záznamů článků z anglických seriálů, publikovaných v USA a dalších zemích. Excerpční základna je tvořena zhruba 430 seriály, retrospektiva báze je dána rokem 1983 (záznamy), r. 1994 (abstrakta) a r. 1995 pro plné texty článků, které prozatím pocházejí z asi 133 periodik, tj. asi 30% z celkového počtu.

      Obsahově báze zahrnuje řadu dílčích disciplín a témat: základní školství, střední školství, vysoké školství, vzdělávání dospělých, předškolní výchovu, speciální výchovu, komparativní výchovu, vzdělávání učitelů, výukové metody a technologie, výchovu k povolání, správu a řízení školství, financování školství aj.
 
 
3.4    Obchod/Ekonomika

      Báze "Business Periodical Index", "Wilson Business Abstracts" a "Wilson Business Abstracts Full Text" patří k nejrozsáhlejším wilsonovským bázím dat, prozatím jejich aktuální stav je zhruba 1.200.000 záznamů článků z anglických seriálů, publikovaných v USA a dalších zemích. Excerpční základna je tvořena zhruba 400 seriály (pro zajímavost: 16 z nich se excerpuje také pro bázi společenských věd), excerpovány jsou i rubriky některých novin. Retrospektiva báze je dána rokem 1982 (záznamy), r. 1990 (abstrakta) a r. 1995 pro plné texty článků, které prozatím pocházejí z asi 160 periodik, tj. asi 45% z celkového počtu.

      Obsahově báze zahrnuje následující dílčí disciplíny a témata: účetnictví, reklamu, bankovnictví, komunikaci, počítače, technologie, ekonomiku, finance, finanční služby, legislativu v oblasti obchodu, průmyslové vztahy, pojišťovnictví, mezinárodní obchod, investice, management, marketing, masmédia, bezpečnost práce, veřejné služby, prodej, nemovitosti, malé podniky, maloobchod, daně, transport a průniková témata z některých vybraných průmyslových oblastí.
 
 
3.5    Věda všeobecně

      Báze "General Science Index", "General Science Abstracts" a "General Science Abstracts Full Text" patří ke specifickým wilsonovským výstupům - jejich předmětem jsou dokumenty z nejznámějších periodik propagujících a polularizujících vědecké poznatky. Báze je vhodná zejména pro neprofesionály a studenty. Nejsou rozsáhlé - jejich aktuální stav je asi 600.000 záznamů článků z anglických časopislů, pocházejících převážně z USA a Velké Británie. Excerpční základna je tvořena zhruba 168 seriály (pro zajímavost: 29 z nich se excerpuje také pro bázi Čtenářský průvodce periodickou literaturou), excerpovány jsou rubriky některých novin. Retrospektiva báze je dána rokem 1984 (záznamy), r. 1993 (abstrakta) a r. 1994 pro plné texty článků, které prozatím pocházejí z asi 37 periodik, tj. asi 25% z celkového počtu.

      Obsahově báze zahrnuje následující disciplíny a témata: astronomii, biologii, botaniku, chemii, ochranu životního prostředí, vědy o Zemi, výživu, genetiku, zdraví, medicínu, matematiku, mikrobiologii, oceánografii, fyziku, fyziologii, zoologii aj.
 
 
3.6    Čtenářský průvodce periodickou literaturou

      V USA a dalších zemích velmi populární a využívané báze "Readers' Guide to Periodical Literature", "Readers' Guide Abstracts", "Readers' Guide Abstracts Full Text - Mega Edition" a "Readers' Guide Abstracts Full Text - Mini Edition" patří také ke specifickým wilsonovským výstupům. Jejich předmětem jsou dokumenty z vybrané množiny populárních a všeobecně zaměřených periodik. Báze je vhodná rovněž hlavně pro neprofesionály, studenty a běžné uživatele zejména veřejných knihoven. Jejich aktuální stav je asi 1.016.000 záznamů článků z anglických časopisů, pocházejících převážně z USA a Kanady. Excerpční základna je tvořena zhruba 240 seriály (pro zajímavost: 29 z nich se excerpuje také pro bázi Věda všeobecně, 18 pro bázi Obchod/Ekonomika, 7 pro bázi Humanitní vědy, 5 pro bázi Společenské vědy a 5 pro bázi Výchova/Vzdělávání). Retrospektiva báze je dána rokem 1983 (záznamy), r. 1984 (abstrakta) a r. 1994 pro plné texty článků, které prozatím pocházejí z až 120 periodik, tj. téměř 50% z celkového počtu.

      Obsahově báze zahrnuje následující oblasti či obory: běžné události, obchod, móda, řemesla, výchova, sport, historie a věda.
 
 
4    Plnotextové báze dat série "OmniFile" a jejich skladba

      Jak bylo zmíněno výše, jedním ze specifických směrů firmy Wilson během mnoha desetiletí byla tvorba a zpřístupňování specializovaných bibliografických produktů s tím, že jejich typickým znakem byl pečlivě, v praxi knihoven prověřený výběr excerpovaných periodik. Takové zaměření bylo ovlivněno řadou faktorů, jako jsou rozvoj poznání v oblasti vědy a techniky a zejména vývoj uživatelských informačních potřeb. Na úrovni článkové bibliografie šlo v prvním období převážně (až na malé výjimky) o produkty specializované na jeden obor či oblast poznání. V 70. letech vznikly 2 specializované báze "Social Sciences Index" a "Humanities Index", které měly již širší polytematický charakter. Je zajímavé, kam celkově vývoj činnosti firmy došel v současné době. V podmínkách nástupu dalších nových informačních technologií v 2. polovině 90. let přišla v letošním roce se zajímavým nápadem, který je ovšem nápadem zcela logickým - totiž zpřístupnit uživatelům větší integrovaný celek složený z několika bází dat. Po pečlivé rozvaze, týkající se zejména výběru dílčích databází, byla připravena a nabídnuta malá série databází, jež dostaly obecné označení "Wilson OmniFile", tedy soubor zahrnující "mnoho - více" databází najednou. Základní produkt "Wilson OmniFile: Full Text Edition (Mega Edition)" zahrnuje 6 wilsonovských dílčích databází, což prezentuje analytické bibliografické zpracování celkem 2.218 časopisů, z toho plné texty článků lze okamžitě získat z asi 760 časopisů, tj. asi 30% z celkového počtu. Celkový objem této integrované báze se v současné době blíží počtu 4.000.000 záznamů. Obsahové zaměření tohoto integrovaného celku je evidentně společenskovědní a humanitní s rozšířením do oblasti obchodu. V komplexu prozatím není zahrnuta oblast práva, pro kterou firma Wilson připravuje pouze bibliografickou databázi. Retrospektiva báze dat je dána r. 1982, pokud jde o bibliografické záznamy, r. 1984, pokud jde o abstrakta, a r. 1995, pokud jde o doplňování plných textů článků. Tímto počinem se firma dostala na úroveň jiných systémů, které již od počátku realizovaly tvorbu multidisciplinární báze z uvedených oborů - mám na mysli např. známý francouzský systém z oblasti humanitních a společenských věd "FRANCIS" (INIST), popř něteré další. Série zahrnuje dále báze dat, které jsou jistým stupněm redukce báze základní. Redukce se týká zejména počtu zahrnutých databází. V současné chvíli jsou k dispozici další následující báze:

      "Wilson OmniFile: Full Text Select" - je 100% plnotextovou bází, tj. zahrnuje záznamy, ke kterým je zároveň k dispozici plný text (excerpční základna je v tomto případě tvořena zhruba 500 periodiky), z 6 bází je ovšem vyloučena oblast výchovy a vzdělávání

      "Wilson OmniFile V: Full Text Edition" - je tvořena pouze 5 bázemi (bez oblasti výchovy a vzdělávání), zahrnuje ale i další záznamy a abstrakta dokumentů, jejichž plný text zatím není k dispozici, celkově zahrnuje excerpci z 1.644 periodik, plné texty jsou přítomny z asi 499 periodik, tj. asi 33%

      "Wilson OmniFile IV: Full Text Edition" - je tvořena pouze 4 bázemi (bez oblasti výchovy a vzdělávání a oblasti obchodu/ekonomiky), zahrnuje ale i další záznamy a abstrakta dokumentů, jejichž plný text zatím není k dispozici, celkově zahrnuje excerpci z 1.249 periodik, plné texty jsou přítomny z asi 340 periodik, tj. také asi 33%

      Báze s označením "V" a "IV" jsou ještě také k dispozici v provedení bez plných textů. Jsou jsou samozřejmě levnější.
 
 
5    Vyhledávání v bázích dat firmy Wilson v prostředí WWW

5.1    Základní charakteristika systému

WILSONWEB Stejně jako řada dalších producentů dat, přišla i firma Wilson na trh se zpřístupňováním svých vlastních bází dat prostřednictvím webovského rozhraní. K doposud standardním způsobům zpřístupňování, jako je forma online a CD-ROM, přibyl tedy způsob nový, způsob velice snadný, komfortní, účinný a v rámci možností sítě Internet i relativně rychlý. Firma Wilson, jejíž báze zpřístupňují dnes i jiné partnerské organizace a systémy (OCLC, Ovid Technologies, SilverPlatter Information aj.), adaptovala pro přístup k bázím přes WWW, což je, myslím, velice výhodné a užitečné, známý systém firmy SilverPlatter "WebSPIRS". Celý systém je již v provozu a nese vlastní jméno "WilsonWeb" (pro přístup k bázím je nutný password).

      Jak bylo již uvedeno, měli jsme možnost daný systém celý měsíc zkoušet a testovat. Kdo zná již z praxe systém "WebSPIRS", asi si umí představit, jak funguje, jak se v něm pohodlně vyhledává, jak lze záznamy přebírat apod. Systém umožňuje všechny základní standardní funkce: volbu jedné nebo více bází dat (v tomto směru je možné při volbě 6 výše komentovaných bází v rámci vyhledávání v daném okamžiku docílit vlastně stejného efektu, jako kdybychom prohledávali bázi jedinou (výše již zmíněnou) "OmniFile" - rozdíl bude pouze v ceně), několik způsobů vyhledávání, zobrazování, tisk a downloading záznamů - a také ovšem, a to je velice příjemné a pohodlné, plný text dokumentu, buď ve formátu HTML nebo PDF. Vyhledávání v systému WilsonWeb je ovšem díky samotnému prostředí WWW (hypertextu) obohaceno o řadu dalších vlastností, jako např. hypertextové propojování záznamů.
 
 
5.2    Základní způsoby vyhledávání záznamů

V systému WilsonWeb lze uplatnit v zásadě 3 základní způsoby vyhledávání:

  1. přímé formulování dotazu v jednoduchém stylu prostřednictvím formuláře a nabídek základní selekčních údajů (je vhodný pro základní skupinu uživatelů včetně laiků),

  2. přímé formulování dotazu prostřednictvím formuláře s rozšířenou nabídkou selekčních údajů/polí; zasvěcení uživatelé ovládající dotazovací jazyk WinSPIRS mohou efektivně a rychle zapisovat do příslušného formuláře i dotaz komplexnější povahy při využití veškeré syntaxe dotazovacího jazyka,

  3. vyhledávání prostřednictvím slovníků jednotlivých databází; tento způsob poskytuje jedinečné možnosti vyhledávání ve stylu hypertextu.

      Při formulaci dotazů mohou zkušenější uživatelé užívat plně další možnosti dotazovacího jazyka (série operátorů, vyhledávání v polích, zkracování selekčních údajů, kombinování rešerší mezi sebou, modifikace rešerší apod.). Ve všech databázích firmy Wilson jsou nabízeny široké seznamy selekčních polí formální a zejména věcné povahy včetně limitování rešerší údaji sekundární povahy. Velmi zajímavým limitačním údajem u Wilsona je typ dokumentu (běžné typy jako hlavní článek, recenze, nekrology, ale i specifické, které se uplaňují v širší míře hlavně v bázi humanitních věd, např. recenze divadelních her, oper apod.).
 
 
5.2    Zobrazování výsledků, tisk a downloading záznamů

      Při zobrazování výsledků nabízí systém velkou paletu různých formátů (opět v pohodlném prostředí formulářů), jichž lze následně využít také při tisku a ukládání a downloadingu do vlastního systému. Specifickou vlastností je možnost uspořádání záznamů podle autora nebo data vydání dokumentu. Uživatelé si mohou zobrazovat přehledy vykonaných rešerší a následně je jednoduchým způsobem kombinovat mezi sebou.
 
 
Použité informační zdroje:

  1. CERNICHIARI, A. OmniFile full text databases : effective access tools to the core primary source titles in the humanities & social sciences [elektronický dokument]. New York : H.W. Wilson, 1998. 1 disketa.

  2. H.W. Wilson. Information for tomorrow, today : 1997-1998 catalog. New York : H.W. Wilson, 1997. 92 s.

  3. H.W. Wilson. The H.W. Wilson Company Home Page [elektronický dokument]. New York : H.W. Wilson, 1988. URL: http://www.hwwilson.com


Firma H.W. Wilson

Vytvořeno: 22.5.1998
© Albertina icome Praha, 1998
HTML dokument obsahuje se souhlasem firmy Wilson vybraná loga její webovské prezentace