RapidL I B R A R Y ... brána ku svetovým informáciám

Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Systems s.r.o.

Rýchly nástup elektronizácie, automatizácie a informatizácie najmä v posledných rokoch sa nevyhol ani knižniciam. Veď práve knižnice sú jedným z najväčších zdrojov informácií, ktoré sú pre nás tak nevyhnutné. Ak zoberieme v úvahe množstvo spracovávaných informácií a požiadavky používateľov na rýchlosť vyhľadávania, teda sprístupnenia informácií, tak je samozrejmé, že knižnice sa nezaobídu bez kvalitných informačných systémov. Požiadavky kladené na takýto informačný systém sú všeobecne známe. Ja tu nechcem hovoriť o základných funkciách takýchto systémov, ani podrobne popisovať vlastnosti a funkcie jedného z týchto systémov. Chcem sa zamerať hlavne na tie funkcie, na ktoré sa v poslednej dobe keď internet je už takmer v každej knižnici, kladie čoraz väčší dôraz. Rada by som Vám predstavila možnosti komunikácie, ktoré poskytuje systém Rapid Library. Mnohí z Vás nás v oblasti knižnično-informačných systémov poznáte už takmer 7 rokov a viete, že od samého počiatku sa držíme pri tvorbe systému všetkých platných noriem a štandardov. Nie je tomu inak ani v oblasti komunikácie, ktorá nemusí slúžiť len na získavanie informácií od iných, ale tiež na tvorbu základných informácií v danej knižnici, teda ako prostriedok pre kooperatívnu katalogizáciu. Viem, že o online kooperatívnej katalogizácii sa viac hovorí, ako sa v praxi používa. Samozrejme s ČNB si už teraz určite poradia všetky systémy, lenže v súčasnoti už väčším problémom je práve katalogizácia nových dokumentov, ako samotná retrokatalogizácia. No a práve v tom je ten problém, že ČNB sa nedá použiť pre tento účel. Ďalší problém je, že žiadny systém v ČR, samozrejme okrem systému RAPID LIBRARY, nemá implementované štandardy pre komunikáciu, teda či už normu ISO 10162 a ISO 10163, alebo Z39.50 protokol. Pevne dúfam však, že situácia sa v priebehu krátkej doby zmení, veď UNIMARC tiež nezačali používať naraz všetky knižnice a i v súčasnosti ešte sa nájdu knižnice, ktoré pracujú vo Výmenom formáte. Viem, že mnohí z Vás viete o tejto norme, veď v každom výberovom konaní je to jedna z požiadaviek na systém. No neviem do akej miery kto vie ako tento štandard funguje a čo prináša.

Protokol Z39.50 je jeden zo série štandardov vytvorených pre komunikáciu počítačových systémov. Bol vytvorený s ohľadom na ostatné štadardy pre OSI, vychádzajúce z normy ISO 7498.

Cieľom tohto protokolu je zabezpečiť vyhľadávanie informácií v rôznych databázach a rozličných aplikáciách na rôznych serveroch. Norma definuje jednotlivé formáty a procedúry, ktoré riadia výmenu správ medzi klientom a serverom. Tieto potom umožňujú klientovi vysielať rešeršné požiadavky ( vyhľadávacie otázky), na základe ktorých dostáva zodpovedajúce záznamy. Tieto požiadavky môže klient posielať súčasne do rôznych databáz na rôznych serveroch a v rôznych aplikáciách. Protokol Z39.50 je určený pre vyhľadávacie systémy informačných služieb, informačné strediská, univerzity, knižnice, súborné katalógy atď.

Poznáme tri verzie protokolu Z39.50. Zatiaľ posledná oficiálna verzia označovaná ako verzia č. 3 je z roku 1995. Staršia verzia z roku 1992 je čiastočne kompatibilná s verziou č.3, ktorá je v súlade s ISO normami ISO 10162 a ISO 10163. Vo svete sa ešte stretneme s implementáciou protokolu Z39.50 z roku 1988, ktorý nezodpovedá norme ISO 10163, takže nie je ani kompatibilný s verziami z roku 1992 a 1995.

Aby sme lepšie porozumeli tomuto protokolu, je potrebné si vysvetliť niektoré základné pojmy s ktorými sa budeme stretávať:

Abstract dabase record - abstraktná reprezentácia informácií v databázových záznamoch. Abstraktné databázové záznamy možu byť pevne stanovené v aplikácii štrukúrou záznamu

Abstract record structure - primárna časť databázovej schémy (štruktúra záznamu). Výsledkom aplikácie štruktúry do abstraktného záznamu je databázový záznam.

Abstract syntax - popis konkrétneho typu dát.

Abstract syntax notation - jazyk pre popis dátových typov. Napríklad ASN.1

Access point - Prístupový prvok - jednoznačný alebo nejednoznačný kľúč, ktorý je buď jednoduchý alebo kombinovaný s inými prístupovými prvkami, použitý pri vyhľadávaní záznamov.

Application association - komunikácia medzi používateľom a správcom databázy.

Application Protocol - pravidlá riadiace formát a výmenu informácií medzi zdrojom a cieľom.

Application Protocol Control Information -

Application Protocol Data Unit - informačná jednotka, prenášaná medzi zdrojom a cieľom, pričom formát špecifikuje protokol Z39.50.

Applied Variant - jeden z troch používaných pre jednotlivé špecifikácie.

ARS - pozri Abstract record structure.

ASN.1 - Abstract Syntax Notation One, ktoré špecifikujú normy ISO 8824 a ISO 8825.

Attribute - vlastnosť - typický vyhľadávací termín, alebo jedna z jeho častí, ktoré spolu tvoria vyhľadávací termín.

Attribute element - vlastnosť znázornená vždy dvojicou - typom a hodnotou tohto typu

Attribute list - množina jednotlivých vlastností a kľúč, ktorý identifikuje túto množinu. Attribute list spoločne s vyhľadávacím prvkom formuluje typ operandu – 1. query (požiadavka).

Attribute set - množina typov vlastností s definovaným zoznamom možných hodnôt. Každý typ je definovaný celočíselným jedinečným kľúčom v tejto množine a každá hodnota priradená danému typu je pre tento typ jednoznačná.

Attribute set id - jednoznačný kľúč danej množiny vlastností.

Attribute type - množina vlastností definuje jeden alebo viacero typov vlastností a každému typu vlastností priraďuje celé číslo. Napr. bib-1, pre typ vlastnosti ”Use” (použi) priradí jednotku.

Attribute value - množina vlastností definuje jednu alebo viacero hodnôt pre každý definovaný typ vlastnosti. Napr. pre bib-1 (použi) definuje ”osobné meno”.

Client origin – zdroj- používateľ databázy.

Client system - systém, ktorý vlastní používateľ.

Composition specification - špecifikácie môžu byť súčasťou zobrazenia požiadaviek a poukazujú na tvar v akom sa príjmajú vyhľadané záznamy.

Conditionally confirmed service - podmienky služieb – potvrdené alebo nepotvrdené, teda v požiadavkách či už klienta alebo servera môžu byť definované tieto možnosti reakcie. Jedna alebo druhá strana nemusí potvrdiť všetky požadované služby.

Confirmed service - podobne ako predchádzajúca definícia.

Database - množina záznamov. (skupina informačných jednotiek, ktoré môžu byť vo vzájomných väzbách).

Database record - lokálna štruktúra, pomocou ktorej je jednotka informácie reprezentovaná v databáze.

Database schema - spoločne dohodnutý súbor, ktorý využíva klient i server pre dočasné ukladanie záznamov, z ktorých potom neskôr vyberá požadované informácie. Databázové schéma určuje štruktúru abstraktných databázových záznamov, ktorú keď aplikujeme na databázové záznamy, dostaneme abstraktné databázové zaznamy.

Element - jednotka informácie definovaná schémou.

Element Request - požiadavka, ktorá je obsiahnutá v čiastočnej špecifikácii. Môže obsahovať tiež variantné požiadavky.

Element set name - súbor čiastkových špecifikácií pod alias menom.

Element specification - vyberá prvky z abstraktných databázových záznamov a umožňuje tiež špecifikovať variantné formy pre tieto prvky.

Element specification format štruktúra používaná pre vyjadrenie prvkov špecifikácie.

Element specification identifier identifikátor formátu alebo mena.

Exceptional record size maximálna dĺžka záznamu, ktorá môže byť zobrazená v odpovedi.

Facility logicky vytvárané skupiny zo služieb, ktoré poskytuje Z39.50.

Final fragment označenie konca záznamu.

Fragment samostatná časť záznamu .

GRS Generic record syntax

Initiating request inicializačná požiadavka.

Intermediate fragment časť, ktorá nie je na začiatku ani na konci.

IR Inforomation Retrieval

Item bibliografická položka pozri ISO 10160.

Maximum segment size maximálna veľkosť jednej časti zobrazovaného výsledku.

Name meno

Non-confirmed service nepotrvdené služby či už na strane klienta alebo servera.

Object identifier jednoznačné, všeobecne uznávané identifikátory.

OID pozri Object indentifier

Operation otázka a príslušná odpoveď spolu s príslušnými hláškami. Napr. vyhľadávacia operácia vždy obsahuje vyhľadávaciu otázku, odpoveď na túto otázku a taktiež môže obsahovať hlášky pre kontrolu prístupu a ostatné systémové hlášky, ktoré s vyhľadávaním súvisia.

Operation type meno – názov, ktorý inicializuje danú operáciu.

Origin objekt spúšťajúci Z-asociáciu a spúšťa operácie počas Z-asociácie.

Origin service user tá časť klienta, ktorá dáva požiadavky na pozícii zdroja.

OSI Open Systéms Interconnection

P – context pozri Presentation context

Preferred message size maximálna veľkosť

Presentation context spojenie abstract syntax s transfer syntax podľa dohodnutých pravidiel pre zobrazovanie.

Primitive pozri Service primitive

Primitive name meno, ktorého interná štruktúra nevyžaduje väzby.

Record syntax syntax vyžadovaná klientom alebo používaná serverom k zobrazeniu záznamov.

Response record zodpovedajúci záznam

Result set lokálna datová štruktúra používaná vyhľadávacím mechanizmom pre prenos zodpovedajúcich záznamov.

Result set item databázové meno, ukazovateľ na záznamy a možnosť pridať nešpecifikované informácie spojené so záznamom.

Result set record idiomatický výraz týkajúci sa databázového záznamu.

Retrieval record aplikáciou definovaná štruktúra pre export záznamov zo syntax záznamu na abstraktný databázový záznam.

RPN query vyhľadávacia otázka vyjadrená v RPN formáte.

Schema pozri databázové schéma.

Segment správa odosielaná zo servera ako časť z celkovej odpovede, ktorá sa má zobraziť.

Server správca databázy.

Server system systém na serveri.

Service správca služieb.

Service primitive nezávislá implementácia predstavujúca vzájomnú komunikáciu medzi používateľom služieb a správcom služieb. Poznáme 4 základné typy –
Požiadavka
Označenie
Odpoveď
Potvrdenie

Service provider

Service user

Simple Present response množina zobrazených odpovedí pozostáva z jednotlivých častí.

Starting fragment znak označujúci začiatok vety.

Supported Variant jedna z troch možností pre variantnú špecifikáciu.

Surrogate diagnostic record nahradenie databázového záznamu diagnostickým.

Tag Identifikátor časti obsahujúci typ a hodnotu.

TagPath cesta od koreňa stromu.

TagSet hodnoty tagov pre skupinu častí.

TagSetId Idetifikátor pre TagSet.

TagType celočíselný identifikátor pre tagSet.

TagValue identifikátor časti, celočíselný, alebo string definovaný pre daný tagType.

Target jednotka akcepotovaná Z- asociáciou.

Target service-user tá časť cieľa, ktorá vykonáva požiadavky.

Terminating response odpoveď označujúca koniec operácie.

Transfer syntax syntax, ktorá je spojením abstract syntax forms a record syntax.

Triple

Type- 1query pozri RPN

Variant jeden z možných formátov pre vrátenie časti.

Variant list zoznam podporovaných variantov.

VariantRequest je variant, ktorý je vyžadovaný pri požadovaní časti.

Variant set definícia  množiny  tried, pričom každá trieda je definovaná množinou typov a každý typ je definovaný množinou hodnôt.

Variant set idetifier OID idetifikujúci variant set.

Variant Specifier časť z variantnej špecifikácie, pozostáva z tried, typov a hodnôt.

Ako vlastne v praxi tento protokol pracuje a ako dochádza k výmene informácií medzi zdrojom a cieľom.

Init Service - InitRequest (inicializačná otázka )

Slúži k nadviazaniu spojenia medzi klientom a serverom. Úlohou je vymeniť si základné informácie, teda jednak čo sa týka identifikácie, verzie protokolu, parametry – funkcie podporované jednou i druhou stranou, maximálne dĺžky vymieňaných správ i záznamov. Súčasťou môžu byť ďaľšie rozširujúce služby. Na základe odpovede prichádza k nadviazaniu spojenia medzi klientom a serverom, vytvorí sa tzv. Z- asociácia.

Search Service – vyhľadávacie služby

Umožňuje klientovi vysieľať požiadavky na databázy, ktoré sú uložené na serveri a spätne príjmať informácie o výsledkoch.Server vytvára výslednú množinu z odpovedajúcich záznamov, aby bolo možné použiť tento výsledok pre ďaľšie hľadanie. V závislosti od parametrov, môže byť celá zodpovedajúca množina vrátená naraz alebo po častiach.

Retrieval Facility

Tieto služby sú rozdelené na dve časti a to Present a Segment. Klient vysiela požiadavku

pre zobrazenie požadovaných záznamov z danej množiny výsledku hľadania. V prípade, že požadované záznamy nie je možné odoslať naraz, server odošle informácie o rozdelení zobrazovaných informácií na jednotlivé časti. Pri odosielaní požiadaviek na zobrazenie klient môže samozrejme definovať syntax, teda podobu, v akej chce vidieť vybrané záznamy.

Delete Service – služby pre vymazávanie

Pomocou tejto služby klient môže požadovať od servera, aby vymazal danú množinu výsledkov alebo všetky množiny výsledkov, ktoré boli vytvorené počas spojenia. Server odpovedá zostavou o výsledku požadovanej operácie.

Access Control – kontrola prístupu

Server môže vyzvať klienta, aby preukázal právo k prístupu buď ku konkrétnej operácii alebo

pre spojenie ako celok. Tento mechanizmus môže používať pre kontrolu prístupu heslo alebo iné údaje pre identifikáciu klienta a overenie jeho práv. Klient musí podporovať tieto funkcie a odpovedať na požiadavky servera.

Resource Control – služby pre riadenie prostriedkov

Accounting/Resource Control obsahuje tri služby:

  1. Resource Control Service, ktorý aktivuje server a to buď pre jednotlivé operácie alebo
  2. pre spojenie ako celok.

  3. the Trigger-resource-control service, umožňuje klientovi, aby požadoval od servera vyvolanie kontroly riadenia prostriedkov pred každou operáciou, alebo ukončil danú operáciu. Toto nie je možné použiť v súvislosti s operáciou Init.
  4. the Resource report service, povoľuje klientovi požadovať od servera výsledok - správu

o prostriedkoch počas operácie, alebo celého spojenia.

Sort Facility - triedenie

Tieto prostriedky umožňujú klientovi vysielať požiadavku pre server, aby výsledná množina záznamov zodpovedajúcich rešeršnej otázke bola pri odosielaní zotriedená podľa požadovaných triediacich kritérií.

Browse Facility - prehľady

Tieto služby sú používané pri zadávaní rešeršného dotazu klientom, kde môže pre daný prvok požiadať server o zoznam použitých termínov.

Extended Serivces Facility – rozširujúce služby

Tieto služby povoľujú klientovi vytvárať, modifikovať alebo vymazávať jednotlivé dávky

na serveri. Server udržiava tieto dávky v samostatnej databáze. Ide o potvrdené služby. Klient inicializuje túto službu požiadavkou na server, ten kontroluje práva prístupu alebo práva

pre riadenie prostriedkov a odpovedá.

Vzhľadom na rozsiahlosť každej časti a na možnosti vytvárania rôznych kombinácií nie je možné v jednom príspevku popísať všetky tieto funkcie a ich možnosti kompletne.

Nasledujúci model zobrazuje implementáciu tohto protokolu v systéme Rapid Library a spôsob ako sa dá používať či už na úrovni pracovníka, alebo konečného používateľa.

andrejcikova.gif (8686 bytes)

Z uvedenej schémy vyplýva, že systém RL – Komunikačný modul sa skladá z nasledovných častí:

Používatelia sa pripoja buď priamo cez protokol Z39.50, alebo cez http protokol. Pričom požiadavky, ktoré prichádzajú z http sú prevedené pre Z39.50 a distribuované na požadované databázy. Výsledok ich vyhľadávania je im vrátený opäť priamo cez Z39.50, alebo v HTML formáte.

Myslím, že z uvedeného je zrejmé, aké výhody by v oblasti bibliografických informácií priniesla implementácia protokolu Z39.50 do u nás používaných systémov. Hlavné výhody sa ponúkajú priamo používateľom, ktorý si sami určujú bázy pre svoje rešeršné dotazy. Zanedbateľná však nie je ani funkcia, ktorú tento protokol môže plniť pri kooperatívnej katalogizácii. Pevne verím, že akási vnútorná zábrana, ktorá funguje u našich knihovníkov pri preberaní záznamov sa v krátkom čase úplne stratí.