Informační potřeby firem a institucí.

Přemysl Cenkl, ČTK

Motto : “Nic na světě nemá takovou sílu jako

myšlenka, která přišla v pravý čas.”

(Viktor Hugo)

Cílem mého vystoupení je promluvit nejdříve v obecné části o tom, z čeho vycházejí ve firmách a institucích potřeby práce s informacemi s důrazem na uplatnění externích informačních zdrojů. Výsledkem bude krátké shrnutí významu informačních zdrojů pro podporu obchodu a podnikání.

Ve druhé části využiji aktuálních výsledků průzkumu trhu, který realizovala ČTK ve spolupráci s agenturou Median na téma “ Informační potřeby v nemediální sféře”, k ukázce konkrétních výstupů z tohoto průzkumu trhu informací v ČR.

Poslední část přednášky budu věnovat představení produktů ČTK, které mohou být užitečné pro práci v odděleních strategického plánování nebo informačních střediscích firem a institucí, v knihovnách i dalších organizacích.

I. Uplatnění informací ve firmách a institucích.

Informační potřeby ve firmách a institucích jsou přímo závislé na zaměření jejich činnosti a postavení pracovníků, kteří  informační zdroje využívají jako nástroj k řízení a plánování.

Zaměření činnosti firem a institucí je dlouhodobě dáno stanovenou strategií, posláním a cíli každého subjektu.

Proto se zaměřím spíše na postavení a práci pracovníků využívajících informací ve prospěch svých organizací, protože v této práci je vždy možné mnohé zlepšit a zefektivnit. Cílem je potom maximálně se přiblížit k názoru pana Huga a prostřednictvím svých myšlenek a nápadů posilovat a zlepšovat postavení své organizace buď na trhu, nebo v rámci struktury institucí státní správy – motto.

Každý působíme ve své organizaci (i v životě ) v několika rolích. Jednou z nich je role pozorovatele, který sleduje, co se děje v organizaci i mimo ní a shromážděné informace předává dále v rámci organizace. Další z nich je role mluvčího za organizaci vůči veřejnosti, k dodavatelů, odběratelům a ve vztahu k těm, kteří mají vliv. Z toho vyplývá, že dostatek relevantních informací ve správný čas nám osobně pomůže plnit potřebné role v rámci organizace i v komunikaci za organizaci směrem k externímu prostředí.

Konkrétním užitkem využívání správných informací je potom :

V obou výše uvedených případech máme mnoho možností jak a kde získat potřebné

informace. Mezi ty nejvhodnější zdroje informací patří :

Ve shrnutí lze říci, že existence co nejkomplexnějších relevantních interních i externích

informací nám pomáhá k plnění některých rolí v organizaci, při efektivním řešení problémů, v řídících procesech i při hledání vhodných nápadů.

II. Výsledky průzkumu trhu “Informační potřeby v nemediální sféře”.

Základním cílem výzkumu “Informační potřeby v nemediální sféře” bylo popsat informační potřeby podniků a institucí v České republice a definovat jednotlivé segmenty trhu podle jejich specifických potřeb. Pro realizaci výzkumu byla zvolena kombinace dvou metod – metoda hloubkových rozhovorů a kvantitativní dotazníkové šetření.

Cílovou skupinou výzkumu byly manažeři firem v České republice, kteří mohou mít potřebu získávat informace z externích informačních zdrojů. Celkem bylo realizováno 500 rozhovorů ve 302 firmách a institucích. Respondenty byli pracovníci většinou z oddělení zabývajících se marketingem a obchodem, z oddělení vnější komunikace, z finančních a ekonomických úseků.

Z hlediska způsobu práce s informacemi jednotlivých úseků organizací a hodnocení Internetu jako zdroje informací byly ve výzkumu zjištěny tyto zajímavé informace :

Z pohledu využívání externích informačních zdrojů byly zaznamenány následující

informace :

6 % respondentů, graf č. 8,

III. Představení produktů ČTK pro pracovníky firem a institucí.

Zpravodajské servisy tiskových agentur jsou jedním ze základních zdrojů externích informací. Největší konkurenční výhodou produktů tiskových agentur je tvorba původních zpráv bezprostředně po jednotlivých událostech s následnou distribucí v reálném čase, nebo formou zpřístupnění informací dle potřeby klientů.

V současné době využívají informační produkty ČTK kromě významných tištěných a elektronických médií také mnohé firmy (banky, investiční společnosti, výrobní a poradenské firmy, reklamní a PR agentury) a instituce státní správy ( ministerstva, další orgány státní a místní správy).

ČTK poskytuje denně svým klientů v reálném čase 750 zpráv, 120 fotografií a 6 – 8 grafů.

Výhodou agentury je existence sítě vlastních zahraničních zpravodajů a velmi rozsáhlé sítě zpravodajů v Praze i jednotlivých regionech v ČR. Pro tvorbu vlastních informací využívá také monitoringu všech světových agentur (Reuters, AP, AFP, ITAR – TASS, DPA) a nejvýznamnějších světových i domácích médií. Ekonomická redakce ČTK využívá také specializované servisy ekonomických informací v reálném čase agentury Reuters.

Mezi nejvíce využívané produkty patří všeobecné zpravodajství (400 zpráv denně) a ekonomické zpravodajství ( až 220 zpráv denně). Ekonomické zpravodajství je stále více využíváno především ve velkých firmách, bankách a investičních společnostech a je oceňováno pro svoji ry chlost, se kterou jsou ekonomické informace tvořeny i distribuovány uživatelům.

Pro uživatelské pohodlí jsou zprávy ČTK opatřeny mnoha indexy (kategorie, klíčová slova, datum, titulek), podle kterých je možné zprávu identifikovat a v potřebný čas vyhledat.

Názorným příkladem jsou například tyto dvě následující zprávy :

K: ČR; spoje; Contactel; prognóza

D: 13.4.1999 13:35

Contactel: Český telekomunikační trh se do pěti let zdvojnásobí
PRAHA 13. dubna (ČTK) - Do pěti let se objem českého
telekomunikačního trhu nejméně zdvojnásobí. Zhruba za šest až
sedm let po liberalizaci trhu hlasových služeb poklesne tržní
podíl SPT Telecomu v této oblasti ze 100 na 65 až 60 procent. Na
dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci telekomunikační
firmy Contactel, k
terá se chce stát hlavním konkurentem SPT v
hlasových službách.
Vedle Contactelu, který je společným podnikem Českých
radiokomunikací a TeleDanmark, hodlá Telecomu v hlasových

službách po roce 2001 konkurovat i společný podnik českých
rozvodných společností a německé RWE Telliance pod názvem Aliatel
a firma ČD telekomunikace. Dalším zájemcem o celorepublikové
místní hlasové služby je společnost Kabel Plus vlastněná
americkou firmou MediaOne Group.
Contactel podle generálního ředitele Michala Čupy pl
ánuje pro
datové, internetové a hlasové služby využívat zejména
infrastrukturu Českých radiokomunikací a vlastní technologické
systémy. Datové a internetové služby chce poskytovat ještě letos.
Aliatel již prostřednictvím optické sítě v rozvodech vysoké
ho

napětí a místních bezdrátových smyček poskytuje datové služby v
15 městech ČR a do konce roku jejich počet zdvojnásobí. Kabel
Plus poskytuje služby kabelové televize téměř 500.000 zákazníků v
ČR a na Slovensku a ČD telekomunikace nyní budují síť optických
vláken při tratích ČD.

K: ČR; spoje; Česká pošta; 1998; 47114983

D: 7.4.1999 15:24Česká pošta loni doručila o 1,7 procenta více dopisů
PRAHA 7.dubna (ČTK) - Česká pošta v loňském roce doručila
558,54 miliónu psaní a dopisnic, což je o 1,7 procenta více, než
v roce 1997. Za tuto činnost podnik utržil 2,98 miliardy korun,
tedy o 8,3 procenta více, než v předchozím období. Počet
doručených doporučených zásilek meziročně stagnoval na 101,47
miliónu kusů a výnosy vzrostly o 5,3 procenta na 1,53 milia
rdy
Kč. ČTK to sdělil mluvčí podniku Ladislav Vančura.
V mezinárodním styku společnost zaznamenala nárůst
doručených zásilek o 23,1 procenta na 41,73 miliónu kusů. Výnosy

z této činnosti vzrostly o 9,7 procenta na 667,73 miliónu Kč.
Za podání poštovních poukázek A, A-V a složenek IPB pošta
vybrala 741,44 miliónu Kč, což je meziročně o 12,9 procenta
více. Za poukázky B a H podnik utržil 391,99 miliónu Kč a za
poukázky C 243,65 miliónu Kč.
Česká pošta loni zvýšila zisk před zdaněním o 23 procent n
a
1,039 miliardy Kč. Provozní výnosy vzrostly o 5,46 procenta na
12,21 miliardy Kč. Tržby z poštovního provozu se zvýšily o 11,76
procenta na 8,85 miliardy Kč.
Státní podnik Česká pošta loni zaměstnával 42.152 lidí,

kteří pobírali průměrnou mzdu 10.014 Kč.

Vybrané ukazatele shrnuje následující tabulka:

(údaje v mld. Kč) 1997 1998
tržby z poštovního
provozu 7,922 8,854
provozní výnosy 11,046 12,211
prvotní vý
nosy 11,268 16,029
prvotní náklady 10,423 14,990

Pro klienty z firem jsou tyto informace rozčleněny na mnoho menších tematických souborů informací za účelem jednoduššího přístupu a mnohem menších plateb za dané soubory informací již od 850,- Kč/měsíc. Stále více oblíbené jsou dokumentační soubory - například soubor informací o všech zemích světa, soubor biografií významných osobností, podrobný soubor informací o ČR a soubor očekávaných událostí.

Součástí nabídky nejsou pouze zprávy ČTK, ale také elektronická podoba všech důležitých deníků a dalších tištěných periodik. Tento produkt připravuje ČTK ve spolupráci s firmou Newton, I.T. .

Kromě tradiční distribuce informací přes satelit, skryté stránky teletextu, replikaci informací v prostředí Lotus Notes a zpřístupnění v InfoBance ČTK přes Internet, zařadila ČTK do své nabídky některé novinky. Samostatnou novou službou je zasílání krátkých zpráv ČTK na mobilní telefony GSM ve spolupráci se společností Eurotel (služby GSM Infotext) a společností Radiomobil ( služby Paegas SMS Info). Novinkou, které ihned po svém zavedení potěšila několik stávajících i potencionálních klientů ČTK je služba E-mail servis ČTK. Pokud se klient rozhodne využívat této nové služby, je potřeba se nejdříve dohodnout na obsahu požadovaných dotazů a poté následuje zkušební doba zasílání zpráv relevantních ke klientem zvolenému tématu do e-mailové schránky určené klientem. Po zkušebním vysílání případně dojde k odpovídajícímu přizpůsobení klientova dotazu za účelem získání co nejvyšší relevance zasílaných zpráv a tedy užitku celé služby pro klienta. Výhodou je fakt, že klient platí pouze za zaslané informace, tedy pouze za ty, které sám označil ve zkušebním vysílání jako potřebné.

Novinkou, která pomáhá firmám a institucím v komunikaci s médii a veřejností v rámci jejich PR a propagačních aktivit je nová služby Protext. Podstatou služby je distribuce originálních tiskových sdělení médiím, firmám a institucím v ČR i SR a zahraničním tiskovým agenturám přímo do jejich redakčních systémů, případně do oddělení zaměřených na práci s informacemi.

Ve shrnutí lze říci, že cílem ČTK je dosáhnout při realizaci své nabídky informačních produktů komplexnost požadovanou klienty z těchto hledisek :

.

Přemysl Cenkl, ČTK

15.4.1999