Komplexní rešeršní činnost v NLK Praha (bilbiografické a plnotextové zdroje)

Mgr. Jana Hercová

V souladu se stále vzrůstajícími technickými i obsahovými možnostmi vyhledávání informací nabízí rešeršní oddělení svým uživatelům tuto škálu informačních zdrojů:

Domácí zdroje:

BiblioMedica(ukázka)

Bibliographia medica čechoslovaca (BMČ)

Zdravotnictví v denním tisku (ZDT)

Souborný katalog zahraničních lékařských periodik (SKP)

Adresář institucí příspívajících do souborného katalogu (LOK)

Časovou mezeru, která vzniká od vyjití nového čísla českého a slovenského časopisu do doby, kdy se po zpracování objeví v BMČ, je dnes možné vyplnit nahlédnutím na webovskou stránku České lékařské společnosti J.E.Purkyně (http://www.medical.cz/clsjep), kde jsou zveřejňovány základní citace doplněné autorskými abstrakty. Tato aktivita trvá od konce roku 1998 a týká se 28 lékařských časopisů, které společnost vydává.

Česká národní bibliografie

České knihy

Zahraniční bohemika

Články, statě v českém tisku

Disertace a autoreferáty

Periodika vydávaná na území ČR

Katalogy a soupisy NLK Praha (přístupné přes webovskou stránku http://www.nlk.anet.cz), kde doplníme informace o knihy, které má ve svém fondu NLK Praha (báze NML a báze LBS) a báze závěrečných zpráv Interní grantové agentury MZ ČR (báze IGA).

Dále využíváme i katalogů dalších domácích institucí, které je zveřejňují na svých webovských stránkách jako jsou katalogy CASLIN, souborné katalogy UK, katalogy Moravské zemské knihovny a další.

Většina těchto domácích zdrojů zatím poskytuje pouze základní informaci nutnou k identifikaci informačního pramene ať už se jedná o článek v časopisu nebo o monografii, u monografií nalezených v katalozích je tato informace doplněna o signaturu či siglu (údaj o místě uložení). V bázi BMČ ( která je po obsahové stránce tvořena v NLK ) se u časopisů, které jsou ve fondu NLK objevuje signatura vázaná i nevázaná, která má napomoci rychlejší orientaci ve fondech NLK při získávání plného znění článku.

Zahraniční zdroje:

MEDLINEfirmy SilverPlatter pracující s technologií ERL (Electronic Reference Library) verze 4.0 v současné době pro 4 uživatele v síti. Nová verze softwaru přinesla i nám nové možností v poskytování informací našim uživatelům, hlavně v oblasti získávání plných textů článků, které byly vybrány v rámci rešeršního dotazu. Funkce Library Holdings Message umožňuje po nahrání údajů ze souborného katalogu, který zahrnuje lokační údaje o odběru zahraničních periodik na území ČR a SR, směrovat požadavky na plné texty článků na ty knihovny, které časopis v rozmezí let 1976-1999 odebíraly (ukázka záznamu z rešerše s LHM).

Další možností získání plného textu k článku vybraného v rámci rešeršního dotazu je využívání databázeSilverLinker, která aktivuje propojení mezi časopisem a nakladatelstvími, se kterými SilverPlatter uzavřel dohodu o poskytování této služby ( dohoda existuje zatím mezi těmito subjekty – Springer Verlag, Academic Press, Kluwer Academic a SwetsNet). U záznamu v rešeršním dotazu se objeví odkaz na příslušné nakladatelství a po vyplnění hesla opravňujícího ke vstupu můžeme vyvolat plný text s použitím PDF formátu (Adobe Acrobat Reader).

Pokud plný text článku nelze získat z některé z knihoven na území ČR a SR, ani za pomoci technologie SilverLinker, zprostředkuje NLK Praha svým uživatelům získání plného textu prostřednictvím službyJASON z bohatých fondů knihovny v Bielefeldu (SRN).

EMBASEpatří vedle báze MEDLINE k základním informačním zdrojům z oblasti biomedicínské článkové literatury s větším důrazem na evropské časopisy, excerpuje i více z našich domácích zdrojů a vynikající je např. i pro hledání informací z oblasti farmacie.

Pro oblast klinických a neklinických aspektů zdravotní péče, zvláště pro otázky spojené s organizací a plánováním zdravotní péče je s úspěchem využívána bázeHealthStar , která je v rešeršním oddělení k dispozici za posledních 10 let.

Klasickou článkovou literaturu můžeme doplnit i statistickými ukazateli a trendy úmrtnosti z bází Health for All (WHO) a OECD Health Date.

K bázím, seznamujícím s výsledky klinických studií, které vykazují pozitivní vliv na pacienta a počítá se mezi tzv. evidence base medicine, patříCochrane Library. Tým odborníků provádí kritické zhodnocení určitých léčebných postupů a kromě souhrnné zprávy je k dispozici i rozsáhlá literatura v podobě citačních odkazů.

K informačním zdrojům monografické světové literatury můžeme na našem pracovišti, i kromě výše již uvedených katalogů knihoven, využívat báziBookFind, která nabízí více než 2 mil titulů cca 2.000 nakladatelů v dvouměsíční aktualuzaci.

Informace o knihách na světových trzích lze také hledat i v různých zdrojích nainternetu. K těm, které se velice osvědčily i rychlou aktualizací patří např. http://www.amazon.com .

Internetovské zdroje jsou dnes už nedílnou součástí práce informačních pracovníků, ať už jako doplňkový zdroj informací získaných z klasických medicínských bází, nebo jako jediný zdroj informace, pokud báze tohoto typu neexistuje nebo je pro nás nedostupná. Každý, kdo se v této oblasti pohybuje, má již dnes celý soubor svých oblíbených adres, které přijdou na řadu, je-li třeba najít nějaký atypický údaj.

Předložený přehled činnosti rešeršního oddělení NLK prezentuje snahu dát našim uživatelům co nejkomplexnější informaci, doplněnou tam, kde je to možné (popř. přímo vyžádané uživatelem) plonotextovým zdrojem. Výsledky naší práce jsme schopni předávat v tištěné podobě, na disketách i pomocí e-mailu, popř. faxu. Proto si dovolím na závěr nabídnout ještě ukázku našich elektronických objednávkových formulářů (ukázka objednávky rešerše, ukázka objednávky xerokopie z fondu NLK a ukázka objednávky požadavku z JASONu).