Internet a informace ve farmacii

Úloha informačního pracovníka

ing. Rostislav Kudláček CSc,
středisko vědeckých informací SÚKL

Internet je rovnocenný a prospěšný elektronický prostředek pro uchovávání a zprostředkování vědeckých informací i v oboru farmacie. V informační službě tvoří rovnocenou a integrální součást  s tištěnými i CD-ROM a hardware formami zdrojů. (V tomto duchu je tvořena stránka Zdroje informací ve farmacii, na které je přehled zdrojů, které může nalést farmaceutický pracovník pomocí internetu. Zde jsou rozvedeny odkazy na www, dokreslující obsah tohoto příspěvku). Ve srovnání s nimi však z podstaty Internetu vyplývají jeho odlišnosti positivní ale i negativní. Úkolem informačního pracovníka (IP) je poznat tato úskalí, hledat z nich východiska a umožnit pracovníkům ve farmacii získávat hodnověrná, pravdivá a relevantní data. Nemá smysl a není produktivní pouze poukazovat na nedobré vlastnosti internetu, vyplývající z jeho podstaty a tudíž neodstranitelné, IP musí hledat, jakým způsobem zmírňuje jejich dopad nebo zabraňuje jejich působení.

Při srovnávání internetu s prostředky sdílení informací - tištěné a CD-ROM je třeba upozornit na následující atributy: validita a hodnověrnost, aktuálnost, četnost nabídky i racionalita (úlohou inf. pracovníka ve též srovnávání ceny výstupu těchto zdrojů). Validita a hodnověrnost údajů, které jsou dosažitelné pomocí Internetu, je potřeba sledovat co nejpečlivěji. Pomůckou při této prověrce je jednak tvůrce internetovské stránky ( jeho obecná známost, universita, oficiální organizace - lze též poznat podle koncovky adresy, např. gov, org, edu), srovnání s druhými zdroji i vlastní zkušenost. Je možné doporučit i v těchto stránkách vytvořené seznamy užitečných adres. Jako příklad lze uvest následující počin, zasluhující vysoké ocenění.  Na universitě v Nottingenu speciálně pro tento účel se pro oblast biomedicínských informací vytvořila skupina odborníků, která stanovila přesná a náročná kriteria pro prověrku obsahu a serioznosti dat. Teprve po této prověrce je navržená nebo nalezená adresa zařazena na jejich soupis ( dnes čítá kolem 5 000 adres; pro IP je příjemné, že ke klasifikaci stránek se používá MeSH) - OMNI: Organising Medical Networked Information Validita seznamů léků je zajištěna u těch, které jsou napojeny na státní registrační orgán - SÚKL, FDA.

Z podstaty vyplývá, že informace poskytované prostřednictvím Internetu mohou být aktuálnější. To je závažné a prospěšné v rozšiřování údajů o nežádoucích účincích, o zákrocích státní správy v oblasti regulace léčiv a pod- vedle uvedení těchto údajů na www. stránkách tomuto účelu slouží i přímá služba e-mailem. Tento způsob šíření informace nemá srovnání i ekonomicky s poštou, faxem a pod. I v tomto případě je zajištěna potřebná validita uvedených faktů.

Ke sledování aktuálního stavu velkého množství stránek se nabízí speciální služba - např. jejich pravidelné prohlížení speciální službou např. RAinfoHomePage  Publikování aktuálních zpráv, včetně změn na www stránkách, je věnováno mnoho dalších  internetových služeb.    Pravidelné sledování obsahu internetovských stránek vlastním počítačem umožňuje v některých browserech funkce  nastavení aktualizace zadané stránky - např v i-explore při uložení adresy do favorites (bookmarkeru).

Použití internetu může zajistit  aktualizaci informačních zdrojů - paralelně mezi dodávanými CD-ROMy jsou přístupné nové dokumenty (EU, Britský lékopis a mnoho dalších).

Mezi určitá nebezpečí internetu je třeba počítat rychlé a velmi rozsáhlé šíření jakýchkoliv informací po celé síti. V principu ale obě strany mají přístup k těmto stránkám a je možné přijímat opatření (nákupy léč. látek a drog, sledování nedostatků v legislativě). Je jistou výhodou, že informace je nehmotná, vyhledávaná látky je hmotná a lze přijat opatření.

Vyhledávací servery a metaslužby - slouží neocenitelně při vyhledání faktů a informací, přičemž se často nachází nové užitečné adres. Obvykle se setkáváme s malou relevancí; ale IP musí celý výstup prohledat, vyhodnotit. Velmi prospěšný je tento způsob  v okrajových oblastech (léčivé rostliny - drogy a pod) i  vyhledávání různých dokumentů.

IP provozují a propagují vzájemné výměny zkušeností a poznatků jako jsou e-konference, tvorba stránky www. Je vhodné též upozornit na participaci IP na tvorbě internetové stránky organizace -je to především zkušenost ( rešerše analogických stránek) z poznávání  jejich účelu, struktury.
    Velké množství stránek ( vyplývající z podstaty internetu) - si vyžaduje jejich náročné prohledávání především IP a po nalezení relevantních hitů následuje obvykle jejich distribuce pracovníkům organizace. S touto úlohou bezprostředně souvisí stálé sledování možností internetu, nového softwaru a pod; a úkolem  IP je  předávání poznatků v organizaci, včetně instruktáže pracovníků organizace.  Tím IP přispívá k  optimálního využití internetu.

Na závěr otázka - přináší tato námaha výsledek? Odpověď - ano, jestliže se může  IP touto informační technologií zabývat  v požadované míře.