Využití informačních zdrojů pro finanční analýzu podniků a odvětví

Tomáš Kubálek, Jitka Srpová VŠE Praha

V prostředí tržní ekonomiky je pro podnik životně důležité neustále sledovat, analyzovat a vyhodnocovat svou finanční situaci a porovnávat ji se situací ostatních podniků v odvětví, ale i se situací podniků z jiných odvětví, a to jak v tuzemsku, tak i v mezinárodním porovnání. K tomu podnik potřebuje informační zdroje, kterými jsou nejrůznější databáze o firmách. Tyto databáze ale nestačí. Je třebamít také programové produkty, které uživatelům umožní data o firmách efektivně zpracovat a nabídnout výsledky ve formě, která je vhodná pro podnikové řízení a rozhodování.

Dále se zmíníme o některých datových produktech, které jsou využívány při výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze a jsou rozšířeny i v podnikové praxi.

OVEL – elektronická verze Obchodního věstníku

Systém OVEL je rešeršní vyhledávací systém. Obsahuje desetitisíce informací publikovaných v Obchodním věstníku. Obchodní věstník je týdeník, který má povahu úředního listu a slouží k informování široké veřejnosti o důležitých údajích týkajících se podnikatelských vztahů. Vydavatelem Obchodního věstníku je akciová společnost Economia. Od 1. ledna 1994 vydává Obchodní věstník v elektronické for mě ve spolupráci s firmou Exprint, s.r.o. jako systém OVEL.

Systém poskytuje informace:

OVEL je vybaven programovým systémem umožňujícím informace rychle vyhledat, přehledně zobrazit na obrazovce počítače, vytisknout na tiskárně nebo exportovat do textového souboru.

Požadované programové vybavení pro spuštění systému OVEL je Microsoft Windows.

Firemní monitor

Jedná se o informační zdroj, který obsahuje komplex databází. Firemní monitor dodává firma Albertina data, s. r. o.

Komplex databází zahrnuje:

Data z Firemního monitoru Albertina je možno uložit jak v textové, tak v databázové podobě. Všechny databáze Firemního monitoru obsluhuje společný program REGIST, který je k dispozici pro MS-DOS i Windows. Databáze Firemního monitoru lze proto provozovat na nejrůznějších úrovních počítačů IBM PC od 286 výše.

Market Line

Jedná se o databáze kapitálového a finančního trhu. Databáze Market Line dodává firma Aspekt kilcullen, s.r.o. a obsahují cca 7200 společností a vazbu na dalších cca 4000 společností, které jsou s těmito propojeny určitou vazbou (akcionáři, dceřiná společnost, dodavatel, odběratel apod.) .

Databáze zahrnují:

Firma Aspekt kilcullen, s.r.o. nabízí denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní aktualizace. Uživatel má k dispozici českou i anglickou verzi. V databázi je možnost vyhledávání dle libovolných kritérií, tisk výstupních sestav podle zadaných požadavků, možnost exportu do 11 formátů.

Požadované programové vybavení pro spuštění databází Market Line je Windows 95, doporučuje se PC Pentium 32 MB RAM, 50 MB prostoru na pevném disku

Adriana

Jedná se o komplexní relační databázi českého kapitálového trhu. Databázi dodáva Čekia – Česká kapitálová informační agentura, a.s.

Obsah databáze tvoří:

Čekia nabízí denní, týdenní měsíční a čtvrtletní aktualizace. Požadavky pro provoz databáze jsou PC Pentium, 16 MB RAM, 500 MB prostoru na pevném disku, CD ROM jednotka, Microsoft Windows 95.

Data získaná z výše uvedených ale i dalších informačních zdrojů je nutné zpracovat, přizpůsobit funkci a účelu, ke kterému je podnikový management ale i další uživatelé potřebují. Proto dále uvádíme některé programy, určené pro finanční analýzu a mezipodnikové srovnávání se kterými máme bohaté zkušenosti při výuce, zpracování seminárních a diplomových prací a v rámci konzultační činnosti pro podnikovou praxi.

ESO

Umožňuje provádět finanční analýzu a mezipodnikové srovnávání. Program dodává firma E-SOFTWARE. Na základě vstupních dat z úplné nebo zkrácené verze rozvahy a výkazu zisků a ztrát uživatel získá tyto výstupy:

Program je vytvořen v databázovém systému MS Access. K provozování programu firma doporučuje PC 8 MB RAM, Microsoft Windows 3.1 a vyšší, MS Access.

REVALEX

Pro mezipodnikové srovnávání řádově tisíců podniků jsou určeny programy Revalex M a Revalex P. Programy dodává firma Valex, s.r.o.

Rozdíl mezi oběma programy spočívá v tom, že Revalex M představuje verzi programu se vstupy v podobě úplných účetních výkazů, kdežto Revalex P předpokládá vstupy ve tvaru povinně zveřejňovaných účetních výkazů.

Výstupy obou programů zahrnují jednak výstupy pro jednotlivé podniky, jednak výstupy pro soubory těchto podniků.

Výstupy pro jednotlivé podniky obsahují:

Výstupy pro soubory podniků (obory, odvětví) zahrnují:

Nedílnou součástí obou programů jsou i bohaté grafické výstupy, které zvyšují přehlednost výsledků mezipodnikového srovnávání.

Programy jsou vytvořeny v jazyce FOXPRO v prostředí Windows.

Spider Analýza

Program umožňuje komplexní pohled nejenom na jednotlivé podniky, ale i na celá odvětví, a to jak v tuzemsku, tak i v některých evropských zemích. Program dodává firma Aspekt kilcullen, s.r.o. a uživateli nabízí:

Doporučená konfigurace je PC Pentium, 50 MB HDD, 32 MB RAM, Microsoft Windows 95.

Gnostický analyzátor

Program umožňuje provádět analýzu podniku pomocí metody založené na nestatistickém přístupu, kterou nazýváme gnostická teorie neurčitých dat. Program Gnostický analyzátor dat GA 5.2 dodává firma M. M. Consult.

Program je vhodný zejména pro mezipodnikové srovnávání. Mezi přednosti použitých metod patří:

Požadované programové vybavení pro spuštění GA5.2 je Microsoft Windows 3,1 nebo vyšší, PC 2 MB RAM.

V rámci probíhajícího programu výzkumu a vývoje na VŠE v Praze “Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj” dochází k budování banky databází podniků a modelů hodnocení podniků a odvětví. Zde jsme se zmínili pouze o některých informačních zdrojích. V další fázi výzkumného programu bude pozornost zaměřena nejen na mapování českého trhu, hledání dalších produktů a jejich hodnocení ale také na informační zdroje o evropských zahraničních firmách. Jako příklad takového informačního zdroje můžeme uvést databázi AMADEUS belgické společnosti Bureau van Dijk, která obsahuje podrobné finanční informace o 200 000 významných firmách z 30 zemí Evropy.