Elektronické informační zdroje pro ekonomická studia

 

 1. Elektronické informační zdroje pro ekonomická studia v lokální počítačové síti VŠE
 2. Elektronické informační zdroje nabízené akademické obci jsou v prostorách školy přístupné ze všech osobních počítačů, které jsou zapojeny do lokální počítačové sítě VŠE a rovněž jsou přístupné např. v počítačových studovnách určených k individuální práci studentů a v některých fakultních studovnách a knihovnách. Celá tato síť zahrnuje asi 1400 počítačů. Přístup do elektronického informačního servisu je adresný, tj. po přihlášení uživatele k síti školy.

  1. Informační služby na VŠE
  2. Informační služby a zdroje jsou věcně rozčleněny a jsou v současné době nabízeny v následujících rubrikách :

   Základní informační servis

   Interní informační servis

   Knihovnicko - informační servis

   Nabídka kompaktních disků

   Informační zdroje pro ekonomická studia

   Informace o studiu

   1. Základní informační servis (ZIS)
   2. Nabízí informace “běžného” nebo “každodenního” charakteru (pod tabulkou je uvedena stručná charakteristika vybraných větví):

    Novinky v ZISu

    Telefonní seznam VŠE a konzultační hodiny

    Informace o přijímacích zkouškách

    Zákon o vysokých školách

    Kalendář veřejných a neveřejných akcí na VŠE a mimo VŠE

    Nabídky stipendií, stáží a studijních pobytů v zahraničí

    Pracovní příležitosti (konkursy, volná místa a brigády)

    Zajímavé informace pro studenty a nejen pro ně

    Nabídka služeb

    Jízdní řády (vlaky, autobusy, MHD)

    Mapa Prahy

    Teletexty

    Česká republika na disku

    Veškeré nové informace, které jsou průběžně zařazovány do ZISu se asi na týden objeví ve větvi ”Novinky v ZISu”. Souběžně jsou prezentovány i ve “své” rubrice (tj. podle svého charakteru). Tato rubrika je velmi výhodná pro rychlou orientaci v aktuálně uvedených informacích.

    Elektronická verze telefonního seznamu VŠE obsahuje nejaktuálnější informace o telefonních číslech, adresách elektronické pošty, číslech místností a konzultačních hodinách zaměstnanců školy. Aplikace nabízí velice jednoduché a přehledné vyhledávání.

    Zajímavé informace o konferencích, seminářích a kurzech, přednáškách a besedách pořádaných na VŠE, v Praze, v České republice i v zahraničí jsou shromážděny v rubrice Kalendář veřejných a neveřejných akcí na VŠE a mimo VŠE. Využijte výhodné příležitosti ke zveřejnění vlastních akcí na VŠE i mimo ni! Podobná nabídka platí i o větvi Pracovní příležitosti (konkursy, volná místa a brigády), kde lze nalézt řadu aktuálních možností na získání všech druhů pracovních poměrů – trvalých, vedlejších i dočasných – na VŠE i mimo VŠE. Zveřejnění inzerátu na pracovní příležitost mimo VŠE je možné za pouhých 100 Kč !

    Kromě textových informací jsou součástí ZISu i některé aplikace, jako např. elektronicky zpracované jízdní řády Českých drah, autobusových dopravců aMHD, obsahující komplexní grafikony, nebo mapa Prahy, která umožňuje vyhledávání podle různých kritérií (např. ulice, kina, divadla, restaurace,…), obsahuje jízdní řády MHD, fotografie některých pamětihodností a mnoho dalších užitečných informací. Samozřejmostí je i možnost vytisknout si výřez mapy, kterou uživatel potřebuje.

   3. Interní informační servis (IIS)
   4. Tato služba vznikla vyčleněním větve Informace z orgánů školy v Základním informačním servisu do samostatné rubriky. Za obsah zde odpovídají orgány, kterým příslušná větev slouží k prezentaci informací. Rubrika přináší zejména komplexní informace o škole, jednotlivých fakultách a jejich aktivitách, důležité dokumenty, oběžníky a příkazy. Pro snadnější orientaci uživatele byla i zde vytvořena rubrika Novinky v IISu.

    Struktura Interního informačního servisu se ustálila v následující podobě:

    Novinky v IISu

    Statuty

    Senáty

    Vedení školy

    Rady a komise

    Program vzdělávání pracovníků VŠE

    Informace z Fakult

    Akademická psychologická poradna

    Jazykové centrum F-nadace

    Různé informace

    Koleje a menzy

    Studentské organizace a aktivity

    Odbory

    Komise péče o zaměstnance VŠE

    Sport na VŠE

   5. Knihovnicko - informační servis (KIS)
   6. se snaží nabízet služby, které by měla zajišťovat každá moderní automatizovaná knihovna (často zejména zahraniční knihovny plní úlohu databázových center a zajišťují online přístup do celé řady odborných a také placených databází). Vedle informací o Centru informačních a knihovnických služeb a o ostatních knihovnických pracovištích na VŠE obsahuje elektronicky zpracované katalogy knihoven VŠE v systému ISIS a od 1.1.1995 v systému Tinlib, informace týkající se Evropské unie, databázi publikační činnosti VŠE, databáze katalogů různých vydavatelství, bibliografické databáze s anotacemi počítačových a ekonomických časopisů. Přehled nově zařazených informací přinášejí Novinky v KISu. Struktura rubriky je následující:

    Novinky v KISu

    Centrum informačních a knihovnických služeb

    Akviziční výbor VŠE

    Knihovnicko-informační síť VŠE

    V Knihovně se právě konají výstavky…

    Společný katalog knihoven VŠE v systému ISIS (do r. 1994)

    Katalog diplomových prací v systému ISIS (1993 - 1994)

    Katalog VŠE v systému TINLIB

    Databáze literatury k akreditovaným předmětům – ISIS

    Evropské dokumentační středisko s fondem Evropské unie

    Katalogy a seznamy časopisů na VŠE

    Databáze publikační činnosti VŠE

    Katalogy vydávaných knih

    Bibliografické databáze

    Plnotextové databáze

   7. Nabídka kompaktních disků
   8. Rubrika je vyčleněna jako samostatná pouze proto, aby byla akademická obec školy upozorněna na nové možnosti a informační zdroje. Ověřené a zakoupené databáze na kompaktních discích jsou samozřejmě součástí nabídky v ostatních rubrikách podle své věcné příslušnosti, zejména však v rubrice Informační zdroje pro ekonomická studia. Kromě spustitelných aplikací ovšem v rubrice CD-ROM naleznete i seznamy kompaktních disků, které jsou půjčovány především v Mediotéce (nebo Studijní knihovně na Jižním Městě).

    1. Mediotéka – multimediální studovna Fakulty financí a účetnictví

Studovna je součástí komplexu studoven ve staré budově VŠE na Žižkově. Disponuje 14 studijními místy, 12 multimediálními PC a 1 PC pouze pro přístup do souborného katalogu VŠE Tinlib.

Poskytuje knihovnické a informační služby jak pro studenty a učitele VŠE, tak zejména pro účastníky zahraničního studijního programu CEMS.

Ve studovně jsou k dispozici plné texty k systému ABI/Inform (400 titulů na CD-ROM). Vyhledávací modul, se kterým je možné pracovat z jakéhokoliv PC v lokální počítačové sítiVŠE, obsahuje anglická abstrakta časopiseckých článků k 1500 titulům odborných časopisů. Plné texty je možné si objednat buď elektronickou cestou (e-mailMedio@vse.cz) nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na www stránkách CIKS (http://ciks.vse.cz) , či případně osobně nebo telefonicky. Přibližně 60 procent žadatelů o plné texty tvoří učitelé VŠE, kteří mají tištěné kopie zdarma, 40 procent žadatelů tvoří studenti VŠE a CEMS, kteří si za vytištění plného textu ze systému platí (2,40 Kč za 1 kopii A4, veřejnost platí 5 Kč /1 kopie).

V průběhu roku 1998 byla do této studovny lokalizována nová informační služba“English Monitoring of Czech Press”. Jde o denní monitoring českých novin s tematickým zaměřením a uspořádáním na ekonomické informace, které denně dochází elektronickou poštou. Ve studovně jsou k dispozici vytištěné a jsou nejvíce využívány zahraničními studenty CEMS. V elektronické podobě je tato služba trvale umístěna v Informačním servisu v lokální počítačové síti VŠE.

Vzhledem k tomu, že Evropské dokumentační středisko lokalizované v současné době do Knihovny P. Eislera nemá k dispozici technické vybavení, jsou kompaktní disky (CD-ROM) s materiály o Evropské unii umístěné také v Mediotéce, včetně statistických přehledů na mikrofiších.

V lokální počítačové síti studovny na bázi UltraNet jsou k dispozici tyto databáze:

   1. Informační zdroje pro ekonomická studia
   2. Rubrika Informační zdroje pro ekonomická studia vznikla z potřeby integrovat a zpřehlednit nabídku aplikací a informačních zdrojů pro ekonomická studia. Tato nabídka se totiž začátkem roku 1996 značně rozrostla díky zprovoznění serveru Ultra*Net umožňujícímu sdílení velkého počtu CD-ROMů v počítačové síti.

    Burza cenných papírů Praha a RM-Systém

    V rubrice "BCPP - předpisy" naleznete pravidelně aktualizované plné texty burzovních předpisů a další textové výstupy z Burzy. Co se týče kurzovních lístků v databázové podobě, odkazujeme na rubriku “RM-Systém a BCPP - kurzy akcií”, ve které jsou v jednom universálním programu presentována jak data z RM-Systému, tak právě z Burzy.

    Databáze hospodářských informací

    CD-ROM obsahuje pět databází:

    1) MONITOR BURZY - (2400 záznamů) obsahuje základní údaje o každém cenném papíru, souhrnné údaje o obchodování s nimi a graf vývoje kurzu na BCPP a v RM-S.

    2) MONITOR INZERCE - (30000 záznamů) obsahuje základní informace o firmě (adresa, obor činnosti,...) a informace o její inzertní aktivitě (počet, formát, cena a texty inzerátů).

    3) MONITOR TISKU - (240000 záznamů) obsahuje články o firmách, vybrané z českých novin a časopisů (včetně regionálního tisku).

    4) PROSPEKTY EMITENTŮ - (1500 záznamů) obsahuje údaje uvedené v prospektu emitenta CP, navíc popis činnosti a strategie firmy a finanční charakteristiky.

    5) ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - (16000 záznamů) obsahuje údaje zveřejňované v účetních závěrkách firem doplněné o některé poměrové finanční ukazatele. Zdrojem údajů je Obchodní věstník a SKEI (Sdružení pro kvalitu ekonomických informací).

    Registr organizací ČR

    CD-ROM obsahuje dvě databáze: Registr organizací (více než 1,6 miliónu záznamů) a Právnické osoby ČR (asi 265 000 záznamů) s podrobnými údaji o podnicích a podnikatelích (včetně živnostníků). Údaje pocházejí z Obchodního věstníku, z ČSÚ a také z databáze neplatičů firmy NEFI.

    Justis Celex

    CELEX je oficiální právní databáze Evropských společenství, vytvářená tzv. Celex Group v Bruselu. Justis Celex poskytuje rychlý a efektivní přístup k plným textům více než 100 000 právních dokumentů v sektorech 1 - 9 včetně křížových referencí a klasifikace podle subjektu. CELEX - to je přes 40 let smluv, direktiv, soudních případů a dalších dokumentů.

    Justis European Commentaries

    CD-ROM obsahuje následující právní databáze ES:

    European Update (vydávána Deloitte & Touche Europe - experty ve věcech ES) identifikuje a shrnuje účinky legislativy ES na jednotlivá klíčová průmyslová odvětví. Databáze aktuálních informací o ekonomické politice, legislativě, daňvé a právní problematice, vnějších ekonomických vztazích a rozvoji hlavních průmyslových oborů v oblasti ES.

    DTI Spearhead (produkována U.K. Department of Trade and Industry) monitoruje vývoj opatření a direktiv ES, která se týkají společného trhu a obchodu vůbec, dále zdraví, bezpečnosti práce, životního prostředí a sociálních věcí. Součástí jsou i plné texty související legislativy ES z databáze CELEX.

    Enviromental Law je databází předpisů týkajících se životního prostředí. Vychází z bsahu oficiální právní databáze CELEX.

    Fiscal Law je databází předpisů souvisejících s bankovnictvím, kapitálovými trhy, ochranou zákazníka, pojišťovnictvím, daněmi apod. Rovněž vychází z oficiální právní databáze CELEX.

    Dále jsou zde k dispozici následující texty:

    Treaty of Rome

    Single European Act

    Treaty of European Union (Maastricht Treaty)

    Agreement on the European Economic Area

    LEGSYS

    Systém LegSys produkuje Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Systém je vzhledem k tomu, kdo je jeho tvůrcem, rozhodně z právních systémů nejspolehlivější, má největší rozsah zachycených předpisů. Původně byl určen jako přehled právních předpisů, nyní má již velkou část také v plném textu. Je dodáván na CD-ROMu. Nemá anotace z právní literatury, judikáty však údajně získává od systému JuriSys.

    Česká národní bibliografie

    ČNB na CD-ROM obsahuje následující databáze:

    databáze Knihy obsahuje od roku 1983 přes 75 000 záznamů knižní produkce vydané v ČR, ke kterým ročně přibývá asi 8000 dalších. Každý záznam o knize obsahuje úplný bibliografický záznam, včetně klíčových slov a předmětových hesel.

    Články- bibliografie článků otištěných v českých novinách a časopisech od roku 1991. Periodika - databáze s bibliografickými záznamy periodik vydávaných v ČR od roku 1990 a

    Disertace- databáze disertačních prací a autoreferátů od roku 1989.

    ČNB na CD-ROM je vybavena komfortním vyhledávacím softwarem FRET, který umožňuje snadné vyhledávání, zobrazování a další zpracování jednotlivých záznamů včetně jejich exportu do ISO 2709 a dalších formátů.

    FinLit

    Anotace světových finančních časopisů, produkované Ministerstvem financí.

    ABI Inform Research

    Tato přední světová databáze obsahuje kompletní bibliografické informace a detailní abstrakta článků z více než 1100 periodik. K dispozici jsou údaje od r. 1992. Databáze je měsíčně aktualizována. Pokrývá široké tématické spektrum: účetnictví, bankovnictví, finance, pojišťovnictví, právo, management, marketing, mezinárodní vztahy, státní rozpočet, daně, doprava, telekomunikace, zdravotní péče, lidské zdroje, energetika, výpočetní technika, průmysl, životní prostředí...

    Téměř polovina všech záznamů ABI/INFORM je k dispozici v plném znění v databázi BUSINESS PERIODICALS ONDISC (BPO - U.M.I.), obsahující digitálně skenované články z více než 400 periodik, s pravidelnou měsíční aktualizací. Pokud se po najetí kurzorem na záznam objeví v dolním řádku nápis "Item Availability: CD-ROM", je jeho plný text k dispozici. Text lze získat v tištěné podobě, za cenu 5 Kč za stránku (studenti 50% sleva, učitelé zdarma). Je možno si ho buď objednat nebo osobně prohlédnout a poté vytisknout v Mediotéce, nebo objednat elektronickou poštou medio@vse.cz.

    Information Science Abstract Plus

    Poskytuje záznamy o mezinárodní literatuře v oblasti knihovnictví a informatiky z více než 450 periodik a s retrospektivou do roku 1966 a více než 200 000 záznamy. Zpracovávaná témata zahrnují problematiku vytváření abstraktů a indexů, klasifikace, informační management, vyhledávání informací on-line, vedení knihoven, telekomunikace apod.

    Library and Information Science Abstracts Plus

    LISA Plus obsahuje dvě databáze na jediném disku: LISA (Library and Information Science Abstracts) od roku 1969 a Current Research in Library and Information Science od roku 1981. Více než 125 000 citací ze 350 periodik publikovaných ve 30 jazycích v 60 zemích - pokrývá oblasti knihovnictví a zvláštních knihoven, informatiky, vyhledávání v on-line databázích, nové informační technologie a vydavatelství, audiovizuální materiály apod.

    Bookfind - CD World Edition

    Nyní zahrnuje záznamy o více než 2 miliónech publikací vydávaných v anglickém jazyce v USA, Británii, Evropě, Austrálii a Jihoafrické republice z databáze BookData, Baker&Taylor a dalších zdrojů, včetně titulů připravovaných až do roku 1996. Záznamy obsahují mj. i zatřídění publikací do více než 2000 kategorií, ceny a další. Nově je na Bookfind-CD i databáze vydavatelů a distributorů - včetně telefonního a faxového spojení.

    Findex: Worldwide Market Research Database

    Databáze obsahuje okolo 14 000 marketingových reportů z nejrůznějších oblastí výroby obchodu a služeb. Je mimořádně cenným informačním zdrojem pro manažery, marketingové specialisty a obchodníky.

    Business Source

    Měsíčně aktualizovaná databáze kombinující profily korporací, čtvrtletní výsledovky a obchodní časopisy. Pokrývá plnotextově 48 vybraných titulů plus více než 500 nejrespektovanějších publikací vztahujících se k ekonomii (např. Wall Street Journal).

    Economist on CD-ROM

    Přes dva milióny lidí ve 180 zemích čtou každý týden The Economist, autoritativní nezávislý týdeník se skutečně mezinárodním záběrem, který nabízí reportáže, komentáře a analýzy světové politiky, obchodu, finančnictví, vědy, technologie a umění. Archivní disk obsahuje ročníky 1987-1990, aktuální disk od roku 1991 je čtvrtletně aktualizován. Od roku 1991 jsou k dispozici i grafické informace.

    Times and The Sunday Times

    Databáze obsahuje články publikované v aktuálním ročníku The Times a The Sunday Times, včetně ilustrací. K aktualizaci dochází čtvrtletně.

    Automatizovaný systém právních informací (ASPI)

    Program nabízí nejen plná znění většiny právních předpisů, ale také možnost pracovat s podrobnými anotacemi článků, týkajících se právní problematiky. Jako zdroj informací slouží nejen odborné právnické časopisy, ale i periodika jako Ekonom, Profit či Hospodářské noviny. Ke každému textu program navíc nabízí čísla právních předpisů, kterých se článek týká.

    Navíc ASPI obsahuje celní sazebník a aplikaci nazvanou Zlatý disk - informační katalog o úřadech a firmách.

    Financial Times on CD-ROM

    Nejrozšířenější evropský deník čte každodenně téměř milión čtenářů ve více než 160 zemích. Každý výtisk obsahuje důležité informace v oblasti politiky, ekonomiky a financí. CD-ROM, který obsahuje plné texty článků tohoto deníku, umožňuje bleskurychle vyhledat potřebné informace o konkurenci, specifických trzích, politickém pozadí atd. Obsažené texty jsou z finálního vydání ve Velké Británii, ale obsahují i články z prvotních vydání a mezinárodní verze FT. Vyloučeny jsou zprávy agentur a tabulkové sekce - Currency, Money a Capital Markets, World Stock Markets a London Stock Exchange, dále inzerce, programy TV a rozhlasového vysílání, předpovědi počasí a statistiky, sportovní statistiky, grafika a obrázky.

    Computer Select

    CD-ROM obsahuje plné texty a abstrakty článků z více než 120 časopisů, zaměřených především na výpočetní techniku. Jeho součástí jsou dále databáze hardwarových produktů (obsahuje asi 70 000 záznamů) a databáze profilů vybraných společností (okolo 12 000 záznamů). Navíc je připojen i slovník termínů z oboru výpočetní techniky.

    CD-ROM Directory

    Aplikace obsahuje přehled vydávaných titulů CD-ROM, včetně multimediálních encyklopedií a her. Dále jsou zde k dispozici související databáze knih, periodik, firem apod.

    A-Č/Č-A slovník

    Oboustranný slovník mezi angličtinou a češtinou, který vznikl počítačovým zpracováním hesel Velkého anglicko-českého slovníku. Umožňuje vyhledat přibližně 280 000 anglických a 250 000 českých slov a sousloví.

    Current Citations

    CD-ROM obsahuje databázi zhruba 900 000 bibliografických záznamů z více než 13 000 časopisů, od roku 1993. Každý záznam obsahuje název článku, jméno autora, název zdroje, datum vydání a ISSN. Roční přírůstek se v současnosti odhaduje na už téměř na milión záznamů. Údaje jsou čerpány z British Library Document Supply Centre (BLDSC).

   3. Informace o studiu

Poslední rubrika základního menu Informačních služeb na VŠE,Informace o studiu, má poněkud jiný charakter než předcházející rubriky a je spravována Pedagogickým oddělením VŠE. Vedle přehledu aktivních předmětů akreditovaných na VŠE je zde k dispozici i např. přehled o stavu studentů přihlášených na jednotlivé kursy atd.

 1. Služby globání počítačové sítě (Internetu)

Prostřednictvím Pražské metropolitní sítě a České akademické sítě CESNET je lokální síť VŠE propojena jednak s dalšími areály VŠE v Praze (Jižní Město, Veleslavín, perspektivně i Štěpánská) i v Jindřichově Hradci a jednak se všemi ostatními účastníky celosvětové sítě Internet. Každý zaměstnanec i student školy, který má uživatelské jméno vlokální síti, může využívat služeb elektronické pošty (E-mail) k výměně zpráv jak uvnitř VŠE tak i s partnery kdekoli na světě. Jako uživatelské rozhraní systému výměny zpráv se v prostředí sítě Novell používá program Pegasus Mail.

Dále mohou uživatelé využívat telekonferenčních služeb (news) umožňujících pasivní i aktivní účast v elektronických diskusních fórech a časopisech jak v celosvětovém tak i lokálním měřítku. Na VŠE jsou v současné době obnovovány všechny diskusní skupiny distribuované v rámci sítí USENET a BITNET, i skupiny distribuované v rámci ČR. Kromě toho je v rámci sítě provozováno několik lokálních diskusních skupin pouze v rámci VŠE.

Služba InternetuWWW (World-Wide-Web) umožňuje hypertextové vyhledávání v různých dokumentech v rámci celé počítačové sítě. Školní server je možné nalézt na adrese http://www.vse.cz/. Odsud je možné kontaktovat i další WWW servery (školy, fakult, atd.). Základní stránka CIKSu je dostupná na adrese http://ciks.vse.cz/, stránka Fakulty managementu v Jindřichově Hradci na adrese http://www.fm.vse.cz

V roce 1998 začalo CIKS plně využívat www serverhttp://ciks.vse.cz pro publikování svých informací. Kromě textů z informačního servisu se na webu objevily informace o aktivitách EBSLG (European Business Schools Librarians' Group) http://ciks.vse.cz/ebslg a databázové aplikace – Telefonní seznam, Seznam studentských e-mailových adres, kompletní Anotace všech předmětů vyučovaných na VŠE http://ciks.vse.cz/predmety a Nabídka kurzů, obsahující i časy, místnosti a vyučující jednotlivých kurzů http://ciks.vse.cz/vyuka.

Na stránce CIKS lze najít také hlavní bránu k vnějším zdrojům ekonomických informací: Informační zdroje pro ekonomická studia na internetu http://ciks.vse.cz/docs/URL/. V podstatě se jedná o utříděný katalog informačních zdrojů na internetu s “hvězdičkovým” ohodnocením.

Od konce roku 1998 měli uživatelé Informačního servisu VŠE možnost vyzkoušet si práci s informacemi v prostředí online - bylo to díky testovacímu přístupu zdarma do databází společností UMI, EBSCO, H.W.Wilson a Wall Street Journal. V případě UMI se jedná o online verzi databází ABI/Inform a Business Periodicals Ondisc, které jsou ve verzi Research k dispozici na CD-ROM v Mediotéce v hlavní studovně. Na základě dobrých vztahů s producentskou firmou UMI. nám byla poskytnuta tato služba zdarma i pro rok 1999.

Výpočetní centrum připravilo programové vybavení, které umožňuje každému uživateli založit si vlastní domovskou stránku. Prostřednictvím protokolu HTTP budou dostupné i některé služby Informačního servisu. Služba WWW projde v nejbližším období několika výraznými změnami, které budou zn amenat zřetelný postup směrem ke komplexnímu informačnímu servisu jak uvnitř školy, tak i navenek, založenému na individualizaci požadavků každého uživatele a adresném přístupu. To přinese mj. další možnosti využití WWW při zpracování studijních i jiných administrativních agend nebo dodávky dokumentů na základě profilu uživatele. Služba WWW tak pravděpodobně postupně nahradí dosavadní způsob presentace informací a dat v lokální počítačové síti a stane se základem pro Intranet, tedy vnitřní výměnu dat a informací v elektronické podobě uvnitř školy.