KONCEPT INFORMAČNÍ RAFINERIE

Informační rafinerie je koncept integrace fulltextové vyhledávací technologie firmy Verity, nástrojů pro vizuální presentaci a analýzu informací firmy i2 a originálních produktů TOVEK do informačního systému organizace. Tento koncept představuje integrální propojení:

Fulltextová technologie Verity byla původně vyvinuta pro potřeby amerických zpravodajských služeb. V  současné době ji využívá nejen zpravodajská komunita ale tvoří široce akceptovaný průmyslový standard jako součást mnoha produktů pro dokument management a informačních služeb na internetu. Vynímečné vlastnosti této technologie ve spojení s nabízeným rozhraním pro zpracování širokého spektra informačních zdrojů umožňují:

 1. rychlé vyhledání těch nejdůležitějších informací k danému tématu ve velkém množství dat,
 2. automatickou a vysoce selektivní distribuci nových informací podle jejich obsahu,
 3. intuitivní prohledávání dat když se neví, co se hledá, a nacházení nových souvislostí,
 4. kvalifikovaně vyhledávat informace s využitím znalostí odborníka nebo pracovního týmu,
 5. automatické vytváření signifikantních kategorií informací obsažených v dostupných datech.

Analyst Notebook, hlavní produkt firmy i2, byl původně rovněž vyvinut pro bezpečnostní služby a to jako počítačová verze vizuální investigativní metody ANACPA. Nové produkty i2 s vazbami na relační i fulltextové databáze však representují zcela obecný nástroj pro velmi efektivní organizaci, analýzu a presentaci informací. Znalostní schémata (Intelligence Chart) umožňují:

 1. upořádání známých informací a formulací správných otázek pro nalezení těch chybějících,
 2. nalezení signifikantních souvislostí mezi velkým počtem transakcí či informací,
 3. zobrazení složitých a nepřehledných souvislostí vazeb mezi položkami databází,
 4. grafickou prezentaci informací (znalostí) shromážděných pro rozhodnutí,
 5. podporu týmové práce při shromažďování a analýz e informací.

Výsledkem vlastního vývoje TOVEK, podloženého jednak unikátními vlastnostmi uvedených technologií a jednak praktickými zkušenostmi s potřebami zpravodajské komunity, jsou originální produkty a koncepty, které jsou základem komplexního řešení Informační rafinerie:

 1. TOVEK INFOGATE - rozhraní pro jednotné zpracování různých informačních zdrojů,
 2. TOVEK BROKER – fulltextový server pro vytváření distribuované informační sítě ,
 3. TOVEK TOOLS – soubor desktop aplikací pro vyhledávání zpracování informací,
 4. TOVEK INFORATING – speciální funkce pro zařazování informací do různých kontextů,
 5. TOVEK REPORT – “znalostní dokument”, metoda integrace již vyhledaných zpracovaných informací se znalostí a prostředky pro vyhledávání dalších relevantních informací k tématu..

Výsledkem a smyslem implementace Informační rafinerie je tedy mnohem více než prohledávání dokumentů, tento koncept zahrnuje celý životní cyklus informací v organizaci:

 1. zařazování,
 2. prohledávání,
 3. analýza,
 4. distribuce,
 5. prezentace.

Informační rafinerie tak rovněž tvoří nezbytnou a velmi mocnou infrastrukturu pro podporu procesu“Competitive intelligence”. V návaznosti na “Business Inteligence” produkty firmy Hummingbird, které umožňují snadné vytěžování obsahu relačních databází a datových skladů, může TOVEK nabídnou skutečné kompletní řešení pro vytvoření manažerské nadstavby nad základním informačním systémem organizace.

Architektura Informační Rafinerie:

 1. Datové vstupy – umožňují sjednotit využívání různých interních a externích informačních zdrojů (elektronické dokumenty, skenované dokumenty, elektronická pošta, intranet / internet, agenturní zpravodajství, komerční databáze, textová data v interních databázích).
 2. Zpracovatelské moduly – umožňují nad informačními zdroji vytvořit základní přidanou hodnotu nutnou pro jejich využívání: (1) interaktivní prohledávání, (2) automatizované provádění periodických rešerší (dávková profilace) a (3) filtrování a distribuci nových informací v reálném-čase (profilace / avizování).
 3. Uživatelské výstupy – soubor aplikací umožňující (A) různé formy interaktivního vyhledávání (ad-hoc, připravené dotazy, reporty), (B) zadávání individuálních požadavků na periodické rešerše a doručování nových informací a (C) efektivní presentaci a zpracování vyhledaných a doručených informací (Tovek reporty, vizuální analýza a presentace, znalostní báze - Topiky).

Hlavní parametry Informační rafinerie:

 1. Souhrnný a jednotný přístup k širokému spektru různých  informačních zdrojů.
 2. Možnost zpracování libovolných dat nezávisle na jejich formátu a způsobu uložení.
 3. Velmi efektivní, inteligentní vyhledávání informací i pro nezkušené uživatele.
 4. Možnost uchování a sdílení znalostí pro vyhledání relevantních informací - duševní kapitál.
 5. Automatická, individualizovaná distribuce nových informací (periodicky / v reálném čase).
 6. Možnost uzpůsobení výstupů rafinerie specifickým informačním potřebám organizace.
 7. Alternativní rozhraní dle potřeb a odborné úrovně uživatelů, včetně přístupu přes intranet.
 8. Okamžitá dostupnost nových informací pro uživatele (nonstop funkce H24, 365 dní v roce).
 9. Možnost postupného rozšiřování systému z hlediska funkcí, výkonu a HW platforem.
 10. Snadná údržba databází s automatickou optimalizací a opravou chyb jejich konzistence.

Hlavní přínosy Informační rafinerie

FUNKCE

PŘÍNOSY

Automatické filtrování a doručování nových dokumentů a zpráv podle relevance jejich obsahu k individuálním potřebám uživatelů

Dozvědět se o důležitých událostech co nejdříve. Aktivní využívání informačních zdrojů v organizaci. snížit rizika z nevyužití informací.

Velmi selektivní třídění informací podle důležitosti a kontextu ke zvoleným tématům.

Snižování informačního stresu (zahlcení) pracovníků a zvýšení osobní produktivity práce.

Jednotné a jednoduché prohledávání všech dostupných informačních zdrojů.

Ochrana a lepšízúročení investic vynaložených do pořizování informačních zdrojů.

Standardizace vytváření, uchování a sdílení znalostí potřebných pro vyhledávání informací.

Tvorba a ochrana duševního kapitálu organizace. Úspory z opakovaného provádění intelektuální práce.

Inteligentní prohledávání obsahu dat – automatické vytváření skupin dokumentů s podobným kontextem, dotaz příkladem, smarizace.

Podpora kreativního využívání informačních zdrojů umožňující nacházení nových souvislostí a trendů. Hledání toho, co se neví, že se neví.

Informační rafinerie je řešením dvou hlavních problémů informační exploze:

 1. potřebné informace nelze nalézt - hledání jehly v kupce sena, která se ale neustále zvětšuje,
 2. přemíru “informací” nelze využít - “informace” bez kontextu není informace ale obtěžování.

Koncept Informační rafinerie je založen na chápání INFORMACE jako specifické komunikace mezi Zdrojem
a
Příjemcem, která Příjemci umožňuje zlepšit nebo udržet nějakou pozici , přičemž hodnota INFORMACE pro Příjemce spočívá především v: i) lepším porozumění určité situace, ii) zjištění nové příležitosti nebo hrozby, iii) upozornění na nutnost provedení nějaké činnosti.