Internet ve Středisku vědeckých informací (Metodika určení místa Internetu v SVI)
Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
Střediska vědeckých informací, knihovny, při uspokojování informačních potřeb pracovníků, zajišťují následující funkce:
a) získávání a obsluha databází bibliografických a faktografických,
b) akvizice knih, zdrojů informací
c) akvizice časopisů včetně plných textů
d) rozvoj elektronicky podporovaných služeb,
e) opodstatnění a rozvoj Internetu
Premisy:Služby Internetu - fenomén, se kterým je nucen se informační pracovník vyrovnat přizpůsobit se mu zvláště odlišnému způsobu myšlení, Internet je integrální součástí všech prostředků dostupu ke zdrojům informací.
Záměr příspěvku:
a) metodika nalezení využití a místa Internetu v SVI,
b) prostředky řešení
c) výsledky - doporučení podmínky vstupu do sítě, srovnání s ostatními zdroji informací, nalezení racionálního postupu podle kriterií - cena, frekvence požadavků, počet hitů, apod., nalézt všechny jeho prospěšné funkce Internetu. Postup podle jednotlivých typů zdrojů informací podle formy i obsahu.
Posouzení funkcí Internetu - E-mail, www stránky pasivní čtení, podíl na aktivní tvorbě
Uvedení příkladu na stránce www.aip.cz/infozdroje/farma.htm

Středem pozornosti je uživatel

        I. Stav
    V dřívějších vystoupeních, vycházejících ze zkušeností SVI SÚKL, byla soustředěna pozornost na stav zajištění vědeckých a odborných farmaceutických informací v naší republice a na prokázání toho, že internet je možné používat v těchto informačních službách. Je však stále třeba  poznávat i prokazovat co představuje fenomen Internet pro IP, jeho začlenění do služeb střediska vědeckých informací. Používání internetu zřetelně ovlivňuje charakter práce i způsob myšlení. Podstatné  je volit metodiku jeho používání tak, aby  bylo racionální a přesvědčivě prospěšné.
    Internet zasahuje do řetězců tvůrčího i informačního procesu. Je vhodné zkoumat, jak se projevuje v   jednotlivých stádiích tvůrčího procesu  vytváření poznatku: formulace cíle, předběžná fáze, pracovní fáze, dokumentačně-realizační fáze a sdělení poznatku.  Každá tato fáze, nehledě na jejich variace, si neustále vyžaduje poskytování informací. Tomu slouží informační proces se svými stadii akvizice i zpracování a uchování dokumentu i udržováním jejich fondu na jedné straně, jeho ohlášení, tvorba sekundárních a terciálních dokumentů, zajištění zpětné vazby. Internet a jeho prostředky vstupují do každého z těchto stadií, nemění však podstatu dokumentu  (samotné informace, zpřístupněné jeho pomocí - nazývaná metadata, se též stávají předmětem procesu práce s dokumentem). Uvedené  problémy nejsou specifické pro farmaceutické informace, na nich si však můžeme ukázat konkrétní ovlivnění práce IP, metodiku racionálního vstupu internetu do SVI. Základním úkolem IP je nalést primární dokument, dosáhnout racionální IT a pokrýt potřeby pracovníků obsluhované organizace na každém stadiu informačního procesu. Zvláště při použití internetu se nesmí zapomínat na uživatele - všechny služby musí směřovat k němu.
    Internet má svá specifika - síť a vyhledávání - poskytuje klasickým bibliografickým službám jen novou informační technologii, která dokonce ve svých jednotlivostech není výhradní pro internet - hypertext, hledání v plných textech. Vztah uživatele k původnímu dokumentu, primárnímu údaji se nemění, přítomnost internetu jemu a především IP může usnadnit informační proces. Nejzávažnější, prvořadá je hodnověrnost, pravdivost informace, původ i způsob jejího získání (informační technologie) je pro uživatele druhořadý.
      Snažením našeho SVI, podporořené tzv. grantem MZ ve spolupráci především s Albertinou icome s.r.o. i Minervou s.r.o., bylo zjistit a ověřit, jak v jednotlivých etapách práce IP s různými druhy dokumentů pomáhá  internet.

        II. Metodika
a) Rešerše na tema farmacie a internet: IPA (29hitů); Medline (88 hitů); metacrawler (29 hitů)
konsultace a zpřístupnění všech odebíraných produktů u fy Albertina s.r.o. a Minerva s.r.o.;
b) prověření vhodnosti  MetaCrawler  a SavvySearch: The search of all searches [TM] (včetně přehledu o vyhledávacích službách Search Engine Watch: Tips About Internet Search Engines & Search Engine Submission) i Britannica.com k vyhledávání jednotlivých dokumentů resp. jejich popisu;
c) prověření (přihlášení, prohlížení, distribuce informací uživatelům)  pravidelných  z internetovských služeb THE INPHARM WORLD REVIEW,  The World Wide Club for the Chemical Community, Pharmaceutical Online Newsletter, Biomednet, BioWorld Online, doccheck, HMS Beagle, IDRAC, MediClub, Medscape, PharmWeb News;
d) doplnění nalezených poznatků do vlastního adresáře a do stránky Zdroje informací ve farmacii;

        Jednotlivé druhy dokumentů  v SVI SÚKL:

    Obecná problematika:

    A.1.a. Internet
Prověřena literatura o Internetu, jak tištěná, tak elektronická na Internetu (s důrazem na obor farmacie) - výsledek je uveden na stránce farma.html

    A.2. Bibligrafické služby
Prověřen přístup na databáze IPA i  EMBASE   přístupem  OVID- pomocí Albertina (později bude vyhodnocen přechod z CD-ROM na Internet); MEDLINE - vzhledem k četnosti a ceně budeme používat internet ( při větší frekvenci a objemu je v některých SVI výhodné odebírat CD-ROM);
 Albertinou zprostředkován a vyzkoušen Pharmaproject  - obsah neodpovívá potřebám ústavu
spolu s  Albertinou  zjištěny podrobné informace o Sedbase - předpokládá se obnovené vydání v elektronické formě;
pomocí internetu zpřístupněny  signální informace datrabáze  Analytical Abstract (pravidelná aktualizace přes ChemWeb), a předáno pracovníkům laboratorní sekce.
 

    A.3. Časopisy
nalezeny seznamy časopisů české:
    www.zdrav.cz
    na stránce Mediclub MediClub - Sekce pro farmaceuty seznam časopisů s krátkým popisem
                                 zahraniční:
    farmaceutických na Virtual Martindale "Virtual" Pharmacy Center - Martindale's Health Science Guide
    Newsletter Access - Search Results

     Pharmacology and toxicology journals
    Titles with a full-text electronic version available direct from Lippincott Williams & Wilkins
    Medical and Pharmaceutical Links and Websites. Journal Jumpsite. Patient Support Groups
    BioMedNet Library: browse
 zpřístupněn časopis J. Chromatography Biomedicinal  - pravidelné ohlášení novéjho čísla ze stránky Chemweb a prohlížení plných textů -předáno  sekci lab. kontroly.

ProQuest -ProQuest nabídka AiP k volnému prohlížení časopisů - vybrány databázové soubory Searching: Pharmaceutical News Index, ProQuest Medical Library, search Advance : Internet and pharmaceutical ( celý rok 1997 až 1999).
Prověrka časopisů, odebíraných  SÚKL:
Advers Drug Reaction Bulletin Adverse Drug Reaction Bulletin
Adverse Drug Reaction časopis - uveden obsah a abstrakta článků (je možná subscripce) Adverse Drug Reactions - Online Services
plné znění Australien Adverse Drug Reaction AUSTRALIAN ADVERSE DRUG REACTIONS BULLETIN
australian prescriber Welcome to Australian Prescriberplný text dostupný, včetně hypertextu - citace; bez hesla.
Biologicals nalezen popis,  Biologicals
Food&Drug Inspection Monitor pouze informace o předplatném a pod.
Vaccine Vaccine informace o časopisu, možné abstractum, na plný text musí být přihlášen (předáno sekci)
 Vaccine Weekly informace o časopisu Vaccine Weekly
Good Clinical Practice Journal jen informace o vydávání
Drug Information Journal - jeho obsahy a abstrakta článků Drug Information Journal včetně plných textů,
The Medical Letter on Drugs Therapeutics je na adrese Download the Current Issue or View a Sample Issue
je též vystaveno na Pro Quest;
Prescriber´Journal index podle autorů a subjekts názvů článkůIndex dostupnost plných textu 1994-1998
The Regulatory Affairs Journal jen informace o vydávání
SCRIP dostupnost obsahu SCRIP WORLD PHARMACEUTICAL NEWS - (plné texty jen  pro předplatitele) - zřejmě má malý smysl prohlížení pomocí internetu, jestliže je zajištěno pravidelné dodávání;
Z oblastí blízkých práci v SVI nalezen časopisy a přehledy:
Library & Information Management On-line s plnými texty článků z oboru knihovnictví
SilverPlatter Health & Safety Publishing
Pharmanet Index
Drug-Related Problems Resources TOC
MEDISTYL - information services broker; representative of STN International a Derwent Information in CZ and Slovakia,  v.o.s.i.s., Národní lékařská knihovna v Praze-hlavnístránka,
U.S.NationalLibraryofMedicine(NLM);


   A5. Legislativa, lékopisy

prověřen nový zdroj sbírky českých zákonů Sagit Info Net  (uvádí plné texty za poslední dva roky)
Předpisy EU jsou zajištěny i pomocí internetu ( IDRAC mezi dvěma CD-ROM)- tato část je zpracována ( snaha dosáhnout stejného stavu i pro jiné části)
Analogický je stav v případě USA zákonů i předpisů ; dokumnetů WHO
       B. Označovací údaje
Aktualizovány a prověřeny adresy, uvedené na stránce /farma.htm, především fatofarmaka;
 
    C. Farmaceutické vlastnosti
Aktualizovány a prověřeny adresy, uvedené na stránce /farma.htm.
Srovnání stránky www. aislp.htm s lokální databází  - 3min 30 sec proti 25 se (nalezení SPC konkrétního léku)

hlášení NÚ z Anthony Howarth [ajh@nessie.mcc.ac.uk], zprávy předávány příslušnému oddělení

    III. Praktické vývody
Péče o internetovské adresy:  zápis,  prověřování v bookmarkeru,  přenos;
Vytvářet vlastní adresář s možnost popsání  zdroje - a to lze jen pomocí vlastní *.html stránky a seřazení  adres podle vlastního vytvořeného schematu (např. */farma.htm) - problém individuální a presentace.
Naučit se pracovat s programem tvorby www. stránek pomocí  netscape (composer) nebo i-explore(FrontPage Editor).
a) přenos adresy z browseru (bookmarkeru)
b)úprava a zpracování stažených www stránek ( resp. jejich částí)

Práce s vyhledávacímni stroji  a seznamy adres internetovských.
vyhledávače - též nové zdroje www. stránek
-v obou případech je úkolem IP nalést ty, které obsahují primární dokumenty
Sledovat pomocí nich informace o každém dokumentu (potřebného pro uživatele) včetně sledování updatu,
Vytipovat stránky, které je vhodné periodicky sledovat (zápis např. v organiseru), nalést systém pravidelného upozornění, ověřování platnosti adres streánek a údajů na nich.
K zasílání tištěných informací   je spolehlivé  převádět je scanerem do el. formy a zasílání e-mail .
 

Mýty: Zvrat je spíže při přechodu z tištěné formy na elektronickou, kdy se způsob práce se zdroji i databázemi v SVI (i v jejich součástí knihovně) zásadně změnil.
Internetový obchod - komunikace s dodavatelem pomocí e-mailu a prohlížení jeho stránek - a nemusí se to zvlášť vyhlašovat.
Globalizace - není novinka Internetu, jen ji zintenzivňuje a více na ní upozorňuje; především informační pracovníci takto vždy pracovali.

Závěr:
internet je třeba zavést do střediska vědeckých informací , nalést jeho místo v celém rozsahu informační činnosti a
vytvořit systém přístupu k dokumentům s pomocí všech prostředků tak, aby uživatel byl včas, v plném rozsahu, uspokojivě a spolehlivě  obsloužen.