Komunikační strategie o evropských záležitostech před vstupem České republiky do Evropské unie
Petr Kubernát, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
Podstata komunikační strategie vychází z potřeby veřejnosti být informována o Evropské unii a zároveň z povinnosti státní správy aktivně informovat co nejširší vrstvy veřejnosti o všech výhodách a dopadech, které vstup naší republiky do EU přinese. Komunikační strategie vychází ze zásady objektivity a vyváženosti informací, jejímž úkolem je zabezpečit dostatečný přísun jak všeobecnějších informací nejširší veřejnosti, tak vhodně strukturovaných informací specifickým skupinám (podnikatelé, vzdělávací instituce, zemědělci atd.). 
Nechceme pouze přinášet informace, ale chcem zároveň vyvolat dialog s co nejširší veřejností, abychom zjistili její informační potřeby, její spokojenost či nespokojenost s druhem a způsobem přinášených informací. Zároveň bychom rádi přispěli k tomu, že za pomocí dostatku objektivních informací si každý občan vytvoří svůj vlastní názor na vstup České republiky do Evropské unie, který bude moci vyjádřit v referendu. Komunikační strategie je dlouhodobým procesem, jehož pokračování je, jak vyplývá i ze zkušenosti členských zemí EU, nezbytné i po dosažení plného členství v unii.

 
Hlavní téze vystoupení

1. Charakter komunikační strategie

- vyvážené a objektivní informování o pozitivech a dopadech budoucího členství ČR v EU
- nejenom přinášet informace nejširší veřejnosti, ale také s ní vést dialog
- probudit zájem o Evropskou unii je strategickým cílem

 2. Časový harmonogram komunikační strategie

- charakteristika jednotlivých etap  a fází komunikační strategie (přípravná fáze, etapa před a po     referendu,
- etapa po vstupu do EU
 

3. Cíle komunikačního působení

- nejširší veřejnost
- konkrétní specifické skupiny
-regionální i místní úroveň

4. Řízení a koordinace komunikačního procesu

- meziresortní koordinace a Poradní výbor pro implementaci Komunikační strategie
- koncepční vedení (Rada pro komunikační strategii, Pracovní sekce, Koordinační skupina)
- operativní vedení (odbor komunikační strategie a vzdělávání - MZV)
- zpětná vazba a reflexe strategie

5. Financování komunikační strategie

- příspěvky z programu Phare
- finanční zdroje ze státního rozpočtu

6. Produkty komunikační strategie

- tzv. pasivní projekty a produkty (oficiální publikace, letáky, brožury, průvodci)
- interaktivní formy  informování nejširší veřejnosti, ale i specifických skupin (Evropské dny v regionech, semináře, kulaté stoly, diskusní pořady, média, listárna  na internetovém serveru Euroskop
 

17.4.2000
P.Kubernát