Nové trendy vo využívaní systému CDS/ISIS
Danica Zendulková, Centrum VTI SR, Bratislava
Databázový a rešeršný systém CDS/ISIS bol vytvorený v UNESCO v roku 1985 ako nekomerčný systém pre automatizáciu malých a stredných knižníc. Za obdobie svojej existencie prešiel dlhým vývojom. Okrem tradičnej verzie pre operačný systém MS DOS je v súčasnosti k dispozícii aj vo veziách pre operačný systém UNIX a WINDOWS. Hlavne posledne menovaná verzia poskytuje používateľom CDS/ISIS doteraz nepoznané možnosti. Okrem kompatibility s prostredím Windows sú to hlavne hypertextové funkcie.
Atraktívnou možnosťou pre inštitúcie, poskytujúce služby verejnosti, je aj sprístupňovanie báz dát, vytvorených pod CDS/ISIS cez internet. Na tento účel existuje viacero softvérových balíkov, bezplatne ponúkaných záujemcom cez internet.

 

Úvod

Databázový a rešeršný systém CDS/ISIS sa vďaka dátumu svojho zrodu pravdepodobne stal nestorom v súčasnosti využívaných knižničných programových systémov. Pri jeho kolíske stál už v roku 1985 Gianpaolo del Bigio z medzinárodnej kultúrnej organizácie UNESCO. Práve on sa stal otcom myšlienky vytvorenia používateľsky jednoduchého, nekomerčného systému, ktorý by našiel uplatnenie v malých a st redných knižniciach hlavne v rozvojových krajinách.

Odvtedy uplynulo už 15 rokov. CDS/ISIS svojím uplatnením v praxi výrazne presiahol pôvodné zámery jeho tvorcov. Výsadnou doménou jeho použitia nezostali knižnice v rozvojových krajinách. Rozšíril sa v oblasti školstva, kultúry, štátnej správy i v iných inštitúciách a funguje ako univerzálny databázový systém. UNESCO eviduje niekoľko desiatok tisíc používateľov tohto systému vo viac ako sto krajinách všetkých svetadielov, vrátane najvyspelejších štátov.

CDS/ISIS sa za dlhé obdobie svojej existencie pružne prispôsobuje vývoju v oblasti výpočtovej techniky a potrebám používateľov. UNESCO, reprezentované následníkom nedávno zosnulého G. del Bigia, Davidom Stortim, vyhovelo početným žiadostiam a napriek rozpočtovým obmedzeniam ďalej pokračuje vo vývoji a distribúcii tohto systému.

 

 

Vývoj CDS/ISIS a jeho aktuálna ponuka

CDS/ISIS je po celý čas svojej existencie šírený po svete prostredníctvom národných distribútorov. V súčasnosti však jeho propagácii výrazne prichádza na pomoc internet. Webová stránka UNESCO obsahuje samostatnú podstránku, venovanú systému CDS/ISIS. Nájdeme tu množstvo informácií, odkazov a adries, zaujímavých pre používateľov tohto systému.

Pripomeňme si vývoj CDS/ISIS tak, ako ho zaznamenal jeho tvorca - UNESCO:

December 1985: Bola vytvorená verzia 1.0 . Používala sa na počítačoch typu IBM PC/XT s 256 kB RAM a obmedzenou kapacitou pevného disku. Verzia 1.0 pozostávala zo 6 oddelených programov, ktoré vykonávali rôzne funkcie. Počet záznamov v báze bol limitovaný počtom 32 000.

Marec 1989: Verzia 2.0 zjednotila viaceré programy do jedného. Maximálny počet záznamov v báze sa zvýšil na 16 000 000. Nachádzala sa tu prvá verzia programovacieho jazyka CDS/ISIS Pascal. Pan American Health Organization ukladá prvé bázy, vytvorené pod CDS/ISIS na CD-ROM.

Jún 1992: Verzia 3.0 podporuje lokálnu sieť (LAN). Vývoj UNIX verzie.

November 1997: CDS/ISIS pre Windows(WinISIS), verzia 1.0.

 

V súčasnosti UNESCO udržiava tri plne kompatibilné verzie software CDS/ISIS pre rôzne hardwarové a softwarové platformy. Tieto verzie zohľadňujú potreby používateľov a technický vývoj. Sú to nasledovné verzie:

Na Slovensku sa od roku 1993 distribúciou CDS/ISIS zaoberá Centrum vedecko-technických informácií SR, predtým Slovenská technická knižnica. Za celé obdobie existencie tohto softvéru (údaje do roku 1993 pochádzajú z evidencie Inorgy Praha) bolo zaevidovaných približne 600 držiteľov licencií.

Popularita CDS/ISIS (nielen) na Slovensku neklesá. Je to tak hlavne vďaka novinkám, ktoré UNESCO pre používateľov systému pripravuje. Najvýznamnejším vylepšením v posledných rokoch je windowsovská verzia CDS/ISIS - WinISIS. S rozširovaním významu internetu sa však rozširuje aj ponuka nadstavbových programov, ktoré umožňujú vystavovanie báz dát, vytvorených pod CDS/ISIS na internete. Tieto programy síce nie sú z dielne UNESCO, avšak svojou kompatibilitou s CDS/ISIS ako aj filozofiou bezplatnej distribúcie ponuku UNESCO logicky dopĺňajú.

 

 

WinISIS - CDS/ISIS pre Windows

 

WinISIS je vlastne tradičný dosovský CDS/ISIS transformovaný do prostredia Windows. Ide teda o modifikáciu dosovskej verzie tohto systému. WinISIS dokáže pracovať s tými istými bázami, ktoré boli už vytvorené pod staršími verziami CDS/ISIS. Najväčšou zmenou oproti dosovskej verzii je zmena dizajnu systému. Funkcie WinISISu približne zodpovedajú tradičným isisovským funkciám, známe isisovské menu sa tu však nevyskytuje.

Obsluha WinISISu je prácou s Windows. Z tejto skutočnosti vyplývajú aj požiadavky na používateľa. Používateľ WinISISu by mal mať skúsenosti s prácou pod Windows a mal by aspoň čiastočne poznať CDS/ISIS a jeho možnosti. Trochu vyššie požiadavky sú kladené hlavne v začiatkoch používania tohto softvéru, na správcu systému CDS/ISIS. Vyplývajú hlavne zo širších možností nastavovania systémových parametrov oproti CDS/ISIS pre MS DOS.

Aktuálna verzia WinISIS 1.31 obsahuje kompletnú ponuku isisovských funkcií vrátane definovania a úpravy definície báz dát, úpravy systémových parametrov dialógovým spôsobom, prijateľných aj pre bežného používateľa. Je použiteľná samostatne, bez inštalácie CDS/ISIS pre MS DOS. V neposlednom rade má táto nová verzia zahrnuté viaceré vylepšenia v oblasti hypertextových funkcií a hlavne v práci s inými typmi dokumentov (obrázkami, súbormi MS WORD a pod.) ako s doplnkom báz dát.

WinISIS obsahuje niektoré funkcie, ktoré CDS/ISIS pre MS DOS vôbec nepoznal. Sú to tieto funkcie:

 1. Nastavenie tlače prostriedkami Windows. Výber z preddefinovaných tlačiarní.
 2. Možnosť prezerania údajov v delenom okne v zobrazovacom formáte, ako aj v ASCII tvare.
 3. Nastavenie veľkosti písma v záznamoch, zobrazovaných na ob razovke.
 4. Tlač aktuálnej strany.
 5. Kopírovanie záznamov do vyrovnávajúcej pamäte.Táto funkcia umožňuje prenášať záznamy na ďalšie spracovanie, napr. do MS WORD.
 6. Nastavenie profilu. Možno si vybrať z viacerých vytvorených profilov(menu) dialógovým spôsobom a aktivizovať ho. Oficiálna verzia obsahuje dva profily. Okrem kompletnej verzie je to verzia READ-ONLY. Používateľ si môže vytvárať aj vlastné profily. Tvorba profilu spočíva v zrušení prístupu používateľa k niektorým funkciám.
 7. Zmena definičných parametrov d ialógovým spôsobom v rámci systému.
 8. Možnosť dávkového opravovania vložených dát (na spôsob všeobecne známych a rozšírených programov na opravovanie dát v CDS/ISIS pre MS DOS, napr OPRAV.PCD).
 9. Usporiadanie viacerých otvorených okien spôsobom, používaným vo Windows.
 10. Automatické generovanie rôznych typov formátov zobrazenia, vrátane formátu, obsahujúceho znaky HTML pre vystavenie záznamov z bázy CDS/ISIS na domovskej stránke.

Z týchto nových funkcií si ľahko môžeme odvodiť viaceré prednosti WinISISu oproti CDS/ISIS pre MS DOS. Napríklad:

Jediným vážnejším obmedzením je skutočnosť, že do WinISISu zatiaľ nie je možné doprogramovať nové voľby činností (menu exity). Programovací jazyk PASCAL je možné používať len na tvorbu formátových exitov. V praxi to znamená toľko, že tí používatelia, ktorí majú pod CDS/ISIS naprogramovaný napríklad výpožičný systém, nemôžu túto aplikáciu mechanicky preniesť pod WinISIS. Skupina používateľov rôznych aplikácií a nadstavieb má dve možnosti:

Prvou z nich je nainštalovať si dvojitý prístup k báze z obidvoch verzií CDS/ISIS (t.j. z CDS/ISIS pre MS DOS - najnovšia verzia je 3.08, ako aj z WinISIS). Zachová sa tým možnosť používať dosovskú aplikáciu (napr. výpožičný systém), ale aj využívať vymoženosti WinISISu. Používateľ sa v prípade takejto inštalácie sám rozhodne, ktoré základné funkcie obidvoch verzií systému bude vykonávať pod WinISISom, a ktoré ešte pod dosovskou verziou CDS/ISIS.

Druhou, síce náročnejšou, ale oveľa perspektívnejšou možnosťou je preprogramovanie dosovských aplikácií pod WinISIS. I keď je táto práca na prvý pohľad pomerne obtiažna a zdĺhavá, nie je neefektívna. Treba však zmeniť filozofiu vytvárania väčšiny aplikácií.

Odmyslíme si možnosť použitia knižnice funkcií pre prácu s isisovskou bázou dát ISISDLL (vytvorenej v brazílskej BIREME), možnosť použitia ktorej bude vraj už čoskoro tvorcami zabudované priamo do WinISISu analogicky ako voľbaA - Programovanie v dosovskej verzii CDS/ISIS. Budeme uvažovať len o použití formátovacieho jazyka WinISIS.

Formátovací jazyk WinISISu je podstatne silnejším nástrojom, ako to bolo u dosovskej verzie CDS/ISIS. S je ho využitím dokážeme vyriešiť rôzne úlohy, ktoré boli v dosovskej verzii CDS/ISIS bez použitia programátorského rozhrania CDS/ISIS Pascal nerealizovateľné. Ide o rôzne nadstavbové funkcie systému práce s dokumentami knižnice, vrátane evidencie výpožičiek.

Názorným príkladom možností WinISISu je aplikáciaEvidencia firemnej literatúry. Táto aplikácia bola vytvorená pre potreby CVTI SR pred niekoľkými rokmi pod CDS/ISIS pre MS DOS Pozostáva vlastne z dvoch báz: z bázy firemných dokumentov a z bázy firiem. Paralelné sprístupnenie týchto dvoch báz v CDS/ISIS pre MS DOS si vyžadovalo vytvorenie sústavy programov v CDS/ISIS Pascale. Vo WinISISe tieto bázy, prepojené cez pole Názov firmy, možno súčasne sprístupniť prostredníctvom použitia hypertextovej funkcie. Z bázy dokumentov sa možno kliknutím prepnúť do bázy firiem, aby sme získali adresu príslušnej firmy. Bola vytvorená aj opačná hypertextová linka, čiže z adresára firiem sa môžeme dozvedieť, koľko má konkrétna firma zaevidovaných dokumentov v báze dokumentov a kliknutím sa môžeme prepnúť na jednotlivé zodpovedajúce záznamy (obr. 1).

 

Obrázok 1 Záznam z bázy firiem a kliknutím aktivizovaný firemný dokument.

Používateľ má pred sebou na obrazovke dve otvorené okná. V každom z nich je informácia z inej bázy, avšak sú to informácie, ktoré spolu súvisia.

Ďalším príkladom je báza dátPeriodiká. Súčasťou bibliografického popisu odoberaných časopisov sa stala aj internetová adresa - URL Ak evidujeme periodiká pod WinISISom, môžeme priamo z bázy dát kliknutím aktivizovať internetový prehliadač a zobraziť príslušné URL, evidované v báze (obr. 2).

 

Obrázok 2 Záznam o časopise s hypertextovou linkou na URL

 

 

WinISIS umožňuje vytvoriť aj pomerne jednoduchý a používateľsky atraktívny výpožičný systém. Pomocou hypertextovej linky môžeme z evidencie dokumentov nahliadnuť do evidencie výpožičiek. Máme tak k dispozícii nielen fond knižnice, ale okamžite vieme, či je zvolený dokument k dispozícii a kliknutím na text Posledná výpožička zistíme, kto ho má požičaný. Podobne môžeme evidovať aj čitateľov. Báza čitateľov je hypertextovou linkou prepojená s bázou, obsahujúcou fond knižnice. Pri zobrazení záznamu o konkrétnom čitateľovi teda vidíme nielen zoznam signatúr vypožičaných dokumentov spolu s dátumom výpožičky, ale môžeme sa kliknutím na požadovanú signatúru (je podčiarknutá) dostať priamo na bibliografický popis dokumentu (obr. 3). Evidencia výpožičiek s dátumom požičania, výpožičnou lehotou a dátumom vrátenia umožňuje tlačiť potvrdenky o vypožičaní dokumentu, vrátenky, upomienky a pod. Rovnako sa pomerne ľahko dá zistiť aj prehľad počtu výpožičiek konkrétneho dokumentu a iné štatistické údaje.

 

Obrázok 3 Údaje o čitateľovi so zoznamom výpožičiek a kliknutím aktivizovaný záznam o dokumente

 

Treba zdôrazniť, že výpožičný systém, ani ďalšie uvádzané aplikácie nie sú súčasťou štandardného programového balíka WinISIS. Sú to aplikácie, vytvorené nástrojmi WinISISu ako nadstavba a sú využívané v CVTI SR zatiaľ hlavne na demonštračné a školiace účely. Preneseniu výpožičného systému pod WinISISom z roviny experimentu do praxe nestoja však v ceste žiadne technické prekážky. Objavenie sa rôznych profesionálnych aplikácií, vytvorených na báze WinISISu na softvérovom trhu je určite otázkou veľmi blízkej budúcnosti.

 

Vystavovanie báz dát CDS/ISIS na internete

Nie všetci používatelia CDS/ISIS vedia o možnosti priameho vystavovania báz dát CDS/ISIS na internete. Je to spôsobené hlavne skutočnosťou, že UNESCO neponúka priamo hotové programy na tento účel tak, ako už roky distribuuje CDS/ISIS.

Problematika sprístupnenia báz dát na internete je trochu zložitejšia a vyžaduje si aj prácu systémového administrátora, resp. správcu WWW stránky.Pred tým, ako sa rozhodneme uvažovať o sprístupňovaní báz dát CDS/ISIS na internete treba brať do úvahy niekoľko hľadísk. Pri rozhodovaní sa, akým spôsobom sprístupniť dáta, evidované pod CDS/ISIS, treba brať do úvahy niekoľko hľadísk:

Máme viac možností, ako sprístupniť dáta cez internet:

 1. Sprístupniť celé bázy ich umiestnením priamo na WWW server.
 2. Nevystavovať priamo bázy vytvárané pod CDS/ISIS, ale konvertovať ich pod iné (finančne náročnejšie) programové systémy, ktoré umožňujú prezeranie dát cez internet.
 3. Vystavovať nie celé bázy dát, ale len ich určité časti tak, že ich v textovom tvare zaradíme do HTML stránok.

Z charakteristiky týchto možností vyplýva, že dáta môžu byť sprístupnené tak, že v každom časovom okamihu odrážajú aktuálny stav. Každá zmena (pridanie nového záznamu alebo modifikácia už existujúceho záznamu) je okamžite po ukončení aktualizácie viditeľná aj cez internet. Tento spôsob vystavenia dát nazveme dynamický. Ak sa však vytváranie a aktualizácia bázy uskutočňuje na inom mieste, než na webovskom serveri, je potrebné v určitých časových intervaloch uskutočňovať aktualizáciu vystavenej bázy, alebo domovskej stránky, obsahujúcej údaje z bázy. Ak vystavené údaje nezodpovedajú vždy skutočnému stavu dát v báze, ide o statické vystavenie údajov.

Vo svete existuje väčšie množstvo dynamických programov, ktoré umožňujú prehliadanie báz dát, vytvorených pod CDS/ISIS priamo na internete, bez konverzie alebo kopírovania do iného tvaru. Niektoré organizácie, predovšetkým veľké knižnice v rôznych štátoch , už majú takto sprístupnené svoje fondy (obr. 4).

Programy sa líšia aj tým, či sú predmetom komercie, alebo sú záujemcom voľne ponúkané na internete. Ďalším kritériom výberu príslušného programu je skutočnosť, pod akým softvérom funguje WWW server, na ktorom chceme bázy vystavovať. Existujú programy, spolupracujúce s WINDOWS95, WINDOWS NT alebo s UNIXom.

Vo svete najznámejším a pravdepodobne aj najuniverzálnejším a najprepracovanejším takýmto programom je WWWISIS. Ide o CGI program, slúžiaci pre vstup báz, vytvorených pod CDS/ISIS, cez webovský interface. Program bol vyvinutý v brazílskej BIREME/PAHO/WHO (Latinskoamerické a karibské informačné centrum ), ktorá ho aj distribuuje. Je to kompletná knižnica jazyka C, ktorá umožňuje vykonať takmer všetky funkcie CDS/ISIS. Pre spustenie WWWISISu na webovskom serveri treba napísať jednoduchý shellovský skript alebo program v jazyku C. Softvér je prístupný pre DOS a UNIX. DOS verzia je plne kompatibilná s CDS/ISIS 3.08. Pre UNIX verziu treba vytvoriť, importovať a zinvertovať bázu pod UNIXom cez iso súbory. WWWISIS je mnohofunkčný program a jeho výsledky závisia od tvorivosti programátora.

Inštitút vedeckých a technických informácií Číny vyvinul softvérový produkt, nazvaný Taiyi. Umožňuje jednoduchý prístup do báz, vytvorených pod CDS/ISIS cez WWW server. Produkt umožňuje vyhľadávať záznamy v bázach vo forme všetkých prístupných pft súborov.

WEBSIS je produktom rakúskeho Infocentra . Je to CGI aplikácia, napísaná v jazyku C . Umožňuje, rovnako ako predchádzajúce programy, vyhľadávať v isisovských bázach cez internet. WEBSIS existuje v troch verziách: pre operačný systém Linux a pre dve verzie FreeBSD. Tento program bol použitý aj v CVTI SR.

Niektoré ďalšie programy sú uvedené na obrázku 4. Podrobnejšie informácie o nich možno získať prepnutím sa na príslušné URL z domovskej stánky UNESCO.

 

Obrázok 4 Domovská stránka UNESCO s informáciami o softvéri a vystavených bázach vo svete

 

 

Šírku problematiky sprístupnenia dát, vytváraných pod CDS/ISIS je možné ilustrovať na príklade CVTI SR. Vychádzali sme z technických a softvérových prostriedkov, ktoré sme mali k dispozícii. WWW server v CVTI SR pracuje pod operačným systémom UNIX - verzia FreeBSD. V CVTI SR sme však dovtedy používali len CDS/ISIS pre MS DOS, pracujúci v sieti Novell Netware.

V prvom rade bolo preto potrebné nainštalovať CDS/ISIS pre operačný systém UNIX. Vo svete sa táto verzia používa viac, ako u nás. Preto sme pri jeho inštalácii využili skúsenosti účastníkov medzinárodnej elektronickej konferencie CDS-ISIS.

Pri inštalácii bolo potrebné urobiť aj určitú systémovú úpravu konfiguračného súboru operačného systému UNIX. Nasledovala konverzia báz CDS/ISIS z prostredia MS DOS pod UNIX.

Po uskutočnení týchto krokov je možné zabezpečiť prístup používateľa k bázam dát cez internetovskú funkciu TELNET. Vytvorením programov v CDS/ISIS Pascale sa dá zvýšiť používateľský komfort pri vyhľadávaní na prijateľnú mieru. V CVTI SR sme sa však nechceli uspokojiť s týmto čiastočným riešením. Chceli sme dosiahnuť taký stav, aby sa používateľ mohol dostať k vystaveným dátam priamo z domovskej stránky CVTI SR, kliknutím na jednu z volieb menu. Okrem jednoduchého prístupu ďalšou výhodou je skutočnosť, že používateľ pracuje štandardným spôsobom , bežným pri práci s internetom Pri vyhľadávaní sa riadi návodom, uvedenom na domovskej stránke a nemusí vôbec poznať CDS/ISIS.

Preto sme pristúpili k výberu vhodného softvéru, umožňujúceho prístup priamo k isisovským bázam dát cez internet. Objektom testovania sa stal softvér, voľne distribuovaný cez internet. Vzhľadom na nainštalovanú verziu UNIXu sme sa rozhodli použiť program WEBSIS, vytvorený špeciálne pre túto verziu v rakúskom Infocentre (http://www.infocentre.com). Program, skopírovaný cez internet si vyžadoval inštaláciu a prispôsobenie na podmienky CVTI SR.

Program sme prispôsobili tak, že umožňuje vyhľadávanie v bázach dát Knihy, Periodiká, Firemná literatúra, EDIS a EUROP.Na obrázku 5 a 6 vidno postup pri rešeršovaní v báze dát kníh. Chceme nájsť knihu s tématikou hypertextu. Dotaz zadáme tak, aby nám systém našiel tie knihy, ktoré majú slovo hypertext v názve alebo v kľúčových slovách (obr. 5).

 

 

 

Obrázok 5 Rešeršovanie v báze kníh CVTI SR

 

 

Systém našiel 37 záznamov (obr. 6). Kliknutim na niektorý vyhľadaný záznam si ho zobrazíme v kompletnom formáte, definovanom v CDS/ISIS. Ak chceme postupne zobraziť viac záznamov, vyznačíme si ich kliknutím na štvorček vľavo od názvu. Vyhľadané a zobrazené knihy si možno priamo z internetovej stránky rezervovať v knižnici cez e-mail (obr. 5).

Sprístupnenie báz dát vytváraných pod CDS/ISIS cez internet je finančne, technicky aj kapacitne nenáročný spôsob, ako umožniť prístup k údajom pre veľké množstvo používateľov internetu. Nie je potrebné kupovať žiadne drahé programové vybavenie, ani objednávať si finančne náročné služby softvérových firiem.

Táto možnosť použitia programu CDS/ISIS určite zaujme hlavne verejné knižnice a iné inštitúcie, disponujúce dátami, zaujímavými pre verejnosť, ale aj všetky organizácie, ktoré už majú alebo si práve vytvárajú vnútropodnikové intranetovské aplikácie.

Obrázok 6 Vyhľadané záznamy

 

 

Záver

Záverom možno konštatovať, že práca v modernej knižnici už nespočíva len v tradičnom sprístupňovaní fondu čitateľom. Klasická knižnica sa z “požičovne” mení na informačné stredisko, ktoré okrem poskytovania výpožičných služieb pomáha čitateľovi získať oveľa širšie informácie. Knihovníkovi, resp. informačnému pracovníkovi prichádzajú na pomoc výdobytky techniky. Ide jednak o internet a jeho funkcie, o prístup do rôznych báz dát, o multimediálne nosiče informácií, ale hlavne o adekvátne evidované a usporiadané informácie o fonde knižnice, resp. o iných prístupných dokumentoch.

Knižnice si pri svojej automatizácii vyberajú z pomerne širokej ponuky rôznych systémov. Zohľadňujú pritom nielen zámery poskytovať služby čitateľom na vysokej úrovni, ale musia brať do úvahy hlavne ekonomické podmienky svojho fungovania. S potešením preto konštatujeme, že z finančného hľadiska najmenej náročný knižničný softvér CDS/ISIS udržiava kroks globálnym vývojom v oblasti výpočtovej techniky a preto zostáva pre malé a stredné knižnice stále zaujímavým prostriedkom automatizácie.

 

 

Literatúra

 1. CDS/ISIS for Windows. Reference Manual. Version 1.31. (On-line manuál), UNESCO Paríž 1998
 2. Zendulková, D.:Systém WinISIS - CDS/ISIS pre Windows verzia 1.31, Bratislava, CVTI SR 1999,159 str.
 3. Zendulková, D.:WinISIS - systém CDS/ISIS v prostredí Windows. In: Národní knihovna roč. 10, č.3/1999, str. 143-149
 4. Zendulková, D.:Vystavovanie báz dát, vytváraných pod CDS/ISIS na internete. In: Knižnice a informácie roč. 31, č. 5/1999, str. 183-188
 5. http://www.unesco.org/webworld/isis/isis.htm
 6. http://www.sltk.stuba.sk