Postavení a role knihovníka při evidenci a hodnocení publikační činnosti - Užívání a zneužití bibliometrických ukazatelů
Milan Špála, Alena Malečková, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Knihovny jsou obvykle součástí institucí, z nichž vycházejí publikační výstupy, představující konkrétní výsledky činností pracovníků těchto vědecko-výzkumných a vzdělávacích ústavů. Zvláště se to týká univerzitních knihoven a knihovníků. Postavení knihovníka při evidenci a hodnocení publikačních aktivit závisí na jeho osobních zkušenostech při publikování výsledků vlastní odborné knihovnické činnosti a na podrobných znalostech zvyklostí písemné prezentace výsledků ve vědním oboru, na nějž je daná instituce zaměřena. Další podmínkou pro úspěšnou a produktivní evidenci publikační činnosti vědecko-vzdělávacích zařízení jsou knihovníkovy dokonalé znalosti bibliografických (databázových) knihovnických pravidel, ale i jejich praktické aplikace v dané vědní disciplíně. (Nebezpečí střetu mezi knihovnickou teorií a každodenní mezinárodní vědeckou praxí.) Při hodnocení publikační aktivity je rolí knihovníka být schopen doporučit a správně obhájit bibliometrické indikátory, odpovídající typům publikací, jejich počtu, ale zvláště publikačním zvyklostem daných vědních oborů. Nedostatečné zkušenosti knihovníků z vlastní výzkumné a publikační činnosti mohou vést k nepřiměřenému až chybnému použití bibliometrických indikátorů. (Diskreditace až zneužití bibliometrických indikátorů výkonnosti). Nezastupitelnou rolí knihovníků při hodnocení publikační výstupů je dbát a důsledně prosazovat korektní interpretaci výsledků zjištěných bibliometrickými postupy. V současné době lze leckdy charakterizovat postavení vysokoškolské knihovny tak, že se nachází uprostřed vědy na jejím okraji. Pouze cílevědomý přesun knihovních aktivit ke středu vědecko-výzkumného dění, zajistí knihovníkům respektované postavení a nepostradatelnou roli při evidenci a hodnocení publikačních činností.