Profesionální informační služby zvyšují úroveň manažerské kultury v českých podnicích: projekt Informačního střediska rozvoje managementu
Petra Jedličková, Národní vzdělávací fond, Praha
Transformace spolecnosti na spolecnost informacni nespociva pouze v zavadeni novych komunikacnich a informacnich technologii, ale predpoklada zmeny v delbe prace, rozhodovacich procesech a rizeni. Uspesnost transformace v ceskych podnicich proto ve velke mire zavisi na informacni gramotnosti jejich managementu.

1. Lidský kapitál jako budoucnost české společnosti

 

Změny, které se odehrávají ve společnosti v procesu transformace na informační společnost (nebo společnost znalostní) zasahují do všech jejích sfér: ekonomické, sociální, politické i kulturní. Tento trend byl nastartován díky globalizačním tlakům a především pronikání informačních a komunikačních technologií (ICT) do všech oblastí lidské činnosti. Dochází tak k výrazným změnám v nárocích na vzdělání a schopnosti pracovní síly, organizaci a dělbu práce a způsob řízení. Síťová ekonomika zakládá své bohatství na lidském kapitálu, tedy schopnostech lidí vytvářet a sdílet informace, znalosti a know-how a zakládat tak své jednání na analytické práci a strategickém využití informací. Právě lidský kapitál může být jednou z mála konkurenčních výhod České republiky na evropském a globálním trhu a proto je strategické zaměřit investice právě do rozvoje lidských zdrojů. Kromě toho, že k tomu ČR vede tradice, je prokazatelné, že státy, které učinily rychlý skok ke zvýšení konkurenceschopnosti svých ekonomik či dlouhodobě patří mezi silné konkurenty, významně investovaly v minulosti do rozvoje lidských zdrojů a tento trend neopouštějí.

 

2. Trendy v rozvoji lidských zdrojů

Trendy v přípravě lidí pro prostředí síťové ekonomiky směřují k posilování funkční a informační gramotnosti, flexibilitě a orientaci, kdy je logicky kladen důraz na celoživotní vzdělávaní. Tyto kvality se pak stávají konkurenční výhodou jednotlivce na pracovním trhu, podniku, státu či regionu. Technické zabezpečení informačních toků je nezbytné pro realizaci takových přeměn, ovšem není jejich výsledkem. Informace, jako strategická výhoda, musí mít přidanou hodnotu a musí být využita manažerským způsobem. Investice do ICT budou proto plně zhodnoceny až tehdy, kdy zejména v decizivní sféře společnosti budou nasazeny na získávání, zpracování a analýzu informací strategické povahy pro danou oblast činnosti. Právě zde vězí nejnáročnější část transformace: zvýšení funkční gramotnosti, informační kultury a růst hodnoty služeb informačního průmyslu.

 

3. Inteligentní propojení manažerských a informačních činností

Nároky informační společnosti na zlepšení informační kultury budou logicky nejvíce pociťovat osoby v řídících funkcích, manažeři. V rozhodovacích procesech se již nemohou spolehnout pouze na vlastní intuici, znalosti a zkušenosti, ale kvalita a správnost jejich rozhodnutí se zpravidla odvíjí od kvality, aktuálnosti a relevance informací, které měli pro dané rozhodnutí k dispozici. Vzhledem k tomu, že kvantita informací a informačních zdrojů narůstá exponenciální řadou, není možné, aby ti, kteří rozhodují a potřebují mít rychle potřebné informace k dispozici, byli zároveň vždy schopni si tyto informační podklady sami připravit a navíc přístup k mnohým informačním zdrojům je velmi drahý. Proto se spíše vyplácí sdílení těchto zdrojů a speciálních kvalifikací (analytici, rešeršéři, konzultanti, znalostní experti apod.) v rámci sítí. Informační kultura manažerů se proto odvíjí mimo jiné i od toho, zda dovedou správně odhadnout význam a manažersky využít těchto služeb. Konkrétním projevem informační kulturnosti je tedy - v závislosti na možnostech a nárocích dané instituce - získávání vlastních kvalifikovaných pracovních sil a informačních zdrojů, které budou potřebné informační zázemí vytvářet, progresivnějším se však jeví tzv. outsourcing, tedy v tomto případě využívání služeb sítí profesionálních center a odborníků.

 

4. Informační středisko rozvoje managementu jako příklad iniciativ EU v rozvoji lidských zdrojů

Řada iniciativ zaměřených na podporu rozvoje informační společnosti a lidského kapitálu vychází z Evropské Komise. V rámci těchto programů založil v roce 1996 Národní vzdělávací fond z podpory programu Phare Informační středisko rozvoje managementu, které v prvních dvou letech své působnosti fungovalo ve spolupráci se CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. Toto středisko bylo založeno právě za účelem výše uvedené informační podpory managementu, jehož kultivace a vyšší konkurenceschopnost napomáhá transformaci celé společnosti směrem k integraci do Evropské Unie. Vzhledem k vzrůstajícím nárokům na komplexnost a profesionalitu služeb a především díky pozitivnímu ohlasu a zájmu o tento typ aktivit, jsou činnosti střediska od začátku tohoto roku zajišťovány v rámci sítě vysoce profesionálních center a týmu odborníků CERGE-EI, Knihovny VŠE a Albertiny Icome Praha.

Služby informačního střediska ISRM jsou zaměřeny především na poskytovatele vzdělávání a poradenství pro oblast managementu, tedy vzdělavatele, trenéry, konzultanty, poradce, asociace, sdružení a informační centra. Každé z uvedených cílových skupin jsou v souladu s jejími specifickými potřebami a charakteristikami poskytovány elektronické informační služby založené na databázových zdrojích s možností přímého vstupu do vybraných databází a profesionálním zázemím kvalifikovaných profesionálů, kteří rešerše připravují. ISRM vydává referátový časopis "Management Digest", který přináší informace o trendech a novinkách v oblasti rozvoje managementu formou anotací našich i zahraničních knih a také abstraktů článků z časopisů s následnou možností pořízení celého článku. Klasickou informační službou vycházející ze základního stavebního kamene projektu – sítě spolupracujících knihoven- jsou knihovnické služby.

Důraz informační společnosti na význam a moc informací je velkou výzvou nejen pro manažery samotné, ale také pro vzdělávací instituce, které připravují ve svých kurzech nebo seminářích novou generaci manažerů schopných obstát v konkurenčním prostředí. Schopnost naší společnosti vstoupit do věku informací se odvíjí od schopnosti adaptovat se na jeho nové nároky. Tuto schopnost by právě měly zajistit vzdělávací instituce cílenou přípravou budoucích manažerů na podmínky informační společnosti, nároky a požadované schopnosti. Právě pochopení klíčovosti informačních zdrojů, práce s nimi a návyky používat informačních služeb by se měly stát nedílnou součástí práce budoucích manažerů. Služby ISRM proto zahrnují i semináře připravované společně s odborníky z klíčových oblastí managementu a jeho informační podpory. Zvláštní informační službou centra je také zprostředkování informací o vzdělávacích institucích u nás i v zahraničí z unikátní databáze Clearing House ISRM, která obsahuje podrobné informace o institucích působících v České republice, Evropě a Severní Americe, přehled kurzů, informace o jejich obsahu a zaměření, informace o přihláškách a možnostech studia, výukové materiály, knihy, případové studie a výzkumné zprávy.

Projekt Informačního centra rozvoje managementu se úspěšně rozběhl v roce 1996. Od této doby se snaží zkvalitňovat nabízené informační služby a usnadňovat k nim přístup těm, kterým jsou určeny. Tato kultivace managementu cílená ke změně jeho jednání a zvýšení konkurenceschopnosti v podnicích je jednou z nejnáročnějších úloh v zemi, která velmi zdráhavě klade lidský kapitál na první místo. Pozitivní ohlasy na služby ISRM a rostoucí využívání informací spojené s rutinním zvládáním ICT ukazují, že takové projekty mají v informační společnosti opravdu budoucnost.