Vědeckotechnické informace v TŽ, a.s. Třinec
Gustav Chwistek, TŽ, a.s., Třinec, Boris Škandera, Informetal, Dobrá u Frýdku-Místku
Šíření vědeckotechnických informací v TŽ, a.s. Třinec je zabezpečováno v elektronické formě v Lotus Notes a je rozděleno do následujících částí:
- zpravodaj úseku VTI
- obsahy časopisů, sborníků, sbírek zákonů apod.
- knihovnický systém KP SYS
- systém Literární rešerše
Základem nejnovějších poznatků z oblasti technologie a materiálů hutnictví železa je tuzemská hutnická databáze METAL s retrospektivou více jak dvacetipěti let. Součástí vědeckotechnických informací je plnotextová forma vlastních technických norem včetně vystavení podnikových norem na Internetu a další aplikace z oboru technické normalizace.

Výrobní program TŽ, a. s., Třinec

Třinecké železárny, a. s. – stoprocentně privatizovaná tuzemská hutní společnost je kombinátem s uzavřeným hutním cyklem počínaje výrobou koksu a konče finálními válcovenskými provozy včetně kladenského provozu (Dříň). Dále v rámci dceřiných společností je rozsáhlá strojírenská výroba, výroba odlitků a žáromateriálu. K nosným výrobním programům patří výroba hutních výrobků:: betonářské oceli řetězové oceli

šroubárenské oceli pružinové oceli

oceli pro valivá ložiska elektrodové oceli

automatové oceli oceli pro roury a železniční dvojkolí

kolejnice polovýrobky pro kovárny

nerezavějící a žáruvzdorné oceli.

Systém jakosti v TŽ, a.s. byl certifikován dle modelové normy ČSN ISO 9001 (TÜV Cert Bonn) v říjnu 1993 pro organizační útvary zajišťující vývoj, výrobu a prodej polotovarů a ocelových výrobků z konvertorové ocelárny a elektroocelárny (dráty, profilová ocel a tyče). V březnu t. r. proběhl úspěšně opakovací audit dle ČSN ISO 9001 a rovněž jsme uspěli v auditu dle VDA 6 pro automobilový průmysl.

 

Vědeckotechnické informace

Vědeckotechnické informace jsou zdrojem informací pro vývoj nových výrobků, inovační procesy a získávání dat o konkurenčních firmách a jejich aktivitách. Krize hutnictví v ČR z posledních let však citelně postihla právě oblast informačního zabezpečení. V rámci TŽ, a. s., Třinec vyvíjíme maximální aktivity pro zabezpečení nejlepších služeb pro naše odběratele informací, přestože i u nás došlo k podstatné redukci.

Níže jsou uvedeny hlavní činnosti úseku vědeckotechnických informací (4 zam.), který je zatříděn do oddělení TTn – Technická normalizace a VTI a spadá pod odbor Technologie a výzkum Třineckých železáren, a. s.

Zpravodaj úseku VTI – je vydáván 1x za kvartál jak v elektronické, tak i v papírové podobě, kde upozorňujeme na nové informace pro naše uživatele, ať už se jedná o nové knihy, nové sborníky a učebnice, www stránky podniků, firem, EU a další informační zdroje.

Metal report weekly - elektronický časopis o nejčerstvějších informacích z oblasti hutnictví, strojírenství, evropských světových trhů, časové řady evropských a světových cen surovin, kovů a kovových odpadů (v současné době 40 abonentů v počítačové síti Lotus Notes)

Obsahy sborníků z konferencí, odborných časopisů a Sbírek zákonů – vzhledem ke snížení nákladů odebíráme minimální počet kusů jednotlivých titulů, a proto prostřednictvím počítačové sítě seznamujeme uživatele s obsahem jednotlivých titulů sborníků, časopisů a Sbírek zákonů pro případné následné propůjčení

Technická knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém KP SYS na vnitropodnikové síti. Každý uživatel si může najít, co ho zajímá z knižního fondu a objedná si přes počítač požadované knihy, sborníky a další informační materiály, uvedené v systému. Vybrané publikace si může následně objednavatel vyzvednout v knihovně. Technická knihovna čítá 20 000 titulů publikací, 30 zahraničních odborných časopisů a 100 titulů tuzemských deníků a časopisů.

Rešerše – zpracování nejnovějších článků z časopisů s hutnickou tématikou do databáze "Literární rešerše". Zdrojem informací je databáze Metal. Prameny jsou setříděny jednak hrubě do kategorií podle technologického toku výroby oceli, jednak jsou indexovány klíčovými slovy pro podrobnější zatřídění do tzv. subkategorií. Protože tato databáze byla vytvářena hlavně pro potřeby oddělení výzkumu, mají především tito pracovníci přidělena taková přístupová práva, že si jednak mohou objednat prameny z této databáze přímo v systému "Literární rešerše", nebo si mohou vytvářet své vlastní databáze podle tzv. nosných programů řešených v TŽ z těch informačních pramenů, které potřebují pro zpracování závěrečných výzkumných a vývojových zpráv.

Technická pasportizace – účelově strukturovaný soubor informací technologického a technického zaměření, charakterizující příslušný výrobní agregát a ostatní související technologická zařízení. Je doplněn o informace z bezpečnosti práce a zabezpečení průmyslově právní ochrany. Technická část je přeložena do angličtiny pro snadný výklad zahraničním návštěvníkům.

 

Databáze Metal na CD-ROMu

– nejvýznamnější zdroj informací pro hutnickou odbornou databázi

Tuzemská hutnická odborná databáze, která čítá více jak 250 tis. záznamů z odborného tisku, a to za období delší dvaceti let.

Přednosti:

vysoce odborná úroveň zpracování, o čemž svědčí skutečnost, že Informetal je jako jediný dodavatel záznamů do nejvýznamnější hutnické databáze METADEX, budované ve spolupráci Institute of Materials and American Society for Metals

vysoká srozumitelnost a překonávání jazykové bariéry

snadná a operativní dostupnost jak vlastních záznamů o odborné literatuře, tak i kopií originálních pramenů

provozování této databáze na CD-ROMu bez požadavků na špičkový hardware a bez nároků na zvláštní programový hardware

Databázi METAL provozuje Informetal, zájmové sdružení se sídlem ve VÚHŽ Dobrá, které vzniklo z vůle hutních podniků jako nezisková organizace s cílem uchovat funkci informačního pracoviště odvětvového charakteru. Hlavní náplní činnosti zájmového sdružení je tvorba, provozování a rozvoj hutnické databáze METAL (retrospektiva od roku 1973).

Sdružení velmi úzce spolupracuje s Hutnictvím železa, a. s., Praha a ke zpracování do databáze METAL získává materiály IISI, sborníky z mezinárodních konferencí a výstupy z elektronických informačních služeb HŽ, a.s.

Srovnávání úrovně zabezpečení VTI v oboru HŽ

Nedílnou součástí činnosti úseku VTI je zjišťování systému zabezpečování vědeckotechnických informací u ostatních firem oboru hutnictví železa v ČR, případně v zahraničí (benchmarking). Periodické návštěvy a konzultace slouží k možnosti propůjčování určitých dokumentů, zpráv a sborníků, jelikož není možné obsáhnout tak široký záběr činnosti, jaký má v současné době naše a. s. a dceřiné společnosti.

Z poznatků během návštěv u zahraničních firem, např. IMŽ Gliwice, MAN AG Augsburg, Thyssen Krupp AG Duisburg. aj. je zřejmé, že problematice zajištění vědeckotechnických informací je věnována mimořádná pozornost. Svědčí o tom např.:

evidence disertačních, diplomových a bakalářských prací v rámci firmy

získávání sborníků z konferencí, na kterých není zástupce fy

odběr velkého množství odborných časopisů (Thyssen Krupp AG – 250 titulů)

přístup on-line do zahraničních databázových center

 

Závěr

V současné době dochází obecně v hutním průmyslu ČR v mnoha podnicích k drastickému omezování a k likvidaci úseku vědeckotechnických informací a technických knihoven. Prováděné omezování nebo úplné zastavování odběru odborné zahraniční literatury představuje hrozbu ztráty informačního kontaktu se světovým vývojem v této oblasti.

TŽ, a. s., Třinec vlastními aktivitami a prezentací uvnitř podniku vynakládá maximální úsilí pro jak nejlepší stav informačního zabezpečení v rámci a. s. a dceřiných společností.

Jsme si vědomi globalizace ocelářského průmyslu (např. vznik fy Corus - British Steel + Hoogovens nebo rozpínavé zájmy fy Arbed – Klöckner + Aceralia Corporation Siderurgica SA + Salzgitter AG) a tudíž v tvrdé konkurenci obstojí jen ten, kdo bude zdrojem velmi vysoké výkonnosti nebo kdo se stane ve výrobě specialistou. Zabezpečení vědeckotechnickýchinformací a vhodné šíření těchto informací v rámci podniku je proto také jedním z důležitých prvků pro naplnění vize našeho managementu, tj. "Společnost pro příští generace". Taktéž pro zahájení spolupráce mezi hutními giganty v ČR jsme připraveni i v tak malém počtu zaměstnanců podílet se na zabezpečování vědeckotechnických informací pro náš obor podnikání.