Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha
Informační zóny a tzv. šedá zóna. Teoretické a praktické aspekty významu šedé literatury. Zdroje šedé literatury skrývaji strategickou hodnotu. Odraz šedé literatury v elektronických zdrojích na Internetu a v komerčních systémech typu databázových center. Struktury a druhy šedé literatury, typy "šedých" informací relevantních pro vědeckotechnický rozvoj a obchodní strategie. Psychologické, organizační a jiné bariéry využívání. Perspektiva v ČR? Příkladové úlohy.

E-mail:richard.papik@ff.cuni.cz

Šedá literatura na konci 20.století má velkou šanci se stát jedním z nejdůležitějších a nejstrategičtějších zdrojů vědeckých a obchodních informací. Je to dáno několika aspekty:

 

Pojem šedá literatura, někdy také označován jako“polopublikovaná literatura”, je specifickou a důležitou složkou informačních toků nejen ve vědeckém, ale i v obchodním světě. Kde je místo šedé literatury mezi ostatními informačními zdroji? K tomuto vysvětlení je možné vzít následující schéma.

 

Vymezení pojmu a vytvoření jeho obsahu není vždy jednoznačné a podléhá častým diskusím, co je a co není šedá literatura. Nejen osobně zastávám názor, že šedá literatura je pojmem s více výklady a rozličným chápáním. Nejběžnější názor je, že do oblasti “šedé literatury” můžeme zahrnout informační zdroje, které neprochází klasickými komerčními nakladatelstvími.

I toto vymezení však nese jisté slabiny, protože pak je žádoucí zahrnout do šedé literatury i takové zdroje, jako jsou normy nebo patenty, které nejsou šířeny komerčními nakladatelstvími, ale např. státem řízenými institucemi. A to již může vyvolat velké diskuse a nesouhlasná stanoviska. Stejně tak souhlasná nebo neprotestující. Za jistých okolností normy a patenty jsou šedou literaturou. Pak by bylo vhodné do kategorie šedé zóny zahrnovat i tyto zdroje šířené oficiálními institucemi typu standardizačních úřadů a organizací nebo patentových úřadů a organizací. Dostupnost patentů i norem je však poměrně snadná a systémová, což neplatí vždy o jiných druzích dokumentů šedé literatury, kde identifikace jejich kanálů šíření je pro běžného uživatele nesnadná a ani běžný informační pracovník není o způsobech šíření dostatečně informován, takže není schopen poskytnout relevantní řešení, a to ani na úrovni referenční služby.

Mezi šedou literaturu patří: vládní dokumenty, dokumenty mezinárodních organizací stejně, jako mezi “šedé zdroje” zahrnujeme dokumenty typu disertačních prací, diplomových prací, výzkumných a technických zpráv, některé konferenční materiály, proslovy, diskuse, technická dokumentace.

Dnes také v digitální podobě, či často jde o přímo specifické digitální zdroje, jako jsou mnohé WWW dokumenty, konferenční dokumenty šířené na WWW, ale i na optických discích (nejčastěji CD-ROM), na síti prezentované newsletters, firemníliteratura apod.

Příklad:

Představitelem informačních systémů o šedé literatuře mohou být zdroje jako NTIS, SIGLE nebo Dissertation Abstracts. Blíže o těchto zdrojích viz citovaná literatura v závěru nebo odkazy v následujícím textu. V ČR je nejvíce znám systém SIGLE, který je dostupný via STK nebo Knihovnu AV (obě instituce jej mají k dispozici na optickém disku) či přes některá zahraniční databázová centra (např. STN International,http://www.cas.org, http://www.fiz-karlsruhe.de). Systémy NTIS (http://www.ntis.gov nebo dostupný přes databázová centra jako STN International na URL http://www.cas.org či http://www.fiz-karlsruhe.de, nebo v Dialog na URL http://www.dialog.com) a systém Dissertation Abstracts už nejsou bohužel v ČR pravidelně využívány, ačkoliv by poskytly strategické informace pro různé obory vědy i obchodu. Producent Dissertation Abstracts (U.M.I. konvertovala do Bell + Howell) nabízí plné texty řady disertací prostřednictvím systému ProQuest. Původně bibliografický systém o amerických a kanadských disertacích dnes tedy nabízí možnost získání plného textu v digitální podobě. Dříve toto nebylo možná a uživatel od UMI obdržel klasickou kopii disertace či kopii na mikrofiši, pochopitelně za finanční úhradu.

 

Dopustím se jistého, polemického závěru k vymezení pojmu šedá literatury: Šedou literaturou lze uvažovat většinu dokumentů, kterépocházejí z tzv. šedé zóny (viz obrázek výše) a nemají uznávanou identifikaci v podobě např. ISBN nebo ISSN či jiného mezinárodního nebo národního kódu. Většinu dokumentů typu šedá literatura můžeme zařadit pod speciální druhy dokumentů, čímž je možno uvažovat další typy dokumentů a situace se opět může zkomplikovat o další výčet typů informačních pramenů.

Dokumenty šedé literatury však můžeme bezproblémově dělit stejně jako jiné dokumenty na:

 

Pokud bereme v úvahu mediální formu, můžeme dokumenty považovat za:

Dokumenty šedé literatury mají rovněž a dnes již často charakter hybridních dokumentů, jejichž mediální formy se střídají a jsou přístupné rozličnými méně či více oficiálními přístupovými cestami. Síťově sdílený svět (i díky Internetu) a současné moderní formy komunikace problematiku šedé literatury posouvají do dalších problémových okruhů včetně problematiky intelektuálního vlastnictví, kterými je zatěžován i svět informací “klasický”, tedy informačně zabezpečený nakladatelstvími a vydavatelstvími komerčního charakteru.

 

Typickými adresami, kde se nachází šedá literatura jsou tisíce internetových adres, ale jak taková adresa může vypadat a kdo za ní může stát?

Příklad (převzato z URL:http://www.konbib.nl/infolev/greynet/3.6.htm):

 

 

 

CERIST

Centre of Scientific and Technical Information
http://www.cerist.dz

CORDIS

Community Research and Development Information Service
http://www.cordis.lu/

DIPF

German Institute of International Educational Research
http://www.dipf.de

DTIC

Defense Technical Information Center
http://www.dtic.mil/iain/

EAGLE

European Association for Grey Literature Exploitation
http://www.konbib.nl/sigle/

 

IZ

InformationsZentrum Sozialwissenschaften
http://www.social-science-gesis.de

KUB

Tilburg University Library
http://greywww.kub.nl:2080/greyfiles/


K problematice teorie a praxe šedé literatury – od diskusí až po charakteristiku distribučních kanálů tradičního či komerčního charakteru šedé literatury, či k problematice intelektuálního vlastnictví vychází specializovaný časopis:

IJGL
The International Journal on Grey Literature (ISSN 1466-6189)

URL: http://www.mcb.co.uk/ijgl.htm

Porozumění světu šedé literatury vyžaduje jisté úsilí. Řadu znalostí lze chápat i ze samotných “šedých zdrojů” na Internetu prostřednictvím aktivit, které se v této oblasti odehrávají. Cenným zdrojem je komplexní informační startovní bod GreyNet na URL: http://www.konbib.nl/infolev/greynet/index.htm

Pro oblast šedé literatury existuje celá řada konferencí. Mezi nejprestižnější fórum patří pravidelná mezinárodní konference o šedé literatuře Grey Literature (GL), URL: http://www.konbib.nl/infolev/greynet/3.14.htm . Ta poslední se konala v říjnu 1999 ve Washingtonu.

Stejně tak terminologie šedé literatury se stává nutností a je možno získat první terminologické produkty jako:

A Vocabulary of Terms used in the Field of Grey Literature / edited by D.J. Farace ; assisted by J. Frantzen ; Grey Literature Network Service. - Amsterdam: GreyNet, 1999. - 60 s. ISBN 90-74854-19-2.

Stejně tak sborníky z konferencí, anotované bibliografie a další materiály, a také je možno si slovník termínů z oblasti šedé literatury objednat bez složitého akvizičního procesu přímo z adresy zdroje GreyNet: http://www.kb.nl/greynet/glossary.htm

Zdrojem poučení o problematice šedé literatury poskytnou i některé báze dat. V systému Dial og http://www.dialog.com jsem realizoval speciální rešerši se statistickým výstupem (kombinace nástroje Dialindex – File 411 a příkazu “rank files”), který mi srovnal prvních 25 zdrojů dle pořadí výskytu termínu “grey literature”.

 

 

?rank files

Your last SELECT statement was:

SS GREY (W) LITERATURE

Ref Items File

--- ----- ----

N1 744 144: Pascal_1973-2000/Mar

N2 435 61: LISA(LIBRARY&INFOSCI)_1969-2000/Mar

N3 169 65: Inside Conferences_1993-2000/Apr W4

N4 109 50: CAB Abstracts_1972-2000/Apr

N5 87 438: Library Literature_1984-2000/Mar

N6 72 202: Information Science Abs._1966-2000/Jan

N7 67 2: INSPEC_1969-2000/Mar W4

N8 61 440: Current Contents Search(R)_1990-2000/Apr W2

N9 41 148: Gale Group Trade & Industry DB_1976-2000/May 01

N10 39 7: Social SciSearch(R)_1972-2000/Apr W4

N11 39 110: WasteInfo_1974-2000/Mar

N12 36 484: Periodical Abstracts Plustext_1986-2000/Apr W4

N13 31 15: ABI/INFORM(R)_1971-2000/May 01

N14 31 230: Gale Dir Online-Portable-Internet DBS_2000/Q1

N15 30 6: NTIS_1964-2000/May W3

N16 28 94: JICST-EPlus_1985-2000/Jan W2

N17 24 636: Gale Group Newsletter DB(TM)_1987-2000/May 01

N18 23 88: Gale Group Business A.R.T.S._1976-2000/May 01

N19 22 151: HealthSTAR_1975-2000/May

N20 20 34: SciSearch(R) Cited Ref Sci_1990-2000/Apr W4

N21 19 426: LCMARC-Books_1968-2000/Apr W5

N22 18 47: Gale Group Magazine DB(TM)_1959-2000/May 01

N23 17 149: TGG Health&Wellness DB(SM)_1976-2000/Apr W4

N24 15 165: EVENTLINE(TM)_1990-1999/NOV

N25 15 203: AGRIS_1974-2000/Mar

 

 

Literatura

  1. Dialog Bluesheets. URL: < http://www.dialog.com/bluesheets>
  2. GreyNet. URL: < http://www.kb.nl/greynet/>
  3. GreyNet. URL: < http://www.konbib.nl/infolev/greynet/index.htm>
  4. NTIS. URL: < http://www.ntis.gov>
  5. PAPÍK, R.: Co je šed á literatura a jaké jsou její hlavní zdroje. In: Infocus, 1, 1995, č.5, s.36.
  6. PAPÍK, R.: Zdroje šedé literatury. Infocus, 2, 1996, č.11-12, s.222-223.
  7. PAPÍK, R. – MICHALÍK, P. – MICHALÍK, P. – NOVÁČEK, L.: Internet – ekonomické, marketingové a finanční apl ikace. Strategie vyhledávání a prezentace. Praha, EKOPRESS 1998. 220 s.