Příspěvek konference

Systém komplexných technických informácií poskytuje odborné informácie pre používateľov z podnikateľského prostredia, výskumu a univerzít

Autor

Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava, Slovensko

Materiály ke stažení

Plný text Poster

Abstrakt

V komplexnom systéme odborných informácií pre celulózopapierenský a drevospracujúci priemysel sa zhromažďujú informácie v tlačených a elektronických informačných zdrojov, z odborných materiálov vydávaných v rámci edičného programu, zo špecializovaných databáz (vlastnej a zahraničných), z elektronických a printových informačných zdrojov a z materiálov získaných výmenou s informačnými strediskami s príbuznou tematikou. Komplexný informačný systém pre celý rozsah užívateľov je odborne podložený akvizíciou technickej domácej a zahraničnej literatúry. Po spracovaní a zatriedení na základe jednotnej indexácie dokumentov nasleduje ich výber pre ďalšie využitie, ako sú vklady do vlastnej databázy, prípadne do edičných a výstupných materiálov pravidelne distribuovaných používateľom. Pre správnu orientáciu v danej vednej oblasti sa priebežne tvorí súbor technických výrazov – tezaurus, ktorý slúži ako vynikajúci nástroj nielen pre informačných pracovníkov, ale tiež pre všetkých, ktorí pracujú s informáciami a hlavne ako pomôcka pre začínajúcich pracovníkov, ktorí sa s danou problematikou oboznamujú. Mozaiku komplexného informačného systému dopĺňajú elektronické informačné zdroje získané digitalizáciou vlastných odborných materiálov spolu s pôvodnými elektronicky spracovanými zdrojmi a sú plne využívané prostredníctvom lokálnej siete. Dodržiavanie jednotnej terminológie pomocou tezauru uľahčuje prácu s informáciami a skracuje časovú dostupnosť odborných materiálov. Výstupom komplexného informačného systému technických informácií je pravidelná distribúcia najnovších informácií podľa tematického zamerania a záujmov používateľa v podobe signálnych informácií, anotácií, edičných materiálov, prípadne vo forme rešerší a štúdií v danej problematike.

Profesní informace o autorovi

Autorka, Ing. Alena Zuzánková, po absolvovaní chemicko – technologickej Technickej Univerzity v Bratislave, SR počas celej praxe na Výskumnom ústave papiera a celulózy sa venuje špecializácii spracovania drevnej hmoty a na problematiku výroby vláknin, papierov, kartónov a lepeniek. Po desaťročnej praxi v oblasti výskumu technologických postupov výroby a spracovania papierov sa preorientovala na oblasť zabezpečovania informácií pre uvedenú vednú oblasť. Praktické znalosti z aplikovaného výskumu plne využíva pri poskytovaní odborných informácií pre rešeršné práce pri príprave a riešení výskumných a projektových úloh


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner