Příspěvek konference

Mládež a čítanie: Intepretácia výsledkov výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 19 rokov na Slovensku

Autor

Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica, Bratislava, Slovensko

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Výskum čítania realizovala Slovenská asociácia knižníc v celej SR v rokoch 2009 – 2011 v spolupráci s krajskými knižnicami s regionálnou pôsobnosťou na vzorke 12 393 respon­dentov, žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a 2. ročníkov stredných škôl. Výskum sa pokúsil zmapovať najaktuálnejšiu situáciu vo vzťahu mládeže k informačným a komunikačným technológiám, čítaniu, ku knihe a knižnici. Prvotným cieľom výskumu bolo odhaliť rezervy v aktivitách a službách knižníc pre mladú generáciu, ale i analyzovať čitateľské záujmy a potreby mladých ľudí vo fáze prechodu zo základnej na strednú školu. Výskum bol anonymný, použitá bola dotazníková metóda. Dotazník pozostával zo 49 otázok prispôsobených veku a schopnostiam respondentov. Štatistické spracovanie výsledkov výskumu realizoval Kabinet výskumu kultúry Národného osvetového centra v Bratislave.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Judita Kopáčiková je absolventkou Katedry Knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala na rôznych pracovných pozíciách v oblasti verejných, akademických, vedeckých knižníc a tiež v Stredisku informácií Slovnaft, a.s. Od roku 2004 je riaditeľkou Staromestskej knižnice v Bratislave. Je podpredsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov a členkou predstavenstva Slovenskej asociácie knižníc. Od roku 2005 je odborným garantom medzinárodného informatického sympózia INFOS.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner