Příspěvek konference

Otevřená univerzita: Role vysokoškolské knihovny ve změně paradigmatu vědecké komunikace

Autor

Lenka Němečková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna

Spoluautoři

Věra Pilecká, Helena Kováříková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Budování tzv. „otevřené univerzity“, tj. otevřeného přístupu k výsledkům studia i vědy a výzkumu, je klíčový aspekt pro zvýšení transparentnosti univerzity, její zatraktivnění a zvýšení konkurenceschop­nosti celé instituce i členů akademické obce vůči domácímu i mezinárodnímu prostředí. Scénář budování otevřené univerzity na ČVUT počítá i s využitím institucionálního repozitáře jako klíčové platformy pro komunikaci vědeckých informací a podporuje roli Ústřední knihovny (ÚK) jako správce a metodika institucionálního repozitáře a koordinátora všech souvisejících aktivit napříč univerzitou. Dlouhodobým cílem ÚK v rámci otevřeného přístupu je integrace již existující sotwarové platformy institucionálního repozitáře do informační infrastruktury univerzity a do celkového workflow stávajících informačních procesů. Konkrétně se jedná o automatické propojení jednotlivých komponent informačního systému univerzity s institucionálním repozitářem.

Konkrétní kroky, které je pro dosažení cíle nutné podstoupit, zahrnují zpracování podrobných analýz politik jednotlivých vydavatelství vůči autoarchivaci, dále analýzu publikační činnosti autorů z ČVUT v režimu zeleného i zlatého Open Access (OA). Na základě podrobně zpracované analýzy oslovuje ÚK příslušné autory a redaktory časopisů ČVUT, jejichž publikace jsou způsobilé pro autoarchivaci v repozitáři, a v rámci celouniverzitního multidiscipli­nárního prostředí vede informační kampaň pro podporu OA. V návaznosti na tyto výsledky a ve velmi úzké spolupráci s IT oddělením bude připraveno softwarové řešení pro propojení zbývajících komponent informačního systému a institucionálního repozitáře. Následujícím úkolem informačních pracovníků a metodika repozitáře je implementace dalších elementů, které poskytnou přidanou hodnotu celému procesu (např. pro výsledky publikační činnosti: kontrola dat vůči DOAJ, Sherpa/RoMEO apod.) a příprava a aktualizace metodiky pro vkládání dat a plných textů prací do jednotlivých komponent informačního systému.

Profesní informace o autorovi

Lenka Němečková je absolventka, doktorandka a asistentka na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V současné době pracuje v Ústřední knihovně ČVUT a zaměřuje se na administraci a hodnocení využívání elektronických informačních zdrojů, informační podporu vědy a výzkumu a implementaci institucionálního repozitáře ČVUT.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner