Příspěvek konference

SciDAP – Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj, jej prínos a perspektívy rozvoja pre podporu VaV na Slovensku

Autor

Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko

Spoluautoři

Eva Králiková, Michal Sliacky / Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci implementácie národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja (VaV) na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) – aktivita 3.1, uviedlo do testovacej prevádzky Centrálnu databázu slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj (SciDAP). Databáza SciDAP je budovaná ako bibliografický nástroj pre komplexné mapovanie slovenských elektronických informačných zdrojov (EIZ) pre VaV na Slovensku. V prvom rade sú spracovávané časopisy nachádzajúce sa v bibliografických a citačných databázach platformy Web of Knowledge (WoS a CCC) a SCOPUS. Postupne sú do SciDAP zaraďované ďalšie slovenské vedecké a odborné časopisy ako aj zborníky a knihy v elektronickej podobe. Dôraz sa kladie aj na mapovanie časopisov s otvoreným prístupom (Open Access). Všetky dokumenty sú spracovávané po úroveň analytického popisu článku. Webové sídlo databázy SciDAP je: http://scidap.cvtisr.sk.

Profesní informace o autorovi

Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko

Autorka je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedry knihovedy a vedeckých informácií. Od r. 2007 pracuje ako námestníčka riaditeľa pre knižnično-informačnú činnosť v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa rozvoju a propagácii knižnično-informačných systémov a služieb, podieľa sa na národných projektoch na podporu vedy a výskumu v SR. Je členkou Metodickej rady Slovenskej národnej knižnice, Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc a predsedníčkou Technickej komisie 69 – Terminológia. Informácie a dokumentácia.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner