Příspěvek konference

Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií

Autor

Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Občanská věda představuje zajímavý fenomén, který umožňuje aktivní participaci jedince na vědeckém poznání. Zatímco moderní vědecké články často mají jen velice malou ambici popularizovat svá zjištění a jsou silně zaměřené na úzkou odbornou komunitu, tak fenomén občanské vědy nabízí možnost právě opačného postupu – prostřednictvím zájmové činnosti laiků (tedy neprofesionálů) pracovat na soudobých vědeckých problémech. Je přitom vcelku lhostejné, zda jde o sledování dialektů skřivanů nebo studium proměnných hvězd.

Zatímco občanská věda má kontext mezinárodní a často cílí na tvorbu silných komunit napříč světadíly či zeměmi, tak občanské vzdělávání má v českém prostředí specificky masarykovský kontext. Představa, že proti pověrám, nezaměstnanosti, ale také extrémismu nebo chudobě lze efektivně postupovat vzděláváním je něčím zcela zásadním, s čím by knihovny, ale také další instituce měly a mohly pracovat. Témata občanského vzdělávání lze volit různým způsobem, avšak rádi bychom poukázali na možnou spojitost právě s aktivně provozovanou občanskou vědou.

Spojení občanské vědy a občanského vzdělávání vytváří (v kontextu dostupnosti elektronických informačních zdrojů, ale také online komunit a otevřených dat), zajímavý prostor pro knihovny, které by se mohly stát centrem této formy aktivní participace na růstu lidského poznání. Hustota sítě knihoven, která vychází právě z humanistických ideálů, by mohla díky systematické podpoře jak jednotlivců, tak celých komunit nabídnout zajímavou historickou renesanci svého významu.

V příspěvku se zaměříme především na technologie a technické možnosti, které knihovnám tuto činnost umožní provozovat, a pokusíme se poukázat na možnosti, které jsou s nimi aktivně spojeny.

Profesní informace o autorovi

Michal Černý působí jako pedagog na Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU, kde se systematicky věnuje technologiím ve vzdělávání i v knihovnách, informační vědě a informačnímu vzdělávání.

Je garantem magisterské studijní profilace Technologie ve vzdělávání.

Vyučuje například předměty Vzdělávací technologie, Laboratoř vzdělávacích technologií, Metodik ICT, Informační systémy ve vzdělávání, Informační společnost, Kurz práce s informacemi nebo Digitální kompetence.

Je autorem několika knih (Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Informace jako antropologický fenomén, 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT) a několika stovek odborných článků, které se tématům technologií, vzdělávání a informacím většinou věnují.

Ve své práci se snaží spojit teoretické koncepty s praxí a experimenty. Od roku 2012 studuje doktorské studium v programu Obecné otázky fyziky.

Ve volném čase se věnuje úvahám o sebeurčeném a sebeřízeném vzdělávání a provozuje k nim web kreativni-uceni.cz.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner