Příspěvek konference

Prepojenie a kooperácia informačných, počítačových a komunikačných technológií - podstatné zdroje informácií pre zostavenie tezauru

Autor

Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Slovensko

Spoluautoři

Peter Medo / Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Slovensko

Materiály ke stažení

Poster Prezentace

Abstrakt

Prepojenie moderných informačných, počítačových a komunikačných technológií spojené s prípravou zložitého informačného útvaru – tezauru – významne ovplyvňujú pracovné postupy s celou zostavou terminológie z hľadiska času čerpaného na prípravu, ako aj z hľadiska požadovanej kvality informačného materiálu.

Tezaurus je prostriedok na zlepšenie organizácie znalostí v danej problematike pre ich následné vyhľadávanie na základe vzájomných väzieb vyznačených v hierarchickej štruktúre. Informačný materiál tohto druhu podporuje dodržiavať správnu terminológiu v danej vednej oblasti pri príprave rešeršných a študijných podkladov výskumných úloh a projektov.

Otvorenosť systému riadeného slovníka – tezauru a aplikácia vhodných softvérových programov umožňujú priebežne aktualizovať termíny vrátane ich vzájomnými väzieb. Tezaurus sa tým posúva medzi informačné materiály vhodné pre prípravu nových výskumných úloh a projektov a súčasne aj ako materiál pre lepšiu orientáciu v terminológii pre začínajúcich pracovníkov v odbore, prípadne odborníkov mimo celulózo-papierenskej problematiky.

Profesní informace o autorovi

Ing. Alena Zuzánková je absolventkou Slovenskej technickej univerzity, Bratislava, Katedra dreva, papiera a celulózy, pracovala ako výskumná pracovníčka na VÚPC. Neskôr, po rozšírení vzdelania v oblasti informačných činností s orientáciou na počítačové a elektronické spracovanie vedecko-technických informácií zabezpečovala rešeršné a študijné materiály pre pracovníkov výskumu aj z výrobných podnikov. V súčasnosti vedie odbor vedecko-technických informácií. Mimo bežných informačných a knižničných činností spolu s kolektívom buduje vlastnú bázu dát, ktorá je jedným zo základných pilierov zostavy tezauru v celulózo-papierenskej problematike.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner