Příspěvek konference

Knihovna a finance

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 15:30 - 16:45, Posluchárna D

Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šancu pokračovať?

Autor

Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko

Spoluautoři

Michal Sliacky, Marián Vaňo - Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Materiály ke stažení

Abstrakt

Pod dvoch rokoch realizácie projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) prináša Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako jeho riešiteľ prehľad najdôležitejších výstupov niektorých z jeho špecifických cieľov. Príspevok prezentuje realizáciu strategického cieľa projektu, ktorým je informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku. Hlavná časť príspevku je zameraná na zhodnotenie celkového riešenia, ktoré už viac než dva roky zabezpečuje koordinovaný centralizovaný nákup EIZ pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku. Ďalej sa venuje efektívnosti takéhoto riešenia a jeho dopadu na spokojnosť používateľa, ktoré sú podložené výsledkami využívania EIZ jednotlivými inštitúciami, výsledkami prieskumov a pod. Príspevok prináša aj podnety na perspektívne riešenie informačného zabezpečenia výskumu a vývoja na Slovensku. Záverečná časť príspevku je zameraná na úspešne implementovaný a do prevádzky uvedený vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk a ktorý umožňuje zvýšiť efektivitu práce používateľov pri vyhľadávaní a získavaní informácií z disponibilných E­IZ.

Profesní informace o autorovi

Autorka je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedry knihovedy a vedeckých informácií. Od r. 2007 pracuje ako námestníčka riaditeľa pre knižnično-informačnú činnosť v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa rozvoju a propagácii knižnično-informačných systémov a služieb, podieľa sa na národných projektoch na podporu vedy a výskumu v SR. Je členkou Metodickej rady Slovenskej národnej knižnice, Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc a predsedníčkou Technickej komisie 69 – Terminológia. Informácie a dokumentácia.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo