Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Budovanie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj, portálové riešenie prístupu k parciálne spracovávaným elektronickým zdrojom

Autor

Eva Králiková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko

Materiály ke stažení

Abstrakt

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej EIZ) plní viacero špecifických cieľov. Okrem zabezpečenia prístupu k množstvu odborných a vedeckých databáz, vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum – scientia.sk, pripravuje aj vytvorenie centrálnej databázy slovenských EIZ pre výskum a vývoj a portálové riešenie pre prístup k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským EIZ. Portál bude vstupným bodom pre získanie kompletných bibliografických informácií o slovenských vedeckých EIZ, a kde to dovolí licenčná zmluva, aj pre získanie ich plných textov. Splnenie cieľa predpokladá aktívnu spoluprácu s vydavateľmi vedeckého obsahu na Slovensku ako aj spoluprácu s digitalizačným pracoviskom CVTI SR, ktoré zabezpečí digitalizovanie obsahu tlačených dokumentov, resp. vstupné spracovanie metadát. Súčasťou zámeru je aj prepojenie portálu na Centrálny register publikačnej činnosti na Slovensku – CREPČ a v súčinnosti s ním aj vytvorenie slovenského citačného indexu, vrátane registra autorov.

Profesní informace o autorovi

Autorka je absolventkou Katedry knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Desať rokov pracovala v oblasti sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov a poskytovania informačných a rešeršných služieb v Ústrednej knižnici SAV v Bratislave. V súčasnosti pracuje v CVTI SR v oddelení získavania a sprístupňovania e-zdrojov.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo