Příspěvek konference

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Autor

Ľudmila Hrčková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovensko

Spoluautoři

Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Materiály ke stažení

Abstrakt

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) predstavujú unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl v SR dostupný pre odbornú i laickú verejnosť. Hlavným cieľom registrov je komplexná evidencia publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov vysokých škol v SR v automatizovanej podobe. Údaje získané z registrov slúžia pre MŠVVaŠ SR. CREPČ a CREUČ reprezentujú bibliografické databázy, ktorých softvérových riešením je knižnično-informačný systém DAWINCI od firmy SVOP, s. r. o. Prevádzkovateľom oboch registrov je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré zabezpečuje ich vecnú a technickú podporu. Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti v CVTI SR sa zaoberá spracovaním a verifikáciou údajov o výstupoch, kontrolou formálneho popisu bibliografických záznamov a správnosti zaradenia výstupov do jednotlivých kategórií, komunikáciou s vysokými školami z hľadiska kontroly, chybovosti a realizácie potrebných opráv. CREPČ a CREUČ sú dostupné prostredníctvom webového rozhrania www.crepc.sk. Databázy sú zdrojom informácií, ktoré slúžia na prezentáciu, porovnanie a na získanie objektívnych podkladov na mapovanie vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokých škôl. Do CREPČ a CREUČ v súčasnosti prispieva spolu 25 vysokých škôl (všetky verejné, niektoré štátne a súkromné). Bibliografická databáza CREPČ obsahuje za roky 2007 – 2010 spolu 211 805 záznamov a CREUČ za roky 2008 – 2010 spolu 8 845 záznamov. Ďalšie možnosti využitia CREPČ pri hodnotení vedecko-výskumného potenciálu vedeckých pracovísk sú posudzované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Profesní informace o autorovi

Ľudmila Hrčková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1984 – 2010 pracovala ako vedúca Odborného informačného centra a Lekárskej knižnice v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. V súčasnosti pracuje v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave ako vedúca Odboru elektronických informačných zdrojov a vedúca oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti. Koordinuje činnosti spojené so získavaním a sprístupňovaním e-zdrojov. Zaoberá sa spracovaním a verifikáciou údajov o publikačnej činnosti vysokých škôl v SR v rámci Centrálneho registra evidencie publikačnej a umeleckej činnosti.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo