Příspěvek konference

Historické fondy v digitální době

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 15:10, Posluchárna D

Metody a postupy digitalizace a online zpřístupnění starých kartografických děl

Autor

Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby

Spoluautoři

Filip Antoš, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby

Materiály ke stažení

Abstrakt

Cílem příspěvku je podat ucelenou informaci o metodách a postupy digitalizace a on-line zpřístupnění starých kartografických děl. Jsou zmíněny různé typy skenerů a vhodné postupy pro digitalizaci kartografických děl tak, aby výsledné rastrové soubory byly požadované kvality. Uváděny jsou i různé možnosti on-line zpřístupnění starých map včetně diskutování jejich výhod a nevýhod. Především z hlediska zachování kartografických vlastností digitalizovaných starých map i v jejich digitální podobě. Dokonce jsou zde ukázány i možnosti získání další přidané hodnoty, díky které lze lépe využít vhodným způsobem digitalizovaných starých map, než tomu bylo u těchže map v původní papírové podobě. S tím souvisí i otázka vhodných rastrových formátů pro pořízené digitální obrazové soubory map. Ta je zde také diskutována včetně porovnání výhod a nevýhod. Podrobněji jsou zmíněny vlastnosti formátů pro aplikaci Zoomify a především pro poskytování digitálních nebo digitalizovaných map formou webové mapové služby (WMS). Vše je prakticky ukázáno na projektu digitalizace a zpřístupnění speciálních map třetího vojenského mapování, realizovaném na digitalizačním pracovišti Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., které je zde také velmi stručně představeno. V závěru jsou vyslovena doporučení pro správce mapových sbírek, pro archivy a pro knihovny provádějící práce tohoto druhu, tak aby výsledné služby těchto paměťových institucí nabízené čtenářům a badatelům zpřístupňovaly digitalizované staré mapy co nejužitečnějším způsobem.

Profesní informace o autorovi

Milan Talich ukončil v roce 1984 na ČVUT v Praze na Fakultě stavební, obor geodézie a kartografie. Po studiu nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) do oddělení inženýrské geodézie. Dále zde pak od r. 1987 pracoval v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM), kde se zabýval zpracováním geodetických sítí a problémy geodynamiky. V letech 1992 – 1993 absolvoval jednoroční studijní pobyt v Institutu pro aplikovanou geodézii ve Frankfurtu nad Mohanem (IfAG), kde zpracoval českou, slovenskou a maďarskou část sítě GPS Evropského referenčního systému EUREF. Byl to základ současných moderních polohových geodetických základů v těchto zemích. Poté se věnoval otázkám zpracování GPS dat pro geodynamické účely a problémům spojeným s analýzou deformací z těchto dat. Od roku 1995 se začal zabývat informatikou v Odvětvovém informačním středisku (ODIS) VÚGTK. Byl autorem projektu a zodpovědným řešitelem úkolu automatizace knihovnických prací v Zeměměřické knihovně ODIS. Nyní se věnuje tvorbě znalostních a informačních systémů, se zaměřením na webové informační systémy. V roce 2002 obhájil na stavební fakultě ČVUT doktorskou disertační práci „Informační systémy pro on- line poskytování odborných geodetických informací a jejich tvorba“.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo