Příspěvek konference

Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:15, Posluchárna D

Výzkum, vývoj a inovace - Hodnocení výsledků, jejich evidence a správa v systému OBD

Autor

Jiří Stöhr, Ders s.r.o.

Spoluautoři

Petra Niederlová, Josef Hanousek, Ders s.r.o.

Materiály ke stažení

Abstrakt

Od roku 1996 existuje v České republice souborná evidence výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Pro shromažďování, zpracovávání a poskytování údajů o výzkumu a vývoji slouží informační systém IS VaVaI (www.vyzkum.cz), jehož provozovatelem je Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Pro samotnou evidenci výsledků slouží tzv. rejstřík informací o výsledcích (RIV), který zpočátku sbíral pouze publikace vztahující se k řešení projektu nebo výzkumného záměru poskytnutého ze státního rozpočtu, od roku 2004 pak probíhalo hodnocení těchto projektů a záměrů podle počtu odevzdaných výsledků. V roce 2008 nastal velký zvrat, kdy se stát rozhodl výrazně změnit hospodaření s dotacemi a rozdělovat je na základě kvality výzkumu. Byla vytvořena metodika hodnocení výsledků, na jejímž základě se výsledky bodově ohodnocují a od roku 2010 mají tyto body i finanční hodnotu, která ovlivňuje výši podpory poskytnuté jednotlivým výzkumným institucím. Pro odevzdávání výsledků do RIV jsou stanovaná pravidla, která popisují, jaké údaje musí který druh výsledku obsahovat a v jaké formě se vše odevzdává, pro sběr dat a jejich konverzi do odpovídajícího formátu se požívají různé systémy. Jedním z těchto systémů je OBD firmy DERS. OBD jako systém je zaměřený na evidenci veškerých výzkumných aktivit, nejenom s ohledem na hodnocení, ale i s ohledem na prezentaci instituce, pracoviště a jednotlivce. Základními vlastnostmi systému jsou vkládání a editace záznamů na základě řízených uživatelských práv, využívání číselníků, definice vlastních kontrol a nápověd na formuláři záznamu, schvalování záznamů na základě definovaného workflow, možnost vlastního třídění záznamů, exporty do různých formátů včetně uživatelských a základní importy. Vzhledem ke stoupající důležitosti vykazování publikací pro hodnocení se snaží systém reagovat na aktuální změny, každoročně se aktualizuje export do RIV a vznikají i nové agendy pro správu dat souvisejících s touto oblastí (např. import hodnocení z IS VaVaI).

Profesní informace o autorovi

V roce 2006 ukončil studium biomedicínského inženýrství na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Od roku 2005 pracuje ve firmě DERS s.r.o., kde začal jako analytik, konzultant a nyní jako pracuje jako projektový manažer.

Postupně se zúčastnil práce na projektech DAMIN (tvorba a zavedení systému pro podporu řízení nemocnice), RISK (tvorba informačního systému pro potřeby magistrátu města Ústí nad Labem a poskytovatelů sociálních služeb), DERS:IS (systém pro řízení zakázek), KISSOS (tvorba metodiky ve spolupráci se zástupci krajského úřadu a poskytovatelů a tvorba webové aplikace – systém benchmarkingu, včetně statistických výstupů a analytické shrnutí výsledků porovnání poskytovatelů sociálních služeb ve sledovaném období) a dalších. V současné době řídí zejména projekty z oblasti vědy a výzkumu, jako jsou OBD (systém na evidenci publikační činnosti), GaP (systém na evidenci grantů) a IGA (interní grantová agentura).

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo