Příspěvek konference

Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com

Autor

Vanda Gřešáková, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno

Spoluautoři

Markéta Řehůřková, Zuzana Teplíková, Matěj Režnický, Petra Šolcová, Hana Čechová, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno / Martin Krčál, Masarykova univerzita, Brno

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Příspěvek mapuje aktivity projektu e:citace, který je realizován v rámci Aplikovaného semináře na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o problematice citací, rozvinout debatu o citační etice a v neposlední řadě poukázat na výhody citačního softwaru při tvorbě akademických prací. Partnery projektu e:citace jsou KISK FF MU, NAKLIV a Citace.com. Stěžejní část příspěvku tvoří prezentace výsledků výzkumu využití citačních norem a stylů na FF MU. Výzkum byl rozdělen do dvou částí. V obou případech se použila kvantitativní metoda. První část výzkumu byla založena na dotazníkovém šetření. Osloveni byli všichni studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity formou elektronického dotazníku, kdy bylo zjišťováno, jaké citační styly studenti používají. V druhé části se autoři výzkumu zaměřili na obsahovou analýzu citačního stylu. Byly zkoumány náhodně vybrané závěrečné práce studentů FF MU, které vznikly v letech 2009–2011, v případech doktorandských oborů výjimečně i dřívější. Celkem bylo zanalyzováno 465 závěrečných prací ze 102 oborů vyučovaných na FF MU. Smyslem výzkumu bylo poznat cílovou skupinu a přizpůsobit aktivity projektu jejím potřebám. V příspěvku budou dále představeny hlavní aktivity projektu e:citace. Autoři se podělí se svými zkušenostmi s pořádáním workshopů pro studenty a knihovníky, předvedou ukázky připravovaného elektronického kurzu citací a citování pro studenty MU, představeny budou i další netradiční metody vzdělávání. Část příspěvku bude věnována také novinkám na portálu Citace.com.

Profesní informace o autorovi

Vanda Gřešáková je absolventkou bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současné době studuje tento obor v magisterském navazujícím stupni studia. Je spoluautorkou projektu e:Citace, který vzniká v rámci předmětu Aplikační seminář a je zaměřený na šíření osvěty v problematice citací a citování. Zároveň pracuje ve výpůjčním oddělení Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner