Příspěvek konference

NISPEZ → NISPEZ II: Šesť rokov priamej informačnej podpory pre slovenskú vedu

Autor

Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko

Spoluautoři

Ján Turňa, Michal Sliacky / Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovenská republika

Materiály ke stažení

Foto přednášejícího / Picture Plný text Prezentace

Abstrakt

Národná informačná infraštruktúra pre výskum a vývoj (VaV) na Slovensku je prezentovaná projektom, v akademickej obci známym pod skratkou NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Model komplexného centralizovaného zabezpečovania prístupov do elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov), ako aj ďalších činností slúžiacich pre ich používateľskú podporu a efektívne využívanie pokračuje realizáciou projektu NISPEZ II. Významný je dopad týchto projektov na slovenskú VaV komunitu, jej rozvoj a konkurencieschop­nosť vo svete. Ide o riešenie na národnej úrovni realizované v dlhodobom horizonte (roky 2008 – 2015 s perspektívou pokračovania). Príspevok prináša informácie o aktuálnom stave riešenia a o nadväznosti špecifických cieľov obidvoch projektov zameraných na zabezpečenie prístupu k širokej ponuke svetových e-zdrojov. Dôraz sa kladie najmä na celkové zhodnotenie šiestich rokov projektu NISPEZ, skúsenosti s týmto riešením, s riešením finančného zabezpečenia, zmluvných vzťahov s vydavateľmi a dodávateľmi, a jeho pokračovaním v projekte NISPEZ II, ako aj pohľadom na možné perspektívy do budúcnosti. Riešiteľom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR), ktoré má významné postavenie v oblasti podpory vedy, výskumu, knihovníctva a knižníc na Slovensku. CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

Profesní informace o autorovi

Svoju profesijnú kariéru začal postupne ako asistent, kolega a lektor v odbore biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave , najväčšej a najstaršej univerzite na Slovensku . Neskôr sa stal riaditeľom Ústavu biochémie a biotechnológie na univerzite . Od roku 1997 je vedúcim Oddelenia molekulárnej biológie na Univerzite Komenského a od roku 2007 generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR. V marci 2011, bol menovaný prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Značnú časť svojej profesionálnej činnosti sa tiež venuje popularizácii vedy, so zameraním predovšetkým na poli biológie a biotechnológie . Ďalej prof. Ján Turňa pôsobí ako predseda slovenskej asociácie pre biochémiu a molekulárnu biológiu , predseda Výboru pre postgraduálne štúdium v odbore molekulárnej biológie , predseda Komisie pre biologickú bezpečnosť na Ministerstve životného prostredia SR , a rovnako ako člen vedeckých výborov na Univerzite Komenského a v Slovenskej akadémii vied. Je splnomocneným zástupcom Slovenskej republiky za laboratórium molekulárnej biológie, vedomostnú bioekonómiu a konzorcium európskej výskumnej infraštruktúry založenej Európskou komisiou.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner