Příspěvek konference

Informační systémy ve vzdělávání: od technologických k antropologickým a sociálním aspektům

Autor

Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Centrum informačního vzdělávání

Materiály ke stažení

Rozhovor s Michalem Černým Plný text Prezentace

Abstrakt

Informační systémy představují jednu z páteřních služeb, které firmy i školy v informační společnosti využívají. Svoji nespornou roli hrají také v informačním a znalostním managementu, který je přímo napojen nejen na toky uvnitř organisací, ale také na problematiku vzdělávání. Informační systém je tak stále více rozkročený mezi službou, která podporuje určité činnosti organisace jako celku a současně by měla zajišťovat také podporu rozvoje intelektuálního kapitálu jednotlivců. Zvláštní kategorií jsou pak specializované informační systémy, které slouží primárně pro vzdělávání (nikoli jen primární až terciální, ale také celoživotní a firemní) a jeho podporu. Také zde dochází k napětí mezi moduly běžné agendy, LMS, práci s velkými objemy dat, vyhodnocování aktivity jednotlivých uživatelů až po podporu manažerských rozhodnutích založených na studiu změny intelektuálního kapitálu. V tomto kontextu je třeba se na problematiku informačních systémů dívat v komplexnějším pohledu, než bylo doposud běžné. Technologické aspekty návrhu stále více ustupují důležitým antropologickým a sociálním tématům, které je nutné brát v potaz. Této problematice se podrobně věnuje technology assessment, který buduje metodiky, jež budou brát v potaz také etické aspekty, ergonomii, kulturní odlišnosti atp. Příspěvek se bude věnovat popisu informačních systémů ve vzdělávání, jejich práci se zdroji a jejich distribuci směrem k uživatelům. Nabídne některé možnosti využití UML (Unified Modeling Language) pro design takového prostředí, které bude z pohledu technology assessment optimální. Jde o oblast, která bude pro rozvoj všech organisací ve znalostní ekonomice zcela klíčový.

Profesní informace o autorovi

Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU a tamtéž pokračuje v postgraduálním studiu Obecných otázek fyziky. Mimo to získal bakalářský titul z teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. V Kabinetu informačních studií a knihovnictví vyučuje předměty Digitální kompetence, Laboratoř vzdělávacích technologií a Filozofie informace. Na CEINVE pracuje jako metodik znalostního prostředí a podílí se na tvorbě a realizaci dalších e-learnigových kurzů (Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi). Mimo to se věnuje publikační a přednáškové činnosti. Je autorem desítek odborných i popularizačních článků z oblasti didaktiky ICT, informační společnosti, sociální informatiky a dalších oblastí, které kladou do středu svého zájmu interakci člověka a moderních technologií.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner