Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Knihovní informační systémy a automatizace knihoven

DIALOC LIBRARY - současnost a novinky v oblasti elektronické ochrany knižních fondů a informačních nosičů.

Ladislav Antl, AC SYSTEMS, spol. s r.o.

Vedle technicky neustále zdokonalovaných špičkových systémů na ochranu knižních fondů firmou DIALOC International, uvádí tato firma postupně do praxe i nejmodernější modifikace těchto zařízení umožňující samobslužný režim výpůjčního režimu včetně vývoje a zavádění produktů využívající víceúčelovou formu mikročipových a bezkontaktních aplikací, které jsou schopny řádového zvýšení efektivity provozu knihoven.

ÚVOD

Problematika ochrany knižních fondů a informačních nosičů náleží dnes již více jak pět let k prioritám orientace firmy AC SYSTEMS, s.r.o. na českém a slovenském trhu, jakožto exkluzivního zástupce holandské firmy DIALOC International B.V. v České a Slovenské republice. Firma DIALOC International má v oblasti vývoje a výroby systémů určených pro ochranu knižních fondů více jak 35letou tradici a své výrobky vyváží úspěšně do více jak 50 zemí celého světa. Elektronická ochrana knižních fondů prokázala v posledních deseti letech své opodstatnění, jakožto nejúčinnější formy ochrany této komodity a v dnešní době je ve světě akceptována jako všeobecně uznávaný standard. V posledních letech se firma DIALOC, vedle inovací standardních řešení, zaměřuje stále více na další zdokonalování a rozšiřování uživatelského komfortu, jak pro personál, tak i pro samotné návštěvníky a uživatele knihoven přechodem na samoobslužné procesy nejen z  hlediska vlastní ochrany, ale i z hlediska stále efektivnějších forem výpůjčního procesu. Právě těmto novinkám v nabídce firmy DAILOC reprezentované na českém a slovenském trhu firmou AC SYSTEMS s.r.o. bude věnována tato přednáška.

Současnost v nabídce systémů elektronické ochrany knižních fondů - DIALOC LIBRARY

Tisíce instalací systémů elektronické ochrany knižních fondů po celém světě potvrzují oprávněnost a opodstatněnost pozice elektromagnetické varianty jako dosud nejvhodnější formy ochrany pro tento účel. Důvodů této skutečnosti je celá řada a náleží k nim zejména možnost využívat ochranných prvků, které jsou nenápadné, lze je ukrýt v chráněné knize a rovněž trvale znepřístupnit veřejnosti a především je lze neomezeně podrobovat deaktivačním i reaktivačním cyklům, které jsou důležité z hlediska výpůjčního procesu. Tyto důležité atributy postrádá klasická alternativní radiofrekvenční metoda ochrany knižních fondů, která se dodnes v omezené míře používá a aplikuje zejména ve studovnách nebo v menších knihovnách.

Po úspěšné výrobní řadě elektromagnetických detekčních systémů klasických analogových EM-1300 a ELLIPSE 2010 v 90 letech uvedla firma DIALOC v roce 1999 na světový trh moderní plně digitální elektromagnetický detekční systém pod názvemELLIPSE 2020, jehož konstrukce a technické parametry byly ušity na míru především pro potřebu ochrany knižních fondů v knihovnách resp. i v knihkupectvích. Tento model se díky svým technickým parametrům, vynikající účinnosti detekce ochranných prvků a provozní spolehlivosti záhy stal prodejním trhákem a vlajkovou lodí v nabídce firmy DIALOC a díky svým vlastnostem se postupně stává standardem optimální elektronické ochrany knižních fondů po celém světě a svoji pozici si postupně získává i na českém trhu. Díky svým vlastnostem byl např. tento systém vybrán v celosvětovém výběrovém řízení na dodávku elektronické ochrany knižních fondů v nově rekonstruované starobylé a světově věhlasné knihovně v egyptské Alexandrii. Které vlastnosti činí z tohoto systému světovou jedničku ?

  1. vynikající detekce ochranných knižních prvků /etiket/ ve všech rovinách a bez ohledu na jejich polohu a orientaci v prostoru vymezeném detekčními anténami
  2. noblesní design a výška detekčních antén 180 cm
  3. vysoká odolnost externímu elektronickému rušení v okolí detekčních antén
  4. vysoká provozní spolehlivost a bezporuchový provoz s minimálními nároky na servis

Obrázek ELLIPSE 2020

Stejnou pozornost a péči jako vývoji spolehlivému a účinnému detekčnímu systému věnovala firma DIALOC i vývoji odpovídající úrovně, kvality a uživatelskému komfortu deaktivátoru a reaktivátoru ochranných elektromagnetických prvků neboli etiket. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem v podobě kombinovaného hloubkového deaktivátoru a reaktivátoru , uvedeného v roce 1998 na světový trh pod názvemDA-926, On-counter Deactivator & Reactivator. Jedná se o stolní verzi tohoto zařízení, které je vybaveno klopným přepínačem pro obě funkce aktivacedeaktivace spojené se světelnou indikací průběhu těchto dvou režimů. Co však činí toto zařízení výjimečným v celosvětovém měřítku je zabudovaný lokální detektor ochranných prvků, který pomocí světelné signalizace informuje obslužný personál o aktuálním stavu skrytého ochranné prvku / etikety / tj. nejen poskytuje informaci zda přítomná etiketa je aktivní nebo deaktivována, ale navíc zda je v dané knize vůbec přítomna. Tato výjimečná pomůcka poskytuje knihovníkům při jejich práci nejen neocenitelné ad hoc informace, ale i významně přispívá ke zvýšení úrovně ochrany knižních fondů. Díky tomuto zařízení nehrozí nebezpečí, že knihovník omylem uloží vrácené knihy do regálu bez toho, aniž by provedl předtím reaktivaci ochranného prvku. Toto zařízení je dodáváno ve dvou verzích a to jako DA-926/D a DA-926/DM.. První verze je vhodná pro práci z knižními ochrannými prvky – etiketami od firmy DIALOC, zatímco verze DM je vhodná do prostředí, kde se používají k ochraně knih i konkurenční elektromagnetické etikety.

Konečně stejnou péči jako při vývoji a zdokonalování detekčních systémů, deaktivátorů i reaktivátorů pro knihovny věnovala firma DIALOC i vývoji speciálních knižních ochranných etiket, které lze snadno aplikovat do knih a které zůstávají po aplikace prakticky neviditelné a nepřístupné. což je vlastnost, která přispívá ke zvýšení úrovně ochrany knižních fondů.

NOVINKY V NABÍDCE DIALOC LIBRARY

Knihovny a zvláště ty s velkou návštěvností jsou pracoviště, která kladou mimořádně vysoké nároky na knihovnický personál z hlediska obsluhy klientů v souvislosti se zajišťováním výpůjčních protokolů a dalších služeb. Tato okolnost byla motivací vývojových snah pracovníků fy DIALOC osvobodit knihovníky od této únavné a monotónně se opakující procedury vyvinutím plně automatizovaného samoobslužného systému, který nejen uvolnil knihovnický personál od těchto povinností, ale současně nabídnul návštěvníkům knihoven mnohem pestřejší nabídku služeb. Odpovědí této snahy bylo uvedení na trh automatizovaného samoobslužného knihovnického systému koncem minulého roku.

Obrázek SD 9,3 Easy-Check Library System

Dialoc SD 9.3 Easy-CheckTM Library System – je vysoce automatizovaný samoobslužný knihovnický systém, spojující ochrannou funkci a výpůjční protokol do jednoho kroku.Tento nový systém je příspěvkem firmy DIALOC pro zvýšení efektivnosti výpůjčního procesu v knihovnách a umožňuje automatizaci prakticky všech aspektů výpůjčního procesu. Návštěvník knihovny pro ověření své identity pomocí čtenářské průkazky může snadno komunikovat se systémem prostřednictvím velkoplošné obrazovky pomocí dialogu a klávesnice, může si samoobslužně půjčovat a vracet vybrané tituly, prodlužovat výpůjční periodu nebo nahlížet a kontrolovat svůj registr. Po vyjmutí čtenářské průkazky se automaticky vytiskne výpůjční protokol. Knihy, které budou systémem uvolněny k vypůjčení budou i systémem automaticky deaktivovat přítomnou ochrannou knižní etiketu. Pokud nebude výpůjční proces úspěšně neproběhne / např. titul bude blokován nebo rezervován / nedovolí systém deaktivovat ochranné etikety a tím je zajištěna i jeho ochrana.

Jaké jsou základní charakteristiky tohoto samoobslužného systému ?

  • vysoká variabilita HW SD 9.3 systému, kdy dovoluje knihovnám si zvolit provedení podle svých potřeb a představ / např. pultové provedení, samostatný stojan, povrchová úprava /- volitelná forma identifikace číselným kódem, čtenářskou průkazkou s magnetickým proužkem nebo s čárovým kódem
  • volba jazyka pro komunikaci se systémem / až 4 jazykové mutace /
  • kompatibilita se všemi známými knihovnickými systémy pro podporu výpůjčního procesu pomocí TCP/IP protokolu za podpory LibTerm 2000 software
  • snadná komunikace obslužného personálu se systémem, umožňující jednoduše uzpůsobit funkci systému aktuálním potřebám knihovny
  • volitelně nastavitelný režim deaktivace a reaktivace ochranných prvků zabudovaných v knihách nebo informačních nosičích včetně magneticky citlivých /zranitelných/, tj. systém umožňuje kontaktní i hloubkový režim deaktivace a zpětné reaktivace
  • HW umožňuje uživateli /knihovně/ přizpůsobit systém volbou z široké škály modulárních funkcí a doplňků dle jeho požadavků

Popis funkcí a dostupných možností tohoto progresivního multifunkčního knihovnického systému značně převyšuje časově omezené možnosti této presentace, nicméně zájemci o tuto nejnovější novinku z dílny firmy DIALOC si mohou vyžádat bližší podrobnosti od jeho zástupce v ČR.

 

IQ DIALOC LIBRARY – knihovna budoucnosti

Ti z vás, kteří měli možnost navštívit v září loňského roku stánek firmy AC SYSTEMS na setkání knihovníků SEČ-2000, jistě zaujal zde předváděný prototyp zařízení, který naznačoval možnosti připravované novinky, která bezesporu zásadním způsobem změní dosavadní představu o organizaci práce a provozu knihoven v blízké budoucnosti. Zatímco všechny dodnes známé a v praxi uplatňované knihovnické systémy využívají pro přenos informací mezi jednotlivými tituly a výpočetní technikou technologii čárového kódu s pomocí vhodného snímače, což je rychlost určující krok a nejslabší článek celé procedury, nová bezkontaktní RFID technologie připravovaná firmou DIALOC pro aplikaci v knihovnách dokáže tento proces řádově urychlit a prakticky uvolnit ruce knihovníkům z časově náročného a namáhavého výpůjčního procesu. V principu tato nová a pokroková technologie využívá mikročipové adresovatelné identifikátory, které jsou zcela v nenápadné formě zabudovány do jednotlivých knih. Speciální snímač těchto čipů /RFID identifikátorů/ je schopen přečíst na dálku / 50 – 70 cm / až 50 těchto identifikátorů za jednu vteřinu ! Tento identifikátor lze spojit i s ochranným prvkem, chránícím knihu proti krádeži. Tato nová technologie, která si plným právem zaslouží přezdívku “knihovna pro 3 tisíciletí” umožní nejen plně zautomatizovat provoz knihoven na samoobslužné bázi, ale dovolí tento proces i řádově urychlit, což umožní významně snížit provozní náklady knihoven při současném zvýšení uživatelského komfortu návštěvníků knihovny. Podle posledních informací bude možné tento nový systém pod názvem IQ LIBRARY nabídnout prvním zájemcům v druhé polovině tohoto roku.


Ing. Ladislav Antl, CSc působí v čele firmy AC SYSTEMS, s.r.o., Praha jako její jednatel a současně výkonný ředitel od roku 1995, která se v plném rozsahu orientuje na komplexní řešení problematiky ochrany zboží a knižních fondů proti odcizení. V této problematice úzce spolupracuje s několika předními a v tomto oboru renomovanými zahraničními firmami s celosvětovou působností.

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001