Logo INFORUM 2001 - zpět na home
O konferenci
Program
Sponzoři
Výstava
Ceny Inforum
FotoForum
Anketa
Výbor konference
Archív - předchozí ročníky

Název sekce

Knihovní informační systémy a automatizace knihoven

Technologická centra v ČR na bázi systému AiP Document Delivery

Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o.; PhDr. Stanislava Bícová, CSc., Vysoká škola ekonomická Praha; Mgr. Ludmila Čumplová, Státní pedagogická knihovna J.A.Komenského; PhDr. Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna ČR; PhDr. Miroslava Faitová, Západočeská univerzita; Jindřiška Pospíšilová, Národní knihovna ČR

Příspěvek bude věnován stavu a vývoji tzv. "technologických center", která jsou vybavována systémem AiP Document Delivery a AiP Safe v rámci programu LI MŠMT.

Medicínská virtuální knihovna - Medvik

Zadavatelem projektu Medicínské virtuální knihovna (MEDVIK) – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum v rámci programu ”Informační zdroje pro vědu a výzkum” je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním řešitelem projektu je Národní lékařská knihovna v Praze, spoluřešiteli jsou:

 • Institut klinické a experimentální medicíny
 • Ústav hematologie a krevní transfúze
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Cílem projektu je vybudování medicínské virtuální knihovny jako nástroje sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum. Čerpání finančních prostředků v celkovém objemu 32 mil. Kč bylo rozvrženo do čtyřletého období na roky 2000–2003. MEDVIK bude znamenat významnou kvalitativní změnu služeb uživatelům řešitelských institucí. Čtenářům umožní přístup k lékařským informacím prostřednictvím jednoho portálu. Dílčími cíly řešitelského týmu je systémová integrace stávajících informačních zdrojů řešitelských institucí s možností přístupu dalších subjektů sítě lékařských knihoven, zajištění odběru časových řad primárního fondu unikátních titulů nezbytných pro vědu a výzkum v medicíně, plynulá dostupnost primárních informačních pramenů nevyskytujících se v ČR (nákup kupónů pro službu JASON v Bibliothek der Universität Bielefeld) a přístup do zahraničního databázového centra s multioborovým záběrem informací (STN International).

První etapa řešení projektu proběhla v roce 2000. Řešitelská skupina analyzovala primární a sekundární informační zdroje řešitelských organizací, včetně automatizovaných knihovnických systémů (Aleph, T-Series, Rapid Library) a stanovila základní vlastnosti virtuální knihovny MEDVIK. Byla zajištěna subskripce unikátních primárních zdrojů, nakoupeny kupóny pro službu JASON a otevřen internetový přístup do STN International. Rok 2001 bude z pohledu řešitelského týmu zásadním. Především musí být zakoupen a implementován aplikační software, NLK jako ústřední bod virtuální knihovny doplní potřebné hardwarové vybavení. Do experimentálního provozu bude uvedena funkce budování centrální databáze MEDVIK – zajištění vzájemné výměny, správy a ochrany dat mezi řešiteli směrem k externímu uživateli. Hlavními úkoly dalšího roku (2002) bude vystavení dat s tvorbou vlastních databází do integračního modulu. V závěru roku bude zahájeno testování všech funkcí systému, které bude hlavním úkolem roku 2003. V tomto roce také vyjdou materiály podporující uživatelskou i knihovnickou gramotnost, budou pořádány propagační a instruktážní prezentace. Po uvedení virtuální knihovny do rutinního provozu budou zahájeny aktivity směrem k rozšiřování spolupracovníků z řad lékařských knihoven.

 

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum

Koncepčním záměrem řešení grantového projektu LI 200007 s názvem “Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum” (2000 – 2003) řešeného na Vysoké škole ekonomické (CIKS) ve spolupráci s Knihovnou CERGE – EI je informační podpora vědy a výzkumu v těchto hlavních směrech:

 • Vytvoření portálu “ Informační podpora vědy a výzkumu”, který bude sdružovat a nabízet všechny druhy stávajících informačních služeb rozptýlené v jednotlivých rubrikách WWW stránek CIKS , VŠE i CERGE – EI. Jde především o tyto druhy služeb: Nabídka elektronických nakladatelství ke koupi, zejména knih a časopisů, které jsou na trhu, služba objednání a dodání těchto primárních informačních dokumentů pracovníkům vlastní instituce, zpracování rešerší různého druhu k zadanému tématu, meziknihovní výpůjční služba z českých knihoven i ze zahraničí, analýza a výběr elektronických informačních zdrojů a jejich nabízení v tematicky adresných strukturovaných nabídkách. Základem tohoto portálu bude nová služba “Elektronického dodávání dokumentů” (EDD) a dále adresná nabídka k tematicky a funkčně vymezenému informačnímu zabezpečení především dlouhodobých výzkumných záměrů. V prostředí VŠE půjde o tyto tematické celky (výzkumné záměry):
 • Rozvoj finanční a účetní teorie z interdisciplinárního hlediska,
 • Ekonomické, politické a právní problémy integrace České republiky do světové ekonomiky,
 • Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí,
 • Modely a metody pro ekonomické rozhodování,
 • Metody exploatace informačních zdrojů,
 • Systémová integrace a informační management,
 • Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti v 90. letech,
 • Multidisciplinární podpora managementu.
 • Posílení funkcí vědecké knihovny pro ekonomický výzkum jak doplňováním nové odborné literatury a časopisů, tak retrospektivním doplňováním hlavně ucelených časopiseckých řad. Vybudování badatelských sbírek, jejichž základem bude “Zlatý fond českého ekonomického myšlení”.
 • Zpřístupnění vybraných elektronických informačních zdrojů především na bázi konzorcií.

Základem technologického řešení bude jednotné uživatelské prostředí, kterého by mělo být dosaženo zakoupením knihovnického softwaru nové generace na bázi protokolu Z 39.50. V prvním roce řešení byla realizována první etapa prací ve všech nastíněných směrech. Podrobně je vše doloženo v průběžné zprávě o řešení projektu LI 200007, zpracované na konci roku 2000. Veškeré práce směřující k výstavbě “technologického centra pro ekonomické obory se soustředily v roce 2000 zejména na řešení otázky elektronického dodávání dokumentů:

Bylo zakoupeno vybavení pro skenování dokumentů a jejich elektronické dodávání. Jde o knižní skener Minolta PS7000 a stolní skener HP ScanJet 6350C včetně pracovní stanice a potřebného softwaru. Pro elektronické dodávání dokumentů byl vybrán software AiP Document Delivery firmy AiP Safe s.r.o. Zakoupeny byly také dva servery Sun Enterprise. Knihovna CERGE – EI se dohodla s firmou FDI Group na dokoupení komponent VDX Request, které by měly být postupně implementovány do stávajícího knihovního systému Oracle for Libraries (OLIB) a které jsou rovněž základem pro vytvoření jednotného uživatelského prostředí. Nákup knižního skeneru realizovala Knihovna CERGE – EI v první polovině roku 2001.

V polovině roku 2001 předpokládáme experimentální zavedení EDD pro pracovníky VŠE a CERGE – EI v první řadě z vlastních informačních zdrojů. K tomu byla zpracována metodika vyřizování požadavků a návody různého druhu. Realizováno bylo také zaškolení operátorů nových zařízení. Po vyhodnocení experimentálního provozu koncem roku 2001 bude rozhodnuto o dalších krocích a případném možném rozšíření EDD mimo rámec vlastních institucí.

 

Státní pedagogická knihovna J.A.Komenského

Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství, na jehož vzniku se spolu se Státní pedagogickou knihovnou Komenského (SPKK) podílí i pět vysokoškolských knihoven pedagogického zaměření se má stát jednou z řady virtuálních oborově profilovaných knihoven v síti Internet. V první fázi, která je zaměřena na poskytování služeb uživatelům z oblasti pedagogiky a školství, bude zpřístupněna pedagogická bibliografická databáze vytvářená v SPKK od roku 1990, která obsahuje anotované záznamy z 240 titulů našich a zahraničních časopisů a má v současné době asi 80 tisíc záznamů, souborný katalog periodik dostupných v těchto knihovnách bude poskytovat informace o lokaci příslušného časopisu a plný text článku, vybraného na základě rešerše, získá uživatel postřednictvím služby elektronické dodávky dokumentů. Dále bude zpřísupněna databáze komeniologické literatury a databáze pedagogických výzkumů u nás a v zahraničí.

V rámci grantu budou vytvořena skenovací pracoviště v jednotlivých knihovnách, která budou poskytovat plné texty dokumentů ze svého fondu, nebo z plnotextových databází.

 

Poskytování elektronických služeb Univerzitní knihovnou ZČU v prostředí WWW

Cílem projektu je zkvalitnění a zrychlení poskytovaných služeb, a to formou zpřístupňování primárních dokumentů – jejich digitálních kopií prostřednictvím WWW rozhraní. Základním prostředkem k dosažení cíle byla implementace softwaru firmy AIP Safe Beroun do prostředí sítě WEBNET Západočeské univerzity. Stanovený cíl byl splněn.

Konkrétním výstupem je vytvořený systém pracovišť v jednotlivých studovnách, kde pracovníci podle požadavků uživatelů digitalizují články z periodického i monografického tisku. Uživatelé i zaměstnanci přitom využívají centrálně umístěný SW. Je připravena propagace nové služby na WWW stránkách a v tisku a jsou vytvořena interní pravidla pro její využívání .

Způsob řešení

Univerzitní knihovna ZČU o zavedení nové služby uživatelům – poskytování digitálních kopií – předpokládla použití systému INVIK vytvořeného STK Praha. Od doby vzniku projektu /jaro 1999/ prošel i tento systém určitým vývojem – samostatně jej začala vyvíjet firma AIP Safe s.r.o. a rozvinula jej do širšího produktu AIP Safe, který je komplexním systémem pro správu dokumentů. Protože celková cena tohoto produktu přesahovala finance stanovené v projektu FRVŠ v rámci kterého byla služba EDD řešena, zakoupila UK jen modul AiP Document Delivery, který odpovídá požadavkům projektu. V letošním roce plánujeme dokoupení dalších modulů.

V první etapě práce došlo k přehodnocení odběru časopisů a alespoň k částečnému odstranění duplicit a shromáždění časopisů ve studovnách. Další postup v této oblasti očekávají řešitelé v první polovině r. 2001, kdy dojde k otevření nové budovy knihovny ve VŠ areálu na Borech. Technická realizace byla uskutečněna podle plánu – systém běží na dvou serverech – na jednom je umístěn software a na druhém data. Digitalizační pracoviště jsou vybavena scannerem a pracovní stanicí a připojena k centrálnímu systému.

 Pracovníci studoven a administrátor systému byli proškoleni firmou AiP Safe. Dále UK připravila propagaci nové služby na WWW stránkách i v tisku.

Jako nejproblematičtější se jeví otázka legislativního zabezpečení. V knihovnické veřejnosti probíhala a probíhají jednání s ochrannými autorskými svazy a zatímco bylo dosaženo dohody v oblasti poskytování tištěných kopií za úplatu, nedošlo zatím ke stanovení jasných pravidel v otázce digitálních kopií. Problematice byla věnována řada příspěvků na konferencích /Inforum, K nihovny současnosti, Porada VŠ knihoven apod./, ale přesto není zcela jasné správné řešení.. To je hlavní důvod toho, že UK ZČU zatím neposkytuje novou službu v masivním měřítku, ale pouze v rozšířeném zkušebním provozu.

 

Dodávání dokumentů z fondu NK ČR

Národní knihovna umožní čtenářům od června 2001 elektronický přístup k většině svých knihovnických fondů. Pomocí WWW je tak možno si prohlížet v podstatě všechny dokumenty, které je možno nalézt v katalogu Národní knihovny, resp. v jeho elektronické verzi.

Existují dva možné způsoby, jak se pomocí internetu dostat ke zdigitalizovanému dokumentu NK:

 

1.Digitální knihovna

Vybrané dokumenty z archivu NK jsou pracovníky NK postupně skenovány a opatřovány popisnými daty (bibliografické a technické údaje, údaje o uložení apod.). Naskenované obrázky jednotlivých stran (data) spolu s patřičnými popisnými textovými údaji (metadata) jsou uloženy v systému AiP Safe, ve kterém je možno za určitých podmínek si volně prohlížet na internetových stránkách Digitální knihovny. Textové popisky (metadata) jsou přístupné všem uživatelům bez omezení. Samotné obrázky (data) jsou však zpřístupňovány v souladu s platným autorským zákonem (v případě periodik se zpravidla jedná o dokumenty vydané před rokem 1880). Ostatní dokumenty chráněné autorským zákonem jsou zpřístupňovány prostřednictvím stávajících knihovnických služeb.

Digitální knihovna je rozčleněna na čtyři sekce:

 • Rukopisy
 • Periodika
 • Monografie
 • Ostatní

V každé z těchto sekcí je možno zobrazit si seznam naskenovaných dokumentů, libovolně v něm vyhledávat podle různých kritérií včetně prohledávání fulltextového. Dále je možno si prohlížet jednotlivé dokumenty (obrázky se ovšem objeví pouze, jsou-li patřičná data zpřístupněna - viz. výše) a listovat v nich jako v knize.

 

2.Document Delivery (DoDo)

Systém elektronického dodávání dokumentů DoDo poskytuje NK možnost objednat si naskenování dokumentů z fondu NK, které doposud nejsou v systému AiP Safe. Tato služba je zpřístupněna jen registrovaným uživatelům. Každý zaregistrovaný uživatel má přidělené konto s "kredity" (ekvivalenty peněz), ze kterého se mu za používání služeb DoDo odečítá patřičná částka. Po vyplnění formuláře objednávky je tato předána pracovníkovi NK, který se postará o její realizaci (za předpokladu dostatečného počtu kreditů na kontě objednavatele), tj. naskenuje požadovaný dokument a zpřístupní jej uživateli na stránkách DODO. Uživatel zde může po přihlášení pod svým uživatelským jménem sledovat stav objednávky v průběhu její realizace, prohlížet si přehled transakcí či stav svého účtu a samozřejmě si po dokončení objednávky prohlížet výsledný dokument.

Prostřednictvím služby DoDo je možno si objednat:

 • články z periodik ve fondu NK ČR a ze zahraničí (týká se pouze těch kopií ze zahraničí, které budou získány elektronickým způsobem)
 • kapitoly z knih
 • statě ze sborníků

Během zkušebního období bude tato služba zpřístupněna pouze knihovnám spolupracujícím s NK ČR a bude možné objednávat pouze kopie z článků z českých a zahraničních periodik vydaných od roku 1993 včetně. Informace o dostupnosti těchto periodik v NK ČR (konkrétně ve Studovně periodik) si můžete ověřit v Elektronickém katalogu NK ČR.

 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2001 Studio aha!
Digital Art Studio Úvodní animace 
© 2001 Digital Art Studio

© 2001 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované obchodní známky.
Všechna práva vyhrazena. Na vaše připomínky se těší webmaster. Aktualizováno 27.05.2001